Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
10. 11. 2015 15:51:24 - 15:54:07 58. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1695 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Demian, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
95.
Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán podpredseda vlády a minister financií, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1695.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 1899 z 18. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi – výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 500 zo dňa 3. novembra 2015, ústavnoprávny výbor uznesením č. 718 zo dňa 4. novembra 2015 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj svojím uznesením č. 270 zo dňa 3. novembra 2015. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v bode IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 47 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 521 zo 6. novembra 2015. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som predniesol spoločnú správu a pri prerokovaní vládneho návrhu zákona predkladané návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Vážená pani predsedajúca, skončil som, prosím vás, otvorte rozpravu.
10. 11. 2015 15:47:23 - 15:47:29 58. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1725 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Demian, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
91.
Vážená pani predsedajúca, vzhľadom na vyjadrenie pána ministra chcem požiadať teda o posunutie hlasovania o tomto bode.
10. 11. 2015 15:31:41 - 15:34:34 58. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1725 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Demian, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
85.
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán podpredseda vlády a minister financií, dovoľte mi, ako určenému spravodajcovi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, tlač 1725.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada svojím uznesením č. 1908 z 22. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona boli vo výboroch prijaté tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi – Výbor pre financie a rozpočet svojím uznesením č. 505 zo dňa 3. novembra 2015 a ústavnoprávny výbor uznesením 723 zo dňa 4. novembra 2015. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v bode IV tejto spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúčal o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 41 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 526 zo 6. novembra 2015. Týmto uznesením ma výbor poveril ako spoločného spravodajcu uviesť správu a na rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladať návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Vážená pani predsedajúca, skončil som, prosím vás, otvorte rozpravu.
10. 11. 2015 13:36:00 - 13:38:50 58. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1633 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Demian, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR -  
18.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán podpredseda vlády a minister financií, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa doplnia niektoré zákony (tlač 1633).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1898 z 18. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi – Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 496 zo dňa 3. novembra 2015 a ústavnoprávny výbor uznesením č. 712 zo dňa 4. novembra 2015. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy sú v bode IV tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy 1, 2, 3 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločnú správu výborov gestorský výbor schválil svojím uznesením č. 515 zo 6. novembra 2015. Týmto uznesením ma výbor poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predseda, skončil som, prosím vás, otvorte rozpravu.
10. 11. 2015 13:29:29 - 13:32:27 58. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1735 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Demian, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR -  
14.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení poslanci, vážený pán podpredseda vlády a minister financií, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1735). 
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada svojím uznesením č. 1910 z 22. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie výborom, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Súčasne určila za gestorský výbor výbor pre financie a rozpočet.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi – výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 512 zo dňa 3. novembra 2015 a ústavnoprávny výbor svojím uznesením č. 725 zo dňa 4. novembra 2015. Z uznesení výborov uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v bode IV tejto spoločnej správy. 
Gestorský výbor odporúča hlasovať o uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne: a) spoločne o bodoch 3 až 5, pardon, spoločne o bodoch 1 až 3, 5 až 17 s návrhom schváliť, o bode 4 s návrhom neschváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 528 zo 6. novembra 2015. Týmto uznesením výbor poveril spoločného spravodajcu Jaroslava Demiana, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Vážený pán predsedajúci, skončil som, prosím vás, otvorte rozpravu.
18. 9. 2015 10:13:51 - 10:14:59 54. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1695 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Demian, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)

60.
Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám teda informáciu k preloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Pán predsedajúci, prosím, skončil som, prosím vás, otvorte rozpravu.

20. 5. 2015 14:33:11 - 14:34:48 51. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1553 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Demian, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)

4.
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán podpredseda vlády, vážení členovia vlády, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania správy o stave implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 - 2013. Správu o stave implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 - 2013 rozhodnutím č. 1564 z 18. mája 2015 pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet s termínom ihneď. Ako gestorský výbor predseda Národnej rady určil výbor pre financie a rozpočet.
Určenú správu prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a prijal k nej uznesenie č. 419 zo dňa 19. mája 2015. Uvedený výbor predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky správu zobrať na vedomie. Zo strany výboru, ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská alebo pripomienky. Gestorský na svojej schôdzi konanej dňa 19. mája 2015 schválil uvedenú správu o výsledku prerokovania správy svojím uznesením č. 420. Určil ma za spoločného spravodajcu a poveril ma predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady. Návrh na uznesenie k tejto správe tvorí prílohu tejto správy.
Vážená pani podpredsedníčka, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.

6. 5. 2015 14:06:28 - 14:09:44 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1428 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Demian, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
4.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážená pani podpredsedníčka, vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, vážený pán minister, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1428, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada svojím uznesením č. 1636 zo 17. marca 2015 pridelila vládny návrh zákona výborom Národnej rady na prerokovanie: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona stanoviská poslancov Národnej rady. K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory nasledovné stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre financie a rozpočet svojím uznesením č. 410 zo dňa 28. apríla 2015, ústavnoprávny výbor uznesením č. 585 zo dňa 30. apríla 2015 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 232 zo dňa 23. apríla 2015.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v bode IV tejto spoločnej správy. Spolu ich je 13. Gestorský výbor odporúča o návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy č. 1 až 13 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1428, schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 413 z 5. mája 2015. Výbor ma určil za spoločného spravodajcu a súčasne ma poveril predniesť spoločnú správu a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch.
Vážená pani predsedajúca, skončil som, prosím vás, otvorte rozpravu.
13. 3. 2015 10:53:03 - 10:54:20 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1428 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Demian, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
64.
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán podpredseda vlády a minister financií, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru pre financie a rozpočet za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30. apríla tohto roku a gestorský výbor do 4. mája tohto roku.
Vážený pán podpredseda, prosím vás, otvorte rozpravu k návrhu.
13. 3. 2015 10:49:28 - 10:50:43 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1416 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Demian, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
60.
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán podpredseda vlády a minister financií, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru pre financie a rozpočet za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30. apríla tohto roku a gestorský do 4. mája tohto roku.
Pán podpredseda, prosím vás, otvorte k tomuto návrhu rozpravu.
3. 12. 2014 17:25:20 - 17:26:37 44. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1266 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Demian, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie  
64.
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky som bol určený predsedom výboru pre financie a rozpočet za spravodajcu k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní.
Pán predseda, skončil som, prosím vás, otvorte rozpravu.
28. 11. 2014 10:42:28 - 10:43:18 44. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Demian, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text nie je autorizovaný)
26.
Ďakujem za slovo. Ešte malú poznámku tiež k pani poslankyni. Myslím, že je korektné, ale nielen vo vašom vystúpení, ale vo vystúpení niektorých kolegov spomenúť, že tieto problémy, ktoré spomínate, čo sa týka bielych koňov a podobne, sú problémy dlhodobé a mohli ich už riešiť oveľa viac dozadu rôzne vlády, či naľavo, či napravo, to len akože na margo.
Ale vzhľadom na to, ako bolo naznačené, na závažnosť preberanej problematiky a rozsah pozmeňujúcich návrhov navrhujem teda hlasovať o návrhu zákona až v utorok o 11.00 h.
Ďakujem.
27. 11. 2014 16:38:48 - 16:40:59 44. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1312 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Demian, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
66.
Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán minister, vážený pán guvernér, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vystúpil k návrhu vlády Slovenskej republiky na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska Doc. Ing. Jozefa Makúcha, PhD. ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Predmetný návrh bol doručený poslancom Národnej rady ako tlač 1312. Vláda Slovenskej republiky v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov predložila tento návrh a zároveň požiadala predsedu Národnej rady prerokovať návrh na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa zákona o rokovacom poriadku a svojím rozhodnutím č. 1317 z 20. novembra 2014 pridelil tento návrh vlády Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na prerokovanie s termínom do 26. novembra 2014.
Gestorský výbor prerokoval návrh vlády na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska a prijal k nemu uznesenie č. 378 z 24. novembra tohto roku, v ktorom súhlasí s návrhom vlády Slovenskej republiky na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska Doc. Ing. Jozefa Makúcha, PhD., a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády Slovenskej republiky na vymenovanie Doc. Ing. Jozefa Makúcha, PhD. za guvernéra Národnej banky Slovenska v súlade s § 7 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
Pani predsedajúca, skončil som, prosím vás, otvorte rozpravu.
26. 11. 2014 16:55:06 - 17:10:20 44. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1202 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Demian, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
69.
Pán predseda, teraz budeme hlasovať o bode 9 zo spoločnej správy. Bod 9 má odporúčanie gestorského výboru schváliť, avšak upozorňujem, že v rozprave som podal pozmeňujúci návrh, ktorý rieši uvedenú problematiku komplexnejšie.
26. 11. 2014 14:37:45 - 14:46:25 44. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1122 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Demian, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
6.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1122).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny:
K čl. I
1. V čl. I doterajšom § 11 ods. 3, 4 a 6 sa za slová "predpokladaná daň" vkladajú slová "u jedného správcu dane".
2. V čl. I doterajšom § 11 odsek 12 znie:
"(12) Preddavok na daň platí daňovník tomu správcovi dane, ktorý je miestne príslušný k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, spôsobom podľa osobitného predpisu." S odkazom na poznámku pod čiarou č. 11. (Pozn. red.: správne má byť 18.)
3. V čl. I doterajší § 14 vrátane nadpisu znie:
"§ 14 Správa dane
(1) Správu dane vykonáva správca dane, ktorým je daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka. Ak ide o daňovníka podľa § 3 písm. e), správcu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa sídla zamestnávateľa. Ak vznikne daňová povinnosť počas zdaňovacieho obdobia, správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný ku dňu vzniku daňovej povinnosti. Na zmenu miestnej príslušnosti počas zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.
(2) Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť správcu dane podľa odseku 1, postupuje sa podľa osobitného predpisu. 20)
(3) Pri zmene miestnej príslušnosti sa na účely vrátenia daňového preplatku na dani, vymáhania daňového nedoplatku na dani a vyrubenia úroku z omeškania na dani považuje sa za správcu dane ten daňový úrad, u ktorého preplatok na dani alebo nedoplatok na dani vznikol. Pri zmene miestnej príslušnosti je na uloženie pokuty príslušný ten správca dane, ktorému malo byť daňové priznanie podané.
(4) Na správu dane sa vzťahuje osobitný predpis. 21)
4. V čl. I poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
"20) § 7 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z."
Odôvodnenie k týmto prvým štyrom bodom pozmeňujúceho návrhu:
Z dôvodu plynulého prechodu na nový zákon o dani z motorových vozidiel sa navrhuje zachovať spôsob zúčtovania zaplatených preddavkov na daň spolu s podaním daňového priznania k tejto dani za celé zdaňovacie obdobie tak, ako bol zavedený zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach.
5. V čl. I doterajšom § 16 ods. 3 sa slová "30. novembri 2014" nahrádzajú slovami "31. decembri 2014".
Ďalšie pozmeňujúce návrhy sú k článku II
6. Doterajší článok II znie:
Čl. II
Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov v územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z. a zákona č. .../2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 sa číslo "21,9" nahrádza číslom "29,2."
2. Za § 7d) sa vkladá § 7e), ktorý znie:
"§ 7e)
Daňové úrady rozdelia, poukážu výnos dane vyšším územným celkom podľa § 3 v znení účinnom od 01. januára 2015 prvýkrát v januári 2015."
Odôvodnenie:
Ide o legislatívno-technickú úpravu vyplývajúcu z už prijatej novely zákona 564/2004 Z. z. na októbrovej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďalšie pozmeňujúce návrhy sú k čl. III.
7. V doterajšom čl. III doterajší bod 9 znie:
9. Za § 104h sa vkladá § 104i, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 104i) Prechodné ustanovenia k úpravám určeným od 01. januára 2015
(1) Správca dane poslednýkrát poukáže výnos dane z motorových vozidiel podľa doterajšieho predpisu vyššiemu územnému celku za mesiac december 2014 do 15. januára 2015.
(2) Daň z motorových vozidiel podľa doterajšieho predpisu vrátane pokuty a úroku z omeškania vzťahujúcich sa k tejto dani a preddavok na túto daň z motorových vozidiel zaplatené po 31. decembri 2014 sú príjmom štátneho rozpočtu.
(3) Výnos cestnej dane vyberanej daňovými úradmi vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k tejto dani je po 31. decembri 2014 príjmom štátneho rozpočtu, pričom ustanovenie § 103 ods. 4 sa od 01. januára 2015 neuplatňuje."
Ďalšie pozmeňujúce návrhy sú k čl. VI.
8. V doterajšom čl. VI sa vypúšťajú slová: "01. decembra 2014 okrem čl. I. § 1 až 15 a § 16 ods. 1 a 2, čl. II, čl. III bodov 1 až 5 a 7, 8, 10 a 11 a čl. IV a V, ktoré nadobúdajú účinnosť".
Odôvodnenie:
V nadväznosti na odloženie hlasovania o návrhu zákona na mesiac november a s tým súvisiacu zmenu účinnosti zákona k 01. januáru 2015 sa navrhujú úpravy dátumov, ktoré sa týkajú zmeny rozpočtového určenia výnosu dane z motorových vozidiel vrátane príslušenstva tejto dane, ako i výnosu cestnej dane vrátane výnosu z pokút a sankčných úrokov k nej sa viažucich, vrátane zmeny dátumu posledného odvodu výnosu dane z motorových vozidiel za mesiac december do 15. januára 2015.
V nadväznosti na vyššie uvedené pozmeňujúce návrhy je potrebné body 9 a 10 spoločnej správy vyňať zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Na záver ešte chcem vás informovať, kolegyne, kolegovia, že som spolu s ďalšími dvoma poslancami stiahol podpis spod pozmeňujúceho návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Petrák, takže o tomto návrhu pri hlasovaní už nebudeme hlasovať.
Ďakujem.
10. 11. 2014 15:52:37 - 15:53:17 42. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní pokračovanie 4 Tlač 1303 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Demian, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
762.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, ďakujem za tvoje vystúpenie a plne s ním súhlasím. Ja som doteraz v tejto rozprave nevystupoval, ale to sa už nedá k toľkým klamstvám a zavádzaniu opozície sa nevyjadriť.
Vážený pán Lipšic, pán Hlina aj ostatní, ospravedlňte sa. Ospravedlňte sa Robertovi Ficovi, Pavlovi Paškovi i ostatným poslancom a voličom SMER-u. Údajne, možno, pravdepodobne, asi a podobne, to je váš slovník, vážená opozícia. Počúvate sa?! Dokážte svoje tvrdenia, alebo sa ospravedlňte!
22. 10. 2014 14:26:19 - 14:28:19 39. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1122 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Demian, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
10.
Ďakujem za slovo. Vážený pán kolega, tiež som chcel začať tým ako kolega Kéry, lebo ste začali s tými pozitívami, ktoré tento zákon prináša, a potom ste skĺzol a povedal, čo by to alebo ako by to malo, alebo prečo sa vám nepáči ten návrh. Možno som čakal, že by ste povedal, ako potom to riešiť inak tie, tie veci, ktoré ste spomínal v úvode, to, že máme rozdielny počet kilometrov ciest, rozdielny výber dane, objemy dane a tak ďalej. Správne si aj poznamenal, že už sa nebude prerozdeľovať daň z motorových vozidiel. Tá zostane príjmom štátu a rozdeľovať sa bude podiel na dani z príjmu fyzických osôb, kde sa zvyšuje percentuálny podiel o 7,3 %, a podľa vplyvov k tomuto zákonu, ktoré je priložené, tam je aj napočítané, ako bude, akými objemami sa to navýši v nasledujúcich rokoch.
Hovorí sa aj o tom, že sa samosprávy stanú príliš závislé od štátu tým, že sa táto daň bude na úrovni teda zákonom, na úrovni štátu a tak ďalej. Tak sa chcem opýtať, lebo viete povedať, aké percento z celkových príjmov samosprávneho kraja, Prešovského napr., tvorí daň z príjmu z motorových vozidiel. Lebo všetko ostatné sú príjmy alebo teda gro príjmov je práve podiel na dani z príjmu fyzických osôb. Takže treba sa na to takto pozrieť a možno hľadať mechanizmus.
A už len poznámku k tomu, že by sme vedeli možno vykryť väčší výnos s daňou motorových vozidiel, napr. spoplatnením obchvatov miest, no ja si myslím, teda že tí zahraniční tiráci alebo tie nákladné autá si kupujú už tú známku niekde pri vstupe do Slovenskej republiky, neprejdú obchvat z Bratislavy bez známky a potom idú ďalej, kde jednoducho, prípadne kde platia, prípadne kde platia mýto, takže si myslím, že toto, toto asi nebude ten, ten, to, čo by malo nahradiť možný prípadný výpadok.
22. 10. 2014 11:54:37 - 11:57:25 39. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1122 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Demian, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
90.
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1122) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1322 zo 16. septembra tohto roku pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona stanoviská poslancov Národnej rady.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská:
Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi: výbor pre financie a rozpočet svojím uznesením č. 344 zo dňa 7. októbra 2014, ústavnoprávny výbor uznesením č. 500 zo dňa 7. októbra 2014 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 182 zo dňa 7. októbra 2014.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené pod IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhu výborov, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 11 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave odporúča Národnej rade vládny návrh zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1122) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 352 zo 14. októbra tohto roku. Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov. Súčasne ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní.
Vážená pani podpredsedníčka, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
17. 9. 2014 14:03:06 - 14:05:39 37. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1039 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Demian, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
4.
Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán minister, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Guernsey o výmene informácií týkajúcich sa daní.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s uvedenou zmluvou.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1149 z 25. augusta 2014 pridelil návrh týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania stanoviská poslancov Národnej rady. K predmetnej zmluve zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa č. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi, výbor pre financie a rozpočet svojím uznesením č. 325 zo 4. septembra tohto roku a ústavnoprávny výbor uznesením č. 466 z 2. septembra tohto roku.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Guernsey o výmene informácií týkajúcich sa daní a rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Predmetná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 328 z 9. septembra tohto roku.
Výbor ma týmto uznesením určil za spoločného spravodajcu výborov a zároveň ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a predniesť návrh na uznesenie k tomuto bodu.
Vážená pani podpredsedníčka, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
16. 9. 2014 18:50:10 - 18:53:04 37. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1050 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Demian, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1050) vo výboroch Národnej rady.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1270 z 8. júla 2014 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania stanovisko poslancov Národnej rady.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská.
Odporúčali pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet svojím uznesením č. 321 zo dňa 4. septembra 2014, ústavnoprávny výbor svojím uznesením č. 456 zo dňa 2. septembra 2014, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 275 zo dňa 8. septembra 2014 a výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 139 zo dňa 8. septembra 2014.
Z uznesení výborov Národnej rady pod bodom III tejto správy vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 54 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade
vládny návrh zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1050) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 326 z 9. septembra 2014.
Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ma poveril 1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady a 2. navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy.
Vážená pani podpredsedníčka, skončil som, prosím vás, otvorte rozpravu.