Výsledky vyhľadávania v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch

(Podľa § 29 ods. 1 a § 82 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov je pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh podaný, ak bol poslancom prednesený v rozprave v rámci prerokúvaného návrhu zákona. Podaný návrh, ktorým sa rozširuje predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa iný zákon, musí spĺňať náležitosti aj podľa § 94 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. Návrh sa uverejňuje v znení, v akom bol poslancom písomne odovzdaný.)
Dátum podaniaPredkladateľK ČPTNázovČíslo schôdzeHlasovanie
04. 03. 2010Mušková, Ľudmila1450 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mojmíra MAMOJKU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 49 -
28. 10. 2009Mušková, Ľudmila1149 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 42 -
25. 06. 2009Mušková, Ľudmila1019 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie 39 -
24. 06. 2009Mušková, Ľudmila958 Vládny návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39 -
23. 04. 2009Mušková, Ľudmila876 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov 35 -
11. 02. 2009Mušková, Ľudmila829 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 32 -
11. 02. 2009Mušková, Ľudmila844 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 465/2005 Z. z. 32 -
25. 11. 2008Mušková, Ľudmila770 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 29 -
21. 05. 2008Mušková, Ľudmila560 Vládny návrh zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 21 -
21. 05. 2008Mušková, Ľudmila560 Vládny návrh zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 21 -
28. 11. 2007Mušková, Ľudmila418 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 16 -
03. 07. 2007Mušková, Ľudmila275 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 11 -
21. 06. 2007Mušková, Ľudmila273 Vládny návrh zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 11 -
20. 06. 2007Mušková, Ľudmila273 Vládny návrh zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 11 -
05. 12. 2006Mušková, Ľudmila88 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 6 -