Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Mimoriadna správa verejného ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušovaniu základných práv a slobôd detí postupom orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Predkladateľ Dostál, Ondrej
Číslo schôdze 12
Volebné obdobie 7
Dátum podania 09. 02. 2017

Ďalší predkladatelia
  • Blahová, Natália
  • Jurinová, Erika
  • Verešová, Anna
  • Zimenová, Zuzana

Podpísaní poslanci    Dokumenty

    7 0366 Ondrej Dostál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0366 Ondrej Dostál II (34 KB)