Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Budaj, Ján
Číslo schôdze 26
Volebné obdobie 7
Dátum podania 01. 02. 2018 10:06


Podpísaní poslanci
 • Budaj, Ján
 • Remišová, Veronika
 • Sopko, Miroslav
 • Zemanová, Anna
 • Lukáč, Jozef
 • Heger, Eduard
 • Galek, Karol
 • Červeňáková, Elena
 • Fecko, Martin
 • Laurenčík, Milan
 • Jurzyca, Eugen
 • Klus, Martin
 • Suchánek, Alan
 • Simon, Zsolt
 • Zimenová, Zuzana

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0759 Ján Budaj II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0759 Ján Budaj II (52 KB)