Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
20. 11. 2015 13:17:29 - 13:20:59 58. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1753 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pavlis, Pavol (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
132.
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené dámy, vážení páni, na úvod, dôvodom predkladania tohto návrhu zákona je naozaj, že asi pred rokom, ešte v predchádzajúcom pôsobení som prvýkrát v živote fáral do bane po možno polhodinovej ceste do hĺbky 800 m a ešte polhodinovej ceste k riadiacemu štítu, som si naozaj uvedomil, že aká je ťažká a náročná tá práca. Osobne za seba musím povedať, že asi by som v tej bani nevydržal pracovať ani týždeň. A myslím si, že niečo znesiem.
A preto je všeobecne známe, že zamestnanci pracujúci v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou sú vystavovaní dlhodobým účinkom tohto pracovného prostredia, či už je to dlhodobá nadmerná záťaž, prach, hluk, vibrácie alebo nepriaznivé mikroklimatické podmienky. Tieto i ďalšie skutočnosti majú za následok, že baníci sa dožívajú v priemere nižšieho veku v porovnaní so zvyškom populácie. Majú vyššiu početnosť chorôb z povolania či rôzne postihnutia z dôvodu ťažkých pracovných úrazov, v dôsledku čoho často dochádza k ich, zníženiu ich spoločenského uplatnenia.
K eliminácii týchto nežiaducich vplyvov a tým aj k zabezpečeniu optimálnej kvality života ľudí pracujúcich v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou bolo potrebné skrátiť ich pobyt a výkon práce v tomto prostredí. K tomu bola stanovená najvyššia prípustná expozičná doba, ktorá dáva možnosť skôr, ako dôjde k čiastočnému alebo k úplnému poškodeniu zdravia z rizikových pracovísk, odísť. Odísť z takýchto pracovísk je možné len za splnenia zákonom stanovených podmienok a po odpracovaní potrebného počtu rokov na týchto pracoviskách. V týchto prípadoch však dochádza k podstatnému poklesu zárobkov baníkov. A preto bol už zákonom č. 98/1997 Z. z. zavedený osobitný príspevok baníkom za účelom zmiernenia hmotných a sociálnych dôsledkov.
Novela zákona prijatá v roku 2009 čiastočne zmenila stav, avšak i napriek existencii splnomocňovacieho ustanovenia nedošlo takmer dvadsať rokov k zvýšeniu osobitného príspevku baníkom. Súčasná právna úprava pravidiel pre vznik nároku na osobitný príspevok baníkom je unifikovaná a nezohľadňuje dĺžku odpracovaných rokov.
Predloženým návrhom novely zákona by sme chceli stanoviť, aby výška osobitného príspevku závisela aj od počtu odpracovaných rokov. Okrem finančnej bonifikácie výšky osobitného príspevku sa navrhuje upustenie od podmienky trvania zamestnania so stálym pracoviskom v podzemí pri dosiahnutí veku 50 rokov, ktorá sa v praxi ukázala ako neodôvodnená.
Novelou sa ďalej navrhuje systém každoročnej valorizácie osobitného príspevku. Zásadným cieľom tejto novely je, aby zamestnanci v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí, v hlbinných baniach mohli uskutočniť výkon tejto práce pred dosiahnutím dôchodkového veku a boli od 55. roku veku po dovŕšenie dôchodkového veku adekvátne spravodlivo hmotne zabezpečení.
K predloženému návrhu novely zákona o osobitnom príspevku baníkom sa pozitívne vyjadrilo aj ministerstvo financií, ktoré vo svojom stanovisku súhlasí so zvýšením finančných prostriedkov na zvýšenie osobitného príspevku baníkom a v rámci schválených limitov kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženej novely zákona.
Ďakujem.
29. 9. 2015 8:40:28 - 8:41:44 54. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1753 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pavlis, Pavol (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Vážené dámy, vážení páni, cieľom predloženého návrhu zákona je predovšetkým ustanovenie mechanizmu, ktorým sa zabezpečí zohľadnenie celej doby výkonu zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, a to zvýšením zákonom ustanovenej základnej sumy osobitného príspevku baníkom za obdobie zamestnania prevyšujúce minimálnu dobu zamestnania potrebnú na vznik nároku na osobitný príspevok. V navrhovanom zvýšení sa výhodnejšie zohľadňuje obdobie zamestnania presahujúce minimálnu dobu potrebnú na vznik nároku na osobitný príspevok vykonávané vo vybraných zamestnaniach, ako je rubač, lámač, razič alebo hĺbič, v porovnaní s ostatnými zamestnancami v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.
Zároveň sa navrhuje zavedenie každoročnej valorizácie sumy osobitného príspevku baníkom v závislosti od indexu medziročného nárastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a predpismi Európskej únie.
Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy a páni, dovolím si vás požiadať o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem.