Vystúpenie v rozprave

Vystupujúci Radovan Kazda 
Dátum 31. 3. 2021 00:00 
Schôdza 25 
Tlač 392 
Bod rokovania Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 392) - druhé a tretie čítanie.
 
10:42:46 - 10:45:16 Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
74.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (tlač 392), v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 562 z 29. januára 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu a výboru pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 244 z 16. marca, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 141 z 11, 142 z 11. marca 2021.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva, vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch jedna a dva spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslankyne
Národnej rady Slovenskej republiky Anne Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (tlač 392), schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady
Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 149 zo 16. marca 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu.

11:44:41 - 11:44:47   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
145.
Chcem len oznámiť termín hlasovania - dneska o 17.00.