Vystúpenie v rozprave

Vystupujúci Ján Budaj 
Dátum 31. 3. 2021 00:00 
Schôdza 25 
Tlač 363 
Bod rokovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. (tlač 363) - druhé a tretie čítanie.
 
14:27:23 - 14:30:48 Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
16.
Ďakujem pekne, vážený pán predseda Národnej rady. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predstupujem už v druhom čítaní s návrhom zákona, ktorý je transpozíciou európskej legislatívy. Vláda Slovenskej republiky reaguje tým na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000, z roku 2001/18/ES o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia v znení najmä v ostatných druhoch noviel.
Naša transpozícia umožňuje využiť možnosti, ktoré dáva európska legislatíva národným štátom, aby regulovali a prípadne aj bránili a zakazovali pestovanie geneticky modifikovaných organizmov, zvaných tiež GMO. Teraz ide o transpozíciu, konkrétne smernica z roku 2015/412, ktorá je pre členské štáty dobrovoľná a lehota na jej transpozíciu nebola presne určená.
Táto smernica umožňuje dva postupy obmedzenia alebo zákazu. Prvý je formálne časovo obmedzený postup vo fáze rozhodovania o vydaní súhlasu. Druhý je potom stanovisko prípadne už k existujúcim plodinám alebo povoleniam geneticky modifikovaných organizmov na účel pestovania. V tomto prípade ten musí byť odôvodnený, primeraný a nediskriminačný a založený na závažných dôvodoch, ktoré súvisia s cieľmi politiky životného prostredia, prípadne s územným plánovaním alebo s využívaním pôdy. Práve tento postup sa navrhuje touto novelou zákona, touto transpozíciou vykonávať aj na národnej úrovni, a to nariadeniami vlády Slovenskej republiky.
V časti návrhu, ktorý sa týka zákona 151/2002 Z. z., sa navrhujú aj úpravy, ktoré vyplynuli z dôvodu transpozičného, ale aj z potrieb vykonávania štátnej správy voči genetickým technológiám a geneticky modifikovaným organizmom. Ide predovšetkým o otázky ako predkladanie listín, z ktorých môže správny orgán získať informácie o systéme verejnej správy, nové ustanovenie o bezúhonnosti zahraničnej osoby, ktorá by takéto látky, takéto materiály k nám prinášala, nové ustanovenia na odstránenie zistených nedostatkov v úprave konaní o vydaní rozhodnutí na používanie genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.
Tento náš návrh zákona je v súlade s právom európskej únie, Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými zákonmi, ako aj s ďalšími medzinárodnými zmluvami.
Vážený pán podpredseda, vážené poslankyne, poslanci, prosím vás o podporu tohto návrhu.
15:23:52 - 15:24:37 Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
48.
Ja len veľmi stručne, chcem vopred poďakovať za podporu aj za živú diskusiu. GMO potraviny sú živý problém všade na svete, sú aj na Slovensku. Je pozitívne, že slovenská vláda si berie svoje kompetencie. Tento zákon nám umožňuje robiť vyhlášky, ktorými budeme regulovať to, čo nám európska legislatíva dáva do rúk. Čiže sme prvá vláda, ktorá využíva túto možnosť, a preto aj potom bude možná vecná diskusia o GMO potravinách, už nie ako o nejakej anonymnej množine, ale absolútne konkrétne.
Ešte raz ďakujem za živú diskusiu.