Výsledky vyhľadávania v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch

(Podľa § 29 ods. 1 a § 82 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov je pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh podaný, ak bol poslancom prednesený v rozprave v rámci prerokúvaného návrhu zákona. Podaný návrh, ktorým sa rozširuje predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa iný zákon, musí spĺňať náležitosti aj podľa § 94 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. Návrh sa uverejňuje v znení, v akom bol poslancom písomne odovzdaný.)
Dátum podaniaPredkladateľK ČPTNázovČíslo schôdzeHlasovanie
04. 02. 2010Ivančo, Jaroslav1315 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 48 -
24. 06. 2009Ivančo, Jaroslav958 Vládny návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39 -
23. 04. 2009Ivančo, Jaroslav876 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov 35 -
27. 11. 2008Ivančo, Jaroslav771 Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2009 29 -
05. 11. 2008Ivančo, Jaroslav737 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 28 -
28. 10. 2008Ivančo, Jaroslav740 Vládny návrh zákona o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 28 -
21. 05. 2008Ivančo, Jaroslav560 Vládny návrh zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 21 -
26. 06. 2007Ivančo, Jaroslav269 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 11 -