Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 12. 2015 14:05:59 - 14:08:37 60. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1863 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vitteková, Anna (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní Zákona z 9. decembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 1868, v ústavnoprávnom výbore.
Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím z 21. 12. 2015 vrátil predmetný zákon na opätovné prerokovanie Národnej rade. V rozhodnutí uviedol dôvody vrátenia zákona a v časti III navrhol pripomienky.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1883 z 21. 12. 2015 pridelil predmetný zákon vrátený prezidentom na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru. Ústavnoprávny výbor prerokoval pripomienky pána prezidenta na 124. schôdzi dnešného dňa 21. 12. 2015 a uznesením odporučil vrátený zákon po opätovnom prerokovaní schváliť v pôvodnom znení.
Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor odporúča Národnej rade po opätovnom prerokovaní hlasovať spoločne o pripomienkach prezidenta 1 až 5 uvedených v časti III.A. tejto správy so stanoviskom gestorského výboru neschváliť. V prípade, že Národná rada vyššie navrhnuté pripomienky neschváli, odporúča hlasovať spoločne o pripomienkach 1 a 2, ktoré sú uvedené v časti III.B. tejto správy so stanoviskom gestorského výboru neschváliť. Gestorský výbor ďalej odporúča Národnej rade pri hlasovaní o vrátenom zákone ako celku uvedený vrátený zákon schváliť v pôvodnom znení.
Správa ústavnoprávneho výboru o výsledku prerokovania zákona vráteného prezidentom, tlač 1868a, bola schválená uznesením výboru č. 775.
Výbor ma zároveň poveril, aby som Národnú radu informovala o výsledku rokovania ústavnoprávneho výboru o vrátenom zákone.
Pán predseda, teraz otvorte rozpravu.
9. 12. 2015 14:49:56 - 14:53:33 58. schôdza NR SR - 17.deň - B. popoludní Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vitteková, Anna (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, predkladám pozmeňujúci návrh mňa a kolegu Madeja k návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1684).
V čl. IV § 17 znie:
"§ 17
(1) Práva vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere neprechádzajú a veriteľ ich nemôže previesť na tretiu osobu; to neplatí, ak prechádza alebo sa postupuje pohľadávka so všetkými právami s ňou spojenými a
a) ide o prechod alebo postúpenie z veriteľa oprávneného poskytovať spotrebiteľský úver podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu na veriteľa oprávneného poskytovať spotrebiteľský úver podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu, a
b) prechádza alebo postupuje sa pohľadávka po konečnom termíne splatnosti spotrebiteľského úveru alebo pohľadávka, ktorá sa stala splatnou pred termínom konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru.
(2) Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak sa postupuje podľa predpisov upravujúcich riešenie krízových situácií na finančnom trhu, upravujúcich konkurzné konanie alebo ide o prechod pohľadávky z banky, pobočky zahraničnej banky alebo finančnej inštitúcie podľa osobitného predpisu na banku, pobočku zahraničnej banky alebo finančnú inštitúciu podľa osobitného predpisu s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska."."
Poznámky pod čiarou k odkazom 21a a 22 znejú:
"21a) Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
Odôvodnenie: Navrhuje sa nová dikcia písmena a), ktorá reflektuje zmeny vykonané zákonom č. 35/2015 Z. z. vo vzťahu k registru veriteľov. Namiesto terminológie "veriteľ zapísaný v registri" (bod 9 spoločnej správy) sa použije všeobecnejšie a vecne vhodnejšie vyjadrenie, a to veriteľ oprávneného poskytovať spotrebiteľský úver podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu (týmto osobitným predpisom je zákon o bankách). Návrhom sa majú sprísniť predpoklady sukcesie do práv veriteľa v súvislosti so spotrebiteľskými úvermi tak, aby sa vzťahovala aj na prípady prechodu pohľadávok, a navrhovaná úprava by tak nemohla byť obchádzaná napr. zmluvami o predaji podniku. Sukcesia do práv veriteľa bude možná v zásade len medzi regulovanými subjektmi v prípade zlyhania spotrebiteľského úveru, ak bude predmetom prechodu alebo prevodu pohľadávka v celosti. Ustanovenie odseku 2 upravuje taxatívne prípady výnimiek z kogentného pravidla odseku 1. Právna úprava sa týka rovnako aj inkasocesie. Porušenie navrhovaného zákazu bude zakladať absolútnu neplatnosť právneho úkonu.
V súvislosti s týmto pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať bod 9 správy výboru na samostatné hlasovanie.
Ďakujem.
8. 12. 2015 14:31:15 - 14:32:45 58. schôdza NR SR - 16.deň - B. popoludní Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vitteková, Anna (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
19.
Využívam ako spravodajkyňa možnosť vystúpiť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom v súvislosti s tým, že bola prijatá novela ústavy.
Môj pozmeňujúci, doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1860).
1. V čl. II sa vypúšťajú body 6, 11, 14, 18, 19, 22, 23 a 25.
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. XIII sa vypúšťa bod 2. Súčasne sa zrušuje označenie bodu 1.
Odôvodnenie: Vzhľadom na nepredĺženie sudcovskej lehoty na rozhodovanie o zadržanej alebo zatknutej osobe v rámci vládneho návrhu na zmenu Ústavy Slovenskej republiky (tlač 1858) sa navrhuje vypustiť tie časti vládneho návrhu zákona (tlač 1860), ktoré súvisia s navrhovanou ústavnou zmenou a ktoré sa tak stali bezpredmetné.
Zároveň žiadam vyňať na osobitné hlasovanie body spoločnej správy 7, 10, 12, 13 s tým, aby sa o nich hlasovalo samostatne.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca.
4. 12. 2015 12:46:45 - 12:48:35 58. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vitteková, Anna (SMER – SD) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
148.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedeného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Určila zároveň ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch ihneď. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Vládny návrh zákona prerokovali a odporúčali schváliť ústavnoprávny výbor, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva 37 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, sú uvedené v časti IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 37 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona (tlač 1860a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 766 3. 12. 2015. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločnú spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
4. 12. 2015 9:08:39 - 9:15:13 58. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vitteková, Anna (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)

4.
Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, pán minister, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedeného návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky, vo výboroch Národnej rady.
Národná rada pridelila návrh ústavného zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny a výboru pre obranu a bezpečnosť. Určila zároveň ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výboroch ihneď. Uvedené výbory návrh ústavného zákona prerokovali, avšak žiadny z výborov neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas potrebnej väčšiny poslancov.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k návrhu ústavného zákona. Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval gestorský ústavnoprávny výbor na 121. schôdzi 3. decembra 2015. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru ani návrh spoločnej správy nezískali súhlas potrebnej väčšiny.
Ako spoločný spravodajca k uvedenému návrhu ústavného zákona predkladám túto informáciu a budem navrhovať ďalší postup podľa zákona o rokovacom poriadku.
Pani predsedajúca, otvorte rozpravu.

2. 12. 2015 14:07:31 - 14:09:23 58. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vitteková, Anna (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, Národná rada podľa čl. 134 ods. 2 ústavy navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky dvojnásobný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu, ktorých má vymenovať. Keďže bude končiť funkčné obdobie jednému sudcovi, Národná rada bude voliť dvoch kandidátov.
Na základe výzvy predsedu Národnej rady a podľa § 11 ods. 1 zákona o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov bolo v termíne do 13. novembra 2015 ústavnoprávnemu výboru doručených 9 návrhov.
Navrhovaní kandidáti na sudcu Ústavného súdu boli pozvaní na schôdzu ústavnoprávneho výboru konanú 25. a 26. novembra 2015, aby prezentovali predstavu o svojom pôsobení na Ústavnom súde Slovenskej republiky. V prvej časti stručne informovali o motivácii a svojej predstave možného pôsobenia na Ústavnom súde, následne odpovedali na otázky poslancov Národnej rady.
Ústavnoprávny výbor konštatoval, že navrhovaní Dana Bystrianska, Miroslav Gavalec, Soňa Košičiarová, Jana Laššáková, Mojmír Mamojka, Michal Matulník, Ondrej Mularčík, Lenka Praženková, Michal Truban spĺňajú podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. Základné údaje o navrhovaných kandidátoch sú uvedené v predkladanom materiáli, ktorý máte ako tlač 1855.
Pani predsedajúca, otvorte rozpravu.
1. 12. 2015 14:21:47 - 14:22:58 58. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vitteková, Anna (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážená pani predsedajúca, pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1870 z 27. novembra 2015 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1859), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 120. schôdzi dňa 1. 12. 2015, uznesením č. 764 z 1. 12. 2015 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona. Pani predsedajúca, otvorte rozpravu.
26. 11. 2015 10:38:52 - 10:47:09 58. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1677 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vitteková, Anna (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Pozmeňujúci návrh, ktorý máte rozdaný vo svojich laviciach, vlastne reaguje na legislatívno-technické zmeny, ktoré vlastne boli prijaté v priebehu rokovania v návrhoch zákonov, ktoré sme tu mali, a tiež reaguje aj na pripomienky, ktoré boli zaslané z jednotlivých pripomienkujúcich subjektov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Vittekovej k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, Miroslava Číža a Jany Laššákovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (tlač 1677).
1. V čl. I 1. bode čl. 2 ods. 1 písm. v) sa vypúšťajú slová "a členov dozornej rady".
Odôvodnenie: V čl. I bode 1 čl. 2 ods. 1 písm. v) sa navrhuje z okruhu verejných funkcionárov vypustiť členov dozornej rady Sociálnej poisťovne. Ak by sa členovia dozornej rady mali považovať za verejných funkcionárov a podliehali by povinnostiam vyplývajúcim z ústavného zákona, mohli by stratiť charakter vyžadujúci zákonom č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (napríklad sú to zástupcovia reprezentatívnych združení zamestnávateľov môžu byť zároveň aj zamestnávateľom).
2. V čl. I 1. bode čl. 2 ods. 1 sa v písm. j) za slovo "predsedu" vkladajú slová "Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky", písm. t) sa za slovo "predsedu" vkladajú slová "Úradu na ochranu osobných údajov", písm. u) sa za slovami "generálneho riaditeľa" vkladajú slová "Rozhlasu a televízie Slovenska", písm. z) sa za slovo "predsedu" vkladajú slová "Regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví", písm. aa) sa za slovo "predsedu" vkladajú slová "Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb", písm. am) sa vypúšťa slovo "obranného".
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava; precizácia textu.
3. V čl. I 1. bode čl. 2 ods. 1 písmeno ab) znie:
"ab) štatutárnych orgánov alebo členov štatutárnych orgánov a členov dozorných rád právnických osôb, v ktorých má majoritnú majetkovú účasť štát, obec alebo vyšší územný celok a osôb zastupujúcich štát, obec alebo vyšší územný celok v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku.".
Odôvodnenie: Navrhovaná zmena spresňuje rozsah subjektov zastupujúcich štát, obec a vyšší územný celok. Ďalšia zmena vyplýva z návrhu zákona o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1697).
4. V čl. I 1. bode čl. 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno aj).
Doterajšie písmená ak) až ap) sa primerane preznačia. V tejto súvislosti sa vykoná preznačenie súvisiacich vnútorných odkazov v návrhu zákona.
Odôvodnenie: Navrhovaná zmena vyplýva z návrhu zákona o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1697).
5. V čl. I sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
"2. V čl. 4 ods. 2 písm. c) štvrtom bode sa za slovami "štátnym fondom" vypúšťa čiarka a slová "s Fondom národného majetku Slovenskej republiky", v siedmom bode sa vypúšťajú slová "Fondu národného majetku Slovenskej republiky," a v písmene d) sa vypúšťajú slová "alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky". " .
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Navrhovaná zmena vyplýva z návrhu zákona o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1697).
6. V čl. I 2. bode čl. 5 ods. 4 písm. b) sa za slovom "štátu" vypúšťa čiarka a slová "na zastupovanie Fondu národného majetku Slovenskej republiky v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky".
Odôvodnenie: Navrhovaná zmena vyplýva z návrhu zákona o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1697).
7. V čl. I bod 4 znie:
"4.V čl. 6 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo pred hlasovaním o tejto veci".".
Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka.
8. V čl. I 5. bode čl. 7 ods. l písm. b) sa slová "v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere" nahrádzajú slovami "v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu".
Odôvodnenie: Pod pojmom "obdobný pracovný vzťah" sa rozumie štátnozamestnanecký pomer, služobný pomer a členský pomer k družstvu, súčasťou ktorého je aj pracovný vzťah. Štátnozamestnanecký pomer sa považuje za obdobný pracovný vzťah, použitie tohto pojmu sa teda javí ako nadbytočné.
9. V čl. I 5. bode v čl. 7 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová "týmto spôsobom".
Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka, spresnenie textu.
10. V čl. I 11. bode čl. 9 ods. 8 sa slová "180 dní" nahrádzajú slovami "90 dní".
Odôvodnenie: Podľa čl. 9 ods. 7 ústavného zákona sa verejnému funkcionárovi ukladá povinnosť zanechať vykonávanie takejto činnosti bezodkladne. Aj v tomto prípade ide o rozhodnutie podľa čl. 9 ods. 6 ústavného zákona. V návrhu sa upravuje všeobecná 180-dňová lehota, pričom jej vzťah k lehote podľa čl. 9 ods. 7 nie je v návrhu bližšie upravený.
V niektorých ďalších prípadoch, napríklad nepodanie oznámenia v stanovenej lehote, sa navrhovaná všeobecná lehota môže javiť ako neprimeraná v kontexte súvisiacich ustanovení ústavného zákona.
11. V čl. I 15. bode čl. 12b ods. 1 sa slová "pred 1. januárom" nahrádzajú slovami "od 1. januára".
Odôvodnenie: Predmetom prechodného ustanovenia by mala byť úprava vo vzťahu k novej právnej úprave, nie k právnej úprave platnej pred prípadným prijatím tohto návrhu. Poukazujeme v tejto súvislosti na znenie čl. 12 ods. 3 a čl. 12a ods. 1 ústavného zákona. Vo vzťahu k navrhovanej lehote sa opakovane poukazuje na čl. 12 ods. 3, čl. 12a ods. 1 a tiež na čl. 5 ods. 7 ústavného zákona.
To je koniec pozmeňujúceho návrhu. Prosím o podporu.
26. 11. 2015 10:36:21 - 10:38:13 58. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1677 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vitteková, Anna (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedeného návrhu ústavného zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada pridelila návrh ústavného zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre nezlučiteľnosť funkcií a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh ústavného zákona prerokoval a odporúčal schváliť výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Ústavnoprávny výbor a výbor pre nezlučiteľnosť funkcií návrh ústavného zákona prerokovali, ale neprijali uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas potrebnej väčšiny poslancov. Z uznesenia výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj vyplýva 6 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, tie sú uvedené v časti III tejto informácie. Navrhujem o všetkých hlasovať spoločne.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval gestorský ústavnoprávny výbor na 118. schôdzi 10. novembra 2015. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru ani návrh spoločnej správy nezískali súhlas potrebnej väčšiny. Predseda ústavnoprávneho výboru ma určil za spoločnú spravodajkyňu k uvedenému návrhu ústavného zákona, preto predkladám túto informáciu a budem navrhovať ďalší postup podľa zákona o rokovacom poriadku.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu a zároveň sa do nej hlásim ako prvá.
20. 11. 2015 12:02:24 - 12:02:58 58. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1728 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vitteková, Anna (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
95.
Pán poslanec, predo mnou sediaci, veľmi nerada som osobná, ale mám pocit, že ste už zabudli na to, s akými legislatívnymi iniciatívami ste prišli, keď ste boli na ministerstve spravodlivosti či ministerstve vnútra. Len si myslím, že stratu vašej pamäti spôsobuje to, že prechádzate z jednej politickej strany do druhej, do tretej a ešte možno do, ktovie, koľkej. (Potlesk.)
20. 11. 2015 11:36:16 - 11:37:34 58. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1728 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vitteková, Anna (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
89.
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, po dohode s predkladateľom vládneho návrhu zákona poslanci Národnej rady Vitteková, Martvoň, Kučerová, Susko predkladáme pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1728.
Znenie:
1. V čl. II sa vypúšťajú body 6 a 7.
2. V čl. III sa vypúšťa bod 76. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. III bod 141 sa vypúšťa § 265y.
Doterajšie paragrafy 265z až 265zd sa primerane prečíslujú a súčasne sa primerane upraví aj úvodná veta bodu 141.
Odôvodnenie: Navrhuje sa vypustenie právnej úpravy zvýšenia príplatku sudcu a prokurátora a k dôchodku pozostalých po sudcovi a prokurátorovi, vrátane s tým súvisiacich prechodných ustanovení.
Ďakujem.
13. 11. 2015 14:33:19 - 14:35:54 58. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1731 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vitteková, Anna (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
160.
Ďakujem pekne. Uvedeným pozmeňujúcim návrhom poslancov za stranu SMER - sociálna demokracia reagujeme na smernicu Európskej únie, z ktorej aj vychádza vládny návrh zákona. Totiž v návrhu nového zákona o verejnom obstarávaní sa v § 66 pri nadlimitných zákazkách ustanovuje v odseku 4 lehota 15 dní. Cieľom pozmeňujúceho návrhu je premietnuť túto lehotu aj do súčasne platného zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. V odôvodnení pozmeňujúceho návrhu uvádzam aj príslušnú smernicu Európskej únie, z ktorej vychádza vládny návrh zákona.
Súčasne chcem kolegov upozorniť, že v rozdanom pozmeňujúcom návrhu, ktorý máte v laviciach, je v bode 2 v § 51 ods. 6 písm. n) lehota 10 dní. Ide však o preklep a správne tam má byť uvedené "15 dní".
Môj pozmeňujúci návrh a kolegov je nasledujúci:
Za čl. III sa vkladá nový čl. IV, ktorý znie:
Čl. VI
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 3 písm. c) sa slová "oficiálnu rozvojovú pomoc" nahrádzajú slovami "rozvojovú pomoc".
2. V § 51 ods. 6 sa dopĺňa písmenom n), ktoré znie: "n) lehota na predkladanie ponúk je najmenej 15 dní, ak sú súčasne splnené podmienky podľa odseku 1 písm. g) a odseku 2."
Bod 1 nadobúda účinnosť 1. januára 2016, čo sa v prípade jeho schválenia premietne do ustanovenia o účinnosti.
Bod 2 nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa v prípade jeho schválenia premietne do ustanovenia o účinnosti.
Ostatné novelizačné články sa v nadväznosti na túto zmenu príslušne prečíslujú.
V nadväznosti na túto zmenu sa primerane upravia zrušovacie ustanovenia v čl. I § 189 prvý bod.
Odôvodnenie:
K čl. IV bodu 1. V nadväznosti na zmenu základného pojmu "rozvojová spolupráca" v právnom poriadku Slovenskej republiky sa navrhuje úprava dotknutého ustanovenia.
K čl. IV bod 2. Predmetnou zmenou sa navrhuje ešte pred účinnosťou nového zákona o verejnom obstarávaní úprava lehôt pri verejnej súťaži s použitím elektronického trhoviska, a to v súlade s novými smernicami k verejnému obstarávaniu.
Ďakujem.
12. 11. 2015 18:16:49 - 18:18:41 58. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vitteková, Anna (SMER – SD) - poslankyňa NR SR -  
138.
Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedeného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Vládny návrh zákona prerokovali a odporúčali schváliť ústavnoprávny výbor, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesení uvedených výborov vyplýva 35 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, tieto sú uvedené v časti IV tejto spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 35 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona (tlač 1715a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 757 z 10. novembra 2015. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločnú spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o tomto návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
29. 9. 2015 12:04:43 - 12:05:58 54. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1677 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vitteková, Anna (SMER – SD) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona.

Návrh ústavného zákona spĺňa z formnálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku, v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, ako gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby návrh ústavného zákona prerokovali výbory do 9. novembra a gestorský výbor do 10. novembra 2015. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní.Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehôt na prerokovanie návrhu vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
25. 9. 2015 9:48:05 - 9:48:10 54. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vitteková, Anna (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)

52.
V podstate len potvrdím to, čo hovorila aj pani poslankyňa, aj pán minister. Na tomto zákone sa snáď pracuje od roku 2000. V čase, keď sme boli na ministerstve, tak vlastne sme prešli všetku právnu úpravu Holandska, Belgicka, Nemecka. A myslím si, že tá spolupráca s Českou republikou bola na veľmi dobrej úrovni. Myslím si, že aj toto obdobie, kedy prídeme do ďalšieho čítania a budeme s uvedeným návrhom zákona pracovať aj na výbore, využijeme ešte aj návštevu v Českej republike, lebo tie skúsenosti za tie tri roky majú pozitívne.
A pevne verím, že po toľkých rokoch, čiže temer 14 rokov, čo sa to pripravovalo, tento zákon bude aj prínosom.
Ďakujem.

25. 9. 2015 9:31:38 - 9:33:04 54. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vitteková, Anna (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)

42.
Dobrý deň. Vážená pani predsedajúca, pán minister, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku aj v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre obranu a bezpečnosť. Ako gestorský navrhoval ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 9. novembra 2015 a gestorský do 10. novembra 2015. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý aj účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani predsedajúca, otvorte rozpravu.

3. 7. 2015 12:51:58 - 12:53:15 53. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1555 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vitteková, Anna (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)

44.

Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, pán generálny prokurátor, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedenej správy vo výboroch Národnej rady.

Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1574 z 1. júna 2015 pridelil predmetnú správu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Zároveň určil ústavnoprávny výbor za gestorský výbor. Oba výbory, ktorým bola správa pridelená, správu prerokovali a odporučili Národnej rade vziať ju na vedomie. Ústavnoprávny výbor ako gestorský na základe stanovísk výborov k predmetnej správe odporúča Národnej rade správu vziať na vedomie.

Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní Správy generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry v roku 2014 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti Slovenskej republike (tlač 1555a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 627 z 15. júna 2015. Týmto uznesením ma zároveň výbor poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som informovala Národnú radu o výsledku rokovania výborov.

Pani predsedajúca, teraz otvorte rozpravu.

20. 5. 2015 9:02:25 - 9:04:58 51. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1333 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vitteková, Anna (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Ďakujem pekne, dobré ráno. Ja predkladám k uvedeným kódexom, ktoré máme v rozprave, dva pozmeňujúce návrhy. Prvý predkladám spolu s kolegyňou Kučerovou a týka sa vládneho návrhu zákona Správneho súdneho poriadku, tlač 1335. Ide o pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú legislatívno-technického charakteru. Takže samotný návrh.
Bod 1. Doterajší text § 166 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie: "(2) Priznané oslobodenie od súdneho poplatku správny súd kedykoľvek počas konania odníme, a to i so spätnou účinnosťou, ak sa do právoplatného skončenia konania preukáže, že pomery účastníka neodôvodňujú alebo neodôvodňovali oslobodenie od súdneho poplatku."
Odôvodnenie. Zmena sa navrhuje v súvislosti s upresnením a jednoznačným zakotvením možnosti odňať oslobodenie od súdneho poplatku.
Bod 2. V § 190 sa slovo "dôjde" nahrádza slovom "dospeje".
Odôvodnenie. Navrhuje sa zjednotenie s terminológiou použitou v § 462 ods. 2 Správneho súdneho poriadku.
Bod 3. V prílohe zákona sa vypúšťa bod 1. Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Vzhľadom na vyňatie administratívnych vecí spod úpravy smernice uvedenej v bode 1 navrhujeme jej vypustenie z prílohy vládneho návrhu zákona.
Druhý pozmeňujúci návrh je k vládnemu návrhu zákona Civilný mimosporový poriadok, tlač 1334. V zákone sa vykonajú zmeny v odkazoch na konkrétne ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade so schváleným znením Civilného sporového poriadku.
Odôvodnenie. Vzhľadom na zmenu označenia konkrétnych odkazov na Civilný sporový poriadok po vyhotovení jeho konečného znenia je potrebné túto zmenu premietnuť aj do textu zákona, kde sa na tieto ustanovenia Civilného sporového poriadku odkazuje.
Ďakujem, to sú dva pozmeňováky.
14. 5. 2015 17:52:44 - 17:54:17 51. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vitteková, Anna (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
83.
Ďakujem. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorá sa konala dňa 14. mája 2015.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 101 hlasovacích lístkov, teda na tajnom hlasovaní bolo prítomných 101 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky dvaja poslanci neodovzdali hlasovacie lístky. Z 99 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo desať neplatných.
Z 89 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Soni Pőtheovej za predsedníčku Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky hlasovalo:
za 79 poslancov, proti bolo 8 poslancov, zdržali sa hlasovania 2 poslanci.
Na schválenie návrhu na voľbu predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní Národná rada Slovenskej republiky zvolila Soňu Pőtheovú za predsedníčku Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Overovatelia ma poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade.
Ďakujem.
22. 4. 2015 15:35:28 - 15:51:01 49. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní 2 Tlač 1490 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vitteková, Anna (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)

38.
Ďakujem pekne. Ja iba na úvod k môjmu pozmeňujúcemu, resp. skupiny poslancov za stranu SMER - sociálna demokracia k pánovi poslancovi Brockovi, či rokovanie bolo štandardné. Skutočne máte pravdu, lebo z minulého týždňa okrem vulgarizmov, nadávok a agresivity si naozaj nič nepamätám. Takže hádam by sme už mohli začať sa vyjadrovať aj skutočne k vecným otázkam a k problémom, ktorými chceme riešiť návrh zákona, ktorý ste mali od samého začiatku schôdze v ľaviciach. (Potlesk.)
Účelom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu skupiny poslancov za stranu SMER - sociálna demokracia je reagovať v legislatívnej rovine na memorandum zo stretnutia predstaviteľov vlády Slovenskej republiky, Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, spoločnosti Váhostav, zainteresovaných bánk, prezidenta Slovenského živnostenského zväzu a predsedu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a zástupcov veriteľov Váhostavu, akciovej spoločnosti. Na tento účel sa schválením predloženého pozmeňujúceho návrhu umožní, aby sa v prípade nezabezpečených veriteľov zostatok ich pohľadávok do výšky 50 % dlžnej sumy bol považovaný za právoplatnú pohľadávku a časť dlhu nad 50 % predstavovala majetkové právo, ktoré si bude môcť veriteľ uplatňovať zo ziskov a iných príjmov spoločnosti.
Ďalej pozmeňujúci návrh umožňuje, aby sa správca v reštrukturalizácii mohol vzdať svojej funkcie a aby sa vplyv dlžníka na výber správcu eliminoval a to tak, že správcu ustanoví súd náhodným výberom. Súčasne sa vytvárajú legislatívne predpoklady na doplnenie plánu na schvaľovacej schôdzi tak, aby na schvaľovacej schôdzi veriteľov mohlo dôjsť k zmene plánu s cieľom znížiť mieru uspokojenia zabezpečených veriteľov zo 100 % na 85 % a získané finančné prostriedky použiť na uspokojenie nezabezpečených veriteľov. Zainteresované banky potvrdzujú pripravenosť na takýto krok. V záujme umožniť bezproblémový výkup pohľadávok nezabezpečených veriteľov zo strany Slovenskej záručnej a rozvojovej banky sa precizuje pozmeňujúcim návrhom úprava zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh skupiny poslancov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1490).
Bod 1. V čl. II § 61 ods. 10 sa slová "na dobu uvedenú v rozhodnutí" nahrádzajú slovami "po dobu výkonu trestu".
Odôvodnenie. Zmena sa navrhuje v súvislosti s potrebou reflektovať na možnosť odpustenia zvyšku výkonu trestu zákazu činnosti podľa § 69 Trestného zákona.
Bod 2. V čl. VIII sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
3. V § 3 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová "a ani záväzky prislúchajúce pohľadávkam podľa § 155a".
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú. Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
Odôvodnenie. V nadväznosti na zmeny v navrhovanom § 155a sa primerane upravuje definícia predĺženia.
Bod 3. V čl. VIII sa za bod 36 vkladá nový bod 37, ktorý znie:
37. § 131 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktorý znie:
"(5) Správca sa počas reštrukturalizácie môže vzdať svojej funkcie v príslušnom konaní z iných dôvodov, pre ktoré ho môže súd i bez návrhu odvolať; v takom prípade súd správcu bezodkladne odvolá a ustanoví správcu na základe náhodného výberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom. Uznesenie o odvolaní doterajšieho správcu a ustanovení nového správcu súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; uznesenie tiež doručí správcovi, ktorého v uznesení ustanovil.
(6) Ustanovenie odseku 5 sa primerane použije aj na vzdanie sa funkcie správcu počas dozornej správy."
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú. Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
Odôvodnenie. Zavádza sa možnosť, aby sa reštrukturalizačný správca mohol vzdať svojej funkcie správcu v konkrétnom konaní. Nového správcu ustanoví súd náhodným výberom. To bude platiť aj pre dozorného správcu.
Bod 4. V čl. VIII sa za bod 37 vkladajú nové body 38 a 39, ktoré znejú:
Bod 38. V § 145 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
"f) o nižšie uspokojenie svojej pohľadávky oproti jej uspokojeniu navrhnutému v záväznej časti plánu v prospech inej skupiny pohľadávok vytvorenej v záväznej časti plánu."
Bod 39. § 145 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
"(4) Ak žiadosť podľa odseku 1 písm. f) bola doručená neskôr ako siedmy deň pred konaním schvaľovacej schôdze, avšak najneskôr v deň pred konaním schvaľovacej schôdze, správca o tejto žiadosti informuje predkladateľa plánu a veriteľov prítomných na schvaľovacej schôdzi veriteľov a predkladateľ plánu žiadosť do plánu zapracuje."
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú. Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do ustanovenie účinnosti.
Odôvodnenie. Vytvára sa zákonná možnosť pre úpravu plánu pred jeho schválením na schvaľovacej schôdzi, a to na účely vyššej miery uspokojenia niektorej zo skupín veriteľov.
Bod 5. V čl. VIII sa za bod 39 vkladajú nové body 40 a 41, ktoré znejú:
40. V § 147 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Predkladateľ plánu môže najneskôr do skončenia rozpravy upraviť plán v prospech niektorej zo skupín veriteľov."
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
41. § 147 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
"(5) Ak ide o úpravu plánu podľa odseku 2, schôdza môže pokračovať v ten istý deň alebo v nasledujúci pracovný deň; ustanovenie odseku 4 sa v tomto prípade nepoužije."
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú. Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do ustanovení účinnosti.
Odôvodnenie. Umožňuje sa úprava plánu v prospech niektorej zo skupín veriteľov až do skončenia rozpravy na schvaľovacej schôdzi, a to na návrh predkladateľa plánu. Takúto schôdzu nie je nevyhnutné odročiť o 15 dní, ale môže byť odročená na ten istý deň alebo nasledujúci pracovný deň.
Bod 6. V čl. VIII bod 47 v navrhovanom § 155a odsek 1 znie:
"(1) Dlžník alebo preberajúca osoba nemôže po skončení reštrukturalizácie medzi svojich členov rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje skôr, ako dôjde k uspokojeniu pohľadávok veriteľov skupiny pre nezabezpečené pohľadávky do výšky ich zistených pohľadávok; na tieto účely pôvodná pohľadávka do výšky 50 % nezaniká a vo zvyšnej časti sa má za to, že je iným majetkovým právom veriteľa byť uspokojený v rozsahu zisku alebo iných vlastných zdrojov. Pohľadávka podľa predchádzajúcej vety je do splnenia plánu alebo do neúčinnosti plánu nevymáhateľná."
Odôvodnenie. Na účel zlepšenia postavenia nezabezpečených veriteľov sa navrhuje zvýšenie kvóty pre obmedzenie zákazu vyplatenia zisku a rozdelenia iných vlastných zdrojov dlžníka zo 40 % na 100 % a súčasne sa konštatuje, že takéto pohľadávky potvrdením plánu nezanikajú do výšky 50 %.
Bod 7. V čl. VIII sa za bod 53 vkladajú nové body 54 a 55, ktoré znejú:
Bod 54. Za § 161 sa vkladá § 161a, ktorý znie:
"§ 161a. Ak sa dlžník alebo preberajúca osoba dohodne s veriteľom z plánu počas plnenia plánu na vydaní akcií alebo iných majetkových účastí na dlžníkovi alebo preberajúcej osobe na účel ich výmeny za pohľadávku, plán sa na tento účel považuje za neúčinný voči veriteľovi vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa má vymeniť za akcie alebo iné majetkové účasti na dlžníkovi alebo preberajúcej osobe."
Bod 55. V § 164 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písm. d), ktoré znie:
"d) pravidelne vyhodnocovať, či veriteľom vznikol nárok podľa § 159b; túto skutočnosť bez zbytočného odkladu zverejní v Obchodnom vestníku,".
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e). Ostávajúce body sa primerane prečíslujú. Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
Odôvodnenie. Navrhované doplnenie § 161a má za cieľ umožniť po schválení plánu "debt equity swap". Na tento účel sa plán považuje za neúčinný tak, aby na základný kapitál boli započítavané pôvodné pohľadávky v rozsahu, v ktorom nedošlo k ich splneniu podľa plánu. Zmeny v bode 55 majú za cieľ precizovať povinnosti dozorného správcu v nadväznosti na nový § 155a, § 159a a §159b.
Bod 8. V čl. VIII bod 56 sa v navrhovanom § 206b ods. 2 za slová "ods. 5" vkladajú slová: "a § 161a".
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
Odôvodnenie. V nadväznosti na doplnenie § 161a sa navrhuje, aby toto ustanovenie bolo aplikovateľné aj v prebiehajúcich konaniach a ku dňu účinnosti tohto zákona nebol súdu predložený návrh na potvrdenie plánu.
Bod 9. V čl. VIII bod 56 sa navrhovaný § 206b dopĺňa ods. 3, ktorý znie:
" (3) Ustanovenia § 131 ods. 5 a 6, § 145 ods. 1 písm. f), § 145 ods. 4, § 147 ods. 2 a 5 a § 164 ods. 1 písm. d) sa použijú aj na konania začaté predo dňom účinnosti tohto zákona, ak ku dňu účinnosti tohto zákona sa neuskutočnila schvaľovacia schôdza."
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
Odôvodnenie. V nadväznosti na doplnenie ustanovení o vzdaní sa funkcie správcu možnosti zmeny plánu a precizácie povinnosti dozorného správcu sa navrhuje, aby táto právna úprava bola aplikovateľná aj v prípade tých reštrukturalizácií, kde ku dňu účinnosti zákona neuskutočnila sa schvaľovacia schôdza.
Bod 10. Čl. IX sa vypúšťa.
Ostávajúce články sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. V nadväznosti na doplnenie úpravy vzdania sa funkcie správcu je pôvodný zámer navrhovaný čl. IX bezpredmetný.
Bod 11. Čl. XI znie:
Čl. XI. Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 233/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: "Tieto štátne finančné aktíva možno použiť aj na posilnenie vlastných zdrojov financovania právnických osôb so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu."
2. § 4 sa dopĺňa ods. 5, ktorý znie:
"(5) Právnickú osobu so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu výšku, účel a spôsob použitia posilnených vlastných zdrojov podľa odseku 3 poslednej vety ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením."
Odôvodnenie. Navrhovanou úpravou sa rozširuje účel použitia uhradeného osobitného odvodu, ktorý je štátnym finančným aktívom aj na posilnenie vlastných zdrojov financovania právnických osôb so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu. Zároveň sa ustanovuje, aby vláda určila spôsob použitia posilnených vlastných zdrojov právnických osôb so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu.
Bod 12. Za čl. XI sa vkladá nový čl. XII, ktorý znie:
Čl. XII. Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V § 14 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: "Poverená osoba môže vykonávať aj iné činnosti, ak tak rozhodne vláda Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu."
Ostatné články sa primerane prečíslujú. Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do ustanovenia účinnosti.
Odôvodnenie. Nadväzne na navrhnutý čl. XI bude môcť vláda Slovenskej republiky určiť právnickú osobu so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorá bude vykonávať činnosti súvisiace s posilnením vlastných zdrojov podľa zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 233/2012 Z. z.
Bod 13. V čl. XII sa slová: "7 [§ 67k]" nahrádzajú slovami "§ 67k v bode 7" a slová "7 [§ 67a až 67j] a" sa nahrádzajú slovami: "§ 67a až 67j v bode 7 a bodu".
Odôvodnenie. Legislatívno-technická úprava ustanovení o účinnosti.
Ďakujem.