Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Baláž, Radovan
Číslo schôdze 46
Volebné obdobie 7
Dátum podania 19. 06. 2019 09:09


Podpísaní poslanci
 • Antošová, Eva
 • Baláž, Radovan
 • Bernaťák, Tibor
 • Danko, Andrej
 • Kmec, Stanislav
 • Kuciaňová, Magdaléna
 • Jančula, Tibor
 • Hrnko, Anton
 • Farkašovský, Karol
 • Pamula, Peter
 • Smolíková, Eva
 • Soboňa, Juraj
 • Paška, Jaroslav
 • Tittel, Dušan
 • Zelník, Štefan

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 1552 Radovan Baláž II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1552 Radovan Baláž II (75 KB)