Vystúpenie v rozprave

Vystupujúci Andrej Doležal 
Dátum 31. 3. 2021 00:00 
Schôdza 25 
Tlač 364 
Bod rokovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 364) - druhé a tretie čítanie.
Nie sú evidované žiadne detaily vystúpení.