Výsledky vyhľadávania v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch

(Podľa § 29 ods. 1 a § 82 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov je pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh podaný, ak bol poslancom prednesený v rozprave v rámci prerokúvaného návrhu zákona. Podaný návrh, ktorým sa rozširuje predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa iný zákon, musí spĺňať náležitosti aj podľa § 94 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. Návrh sa uverejňuje v znení, v akom bol poslancom písomne odovzdaný.)
Dátum podaniaPredkladateľK ČPTNázovČíslo schôdzeHlasovanie
23. 06. 2009Biró, Ágnes982 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39 -
19. 06. 2009Biró, Ágnes0982 (bez tlače) 9 -
22. 04. 2009Biró, Ágnes890 Vládny návrh zákona o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 36 -
13. 02. 2009Biró, Ágnes951 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 32 -
13. 02. 2009Biró, Ágnes955 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 32 -
27. 11. 2008Biró, Ágnes771 Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2009 29 -
08. 04. 2008Biró, Ágnes526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) 20 -
28. 11. 2007Biró, Ágnes366 Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2008 16 -
27. 11. 2007Biró, Ágnes437 Vládny návrh zákona o minimálnej mzde 16 -
27. 11. 2007Biró, Ágnes418 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 16 -
24. 10. 2007Biró, Ágnes381 Vládny návrh zákona o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 14 -
18. 10. 2007Biró, Ágnes378 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 14 -
20. 06. 2007Biró, Ágnes255 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 11 -
22. 03. 2007Biró, Ágnes168 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8 -
07. 12. 2006Biró, Ágnes73 Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2007 6 -
06. 12. 2006Biró, Ágnes84 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 6 -
18. 10. 2006Biró, Ágnes48 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii. 5 -
18. 10. 2006Biró, Ágnes49 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase 5 -