Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
3. 12. 2014 18:52:36 - 18:57:40 44. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1314 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Riapošová, Bibiána (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
106.
Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, dovoľte teda, aby som vás informovala o spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 29. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky uvedený zákon a vo svojom rozhodnutí z 18. novembra 2014 uviedol dôvody na opätovné prerokovanie, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky. Na základe toho predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1315 z 18. novembra 2014 podľa § 90 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky pridelil zákon z 29. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 1314, týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určil výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a súčasne určil lehotu na jeho prerokovanie.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrhy prezidenta uvedené v rozhodnutí o vrátení zákona v lehote určenej predsedom Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o zákone nerokovali.
Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí v časti II uviedol dôvody na vrátenie zákona a v časti III navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní schválila zákon s troma zmenami.
K pripomienkam prezidenta k predmetnému zákonu zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na schôdzi výboru dňa 20. novembra 2014 neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky na schôdzi výboru dňa 25. novembra 2014 neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Gestorský výbor neprijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky, po prvé, o návrhoch prezidenta Slovenskej republiky uvedených v druhej časti tejto spoločnej správy, po druhé, o zákone z 29. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 1314.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 29. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru č. 152 z 25. novembra 2014. Výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov. Súčasne ma poveril, aby som informovala Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov.
Ďakujem, skončila som. Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.
21. 10. 2014 14:06:20 - 14:09:43 39. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1140 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Riapošová, Bibiána (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
4.
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som ako spoločná spravodajkyňa výborov predniesla informáciu o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 23. septembra 2014 č. 1343 sa uzniesla prerokovať uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na prerokovanie. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený na prerokovanie.
K poslaneckému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 487 zo 7. októbra 2014 odporúča návrh zákona schváliť; Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh dňa 9. októbra 2014 a neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru; Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v uznesení č. 120 z 24. septembra 2014 odporúča návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV informácie.
Návrh spoločnej správy výborov vrátane záverečného stanoviska k návrhu zákona prerokoval gestorský výbor na svojej 47. schôdzi dňa 13. októbra 2014. Gestorský výbor neprijal platné uznesenie o schválení spoločnej správy výborov, nakoľko návrh nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru. Podpredseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zároveň ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov s tým, aby informovala Národnú radu o výsledkoch rokovania výborov a predložila návrh na ďalší postup. Vzhľadom na uznesenia výborov, ktoré návrh zákona prerokovali a ktoré odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť, odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky, aby po rozprave rozhodli o všetkých podaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu zákona, nakoniec o návrhu zákona ako o celku.
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca, otvorte rozpravu k návrhu zákona v druhom čítaní.
18. 9. 2014 18:45:53 - 18:47:23 37. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1140 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Riapošová, Bibiána (SMER – SD) - poslankyňa NR SR -   (text nie je autorizovaný)
113.
Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie podpredsedníčky Národnej rady, milé kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajkyňu k uvedenému zákonu (tlač 1140).
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Ďakujem, skončila som. Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.
4. 12. 2013 17:59:55 - 18:04:39 27. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 736 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Obrimčáková, Bibiána (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
106.
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho, návrhu zákona poslancov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 29. októbra 2013 č. 889 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka, Mojmíra Mamojku, Miroslava Číža a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení neskorších predpisov (tlač 736), v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatoval, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka, Mojmíra Mamojku, Miroslava Číža a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení neskorších predpisov, zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 350 z 20. novembra 2013 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 108 z 21. novembra 2013, v ktorých zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy. Z uznesení výborov vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v IV. časti spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 - 5 spoločne a tieto schváliť. Ďalej gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 22. novembra 2013 č. 114. Zároveň týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru, a zároveň ma poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predseda, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
28. 10. 2013 16:57:12 - 17:00:14 25. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 736 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Obrimčáková, Bibiána (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
60.
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vystúpila v prvom čítaní k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka, Mojmíra Mamojku, Miroslava Číža a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení neskorších predpisov, tlač 736, ako určená spravodajkyňa výborom pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 98 zo 14. októbra 2013 a podala spravodajskú informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonnej lehote pred schôdzou. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 710 z 27. septembra 2013 navrhol prideliť návrh zákona na jeho prerokovanie výborom a navrhol gestorský výbor a lehoty na jeho prerokovanie. Konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republike.
S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa, ako spravodajkyňu výboru vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po rozprave o návrhu zákona uzniesla na tom, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporučí predmetný návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V prípade, ak sa Národná rada Slovenskej republiky rozhodne návrh zákona prerokovať v druhom čítaní, podľa § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku v súlade s návrhom predsedu odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky určiť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s tým, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do tridsať dní, v gestorskom výbore do tridsaťdva dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, skončila som, prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
25. 10. 2013 14:55:10 - 14:55:59 25. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 667 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Obrimčáková, Bibiána (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
206.
Ďakujem pekne, ja by som sa rada teda vyjadrila k pozmeňovaciemu návrhu. Pri tvorbe zákona som sa inšpirovala zákonom č. 226/1994 Z. z. zákona o používaní a ochrane olympijskej symbolike a o Slovenskom olympijskom výbore v znení neskorších predpisov. Chcela som docieliť, aby olympionici ako aj paralympionici mali obdobnú ochranu svojej symboliky a nedochádzalo k diskriminácii. Ukázalo sa, že niektoré ustanovenia v platnom zákone o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore sú prekonané a teda je ich potrebné prispôsobiť novým podmienkam a pravidlám, preto súhlasím so zapracovanými zmenami, s predloženým návrhom pozmeňovacím kolegov a prosím o podporu pri schválení tohto zákona. Ďakujem pekne.
25. 10. 2013 14:37:50 - 14:39:37 25. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 667 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Obrimčáková, Bibiána (SMER – SD) - poslankyňa NR SR -  
200.
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, predkladám v druhom čítaní svoj poslanecký návrh o používaní a ochrane paralympijskej symboliky a o slovenskom paralympijskom výbore, ktorý bol vypracovaný v úzkej spolupráci a súčinnosti so slovenským paralympijskym výborom a so súhlasným vyjadrením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Dôvodom jeho vydania je absencia zákona, ktorý by zabraňoval zneužívaniu paralympijskej symboliky v rôznych situáciách spoločenského diania. Tento legislatívny nedostatok sa slovenskému paralympijskému výboru a celej jeho členskej základni vypomstil najmä počas X. zimných paralympijských hier v roku 2010 vo Vancouveri, kde došlo k významnému zneužitiu symboliky. Dôsledky sa riešia dodnes.
Vzhľadom na to, že sa nezadržateľne blížia zimné olympijské hry a následne zimné paralympijské hry v roku 2014 v Soči, je potrebné tento problém riešiť. Zákon prešiel pripomienkovým konaním aj rokovaním vlády Slovenskej republiky. Pripomienky neboli zásadného charakteru. Pani predsedajúca, skončila som. Ďakujem.
19. 9. 2013 9:09:35 - 9:12:04 23. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 667 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Obrimčáková, Bibiána (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text nie je autorizovaný)
6.
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Ja sa chcem poďakovať tým kolegom, ktorí vystúpili v rozprave na podporu tohto zákona. A takisto by som chcela odpovedať na otázky, ktoré odzneli v rozprave včera.
Konkrétne pán Fecko sa zaujímal o to, či sme teda prvým štátom, ktorý takto rieši legislatívne ochranu symboliky. Chcem k tomu poznamenať, že každá krajina pristupuje k športu ináč. Čiže aj k tejto téme je to v každej krajine riešené inak. Ako príklad by som možno uviedla Veľkú Britániu. Tá má štátom riadenú agentúru, ktorá rieši vo všetkých oblastiach tento problém aj vrátane symbolík. Čiže nepatríme ani k prvým, ale ani k posledným.
V súčasnosti je Slovenský paralympijský výbor už dvadsať rokov členom Medzinárodného paralympijského výboru a v Medzinárodnom paralympijskom výbore je 180 krajín sveta. To znamená, že ide o významnú celosvetovú inštitúciu, ktorá zastrešuje šport zdravotne znevýhodnených, a je vlastne obdobou Medzinárodného olympijského výboru.
Pán Mikloško sa pýtal na názov paralympijský. Prečo teda nie je paraolympijský? Chcem k tomuto povedať toľko, že k názvu v roku 1948 sa vlastne priklonili alebo odvodili ho od postihnutia paraplegik, čo je súbor symptómov spôsobených poranením miechy. No a po 2. svetovej vojne po podpise Zmluvy o spolupráci medzi APC a Medzinárodným olympijským výborom bola diskusia vniesť do názvu paraolympijský, ale keďže Medzinárodný olympijský výbor nedal súhlas, teda nie je možné používať slovo olympijský ani v kombinácii slov. Takisto v logu nemajú paralympici tú istú farbu, ani päť symbolov, ale majú tri a tri agitos.
Na záver snáď len toľko, že som presvedčená, že tento zákon, pokiaľ bude prijatý, výrazne pomôže všetkým zúčastneným inštitúciám pri ochrane symboliky, a teda zákon má zmysel a uchádzam sa o jeho podporu.
Ďakujem pekne.
18. 9. 2013 18:31:15 - 18:33:20 23. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 667 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Obrimčáková, Bibiána (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
116.
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi teda, aby som uviedla svoj návrh zákona o používaní a ochrane paralympijskej symboliky a o Slovenskom paralympijskom výbore.
Návrh zákona je vypracovaný v spolupráci a v súčinnosti so Slovenským paralympijským výborom a so súhlasným vyjadrením aj Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Na absenciu tohto zákona už Slovenský paralympijský výbor dlhodobo upozorňoval, nakoľko tento legislatívny nedostatok sa Slovenskému paralympijskému výboru a celej jeho členskej základni vypomstil, najmä počas 10. zimných paralympijských hier v roku 2010 vo Vancouvri, kde došlo k významnému zneužitiu paralympijskej symboliky. Dôsledky sa riešia do dnešných dní. Vzhľadom na to, že sa nezadržateľne blíži rok 2014 a s ním i olympijské a paralympijské hry v Soči, je potrebné tento problém riešiť, aby sa zabránilo ďalšiemu zneužívaniu tejto symboliky.
Účinnosť teda tohto zákona navrhujem z dôvodu blížiacich sa zimných paralympijských hier v roku 2014 v Soči od 1. januára 2014.
Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, ako ste si všimli, predkladaný návrh zákona nie je svojím obsahom rozsiahly. Jeho úloha je však veľmi dôležitá a potrebná pre ochranu symboliky našich telesne, zrakovo a mentálne postihnutých športových reprezentantov.
Z uvedeného dôvodu sa obraciam na vás nielen vo svojom mene, ale aj v mene širokej členskej základne športovcov zastrešených Slovenským paralympijským výborom, o vašu podporu a schválenie tohto zákona.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončila som.
23. 5. 2013 9:20:28 - 9:22:28 19. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 454 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Obrimčáková, Bibiána (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne za slovo. V tejto rozprave sme viedli dlhú diskusiu o správe, ktorú prevažná väčšina diskutujúcich poslancov nielen vo výbore, ale aj teraz v pléne zhodnotila ako profesionálne vypracovanú, obsažnú a z hľadiska ďalších analýz potrieb školstva veľmi potrebnú. Potvrdil to nakoniec aj pán kolega Viskupič.
Oceňujem snahu pána ministra podať širokej verejnosti objektívnu informáciu o tom, v akom stave sa nachádza naše školstvo. V neposlednej miere táto informácia ponúka našim odborníkom z vysokých škôl a vedeckých inštitúcií v oblasti pedagogiky, didaktiky, pedagogickej psychológie a ďalším profesionálnym odborníkom vo vede a výskume na úseku školstva množstvo podnetov na ich vedecké bádanie či hľadanie progresívnych alternatív vo výchove a vzdelávaní mladej generácie. Pre každého z nás je jasné, že podľa toho, aká kvalitatívna legislatíva sa za predchádzajúce roky prijímala, tak sa školstvo svojím obsahom a organizáciou formovalo. Zaiste mnohých mrzí, že aj neprofesionálne politické zásahy do procesu vzdelávania dostali naše školstvo do stavu, s ktorým dnes nikto nie je spokojný. Preto zastávam názor, že kritika súčasného ministra z dôvodu, že nedostatočne reaguje v predloženej správe na riešenie tohto stavu, je neadekvátna. Každý, kto pracoval vo funkcii ministra alebo štátneho tajomníka, vie, že tieto nahromadené problémy v priebehu jedného volebného obdobia bude aj ťažké odstrániť.
Ak chceme byť kritickí a zároveň objektívni k nášmu regionálnemu školstvu, musíme ale konštatovať, že nie je všetko až tak zlé, ako to hovoríme, a naše školstvo prešlo aj mnohými pozitívnymi zmenami, myslím si ale, že najväčší problém boli finančné prostriedky.
20. 9. 2012 17:45:17 - 17:56:39 7. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 121 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Obrimčáková, Bibiána (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
239.
Dajte, prosím, pán predseda, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru ho schváliť.
20. 9. 2012 17:45:17 - 17:56:39 7. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 121 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Obrimčáková, Bibiána (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
237.
Keďže sme v druhom čítaní schválili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ako spoločný spravodajca predkladám návrh na prerokovanie návrhu zákona v treťom čítaní ihneď.
Prosím, pán predseda, dajte o tomto návrhu hlasovať.
20. 9. 2012 17:45:17 - 17:56:39 7. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 121 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Obrimčáková, Bibiána (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
235.
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o druhom návrhu pána poslanca Blanára.
20. 9. 2012 17:45:17 - 17:56:39 7. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 121 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Obrimčáková, Bibiána (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
233.
V rozprave vystúpil aj pán poslanec Blanár. Ten takisto podal svoje návrhy. Prosím, pán predseda, dajte hlasovať o jeho prvom návrhu, nakoľko, myslím, že podal návrh, že chce hlasovať osobitne. Teda hlasujeme o prvom návrhu.
20. 9. 2012 17:45:17 - 17:56:39 7. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 121 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Obrimčáková, Bibiána (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
231.
Teraz dajte, pán predseda, prosím, hlasovať o jej druhom návrhu.
20. 9. 2012 17:30:00 - 17:45:35 7. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 120 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Obrimčáková, Bibiána (SMER – SD) - poslankyňa NR SR -   (text nie je autorizovaný)
229.
V rozprave vystúpila aj pani poslankyňa Žitňanská. Podala dva pozmeňujúce návrhy. Takisto žiadala hlasovať osobitne.
Dajte, prosím, pán predseda, hlasovať o jej prvom návrhu.
20. 9. 2012 17:30:00 - 17:45:35 7. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 120 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Obrimčáková, Bibiána (SMER – SD) - poslankyňa NR SR -   (text nie je autorizovaný)
227.
Ďalší v rozprave, ktorý podal pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, bol pán poslanec Poliačik. Prosím, pán predseda, dajte hlasovať o jeho návrhoch 1 až 4 spoločne.
20. 9. 2012 17:30:00 - 17:45:35 7. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 120 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Obrimčáková, Bibiána (SMER – SD) - poslankyňa NR SR -   (text nie je autorizovaný)
225.
Dajte, prosím, hlasovať o druhom návrhu poslanca pána Fronca.
20. 9. 2012 17:30:00 - 17:45:35 7. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 120 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Obrimčáková, Bibiána (SMER – SD) - poslankyňa NR SR -   (text nie je autorizovaný)
223.
Ďalší poslanec, ktorý vystúpil v rozprave a podal pozmeňujúce a doplňujúce návrhy bol pán poslanec Fronc a požiadal takisto o osobitné hlasovanie o jeho návrhoch. Dajte teda, prosím, pán predseda, hlasovať o jeho prvom návrhu.
20. 9. 2012 17:30:00 - 17:45:35 7. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 120 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Obrimčáková, Bibiána (SMER – SD) - poslankyňa NR SR -   (text nie je autorizovaný)
221.
Budeme teda hlasovať o treťom návrhu pána poslanca Beblavého označenom ako dva, ktorý sa týka experimentálneho overovania.