Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
11. 12. 2015 13:50:23 - 13:51:40 59. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1863 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jasaň, Viliam (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
100.
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán minister, veľmi ma mrzí, že pani predsedajúca pripustila tie nervózne reakcie niektorých opozičných poslancov počas vášho vystúpenia. Ale na druhej strane práve tieto reakcie opozičných, niektorých opozičných poslancov jasne ukázali, že ste zaťali do živého a že to, čo predkladajú ako dôvod na vaše odstúpenie, je obyčajný predvolebný blaf. A v závere vášho vystúpenia ste to veľmi jasne preukázali.
A ešte taká jedna poznámka krátka na koniec, že "záujem" opozičných poslancov, hlavne tých, ktorí sa podpísali pod váš návrh na odvolanie, a nie sú tu a nie sú tu od rána, svedčí o tom, že naozaj je to len predvolebný blaf, ktorý im tradične nevyjde. A ja verím, že mnohí z nich sa už tu v budúcom období ani neukážu, pretože takýmto spôsobom otravovať občanov Slovenska pred Vianocami je minimálne neslušné.
Ďakujem vám za vaše vystúpenie.
8. 12. 2015 14:30:04 - 14:30:29 58. schôdza NR SR - 16.deň - B. popoludní Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jasaň, Viliam (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
15.
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. No, pán kolega, ja som čakal, že predložíte tie pozmeňovacie návrhy, ktoré ste spomínali, ale zrejme ich ešte nemáte pripravené, tak počkáte na to druhé vystúpenie.
Ale nečudujem sa, že chcete ešte raz, lebo táto kultúrna vložka naozaj zvýrazňuje to, že ste podpredseda výboru pre kultúru.
Ďakujem.
24. 11. 2015 17:49:45 - 18:01:22 58. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1707 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jasaň, Viliam (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predseda, pán minister, kolegyne, kolegovia, predkladám pozmeňujúci návrh, ktorého účelom je odstránenie rozdielov v úprave opätovného vzniku trvalého nároku na vdovský dôchodok u vdov a vdovcov, čo ovdoveli do prijatia nového zákona o sociálnom poistení, teda do 31. decembra 2003, v porovnaní s vdovami a vdovcami, čo ovdoveli po tomto dni. Týmto návrhom sa pre starovdovy a starovdovcov odstraňuje časové obmedzenie na splnenie zákonom ustanovených podmienok, napríklad je tam invalidita, vek a podobne na trvalý nárok na vdovský a vdovecký dôchodok.
Do prijatia platného zákona o sociálnom poistení, teda do 1. januára 2004 bola jednou z podmienok na opätovný vznik nároku na vdovský dôchodok aj podmienka, podľa ktorej od posledného zániku tohto nároku nesmeli uplynúť viac ako dva, resp. nesmelo uplynúť viac ako päť rokov. Ak sa tak stalo, tak nový nárok nevznikol. V novej v súčasnosti platnej právnej úprave táto podmienka absentuje. Tým vznikli dve skupiny vdov, a to len z hľadiska tej skutočnosti, či ovdoveli pred 1. Januárom alebo po 1. januári 2004. Pozmeňujúci návrh tieto rozdiely odstraňuje, a to tak, že sa pri žiadnej skupine vdov nebude hľadieť na uplynutie tej lehoty dvoch, resp. piatich rokov. Vdovám, ktoré ovdoveli pred 1. 1. 2004, teda opätovne vznikne nárok na vdovský dôchodok, samozrejme, za predpokladu, že spĺňajú ostatné podmienky nároku, ktoré vyžadovala úprava v čase, keď ovdoveli.

Obdobný návrh odstraňuje dve skupiny vdovcov, u vdovcov, ktorí ovdoveli pred 1. januárom 2004 a ktorým nevznikol nárok na vdovecký dôchodok z titulu dvojročného časového obmedzenia na splnenie ďalších zákonom ustanovených podmienok na poskytnutie tohto dôchodku, sa bude posudzovať splnenie podmienok na poskytnutie vdoveckého dôchodku bez tohto časového obmedzenia.
Teraz prečítam ten pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viliama Jasaňa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1707).

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
V článku I doterajší text sa označuje ako bod 1, za ktorý sa vkladá bod 2, ktorý znie: „Za § 293dl sa vkladajú § 293dm a 293dn.

§ 293dm vrátane nadpisu „Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2016“ znie:
Odsek 1: „Vdova, ktorej manžel zomrel pred 1. júlom 2003 a zanikol nárok na vdovský dôchodok, má nárok na vdovský dôchodok, ak spĺňa podmienky nároku na vdovský dôchodok a jeho výplatu podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004; na lehotu dvoch rokov alebo piatich rokov podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 sa neprihliada. Suma vdovského dôchodku podľa prvej vety sa určí podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, vrátane úpravy a zvýšenia vdovského dôchodku podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2016, ktoré by patrili odo dňa splnenia podmienok nároku na vdovský dôchodok. Suma vdovského dôchodku sa z dôvodu súbehu s príjmom zo zárobkovej činnosti neznižuje.“
Odsek 2: „Vdova, ktorej manžel zomrel pred 1. januárom 2004 a zanikol nárok na výplatu vdovského dôchodku, má nárok na výplatu vdovského dôchodku, ak spĺňa podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004; na lehotu dvoch rokov alebo piatich rokov podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 sa neprihliada. Suma vdovského dôchodku podľa prvej vety sa určí tak, že suma vdovského dôchodku, ktorá patrila ku dňu predchádzajúcemu zániku nároku na výplatu vdovského dôchodku, sa zvýši odo dňa splnenia podmienok nároku na výplatu vdovského dôchodku podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2016.“
Odsek 3: „Nárok na výplatu vdovského dôchodku podľa odsekov 1 a 2 vzniká najskôr od 1. januára 2016.“

Odsek 4: „O nároku na vdovský dôchodok podľa odseku 1 a o nároku na výplatu vdovského dôchodku podľa odseku 2 Sociálna poisťovňa rozhodne do šiestich mesiacov od začatia konania.“
§ 293dn znie:
Odsek 1: „Vdovec, ktorého manželka zomrela pred 1. januárom 2004, nevznikol mu nárok na vdovecký dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2016 alebo mu zanikol nárok na taký vdovecký dôchodok, ktorý dovŕšil dôchodkový vek alebo bol uznaný za invalidného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a táto invalidita trvá aj po 31. decembri 2015, má nárok na vdovecký dôchodok najskôr od 1. januára 2016, po manželke, ktorá a) ku dňu smrti bola poberateľkou starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku alebo dôchodku za výsluhu rokov, b) ku dňu smrti splnila podmienky nároku na starobný dôchodok, pomerný starobný dôchodok alebo získala dobu zamestnania na nárok na invalidný dôchodok alebo dôchodok za výsluhy rokov, alebo c) zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.“

Odsek 2: „Suma vdoveckého dôchodku podľa odseku 1 je 136,50 eura mesačne.“

Odsek 3: „Na zvyšovanie vdoveckého dôchodku podľa odseku 1 platí § 82 rovnako.“

Odsek 4: „Pri súbehu nárokov na výplatu vdoveckého dôchodku podľa odseku 1 s inou dôchodkovou dávkou platí § 81 ods. 2 až 5 rovnako.“

Odsek 5: „Vdovec nemá nárok na vdovecký dôchodok podľa odseku 1, ak a) má nárok na vdovecký výsluhový dôchodok alebo vdovecký dôchodok podľa osobitného predpisu2), b) uzatvorí manželstvo alebo c) na základe právoplatného rozhodnutia súdu spôsobil smrť manželky úmyselným trestným činom.“

Odsek 6: „O nároku na vdovecký dôchodok podľa odseku 1 Sociálna poisťovňa rozhodne do šiestich mesiacov od začatia konania.“

Odsek 7: „Ustanovenie § 293n sa od 1. januára 2016 nepoužije.“

V súvislosti s navrhovaným doplnením sa vykoná nasledujúca úprava názvu vládneho návrhu zákona, ktorý potom znie: „Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“

Odôvodnenie.

Predkladaný návrh má za cieľ odstrániť neodôvodnené rozdiely v právnej úprave opätovného vzniku trvalého nároku na výplatu vdovského dôchodku vdov, ktoré ovdoveli do 31. decembra 2003, v porovnaní s vdovami, ktoré ovdoveli po tomto dni, spočívajúci v časovom obmedzení možnosti splnenia podmienok na trvalý nárok na vdovský dôchodok alebo trvalý nárok na jeho výplatu do dvoch rokov od predchádzajúceho zániku. Taktiež sa navrhuje odstrániť súčasne časové obmedzenie, počas ktorého musel vdovec, ktorý ovdovel pred 1. januárom 2004, splniť zákonom ustanovené podmienky na priznanie vdoveckého dôchodku.

Vdovám, ktoré ovdoveli pred 1. januárom 2004 a ktorým zanikol nárok na vdovský dôchodok alebo nárok na jeho výplatu, sa bude posudzovať opätovne nárok na tento dôchodok alebo nárok na jeho výplatu podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, teda podľa predpisov účinných v čase vzniku sociálnej udalosti, ktorou je úmrtie manžela, s tým, že možnosť splnenia stanovených podmienok už nebude časovo obmedzená.

V dôsledku uvedeného predmetné nároky vzniknú kedykoľvek splnením stanovenej podmienky, napríklad dovŕšením veku 50 rokov.

Vdovcom, ktorí ovdoveli pred 1. januárom 2014 a ktorým nevznikol nárok na vdovecký dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2016, sa bude posudzovať nárok na vdovecký dôchodok podľa rovnakých podmienok nároku na vdovecký dôchodok týchto vdovcov účinných do 31. decembra 2015 bez časového obmedzenia troch rokov na splnenie stanovených podmienok.

Navrhovaná pevná suma vdoveckého dôchodku je vypočítaná z pôvodnej sumy vdoveckého dôchodku 2 794 slovenských korún mesačne, stanovenej právnou úpravou nároku na vdovecký dôchodok vdovca, ktorý ovdovel do 31. decembra 2003, účinnou d 01. augusta 2006. Táto suma bola následne konvertovaná na euro a zvýšená (valorizovaná) za kalendárne roky 2007 až 2015.

S cieľom predísť vzniku duplicitnej právnej úpravy nároku na vdovecký dôchodok vdovca, ktorý ovdovel pred 1. januárom 2004, sa navrhuje od nadobudnutia účinnosti tejto právnej úpravy prestať používať ustanovenie § 273n.Bodka. Skončil som, ďakujem pekne, poprosím o podporu návrhu.
24. 11. 2015 14:18:51 - 14:19:40 58. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1724 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jasaň, Viliam (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, pán kolega. Ja netvrdím, že neexistuje možno u niektorých jednotlivcov, a to jedno, z ktorej strany tejto sály to je, že môže dôjsť k nejakému osobnému zlyhaniu, ale dovolím si vyprosiť, aby si hovoril, že poslanci strany SMER sa oháňajú diplomatickými pasmi, pretože my všetci veľmi dobre vieme, na čo nám slúži diplomatický pas.A druhá poznámka. Nepodceňuj policajtov. Policajti veľmi dobre vedia, čo kedy majú robiť a ako majú robiť, a nemusíš ich vôbec upodozrievať, že nejakým spôsobom si zľahčujú svoju prácu. Ďakujem.
20. 11. 2015 13:37:02 - 13:37:26 58. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jasaň, Viliam (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
144.
Je to, ďakujem pekne, je to jasne napísané v dôvodovej správe, že sa jedná o tých, ktorí bojovali za oslobodenie vlasti, Slovenska, Československa. Je tam aj citát vystúpenia vtedajšieho veliteľa Československého armádneho zboru Ludvíka Svobodu, ktorý hovorí, že prečo idú títo ľudia bojovať.
Ďakujem.
20. 11. 2015 13:32:00 - 13:33:32 58. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jasaň, Viliam (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
138.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Kolegyne, kolegovia, tak idem si predniesť svoj pomníček, ako hovorí pán kolega Hlina.
Viete, ja už mám 63 rokov a pomníček je môj doterajší život, za ktorý sa nehanbím a na ktorý som hrdý, a nemusím tu vystupovať a robiť si pomníčky. Toto je odozva na mnohé stretnutia, ktoré som v rámci Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov absolvoval, a chodím a bol som na Dukle, bol som vo Svidníku, chodím po týchto pamätníkoch a toto je odpoveď na ich predstavy o tom, čo by mohlo byť. A osobne si myslím a som presvedčený, že 6. október by sa nemal volať Deň obetí Dukly, ale Deň obetí karpatsko-duklianskej operácie. Tých obetí vo svete je strašne veľa. Nedávno v Paríži, letecké nešťastie, automobilové, ale tí, ktorí so zbraňou v ruke bojovali na Dukle, tí si zaslúžia, aby sme ich nazvali hrdinami, lebo bojovali za svoju vlasť, za naše oslobodenie, aj za to, že tu môžeme dnes byť. Ja viem, že názory na boje na Dukle sú rôzne, k tomu sa ja vyjadrovať nebudem, vyjadrujem sa len k tým, ktorí tam bojovali, a k tým, ktorí tam padli. Preto tento návrh zákona som predkladal v prvom čítaní, od jeho predloženia sa nič nezmenilo, preto ho predkladám v pôvodnom znení, tak ako som ho predložil a chcem vás požiadať o jeho podporu.
Ďakujem pekne.
20. 11. 2015 13:21:23 - 13:24:13 58. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1753 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jasaň, Viliam (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
134.
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Kolegyne, kolegovia, výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pavlisa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov (ďalej len "gestorský výbor"), podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady túto spoločnú správu výborov:
Národná rada uznesením č. 1989 z 29. septembra 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 708 z 3. novembra 2015, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 493 z 3. novembra 2015 a výbor pre sociálne veci uznesením č. 199 z 1. októbra 2015. Výbory Národnej rady, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich návrhov schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 5 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 209 z 10. novembra 2015.
Ďakujem. Skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
10. 11. 2015 18:47:49 - 18:48:27 58. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1648 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jasaň, Viliam (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
175.
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán kolega Brocka, nebudem veľa hovoriť k vášmu vystúpeniu, ale jednu takú poznámočku. Skúste si ešte raz pozrieť § 53 zákona, ktorý hovorí o tom, kto môže dostať príspevok na dochádzku za prácou. Ja som tam nikde nevidel, že by musel každý mesiac preukazovať tie náklady svoje. Vážne som to nikde nevidel. Skúste si to pozrieť ešte raz, aby ste sa poučil.
Ďakujem pekne.
29. 9. 2015 8:49:37 - 8:49:44 54. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jasaň, Viliam (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ja len ďakujem za podporné vyjadrenia. Ďakujem pekne, páni.
29. 9. 2015 8:44:13 - 8:45:21 54. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jasaň, Viliam (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, predkladám síce krátky, no pre mnohých ľudí dôležitý návrh zákona, dôležitý pre tých, ktorí bojovali na Dukle so zbraňou v ruke za našu slobodu, a dôležitý i pre potomkov tých, ktorí v týchto bojoch padli. Títo ľudia si myslia, že ich padlí príbuzní neboli obeťami, ale podľa nich a, samozrejme, aj podľa mňa to boli hrdinovia, pretože ten, kto so zbraňou v ruke bojuje za svoju vlasť, je hrdina, a ten, kto v boji padne, nie je obeť, ale hrdina. Preto navrhujem, aby 6. október bol pamätným dňom, Dňom hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie. Všetci tí, ktorí tam bojovali, a tí, ktorí tam v bojoch padli, si myslím, si to zaslúžia. Preto si vás dovoľujem požiadať o podporu tohto môjho návrhu zákona. Ďakujem, skončil som.
29. 9. 2015 8:42:02 - 8:43:19 54. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1753 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jasaň, Viliam (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážená pani predsedajúca, pani poslankyne, páni poslanci, predkladaný návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, a preto vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1765 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, výbor pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
25. 9. 2015 13:13:12 - 13:14:26 54. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1634 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jasaň, Viliam (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)

214.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Kolegyne, kolegovia, predkladaný návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku,aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1765 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor NR pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

22. 9. 2015 14:49:30 - 14:51:30 54. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1576 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jasaň, Viliam (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
6.
Ďakujem pekne. Ja som pôvodne neuvažoval k tomuto vystúpiť, ale vzhľadom k tomu, že dosť, dosť dobre poznám problematiku správcovstva bytových domov, tak, pán kolega, možno bolo by bývalo lepšie, keby ste dali len ten druhý pozmeňovák. Lebo ten prvý, ani ste ho dobre neprečítali, ja nebudem trvať na tom, aby ste to čítali znova, lebo sú tam chyby aj vecné, ale to nevadí, to je detail. A to zdôvodnenie, ktoré ste tam uvádzali, tiež ste neprečítali tak, ako tu je, dávali ste tam rôzne vsuvky, ale budiš, však nič takého zlého sa nestalo. A nebudem ani všetky pripomienky, ktoré tu mám, čítať, lebo nemyslím si, že toto je návrh, ktorý má šancu nejako prejsť.
Ale napriek tomu sa vás spýtam len na dve také veci. Zvýšenie nárokov na správcu spočíva v dosiahnutí aspoň dvadsiateho piateho roku veku. Prečo nie dvadsiateho šiesteho, štvrtého? Nezdôvodnili ste to, ale to je len taký detail, ktorý hovorí o celkovom obsahu. Niekto vám to možno v dobrej viere sa snažil kvalifikovane pripraviť, len ono je to strašne náročný zákon, strašne náročný. A  to chce naozaj to nielen dobre naštudovať, alebo občas si vypočuť dvoch, troch ľudí, ale stretnúť sa dlhodobo s ľuďmi, ktorí v tejto oblasti roky robia. Ale ja to nevyčítam, to len konštatujem.
A druhá vec, v tom § 2 správca uvádzate, že musí spĺňať ďalšie podmienky na výkon činnosti správcu podľa tohto zákona. To ďalšie slovo by som ja na vašom mieste možno nahradil, že všetky, lebo to "ďalšie", to tak je také vágne. A o tých ďalších veciach sa tu ani nebudem zmieňovať, lebo hovorím, že veľmi, veľmi tomu šancu nedávam, aj keď netvrdím, že to bol zlý úmysel z vašej strany.
Ďakujem.
18. 9. 2015 9:31:47 - 9:33:48 54. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1582 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jasaň, Viliam (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Ďakujem pekne. Pán kolega, ja už vám naozaj nerozumiem, prečo vystupujete, ako vystupujete, pretože hovoríte veľmi málo k tomu, čo predkladá minister Richter, a len púšťate také jedovaté sliny. Ale vy ste použili príklady, ja tiež poviem dva konkrétne, o ktorých viem, že je to tak.
Dôchodkyňa má 430 euro dôchodok. Konkrétna, poznám, viem, je ich veľa. Zaplatí nájomné, zaplatí lekára, zaplatí ďalšie veci súvisiace s bývaním. Čo myslíte, koľko jej ostane? To len pre porovnanie toho príkladu, ktorý ste vy použili, dôchodca, 500 euro a rodina. Koľko tej dôchodkyne ostane? Ja nehádžem neverejných do jedného vreca, ale prešiel som ich už dosť po Slovensku. Aj minulý týždeň som bol v jednom. A čo myslíte, nebudem opakovať, čo už povedala kolegyňa Šedivcová, Janíková, len v Bratislave, viete, aký je rozdiel v nákladoch v dvoch zariadeniach? V jednom, ktoré má samospráva, je 760 euro a neverejný má 1 200 euro? Myslíte si, že tá starostlivosť je veľmi zásadne odlišná o toho človeka? No nie je.
A ďalší príklad, s ktorým som sa stretol u jedného neverejného. Nájomné za budovu, kde prevádzkuje, platí vlastnej firme. V zmysle zákona. Ďalej stravu robí príbuzná firma v zmysle zákonov. Upratuje príbuzná firma v zmysle zákonov. Všetko končí v jednom vrecku. Netvrdím, že je to všade tak, ale vo veľkej väčšine prípadov to tak je. (Reakcia z pléna.) Je to tak.
Čiže tie príklady využívate, aké vám vyhovujú.
18. 9. 2015 9:06:01 - 9:06:46 54. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1582 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jasaň, Viliam (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Ďakujem pekne. Pán kolega, vaše vystúpenie bolo o čom? To bol typický politický kádehácky marketing, išli ste sľúbiť niečo, čo ste už mohli dávno urobiť. Veď ste vládli, mali ste možnosť. Hovoríte síce, že nemali ste čas na to, aby ste veci zmenili v lepšiu, spravodlivú sociálnu politiku. Nieže ste nemali čas, jednoducho ste nedokázali spolu vládnuť alebo ste sa možno zľakli zodpovednosti, lebo neviete vládnuť, a radšej ste povalili vlastnú vládu. Tak prosím vás, teraz sa nehrajte na nejakých ľudomilov, lebo vy ním určite nie ste.
Ďakujem.
17. 9. 2015 18:13:05 - 18:13:48 54. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jasaň, Viliam (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Ja som si síce povedal, že už nebudem reagovať na vás, ale jednoducho tu sa nedá nereagovať. Vy na základe jedného negatívneho príkladu, ktorý vám niekto pošle, to zovšeobecníte a hovoríte, ako keby to bolo úplne pravidlo. Ministerstvo môže urobiť, čo chce, a vy vždy to zhodíte zo stola a budete poukazovať na negatívne s tým, že je to len marketingové. A popri tom vy ste neurobili nič. Vy len trepete, trepete a trepete. Ďakujem.
3. 7. 2015 14:16:13 - 14:17:54 53. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1555 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jasaň, Viliam (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

64.

Ďakujem pekne. Ja len také dve poznámky, neodpustím si ich. Pán kolega, keby to, čo ste hlavne v úvode hovorili o tej nútenej správe alebo zodpovednosti právnických osôb, povedal niekto, kto je tu prvé funkčné obdobie a nebol nikde v exekutíve, tak by som to chápal a rozumel by som tomu. Napríklad pán kolega Kadúc, keby to povedal, tak by som tomu rozumel. Ale vy ste tam kritizovali v úvode niečo, v úvode to, čo ste mohli zmeniť predsa. Veď bolo po komunálnych voľbách v 2009 a tam sa ukázalo to, čo ste tu možno právom kritizovali. Aj tá nútená správa, veď ste mohli prijať opatrenia. Boli ste vo vláde, boli ste ministrom, dokonca samospráva a voľby v samospráve patrili do kompetencie ministerstva vnútra, mohli ste tam niečo urobiť. Zrejme, ja tomu rozumiem, že asi nebola politická vôľa alebo možnože, tak ako hovoríte, že nebol čas na to, lebo za chvíľu ste si povalili vlastnú vládu, tomu rozumiem. Len skúste nekritizovať to, čo bolo vo vašich silách v minulosti zmeniť. Ale to sa tu opakuje relatívne často.

Čiže to nie je výtka, to je len také konštatovanie faktu, to, čo tu bolo. A to isté, zodpovednosť právnických osôb za škodu. Veď to sme mohli pripraviť. Len ja viem, že tu niektorí iní kolegovia, ku ktorým mám pripomienky, povedia, že nemali sme čas, lebo sme boli krátko vo vláde. No tak keď ste sa, boli krátko vo vláde, ale zrejme ste sa ani nepripravovali na to, že by ste možno boli vo vláde a už ste to mohli nejako realizovať.

Ďakujem pekne.

2. 7. 2015 17:11:58 - 17:12:14 53. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1586 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jasaň, Viliam (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  

92.
Ja presne to isté, vykázalo ma, že som neprítomný, ale sedím tu a hlasoval som za. A je tam viac.. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

25. 6. 2015 11:24:35 - 11:25:22 53. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1471 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jasaň, Viliam (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
76.
Pán predseda, pri hlasovaní č. 101 som sa pomýlil a vykázalo ma, že som hlasoval za. Chcel som sa zdržať.
18. 6. 2015 11:39:45 - 11:41:07 53. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1557 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jasaň, Viliam (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)

Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, ja vám držím palce. Ja som nefajčiar. V živote som nefajčil, nefajčia moje deti a tiež neznášam, keď vidím, že niekto v aute fajčí a navyše telefonuje a popri tom jazdí, plne s tým súhlasím, len, viete, je to také čiastkové, lebo sama ste spomenuli, že sa fajčí tam, kde by nemalo fajčiť, kde sú nefajčiari, a nikto neberie ohľad na to. Ale už s tým niekde treba začať.

Ja s tým súhlasím a možno by ste to mohli rozšíriť o zákaz fajčenia, pokiaľ ide o ženy, ktoré často fajčia a škodia svojmu plodu.

Len myslím si, že tento zákon je dosť ťažko vykonateľný. Ale za pokus to možno stojí. Skôr by som viac apeloval na rodinu, na školu, na spoločnosť, aby vytvárali také podmienky, aby viedli nielen deti, ale aj dospelých k nefajčeniu.

A taká pozitívna poznámka. A tým možno naštvem mnohých mojich kolegov aj tu v parlamente. Budem zvedavý, aj z vášho klubu ako budú hlasovať tí, ktorí nedokážu dodržiavať zákaz fajčenia v Národnej rade, pani podpredsedníčka. Ďakujem pekne.