Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
11. 2. 2016 14:22:38 - 14:23:23 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1872 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Nechcem hodnotiť celé vaše vystúpenie, nechcem hodnotiť ani priebeh verejného obstarávania, ani predmet tej zákazky, pretože nepoznám jeho obsah, ale čo môžem povedať, je, že hrubo zavádzate z hľadiska veci, že taký plagátik, ako ste tu ukazovali, stojí 20 eur. A vzhľadom na to celé vystúpenie ste spochybnili práve týmto, čo ste povedali, pretože na tomto jednom príklade celé vaše vystúpenie, ak mohlo byť možno pravdivé, to neviem, určite tento argument je nepravdivý a za 20 eur takýto jeden plagátik určite nevytvoríte. Takže zavádzate, klamete.
11. 12. 2015 17:15:21 - 17:17:07 59. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1863 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
202.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Raši, chcel by som sa pristaviť pri tvojich úvodných slovách, kde si hovoril o zmene geologického zákona, ktorého zmena smerovala k problematike ťažby uránu na Jahodnej, aj vtedy tu bola dusná atmosféra, aj vtedy sa tu viedli rôzne reči, bolo tu ťažké obviňovanie, nakoniec sa zákon podarilo presadiť. A ja osobne som veľmi rád, že v tom období sme mohli ako predkladatelia návrhu zákona na podporu zákazu ťažby kyanidovej technológie presadiť zmeny v banskom zákone aj po spolupráci s pánom ministrom Žigom a ministrom hospodárstva. Tento súvisel s ťažbou, s pripravenou ťažbou zlata na Podpoľaní a v Kremnici a tiež sme sa napočúvali na našu adresu rôzne nezmysly, počúvali sme kritiku, obviňovanie. Ale tak to už asi dnes tu v tomto parlamente chodí.
Dnes by si tieto zásluhy prisvojil veľmi rád niekto, kto o ne ani nestál a skôr komplikoval situáciu, kričal a v procese prípravy zákonov sa ani na nich nezúčastňoval a skôr komplikoval situáciu, nepriložil ruku k dielu. Bohužiaľ, taká je v súčasnom období realita našej politickej scény. Zdá sa, že úspechy sa neodpúšťajú.
1. 12. 2015 16:25:11 - 16:26:20 58. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. Ja si myslím, že tento návrh prišiel v správnom čase a ešte relatívne skoro. A myslím si, že nejde o politikárčenie. A myslím si to zrejme nielen ja, ale aj väčšina poslancov v tejto sále. Momentálne na portáli teraz je zverejnená správa, že kvôli teroristickej hrozbe evakuovali dnes jednu z londýnskych ulíc, políciu zavolali o 13.26 hodine kvôli podozrivému predmetu, špecialisti ulicu evakuovali a uzavreli. Informoval o tom britský portál Independent. Aj tu ide o politikárčenie? Aj tu ide o predvolebnú kampaň? Ja si myslím, že štát, vláda potrebuje mať také nástroje, aby proti hrozbe terorizmu mohli bojovať. Tu je pravý dôkaz toho, čo nestalo sa v Bratislave, stalo sa v Londýne. A prijala tie nástroje britská vláda.
11. 11. 2015 11:34:07 - 11:37:29 58. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1699 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s ustanoveniami rokovacieho poriadku podávam spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý máme pod tlačou 1699a, v druhom čítaní.
Predmetný návrh zákona Národná rada svojím uznesením pridelila na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre kultúru a médiá. Uvedené výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v stanovenom termíne.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Predmetný vládny návrh zákona prerokovali a odporučili schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi ústavnoprávny výbor uznesením č. 681 z 3. novembra tohto roku, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 479 z 3. novembra tohto roku a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá uznesením č. 224 z 5. novembra 2015.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený vládny návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v časti IV tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne, a to o bodoch 1 až 6 s návrhom schváliť ich.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá č. 228 z 10. novembra 2015.
Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som predniesol spoločnú správu o výsledku prerokovania tohto vládneho návrhu zákona na schôdzi Národnej rady podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
23. 9. 2015 15:14:03 - 15:16:03 54. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1562 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

36.
Ku vám tak heslovite. Pán poslanec, nie je celkom pravda, že vo Francúzsku sa to neujalo, vo Francúzsku sa to ujalo a na základe takejto podpory ich tvorby domácej, predajnosť domácej francúzskej hudby stúpla až na 60 % a v roku 2013 bolo z 20 najlepšie predávaných albumov až 17 francúzskych, čiže to malo veľký význam. My takisto po tomto voláme.
U nás, keď si chceme vypočuť nejakú skladbu domácej, z domácich autorov, tak väčšinou musíme siahať po cédečkách, ktoré sú v predaji, a s týmito domácimi skladbami sa vôbec vo vysielaní rádií, predovšetkým súkromných, nestretávame. Takže je tu dostatok, nazvime to materiálu, s ktorým sa dá pracovať. Lenže je to náročná práca predovšetkým dramaturgického charakteru a myslím si, že aj v tomto je problém aj súkromných vysielateľov, ktorí jednoducho nechcú asi nájsť takých profesijne zdatných ľudí, ktorí by s takýmito dramaturgickými plánmi robili a ovplyvňovali dramaturgiu vysielania aj z hľadiska výberu, výberu vhodných skladieb v rámci celodenného vysielania.
A čo sa týka tých kvót, tie kvóty sú mesačné, nie sú denné, to znamená, ozaj je to dramaturgia o tom, ako si vyprofilujú možno to celé svoje vysielanie.
A čo sa týka licencií, už to tu bolo povedané, treba povedať jedno, že ozaj vysiela sa na frekvenciách, ktoré sú vo vlastníctve štátu, a štát, či chce, alebo nechce, má právo jednoducho do týchto vecí vstúpiť a môže nejakým spôsobom regulovať, čo by sa tu mohlo alebo čo chce, aby sa na území tejto republiky vysielalo.
Takže nebude vstupovať ani do obsahu, nebude vstupovať ani do dramaturgie štát, dáva iba všeobecné kritéria, ktoré platia pre všetkých vysielateľov plošne.

23. 9. 2015 12:50:52 - 12:52:51 54. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1699 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)

198.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a ktorý máme pod tlačou 1699. Predkladám teda informáciu k predloženému návrhu zákona. Konštatujem, že návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov a že zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.

2. 7. 2015 15:03:36 - 15:08:55 53. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR -  

24.
Nebude otázka, ale, vážený pán minister, ďakujem za informáciu. Obyvateľov Zvolena a okolia zaujíma situácia okolo výstavby tohto úseku rýchlostnej cesty, a myslím si, že nielen ich, aj v súvislosti s úspešne prebiehajúcou výstavbou rýchlostnej cesty na úseku Zvolen, východ – Pstruša, ako ste hovorili, ako aj na úseku Pstruša – Kriváň. A práve spomínaný úsek, na ktorý som sa pýtal, môže významným spôsobom odľahčiť dopravu cez mesto Zvolen a urýchliť cestovanie smerom na Košice.
Verím, že zámery výstavby úseku rýchlostnej cesty Zvolen, západ – Zvolen, východ sa podarí čo najskôr vyriešiť trasovaním a úsek v rámci možností čo najskôr realizovať.
Ešte raz vám ďakujem za odpoveď.

1. 7. 2015 16:34:16 - 16:36:15 53. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1496 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)

Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu Autorského zákona, ktorý máme pod tlačou 1496, v druhom čítaní.

Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.

Národná rada uznesením č. 1704 zo 7. mája tohto roku pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade v znení schválených a pozmeňujúcich návrhov predmetný návrh zákona schváliť.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú uvedené v časti IV spoločnej správy. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne takto: o bodoch 1 až 72 s návrhom schváliť ich.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 204 16. júna 2015.

Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som predniesol spoločnú správu na schôdzi Národnej rady.
Pán podpredseda, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.

1. 7. 2015 16:30:04 - 16:30:55 53. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1462 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)

Len krátko sa vyjadrím. Myslím si, že rokoval aj príslušný gestorský výbor, na ktorom bolo možné predložiť takýto dosť obšírny pozmeňujúci návrh. Ale na druhej strane treba povedať, že na gestorskom výbore padol jeden návrh, ktorý rozširuje možnosť zriaďovateľstva a je obsiahnutý v pozmeňujúcom návrhu, v § 4 ods. 3. Takže keby si predkladatelia boli svojím spôsobom prečítali spoločnú správu a pozmeňujúce návrhy, ktoré boli prijaté, tak by možno boli našli priestor aj pre to, ako v nasledujúcom období postupovať pri zriadení týchto dotyčných možných organizácií, v rámci ktorých je to úplne možné, v rámci tohto paragrafového znenia. Nie je to bližšie špecifikované na konkrétne činnosti, ale zákon to umožňuje. Takže, nech sa páči, môžete zrejme podľa toho postupovať v prípade, že pozmeňujúce návrhy schválite.

1. 7. 2015 15:52:42 - 15:55:01 53. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1462 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)

Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o kultúrno-osvetovej činnosti, ktorý máme pod tlačou 1462, v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.

Národná rada uznesením č. 1700 z 5. mája 2015 pridelila vládny návrh zákona ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Vládny návrh zákona o kultúrno-osvetovej činnosti výbory prerokovali a odporučili schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú súčasťou spoločnej správy v jej bode IV.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov predmetný návrh zákona schváliť.

O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať takto: spoločne o bodoch 1 až 13 s návrhom schváliť ich.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 203 16. júna 2015.

Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril predniesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady.

Pán predseda, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.

1. 7. 2015 14:48:49 - 14:50:32 53. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1562 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)

Ja by som chcel oceniť práve to vo vystúpení pána poslanca Viskupiča, že je za tento zákon a aj za tie kvóty, vidí v tom zmysel, opodstatnenosť tohto návrhu zákona v rámci unifikovanej Európy a v rámci vysielania jednotlivých rád aj na Slovensku. Vítam tento postoj. A myslím si, že keby opoziční poslanci nedávali do toho ten náboj politický, tak by tu zrejme nikto nehovoril ani o politike, ale hovorilo by sa tu iba o potrebnosti takéhoto zákona pre verejnosť a pre ľudí.

Ja by som sa ale dotkol ešte niektorých vecí, ktoré boli v tvojom vystúpení. Ten návrh postupne napasúva aj percentá do vysielania komerčných rádií, od roku 2016 to bude 20, od roku 2017 to bude 25, vo verejnoprávnom rozhlase to bude 30, potom 35 %. A nakoniec ten zákon venuje pozornosť aj dohľadu nad odvysielaním programov a ukladá povinnosť vysielateľom viesť štatistiky a povinnosť doručovať ich v stanovených termínoch Rade pre vysielanie a retransmisiu. Takže myslím si, že sú tu jasne naznačené pravidlá hry, myslím si, že ani žiadne nešťastie sa pre rádiá nechystá, pretože v prvom roku od účinnosti zákona to nebude 25, ale iba 20 %, teda každá piata skladba. A rádiá si s tým určite budú veľmi ľahko vedieť dať rady. Vadí im tam skôr možno niečo iné.

1. 7. 2015 9:59:05 - 10:01:05 53. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1562 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)

Áno, pán minister, pán poslanec Novotný záver svojho vystúpenia jasne spolitizoval a zatiahol túto tému kvót v hudbe do úplne iných problémov, ktoré nesúvisia s týmto zákonom. Ale nakoniec na to sme si už vo vystúpeniach opozičných poslancov zvykli, že v každej jednej téme hľadajú hlavne politiku a schopnosť a šancu osloviť verejnosť, aby ich malé percentá sa nejakým spôsobom zväčšovali a nachádzali možno sympatie vo verejnosti. Ja si myslím, že takýmto spôsobom asi tie sympatie vo verejnosti nenájdu.
Ešte raz treba povedať, že na Slovensku v súkromných rádiách sa vysiela veľmi málo domácej hudobnej produkcie. Zopakujem to ešte raz. Je to menej ako 10 %. Na tomto našom trhu je neskutočne veľké množstvo pôvodného materiálu a kvalitného materiálu, ktorý ešte nebol prezentovaný v takmer žiadnom súkromnom rádiu. Nevieme, z akých dôvodov je to. Súkromné rádiá odmietajú niektorú novú súčasnú hudbu od domácich interpretov a autorov. Hovoria o tom, že to neprešlo nejakým ich prieskumom počúvateľnosti, čo celkom nie je pravda, jednoducho sa držia svojich playlistov, ktoré sú im odporúčané od nejakého pozadia, na základe ktorého sa finančné prostriedky, o ktorých sme hovorili, dostávajú mimo Slovenskej republiky. Ja si myslím, že tieto kvóty môžu ozaj pomôcť tomu, aby sa skvalitnila aj domáca pôvodná tvorba, aby sa do rádií dostal kvalitný materiál a aby slovenský poslucháč, ktorý si žiada domácu pôvodnú slovenskú tvorbu, aj ju mohol dostať a mohol ju počúvať.

1. 7. 2015 9:37:17 - 9:39:14 53. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1562 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)

Ďakujem za slovo. Pán poslanec, kvalita rozhlasového vysielania nebude tým klesať. A nemyslím si, že problémom bude alebo mal by byť podiel slovenskej hudby na ňom. Je to záležitosť dramaturgie a príťažlivosti, počúvateľnosti rádia, ako aj prinášaných tém.

Čo sa týka toho, keď hovoríte o tom, že verejnosť nevíta tento zákon, nemáte pravdu, pretože z prieskumu jednej agentúry vyplynulo, že poslucháči neodmietajú vyšší podiel domácej hudby, práve, naopak, len necelé percento z nich by vo svojom obľúbenom rádiu napríklad nechcelo počuť nejaké slovenské skladby.

Ale teraz povedzme jednu záležitosť. V súčasnom období z domácej hudobnej produkcie sa vysiela menej ako 10 %. Ak ste hovorili o tantiémach, to znamená z hľadiska autorských práv menej ako 10 % reklamných prostriedkov, ktoré sú investované do vysielania rádií, zostáva na Slovensku, z ktorých ostatné odchádzajú mimo Slovenska. To znamená, že tento zákon svojím spôsobom prispeje alebo mohol by prispieť aj k tomu, aby nastúpil rozvoj slovenskej domácej hudby, aby sa jej mohlo viacej vysielať a aby možno aj rádiá podporovali takýto trend tým, že možno keby boli pristúpili aj na to, že nemajú tie kvóty, by ju týmto spôsobom podporovali. Slovensko nie je jediná krajina, ktorá pristupuje na takéto kvóty, sú tu južní susedia z Maďarska, severné Poľsko, ako aj Francúzsko, ale o tom možno niečo poviem v ďalšom príspevku.

27. 5. 2015 18:46:42 - 18:48:35 51. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1502 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
132.
Pán minister, asi je potrebné oživiť pamäť spoločnosti a vaše vystúpenie tomu pomohlo. A myslím si, že ľudia si opäť trošku prelistujú v pamäti a opäť si ozrejmia tie udalosti, ktoré sa diali okolo privatizácie Slovenských elektrární.
Áno, treba zdôrazniť pri každom odbočení od témy, že Informáciu o privatizácii Slovenských elektrární a postupe pri vypovedaní Zmluvy o prevádzke Vodného diela Gabčíkovo schválilo plénum Národnej rady na základe požiadavky bývalého premiéra Mikuláša Dzurindu. To je fakt. Na túto požiadavku vláda dnes odpovedá a prostredníctvom svojho predsedu pána Fica dnes podala požadované informácie. Lenže sa zdá, že tieto informácie nevoňajú časti opozície a bude sa snažiť túto tému posunúť do inej polohy. Náznaky už tu dnes boli, budú sa otvárať zrejme iné témy, aby sa prekryl problém Slovenských elektrární a ich privatizácie.
Faktom ale je, že privatizácia bude mať zrejme trestnoprávnu dohru, lebo sa zdá, že manažéri firmy mohli pred privatizáciou v roku 2006 spraviť kroky, ktoré mali znížiť hodnotu podniku, a došlo k porušovaniu povinnosti pri správe cudzieho majetku. Zdá sa, že postupne budú na povrch vychádzať ďalšie informácie, ktoré zrejme budú čoraz viac odhaľovať privatizačné pozadie pri predaji Slovenských elektrární za vlády Mikuláša Dzurindu. Ale aj teraz sa zdá a je to jasné, že pri predaji Slovenských elektrární sa diali veci, ktoré neboli v prospech ekonomických záujmov Slovenskej republiky.
5. 5. 2015 18:03:25 - 18:05:00 51. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1496 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
154.
Ten proces ohľadom práve tejto problematiky aj s petíciou, ktorá vznikala, sám som bol zvedavý, akým spôsobom sa tento zámer pretaví do konečnej podoby návrhu Autorského zákona, a budem, samozrejme, ako spravodajca sledovať tento, tento proces. Myslím si, že aj v minulosti sme našli spoločnú reč, čo sa týkalo tejto problematiky, problém Pohorelá riešil sa, dosť jednotne sme vystupovali aj proti predchádzajúcemu vedeniu SOZA, nakoniec, myslím si, že sme našli v tom období a v tom čase, dá sa povedať, čo najoptimálnejšie riešenie, ktoré pomohlo ukľudniť situáciu. Áno, je to veľký problém aj z hľadiska toho, že ak sa vyberú nejaké finančné prostriedky za to, že sú diela údajne chránené, ale nemajú svojho autora, ktorý je v nejakej databáze, tak potom je veľmi zaujímavé sledovať možno ďalší pohyb, kde by sa tie finančné prostriedky mali dostať, ku komu, ak nie je tvorca alebo autor známy, je neidentifikovateľný. Myslím si, že spoločne nájdeme určite vhodné riešenie, tak aby sa urobilo zadosť tejto problematike.
5. 5. 2015 16:38:14 - 16:40:12 51. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1496 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
103.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom pre kultúru a médiá za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona, preto predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Konštatujem, že návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Je komplexnou úpravu autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republike v prvom čítaní.
Vážený pán podpredseda, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
5. 5. 2015 15:51:26 - 15:53:26 51. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1462 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
87.
Krátko, v podstate zrejme aj ako reakcia na predchádzajúce vystúpenia, ktoré tu boli. Ja tento návrh určite nechápem ako návrh zákona, ktorý vdýchne život do činnosti kultúrno-osvetových zariadení alebo do činnosti Národného osvetového centra, že vyrieši nejakú tvorivú činnosť, že vytvorí podmienky na hodnotenie kultúrno-osvetovej činnosti. Myslím si, že je to návrh zákona, ktorý reaguje na situáciu v spoločnosti, ktorá vznikla po 90. roku v súvislosti so zrušením národných výborov, vznikom obcí so svojimi právomocami, samosprávou, ktorá má svoje povinnosti, ktoré jej zo zákona ukladá povinnosť, a to znamená, aj tento zákon jednoducho vytvára iba možnosť na to, aby vznikla nejaká inštitucionálna forma aj na tej miestnej, na tej krajskej aj na celoslovenskej úrovni, ktorá sa bude starať a pomáhať pri rozvoji kultúrno-osvetovej činnosti, kto o ňu bude stáť.
Na tej miestnej úrovni zákon vytvára možnosť, aby obce vo svojej zriaďovateľskej funkcii vytvorili takéto inštitúcie, nazvime ich mieste kultúrne zariadenia alebo ako kto nazve, tak sa budú volať a vytvára možnosť na to, aby obec sama určila obsahové zameranie týmto kultúrno-osvetovým zariadeniam aj to, aké aktivity v tejto oblasti bude na svojom území podporovať.
Ak sú tu vytvorené podmienky na to pre šport, myslím si, že môžu byť aj pre kultúru.
5. 5. 2015 14:48:11 - 14:50:08 51. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1462 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
75.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Konštatujem, že návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Bližšie je cieľ návrhu zdôvodnený v dôvodovej správe k návrhu zákona.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
15. 4. 2015 18:45:30 - 18:46:21 49. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1489 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
172.
Ďakujem za slovo.
Pani podpredsedníčka, neviem, do akej miery ste boli stotožnená s tým, čo ste prečítali, a rozumeli tomu, ale veľmi ma zaujalo to, že počas vášho vystúpenia boli v sále štyria opoziční poslanci. Z toho dvaja z vášho poslaneckého klubu OĽaNO. Teraz nás vyzýva pán poslanec Lipšic, aby sme pokračovali v diskusii, lenže neviem pre koho, pretože poslanci z opozície tu vôbec nie sú a asi ich táto téma vôbec nezaujíma. Takže bolo by dobré, ak by páni poslanci a pani poslankyne z opozičného táboru viacej venovali pozornosti tejto téme, ktorú sa snažia dostať medzi verejnosť a snažia sa získať na nej politické body. (Reakcie z pléna.)
15. 4. 2015 14:55:55 - 14:57:51 49. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1489 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
68.
Ďakujem za slovo.
Pán Bugár, zaradili ste sa tiež medzi tých poslancov, ktorí zvyšujú hlas a hľadajú riešenia a rozdávajú rady, akým spôsobom treba postupovať v budúcom období. V roku 1998, kedy ste boli členom vládnej koalície, až do roku 2006 sa dostala tiež jedna firma – Podpolianske strojárne – do konkurzu a trvalo to veľmi dlho, kým sa vyplatili platy zamestnancom tejto firmy tak, aby sa uspokojili ich nároky. Obrátil sa na nás predseda odborovej organizácie z týchto strojární. Dôvodom, prečo je to, že dnes sa vyjadrujú k tejto téme ľudia, ktorí v období, keď sa dianie vo firme Podpolianske strojárne v Detve dostalo do kritickej polohy, nevenovali ani minútu času jednotlivým ľuďom, ktorí sa na nich obracali s prosbou o pomoc. Medzi tých, na ktorých sa obracali, bol pán Lipšic, medzi tých, na ktorých sa obracali, bol pán Kaník. Dnes sú to najväčší kritici. V roku 2009 to bola práve vládna koalícia, v ktorej bola aj strana SMER a vyriešila problém zamestnancov bývalých Podpolianskych strojární v Detve, 1 300 zamestnancov, 46 miliónov slovenských korún, ktorí boli v konkurze, dostali. Takže opäť prichádza SMER v tomto období s riešením, možno s čiastočným, ale s riešením, že túto situáciu vie riešiť. Vy ste od roku 1998 do roku 2006, keď ste boli vo vláde, neurobili pre týchto ľudí nič a dnes máte veľmi silné slová a rozdávate rozumy.