Výsledky vyhľadávania v interpeláciách poslancov

Popis interpelácieStavDátum podaniaZadávateľKlubAdresát
Vo veci otázok súvisiacich s kompenzáciou obmedzenia hospodárenia na vlastnom nehnuteľnom majetku podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny Uzavretá odpoveď na interpeláciu19. 9. 2019Fecko, MartinOĽANOSólymos, László
Vo veci pozemkových spoločenstiev, ochrany pôdneho fondu, projektov pozemkových úprav a iné Uzavretá odpoveď na interpeláciu28. 5. 2019Fecko, MartinOĽANOMatečná, Gabriela
Vo veci ochrany prírody na lesnom pôdnom fonde a problematiky odborných poradných komisií Uzavretá odpoveď na interpeláciu28. 5. 2019Fecko, MartinOĽANOSólymos, László
Vo veci reštitučných konaní vedených Slovenským pozemkovým fondom Uzavretá odpoveď na interpeláciu4. 4. 2019Fecko, MartinOĽANOMatečná, Gabriela
Vo veci vysporiadania pozemkov pod stavbami a vodnými nádržami v pôsobnosti Slovenského vodohospodárskeho podniku Uzavretá odpoveď na interpeláciu4. 4. 2019Fecko, MartinOĽANOSólymos, László
Vo veci stanovenia kritérií činnosti štátnych zamestnancov vykonávaného auditu štátnej správy Uzavretá odpoveď na interpeláciu7. 2. 2019Fecko, MartinOĽANOSaková, Denisa
Vo veci postupu katastrálnych úradov Uzavretá odpoveď na interpeláciu12. 12. 2018Fecko, MartinOĽANOFrindrichová, Mária
Vo veci rekodifikácie občianskeho práva a uplatňovania zákona o dobrovoľných dražbách Uzavretá odpoveď na interpeláciu8. 8. 2018Fecko, MartinOĽANOGál, Gábor
Vo veci postupov katastrálnych úradov Uzavretá odpoveď na interpeláciu8. 8. 2018Fecko, MartinOĽANOFrindrichová, Mária
Vo veci nájmu a výberu nájomcov poľnohospodárskych pozemkov v správe a nakladaní SPF Uzavretá odpoveď na interpeláciu25. 6. 2018Fecko, MartinOĽANOMatečná, Gabriela
Vo veci majtkoprávneho vysporiadani pozemkov pod cestami Uzavretá odpoveď na interpeláciu18. 9. 2017Fecko, MartinOĽANOÉrsek, Árpád
Vo veci niektorých ustanovení zákona č. 675/2004 Z. z. o tepelnej energetike Uzavretá odpoveď na interpeláciu18. 9. 2017Fecko, MartinOĽANOŽiga, Peter
Vo veci užívania poľnohospodárskej pôdy Výskumno-šľachiteľskou stanicou, s. r. o. Veselé Uzavretá odpoveď na interpeláciu22. 6. 2017Fecko, MartinOĽANOMatečná, Gabriela
Vo veci niektorých ustanovení zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike Uzavretá odpoveď na interpeláciu22. 6. 2017Fecko, MartinOĽANOŽiga, Peter
Vo veci reštitučného konania Uzavretá odpoveď na interpeláciu6. 4. 2017Fecko, MartinOĽANOMatečná, Gabriela
Vo veci vysporiadania vlastníckych a užívacích práv v záhradkových osadách Uzavretá odpoveď na interpeláciu6. 4. 2017Fecko, MartinOĽANOMatečná, Gabriela
Vo veci Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja SR Uzavretá odpoveď na interpeláciu6. 4. 2017Fecko, MartinOĽANOFico, Robert
Vo veci náhradného užívania pôdy Uzavretá odpoveď na interpeláciu9. 2. 2017Fecko, MartinOĽANOMatečná, Gabriela
Vo veci reštitučných konaní v oblasti bývalého Vojenského obvodu Javorina Uzavretá odpoveď na interpeláciu9. 2. 2017Fecko, MartinOĽANOMatečná, Gabriela
Vo veci dostavby rýchlostnej cesty R4 pri Prešove Uzavretá odpoveď na interpeláciu9. 2. 2017Fecko, MartinOĽANOÉrsek, Árpád