Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
25. 11. 2015 10:36:56 - 10:38:26 58. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1723 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kéry, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predseda, viacero rokov počúvam od bývalých politikov, súčasných politikov o tom, aké je potrebné prijať zákon o športe. Mne sa na zákone o športe páčia najmä tri veci: prvá, že sa navyšujú financie do oblasti športu, dokonca sme povedali, že máme smelú ambíciu, aby sme za štyri-päť rokov zdvojnásobili tieto financie. Po druhé, keď už ich navýšime, tak rovnako je dôležité, aby boli transparentne použité, tak to znamená, že transparentnosť je tu veľmi dôležitá. Po tretie, výnosy z lotérií by mali smerovať len a len do oblasti športu.
Na druhej strane ma trošku mrzí, že zákon ešte nie je prijatý a mnohí politici alebo aj politické strany podrobili tento zákon dosť tvrdej kritike podľa môjho názoru. Prijmeme zákon, verím, že vysokým počtom hlasov naprieč celým politickým spektrom, a nechajme čas, aby sme zhodnotili to, čo na tomto zákone je dobré, a čo nie je dobré, tak sa budeme musieť snažiť v budúcnosti vylepšiť.
Pán predseda, a vám ďakujem za to, že ste sa vy osobne zasadili o to, a veľmi veľkou váhou, aby tento zákon bol prijatý, za čo vám ďakujem.
13. 11. 2015 15:03:14 - 15:04:34 58. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1649 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kéry, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
178.
Ešte raz ďakujem. Vážený pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som predniesol svoj pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1649).
Vládny návrh zákona o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
Článok VIII sa vypúšťa a doterajší článok IX sa primerane prečísluje.
Odôvodnenie: V čl. VIII sa novelizuje zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý však bude s účinnosťou od 18. apríla 2016 zrušený prostredníctvom vládneho návrhu zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1731).
Vypustením predmetného článku a jeho súčasným vložením do tlače 1731 spolu s ďalšími potrebnými úpravami sa zabezpečí zrušenie ostatnej novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ku dňu účinnosti novej právnej úpravy.
Pán predseda, skončil som.
13. 11. 2015 14:59:05 - 15:02:53 58. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1649 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kéry, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)

176.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážený pán minister, dámy poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výborov predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 1921 z 22. septembra 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny a zahraničnému výboru.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 692 z 3. novembra 2015, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 476 z 3. novembra 2015, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 267 z 3. novembra 2015, výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 199 zo 4. novembra 2015 a zahraničný výbor uznesením č. 159 z 5. novembra 2015.
Výbory Národnej rady, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú súčasťou tejto spoločnej správy a sú uvedené v bode IV.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 2, 3, 5 a 14 uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. O bodoch 1 a 4 uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy odporúča gestorský výbor hlasovať spoločne so stanoviskom gestorského výboru neschváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 163 z 10. novembra 2015.
Ďakujem, pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý. 

22. 9. 2015 8:36:10 - 8:39:15 54. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1649 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kéry, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR -  

4.
Dobré ráno všetkým. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, Zahraničný výbor Národnej rady ma uznesením č. 152 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v §§ 67 a 68 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona, o súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Súčasťou je doložka vybraných vplyvov a doložka zlučiteľnosti s právom Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 5. augusta 2015 č. 1671 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Zahraničný výbor Národnej rady. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 9. novembra a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.

26. 6. 2015 10:51:44 - 10:53:16 53. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1607 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kéry, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

26.

Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Pán poslanec Kollár, určite sa zhodneme na tom, že zníženie sadzby daní z pridanej hodnoty na potraviny je dobrý nápad. Ale cesta, ktorou ste sa vybrali, tak s tou celkom nesúhlasím. Nesúhlasím ani s tým, že chcete znížiť sadzbu dane na potraviny pre všetky potraviny. Týmto spôsobom vôbec nechcete zvýhodniť napríklad slovenské potraviny. Čo sa týka vašej pomôcky alebo pomôcok, ten váš košík, nazval by som ho, že to je holub na streche. To, čo je po ľavej a pravej strane, to je realita. V tom košíku, ktorý ste nazval ľavica, je aspoň niečo. Ten košík, na ktorom je nápis "pravica", je prázdny. Viete prečo? Aj kvôli vám, pán poslanec, pretože aj vy ste boli súčasťou vládnej garnitúry, ktorá tu vládla v rokoch 2010 až 2012 a naozaj spôsobila to, že sadzba na potraviny vôbec neklesala.

Pán poslanec, chcel by som vám odkázať, vám, aj kolegom z opozície, že naozaj mať dobrý nápad je oveľa výhodnejšie, keď ste vo vládnej garnitúre a chcem vás poprosiť, keby by ste si na dobré nápady, ktoré naozaj môžu uľahčiť ľuďom na Slovensku život, spomenuli aj vtedy, keď náhodou budete vládnuť.

Ďakujem.

28. 5. 2015 10:31:12 - 10:33:13 51. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1502 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kéry, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
34.
Ďakujem za slovo. Na úvod, pán poslanec Dzurinda, skúsim dať niekoľko faktov. 26. júna 2002 rozhodla vaša vláda o odpredaji 49 % balíka Slovenských elektrární. To znamená, že 51 % malo zostať v rukách štátu. Ale prečo ste potom zmenili kurz a 4. februára 2004 ste už chceli odpredávať 66 % akcií? Dôvod, ktorý ste uviedli, aby Slovensko získalo viacej financií, neobstojí, lebo keby ste najskôr odpredali 49 %, mohli sme uvidieť po pár rokoch, akú majú hodnotu, a mohli ste potom pristúpiť k nejakému dodatočnému odpredaju ďalšieho balíka.
Takisto to bolo, aj čo sa týka Vodnej elektrárne Gabčíkovo. Tiež 26. júna sa zaviažete, že Vodná elektráreň Gabčíkovo bude vyňatá, ale už v 2004. ste súhlasili s prenájmom Vodnej elektrárne Gabčíkovo na 30 rokov. No, čudujete sa aj tomu, že predstavitelia sociálnej demokracie nejak pozitívne nehovoria o privatizácii. Nuž jednoducho sme sociálnodemokratická strana a nedívame sa na privatizáciu ako niečo pozitívne. Dám športový príklad, ja som fanúšik Realu Madrid, vy Barcelony, a keď vyhrá Real, tak nemyslím si, že vami bičujú nejaké pozitívne, vysielate nejaké pozitívne signály a ste rád.
Dotkli ste sa zahraničnej politiky. Tvrdíte, že Fico nerozumie Ukrajine. Pán bývalý predseda vlády, mne sa zdalo, že vy ste počas svojho vládnutia rozoznávali len tri svetové strany. Na východ ste zabúdali a začali ste ho objavovať vtedy, keď tam začali byť barikády. A tiež ste sa mýlili v tom, keď ste povedali, že pán Kličko bude prezident prezident Ukrajiny.
Ďakujem.
19. 5. 2015 18:06:59 - 18:08:55 51. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1546 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kéry, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
147.
Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Pán poslanec Kuffa, ja som veľmi rád, že ste niektorým kolegom z opozičných lavíc pripomenul to, že vďaka ich snaženiu padla, padla vláda Ivety Radičovej, ako stroskotal projekt Ľudovej platformy, ako dopadol trebárs prezidentský kandidát Ľudovej platformy.
Tiež môžeme viacerí rozmýšľať – aj ja –, čo ťa viedlo k tomu, že si na post predsedníčky NKÚ navrhol pani Henrietu Crkoňovú, ale pretože ťa za tie tri roky poznám a viem, že si skromný, charakterový človek, nikdy by som si nedovolil povedať to, čo kolega pán poslanec Galko, že to bolo podľa neho zo zištných dôvodov, že si konal, pretože si vydieraný. Ja ťa poznám a určite to môžem aj takto verejne povedať, že nemyslím si, že keby aj na teba niekto tlačil, že nejak veľmi rýchlo a ochotne zohneš chrbát, a zopakujem to, myslím si, že si charakterný a silný človek, ktorý by sa nikdy na takéto nezmohol.
Spomenul si aj vyšší princíp, no niektorí asi tomu nechápu, ja trošku odbočím, mňa napadla paralela s jedným českým filmom, ktorý mal názov Vyšší princíp, je z obdobia heydrichiády, protektorátu a, bohužiaľ, končí veľmi tragicky smrťou troch mladých českých študentov, Havelku, Moučku a Ryšánka. Odporučil by som niektorým našim kolegom, aby si tento film pozreli, a čo sa môže udiať, ak je človek ľahostajný a nie je ochotný stratiť za niekoho slovo.
Ďakujem.
24. 4. 2015 9:27:01 - 9:28:54 49. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kéry, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
14.
Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka. Pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Figeľ, veľmi ma vyrušilo, že ste použili slovo podvod po tom, čo sa udialo včera. Vy si dovolíte nazvať podvodníkmi všetkých tých, ktorí pristúpili k memorandu? To, že označujete podvodníkov vládu, banky, to ma až tak neprekvapuje, ale takéto slovo ste použili aj pri tých živnostníkoch, o ktorých tak rozprávate tuná rok?! Hovoríte, že úprimne ste za to, aby sa vyriešil ich problém. Nikto ich nenútil k tomu, aby pristúpili k dohode. Bolo potrebné urobiť veľké množstvo kompromisov. Napriek tomu týchto ľudí vy označíte za podvodníkov?!
Pán podpredseda, chcem vám povedať, že ja som sa nepodpísal pod vaše odvolanie, ale vaše vystúpenie dneska bolo plné zloby, vy ste ten najsprávnejší, s hrošou kožou pristupujete. Čakal som viacej pokory od človeka, ako ste vy, od kresťanského demokrata. Oveľa viacej pokory!
Chcem vám povedať, aký je rozdiel trebárs medzi vami a čelnými predstaviteľmi strany SMER - sociálna demokracia. Naši čelní predstavitelia odchádzajú z funkcií už len pri podozrení, že niečo urobili. (Reakcia z pléna.) Alebo tak, ako naposledy pán minister Pavlis, áno, usúdil, že urobil prešľap, a nečakal na to, že ho je potrebné odvolávať, tak ako to robíte vy. A chcete zostať prilepený silou-mocou ku svojej stoličke.
Viete čo, ja mám veľmi rád Radošinské naivné divadlo a hlavne pána Štepku a dovolím si jednu parafrázu o tom, že aby sme počuli pravdu od vás, je, ako keby sme chceli od egrešov, aby dojili "mlíko".
Ďakujem pekne.
22. 4. 2015 16:34:02 - 16:35:47 49. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní 2 Tlač 1490 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kéry, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Ďakujem za slovo. Vážená pani poslankyňa, ja viem, že ako opozičnej političke vám vadí, že existuje, nazvem to symbióza medzi vládou Slovenskej republiky Roberta Fica a poslancami Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER - sociálna demokracia a funguje to aj bez toho, že by mne alebo mojim kolegom niekto niečo musel sľubovať, nebodaj korumpovať, či nebodaj kupovať naše hlasy. Chápem aj to, že v nie tak dávnej v minulosti to nebola až taká samozrejmosť, mohol by nám o tom čo povedať terajší pán poslanec a vtedajší predseda vlády Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda. Ale o inom som chcel.
Pani poslankyňa, zdá sa mi, že aj vám, aj vášmu predrečníkovi pánovi podpredsedovi Národnej rady Slovenskej republiky Jánovi Figeľovi akoby dohoda medzi vládou Slovenskej republiky, živnostníkmi, Váhostavom a bankami zobrala vietor z plachát a zrazu sa ocitáte v hlbokej defenzíve.
Na záver jedna poznámka, ktorá sa celkom netýka vášho vystúpenia, ale skúste vysvetliť mne a aj verejnosti, prečo ste ako vtedajšia ministerka vlády Ivety Radičovej prispeli k tomu, že došlo k novelizácii Obchodného zákonníka, pri ktorom boli veľmi výrazným spôsobom uprednostnené banky na úkor niekoho iného?
Ďakujem.
22. 4. 2015 15:29:10 - 15:30:30 49. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní 2 Tlač 1490 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kéry, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, takisto ako vás, aj mňa teší dohoda, ku ktorej dospeli živnostníci, predstavitelia firmy Váhostav, predstavitelia bánk spolu s predsedom vlády Slovenskej republiky. Oceňujem, že odkúpenie pohľadávok sa nebude týkať schránkových firiem. Rovnako ocením aj skutočnosť, že firma Váhostav - SK sa vzdá 49 % akcií v prospech veriteľov, to znamená, že aj v prospech živnostníkov. Málokedy sa stane, že sociálno-demokratický politik chváli banky, ale v tomto prípade ja urobím výnimku a takisto chcem oceniť aj veľmi korektný prístup predstaviteľov bánk. Na záver mi dovoľte povedať, že si myslím, že v druhom čítaní a rozprava, ktorú prinesie druhé čítanie a samotné hlasovanie možno vyzlečie niektorých kolegov z opozície donaha, pretože sa ukáže, že im nejde o reálne riešenie zložitej situácie subdodávateľov a živnostníkov, ale bohužiaľ, len a len o politikárčenie. Ďakujem.
16. 4. 2015 17:45:03 - 17:46:57 49. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kéry, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
178.
Ďakujem. Pán poslanec Hraško, na úvod jedna informácia. Naposledy bol predseda vlády Slovenskej republiky v diskusnej relácii na TA3 aj v Slovenskom rozhlase s pánom Bugárom. To znamená, že buď klamete, alebo nemáte zaplatené koncesionárske poplatky.
Druhá vec. Pán poslanec, opäť sa vrátim k tomu, mali sme tu nedávno prezidentom vrátenú novelu Obchodného zákona. Chýbal jeden jediný hlas. Možno aj ten váš. Dnes sa možno živnostníci mohli cítiť istejšie.
Po tretie. My tu naozaj hľadáme konkrétne riešenia, aby poškodení živnostníci a subdodávatelia uvideli svoje financie, a snažíme sa to nad rámec súčasného platného zákona, ktorý bol schválený v roku 2005 a vyšiel z dielne vtedajšieho ministra Daniela Lipšica.
Po štvrté. Konkrétna otázka na vás. Pán poslanec, ak Váhostav skončí v konkurze, ste pripravený zobrať na seba zodpovednosť za to, že koľkí ľudia sa nakoniec dostanú k svojim financiám? Lebo to môže skončiť rovnako ako u predchádzajúcich firiem, kedy nezodpovedný manažment priviedol tieto firmy ku krachu a títo nedostanú nič, títo subdodávatelia a živnostníci. Ale podľa mňa vy sa tu opäť postavíte, budete vykrikovať, lebo to vám ide najlepšie.
Na záver by som vám chcel poradiť miesto takého vystúpenia v letných horúcich mesiacoch v Nitre máme výstavu Agrokomplex, tam sa môžete vystavovať do sýtosti.
Ďakujem.
16. 4. 2015 10:45:37 - 10:47:22 49. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kéry, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)

90.
Ďakujem pekne. Pán poslanec Brocka, snažíte sa podsunúť verejnosti, že dlhy firmy Váhostav zaplatia daňoví poplatníci. Nuž včera ste mohli viackrát počuť a ja to dnes zopakujem, tieto dlhy zaplatia banky z tzv. škaredej dane, to je prvýkrát. (Ruch v sále.)
Čo sa týka druhej veci, snažíte sa navodiť atmosféru, že SMER sa snaží odpútať pozornosť od takej vážnej témy, ako je Váhostav. Nuž, keď prichádzame s reálnymi riešeniami, dokonca s alternatívami, tak toto je odpútavanie pozornosti? (Reakcia z pléna.) Kričali ste, 15 % je málo, dobre, súhlasíme, každý normálne zmýšľajúci človek s tým musí súhlasiť, prichádzame s ďalšími alternatívami, opäť kričíte nie. Tak potom sa mi zdá, že vám nejde o skutočné riešenie problematiky živnostníkov, ale politikárčenie.
Čo sa týka pána Figeľa v čase, keď bol minister dopravy, omieľame tu dokola, že to boli nielen nízke, ale nereálne nízke ceny, za ktoré sa nedala tá diaľnica postaviť. To bola vaša politika dokázať, že bývalá vláda Roberta Fica stavala neúmerne drahé diaľnice. Na to ste si vytlačili dokonca aj letáčiky a urobili ste si letáčikovú kampaň. Na záver, pán poslanec Brocka, skúsim parafrázovať jednu múdru vetu, ktorá hovorí o vine a nevine a hádzaní kameňa. Ak ste bez viny, hoďte do nás kameňom, vy bez viny nie ste, a predsa kameň do nás hádžete.
Ďakujem. (Reakcie z pléna.)

18. 3. 2015 11:38:08 - 11:40:04 48. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1455 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kéry, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
76.
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa, ja som tiež rád, že ste otvorili tému sexuálneho zneužívania, násilia na deťoch. Myslím si, že každý normálny človek to musí odsúdiť. Uviedli ste aj konkrétne viaceré prípady sexuálneho násilia, zneužívania detí, kde vlastne tí páchatelia dostali veľmi mierne tresty, takže, samozrejme, že to nesedí.
Na druhej strane, ste sa v dosť podstatnej, podstatnú časť venovali prípadu zneužívania kňaza Pavla Kobidu v obci alebo vo farnosti Nevidzany. Viete, ťažko sa mi k tomuto vyjadruje, pretože ja bývam v obci Červený Hrádok, zhodou okolností Červený Hrádok patrí do farnosti Nevidzany. Som človek veriaci, kde pravidelne chodím na svätú omšu práve do Nevidzian. Poznám osobne kňaza Kobidu, poznám osobne rodinu. Postihnutá mladá dáma má starú mamu, ktorá mi bola tri roky triednou učiteľkou na základnej škole.
Myslím si, že pre všetkých by bolo dobré, keby sa prestalo nejak medializovať, hyperbolizovať. Treba im dať, samozrejme, pokoj, lebo viem o tom, že podstatná časť veriacich sa postavila skôr na stranu kňaza. Spomínali ste a citovali ste aj nitrianskeho biskupa alebo list, ktorý ste obdržali. Neviem, či ste zabudli jednu vec povedať, že pán Judák sa viackrát snažil, nitriansky sídelný biskup, stretnúť s touto rodinou, nadviazať kontakt, žiaľ, neúspešne. Takže naozaj ja nechcem byť ani žalobca, ani kat, ani sudca, ale ak sa, ak sa ten prípad stal, tak určite mal by byť potrestaný.
Ďakujem.
29. 1. 2015 16:43:35 - 16:44:49 46. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1395 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kéry, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, chcem vás ubezpečiť, že minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter nikdy, opakujem, nikdy nepovedal, že našou ambíciou je vyhnať všetkých ľudí z II. piliera. Práve, naopak, otvorene povedal, pre ktoré skupiny obyvateľstva sa II. pilier oplatí. Na druhej strane veľmi korektne upozornil určité skupiny obyvateľstva, to sú ľudia hlavne s nízkymi príjmami a ľudia, ktorí majú veľmi krátku dobu, aby dovŕšili dôchodkový vek, že zotrvanie v II. pilieri je nevýhodné, dokonca až nebezpečné.
Mrzí ma, pani podpredsedníčka, že ste sa nevenovali veľmi dôležitej téme, čo sa týka tohto. A to je, či výška kombinovaného dôchodku, ktorý bude sporiteľ poberať z I. a II. piliera, bude vyššia ako výška dôchodku, ktorú by poberal, ak by bol celú pracovnú kariéru iba v I. pilieri. Toto je alfa a omega a gro a podstata tohto zákona. A tomuto ste sa absolútne vyhli. Ďakujem.
12. 12. 2014 12:56:50 - 12:58:22 45. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1326 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kéry, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
112.
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vo svojom vystúpení ste sa dotkli aj slávnostného otvárania rýchlostnej cesty R1 Pribina. Chcem povedať, že, a poďakovať prvej vláde Roberta Fica za to, že mala tú odvahu a naozaj rozhodla o výstavbe a financovaní rýchlostnej cesty R1 Pribina z viacerých dôvodov. Jeden z nich je, že išlo o najvyššiu investíciu v histórii samostatnej Slovenskej republiky na území Nitrianskeho samosprávneho kraja, že sa zvýšil komfort pri cestovaní, a v neposlednom rade aj to, že sa tým zachránilo veľa ľudských životov, ktoré dovtedy vyhasli na starej ceste, ktorá spájala Zlaté Moravce a Nitru. A akú cenu má ľudský život vás ako kresťanského demokrata, si poúčať nedovolím.
Druhá vec, pán podpredseda, mohli by ste nám, prosím, vysvetliť, keď už máte taký úprimný záujem o hospodárenie nášho štátu, prečo Slovenská správa ciest za čias, kedy ju mali pod kontrolou nominanti Kresťanskodemokratického hnutia, platila napríklad za výrub jedného stromu neuveriteľných 1 100 eur?
Ďakujem a vopred ďakujem za odpoveď.
10. 11. 2014 11:29:44 - 11:31:35 42. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní pokračovanie 4 Tlač 1303 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kéry, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
498.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Frešo, vaše nové povolanie je župan – demagóg. Na úvod vám chcem povedať, že nie som žiadnym fanúšikom a zástancom schránkových firiem ani v Belize, ani v iných častiach tohto sveta. Nie som zástancom ani správania sa pána Straku, v hudobnej brandži známeho pod menom Ego, a tiež si myslím, že jeho pôsobenie v piešťanskej nemocnici bolo nesprávne.
Pán poslanec Frešo, vy ako demokrat, prečo sa uchyľujete k metódam, ktoré boli tak blízke ríšskemu ministrovi propagandy Josephovi Goebbelsovi, že stokrát opakovaná lož sa stane pravdou? (Reakcia z pléna.) To som nepovedal. (Zasmiatie sa rečníka). Pán Joseph Goebbels povedal, že stokrát opakovaná lož sa stane pravdou. (Reakcie z pléna.) Hovoríte o vývare. (Reakcia poslanca Freša.) Hovoríte o vývare za CT prístroj... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
499.
Pán poslanec. Pán poslanec! Pán poslanec, prosím vás! (Poslanec Frešo rázne kráča k rečníkovi Kérymu.)

Kéry, Marián, poslanec NR SR
500.
Veľmi pekne a pokojne vám chcem povedať, že za CT prístroj nebola vyplatená... (Poslanec Frešo nahnevane pristúpil k rečníkovi so slovami: „Som alebo nie som fašista?!“) Nie. Nie ste. Povedal som, že máte metódy blízke Josephovi Goebbelsovi. Demokrat v priamom prenose. Za CT prístroj nebola vyplatená... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
501.
Viem, že sme už unavení, ale...

Kéry, Marián, poslanec NR SR
502.
... žiadna suma, ani cent, ani euro, a vy nemáte hanbu povedať, že my sme zase urobili nejaký vývar. Pán Frešo, teraz ste sa ukázali v úplnej nahote, vy demokrati z SDKÚ. Prosím vás, vaše boľačky v SDKÚ nás nezaujímajú. Tie si riešte sami. Vidím, že ste dosť nervózny.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
9. 11. 2014 5:03:54 - 5:05:42 42. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní pokračovanie 2 Tlač 1303 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kéry, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Pán poslanec Chren, budem sa snažiť byť vecný, a nie emotívny, aj keď po tvojom vystúpení to nie je jednoduché.
Čo sa týka výberu dane z pridanej hodnoty, pán poslanec, ty si zabudol, že za vlády pani Radičovej skolaboval daňový systém, ty nám ideš teraz vyčítať, že výber dane nie je na takej úrovni, na akej bol za prvej Ficovej vlády? Veď to je absolútne nekorektné.
Čo sa týka Slovenských elektrární, prečo si zabudol povedať, že Slovenské elektrárne boli sprivatizované a, opäť, boli sprivatizované pravicovou vládou? Nepočúval si dobre pána predsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý hovoril o tom, že Enel ovláda 66 % akcií?
A hovoril si o tom, akí sme my zlí. A strhával si nám masku z tvárí. Ale vysvetli mi, prosím ťa, jednu vec, prečo vždy za vlády pravicových strán ceny elektrickej energie a plynu neustále stúpajú, zatiaľ čo za vlády našej, zlých smerákov, tie ceny buď klesajú, alebo sú minimálne na rovnakej úrovni, to znamená, sa nezvyšujú. Vysvetli mi to, prosím ťa, čím to je.
A aj kvôli tomu, že sa našej vláde podarilo vybrať lepšie DPH, si môžeme dovoliť aj ten balíček pozitívnych opatrení, o ktorých si sa tak hanlivo vyjadroval. Bohužiaľ, je to taká žiarlivosť až závisť. A obe tieto vlastnosti nie sú príliš pozitívne. Ďakujem.
9. 11. 2014 4:18:26 - 4:19:16 42. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní pokračovanie 2 Tlač 1303 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kéry, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne. Pán poslanec Simon, strana SMER – sociálna demokracia nikdy nepristúpila k zvyšovaniu DPH. Ak budete tvrdiť vy alebo niekto iný niečo iné, tak ste klamári, s vami na čele.
A všimol som si, že ste trinásťkrát vo svojom vystúpení spomenuli slová „ľudia tejto krajiny“. Iné synonymum nemáte, ako je napríklad slovenská alebo naša krajina? Keď hovoríte o svojej manželke, tiež hovoríte slová „táto manželka“, „oná manželka“. Tak ste presne vyjadrili svoj citový vzťah k slovenskej krajine. Trinásť krát použiť slová „ľudia tejto krajiny“, no to je nonsens. Ďakujem pekne.
9. 11. 2014 2:56:06 - 2:57:59 42. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní pokračovanie 2 Tlač 1303 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kéry, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Pán poslanec Kaník, pozorne som si vypočul váš obsiahly príspevok a zdá sa mi, že ste sa asi inšpirovali reláciou Krížom-krážom, tá totiž najlepšie vystihuje štýl vášho obsiahleho vystúpenia, alebo iná paralela má napadá. Kedysi som sa v školských laviciach učil, že veľkou ozdobou Uhorska bol polyhistor Matej Bel. No zdá sa mi, že vy ste taký novodobý polyhistor v radoch SDKÚ. Myslel som, že ste odborník na sociálnu problematiku. Po vystúpení pána Mikuláša Dzurindu zo strany SDKÚ zrazu začínate byť expert na zahraničnú politiku. A pri každej príležitosti neváhate kopnúť si do Ruskej federácie, o čom sme sa presvedčili aj v tomto vystúpení, a zrazu ste odborníkom aj na zdravotníctvo, klobúk dolu.
Hovorili ste o tom, že keď ste sa stali ministrom, tak nezamestnanosť bola 20-percentná a išla dolu. No a čo mala ísť hore, keď bola 20-percentná? Tak asi je to prirodzené, že išla vtedy dolu. Futbalový tréner keď príde do mužstva, ktoré je na poslednom mieste, tak už asi horšie jeho mužstvo nemôže byť, môže ísť len smerom hore.
A keď ste takí odborníci v SDKÚ a my sem tí zlí, tak vysvetlite mi, prečo sa v preferenciách už dlhšiu dobu vaša strana dostáva na pozíciu 5 % a ešte aj nižšie. Vysvetlite mi to, prosím vás.
A ešte jedna odbočka k problematike rýchlostnej cesty R1 Pribina. Ja som z okresu Zlaté Moravce, ja vám garantujem, všetci normálne zmýšľajúci a obyčajní ľudia si veľmi pochvaľujú to, že máme túto cestu. Je tak oveľa menej nehôd na ceste, ktorá sa nazývala cestou smrti. Ďakujem pekne.
29. 10. 2014 14:07:10 - 14:10:33 39. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1132 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kéry, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
4.
Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výborov predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovávaní prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č.1344 z 23. septembra 2014 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci a zahraničnému výboru.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
- ústavnoprávny výbor uznesením č. 479 zo 7. októbra 2014,
- výbor pre sociálne veci uznesením č.127 z 9. októbra 2014 a
- zahraničný výbor uznesením č. 119 z 9. októbra 2014.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú súčasťou tejto spoločnej správy uvedené v bode IV. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 3 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 120 zo 16. októbra 2014.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.