Vystúpenie v rozprave

Vystupujúci Boris Susko 
Dátum 31. 3. 2021 00:00 
Schôdza 25 
Tlač 392 
Bod rokovania Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 392) - druhé a tretie čítanie.
 
10:54:44 - 11:00:17 Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
78.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani navrhovateľka, milé kolegyne, kolegovia, tento návrh zákona, ktorý je veľmi stručný, v zásade má len, myslím, jeden bod, ktorým sa dopĺňa § 8 ods. 2. Je odôvodnený tým, že rieši goldplating, že rieši v zásade ustanovenia našej právnej úpravy, ktorá je nad rámec povinností vyplývajúcich z Európskej únie.
Ja už som k tomuto vystúpil v prvom čítaní a namietal som, že znenie tohto návrhu zákona, tak ako bolo predložené, vôbec nie je goldplatingom, naopak, že tento návrh zákona ide priamo do rozporu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady. Vysvetlím, vysvetlím teraz prečo.
§ 8 ods. 2 hovorí o výnimkách, na ktoré sa nevzťahuje § 8 ods. 1. A § 8 ods. 1 hovorí, že ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, viac ako 50 % z finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná postupovať... a teraz sú tam vymenované postupy verejného obstarávania, ktoré je povinná táto osoba dodržiavať.
V návrhu tohto zákona v ods. 2 sa dopĺňa výnimka, kedy povinnosť podľa ods. 1 sa nevzťahuje na osobu, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, ktorej verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ poskytne finančné prostriedky na zákazku na poskytnutie výskumných a vývojových služieb zodpovedajúcich kódom spoločného slovníka obstarávania, a teraz sú tam vymenované tie, ktoré citovala pani predkladateľka. Pričom táto výnimka sa vzťahuje teda na všetky takéto služby, kde verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ poskytne finančné prostriedky na zákazku na poskytovanie výskumných a vývojových služieb, ak je financovaná viac ako 50 % finančných prostriedkov.
Podľa ustanovenia čl. 14 smernice táto hovorí, že táto smernica sa uplatňuje iba na verejné zákazky na poskytovanie služieb v oblasti výskumu a vývoja, na ktoré sa vzťahujú kódy CPV, zas sú vymenované tie isté kódy, za predpokladu, že sú splnené obe tieto podmienky. Prospech plynie výlučne verejnému obstarávateľovi na využitie pri plnení vlastných úloh a odplatu za poskytnutú službu poskytuje v plnom rozsahu verejný obstarávateľ.
Čiže dopĺňa sa do zákona výnimka, ktorá hovorí, že všetky takéto služby v oblasti výskumu a vývoja aj také, kde 100 % týchto nákladov za poskytnutú službu alebo odplatu za poskytnutú službu sú v plnom rozsahu, hradí verejný obstarávateľ, sú vyňaté spod pôsobnosti tohto zákona. Čo je v rozpore teda so smernicou a je to v rozpore aj so súčasným platným znením § 1 ods. 2 písm. d), kedy sa hovorí, že výskumné a vývojové služby okrem výskumných a vývojových služieb zodpovedajúcich kódom spoločného slovníka obstarávania, zase vymenované tie isté CPV kódy, z ktorých prospech plynie výlučne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na využitie pri plnení vlastných úloh, a odplatu za poskytnuté služby poskytuje v plnom rozsahu verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ. Tento zákon sa na tieto nevzťahuje.
Čiže v súčasnosti platná právna úprava hovorí, že, podľa § 1 ods. 2 písm. d) že zákon sa nevzťahuje na výskumné a vývojové služby vo vymenovaných CPV kódoch s výnimkou tých, ktoré sú poskytované za odplatu, a poskytnutú službu poskytuje v plnom rozsahu verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ. Doplnením predmetného ustanovenia § 8 ods. 2, kde sa nevzťahuje, nevzťahujú postupy verejného obstarávateľa na tieto výskumné a vývojové služby nad 50 % bez obmedzenia, ideme v prvom rade do rozporu s § 1 ods. 2 písm. d), ktoré hovorí, že sú vylúčené všetky okrem tých, kde 100 % hradí verejný obstarávateľ, čiže to je prvý rozpor vnútorný v zmysle tohto zákona. A druhý rozpor, čo je ešte dôležitejšie, je rozpor so smernicou, kde takisto smernica hovorí, že zákon sa nemá vzťahovať na všetky výskumné a vývojové služby okrem tých, ktoré sú v plnom rozsahu hradené verejným obstarávateľom.
Čiže, naopak, tento zákon, tento návrh zákona nerieši goldplating, ale, naopak, ide do rozporu so smernicou. Hovoril som to už v prvom čítaní a dával som teda pani predkladateľke na vedomie, že tento návrh zákona ide do rozporu so smernicou a že je potrebné to riešiť. Obávam sa, že ani predložený pozmeňujúci návrh... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
79.
Pán predseda Susko, prepáčte, že vás preruším, už máme jedenástu hodinu, čas na hlasovanie. Chcem sa spýtať, ak to máte na dlhšie, dokončíte ešte? Poprosím, vážené kolegyne, kolegovia, pán poslanec Susko dokončí a pristúpime k hlasovaniu.

Susko, Boris, poslanec NR SR
80.
Čiže domnievam sa, že tento návrh zákona aj v rámci, v zmysle tohto pozmeňovacieho návrhu je absolútne nadbytočný, pretože rieši situáciu takú, ktorá je úplne jasne zadefinovaná už dnes v platnom zákone a nie je potrebné ju vôbec, vôbec meniť a zbytočne len pôsobí určitým spôsobom zmätočne.
Okrem toho chcem upozorniť aj na to, čo povedal legislatívny odbor Národnej rady... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
81.
Páni poslanci, ešte vás pokoj, o pokoj poprosím. Je možné, že tento bod vieme ešte pred hlasovaním ukončiť a hlasovať o ňom, takže poprosím vás.

Susko, Boris, poslanec NR SR
82.
Pán predsedajúci, budem pokračovať potom, to nemá zmysel.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
83.
Pán poslanec, ak máte záujem, radšej preložíme po hlasovaní vaše vystúpenie?

Susko, Boris, poslanec NR SR
84.
Ako poviete, pán predsedajúci, ja môžem to dokončiť.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
85.
Je to na dlho?

Susko, Boris, poslanec NR SR
86.
Dokončím.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
87.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán poslanec Susko už má len nejakú minútku, aby dokončil svoje vystúpenie, takže poprosím vás ešte o pokoj.
Nech sa páči, pán poslanec.

Susko, Boris, poslanec NR SR
88.
Čiže chcel by som ešte upozorniť na stanovisko odboru aproximácie a legislatívy Národnej rady, ktorý hovorí úplne jasne v svojom stanovisku, že v súvislosti s navrhovaným znením uvádzame, že vzhľadom na znenie úvodnej vety v § 8 ods. 1 môže verejný obstarávateľ poskytnúť aj 100 % úhrady na zadané výskumné a vývojové služby. V takomto prípade pri splnení aj druhej vyššie uvedenej podmienky by navrhovanou právnou úpravou mohlo dôjsť k vyňatiu spod povinnosti verejného obstarávania aj tých služieb v oblasti výskumu a vývoja, ktoré pod neho spadajú, čo by mohlo predstavovať rozpor s predmetnou smernicou.
Čiže hovorí odbor legislatívy a aproximácie práva to isté, čo som povedal ja už v prvom čítaní a teraz znova. A chcel by som upriamiť pozornosť aj na stanovisko legislatívnej rady vlády, ktoré hovorí k čl. I, že ak zámerom návrhu zákona bolo oslobodiť od povinnosti ukladaných zákonom č. 343/2015 Z. z. osoby vykonávajúce verejné zákazky na poskytovanie služieb v oblasti výskumu a vývoja, tak predložený návrh zákona nebude transpozíciou smernice 2014/24 EÚ, ale bude v priamom konflikte s touto smernicou. Návrh zákona je potom potrebné v zmysle uvedenej výhrady korigovať. (Ruch v sále.)
Čiže a nakoniec hovorí, že predmetný článok smernice v zmysle nášho zákona, úprava uvedená v predloženom návrhu zákona by tak mohla byť nadbytočná a zároveň zmätočná (zaznievanie gongu) vzhľadom na to, že všetky výskumné a vývojové služby okrem výskumných a vývojových služieb (zaznievanie gongu) zodpovedajúcim kódom spoločného slovníka obstarávania, z ktorých prospech plynie výlučne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na využitie pri plnení vlastných úloh a odplatu za poskytovateľa služieb poskytuje v plnom rozsahu verejný obstarávateľ, je v zásade nadbytočná (zaznievanie gongu) a v rozpore s touto smernicou.
Čiže tak ako som to povedal ja v prvom čítaní (zaznievanie gongu), takisto to skonštatoval aj legislatívny odbor Národnej rady a takisto to skonštatovala legislatívna rada vlády, že takáto právna úprava je nadbytočná, pretože všetko, čo v tom návrhu zákona dnes platné je, je v poriadku (zaznievanie gongu) a takáto úprava by znova len zaviedla zmätok do tejto právnej úpravy.
Preto, pán spravodajca, dávam návrh v zmysle rokovacieho poriadku nepokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Chcel by som ešte upriamiť pozornosť na § 2... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
89.
Páni poslanci, poprosím ešte pokoj.

Susko, Boris, poslanec NR SR
90.
Na záver, pán predsedajúci, chcel by som upozorniť na § 29 zákona o rokovacom poriadku, ktorý hovorí, že poslanec môže v rozprave podať v prerokovanej veci pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, ktoré musia byť vyhotovené písomne a odovzdané na zverejnenie na webovom sídle Národnej rady. (Ruch v sále.) Do času, kedy pani navrhovateľka predkladala tento návrh (zaznenie gongu), tento návrh pozmeňujúceho návrhu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
11:33:42 - 11:36:14 Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
133.
Ďakujem pekne. Takže ešte raz, aby som to zhrnul. Ako som hovoril už v prvom čítaní a takisto na výbore a takisto teraz, podľa môjho názoru aj nášho názoru tento návrh je nadbytočný a zmätočný, pretože rieši, v pôvodnom znení rieši v rozpore so smernicou uvedenú problematiku a aj po tomto pozmeňovacom návrhu, ktorý bol predložený pani predkladateľkou dnes v rozprave, tak sa domnievam, že rieši len to, čo už je v zákone vyriešené. A myslím si, že úplne jasne a ak aplikačná prax to zle aplikuje, tak to nie je problém zákona (zaznievanie gongu), ale problém zlej aplikácie a takáto novelizácia je... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
134.
Páni poslanci! Už sme raz nedali priestor pánovi predsedovi Suskovi, buďte, prosím vás, tolerantní, aby v pokoji tí, ktorí majú záujem o tento bod, mohli vypočuť si vystúpenie pána predsedu Suska, ktorý, si myslím, že hovorí k veci a zásadne, čo je potrebné, aby bolo zohľadnené aj pri rokovaní.
Pán predseda, nech sa páči.

Susko, Boris, poslanec NR SR
135.
Takže aj v zmysle tohto pozmeňovacieho návrhu, ktorý predložila pani poslankyňa Zemanová, sa domnievam, že tento návrh bude len zmätočný a zbytočne rieši to isté, čo už je v zákone dávno vyriešené. A ešte raz upozorňujem na stanovisko odboru legislatívy a aproximácie práva Národnej rady, ktorý jasne povedal, že znenie zákona, tak ako bolo predložené, by mohlo predstavovať rozpor s predmetnou smernicou a to isté konštatovala aj legislatívna rada vlády.
A to, čo som na záver chcel povedať, pani poslankyňa Zemanová ma usmernila, že bol podaný pozmeňovací návrh písomne, pretože § 29 hovorí, že poslanec môže v rozprave podať k prerokúvanej veci pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, ktoré musia byť vyhotovené písomne a odovzdané na zverejnenie na webovom sídle Národnej rady najneskôr bezprostredne pred ich prednesením v rozprave, tak chcem len upozorniť, že do terajšieho momentu tento pozmeňovací návrh nie je zverejnený na webovej stránke Národnej rady a teraz neviem overiť, že či bol predložený pred tým alebo nie, ale poslanci sa s ním v zásade nemohli oboznámiť, pretože doteraz na webovej stránke Kancelárie Národnej rady ani na intranete zverejnený nie je.
Ďakujem pekne za slovo.
11:40:10 - 11:42:06 Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
141.
Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa Zemanová, áno, ten pozmeňujúci návrh určitým spôsobom rieši túto situáciu tak, aby bola v súlade so smernicou. Na druhej strane, podľa môjho názoru, súčasné znenie zákona hneď v § 1 ods. 2 písm. d) jednoznačne hovorí, že zákon o verejnom obstarávaní sa na tieto služby nevzťahuje s výnimkou toho, ak ide o 100-percentné financovanie samotných verejných obstarávateľov, čo si myslím, že je úplne jasná formulácia a nedá sa zle aplikovať, hej. Úplne jasná formulácia, a tým pozmeňujúcim návrhom, podľa mňa, sa do toho vnáša len určitý zmätok, a preto ja budem navrhovať nepodporiť tento návrh, pretože nerieši nijakým iným spôsobom to, čo už je dnes platné v zákone.
A, pán poslanec Dostál, ja nespochybňujem, že či pani poslankyňa, teda neviem to overiť, ale v predchádzajúcich volebných obdobiach, ak si pamätáte, tak sa pozmeňujúce návrhy vždy museli pred tým, ako boli prečítané v rozprave, rozdať poslancom do lavíc, alebo teda v čase minimálne, kedy boli predkladané, tak aby sa poslanci mohli s nimi oboznámiť a zareagovať na nich. A zmena rokovacieho poriadku, ktorá hovorila o tom, že poslanec ich musí odovzdať na zverejnenie, mala práve plniť tento účel, aby poslanci, ktorí sú tu v sále a ktorí chcú reagovať na ten pozmeňovací návrh, aby bol zverejnený na intranetovej stránke alebo internetovej stránke Národnej rady, aby sa vedeli s ním oboznámiť a reagovať na to. Čiže aj to, tá formulácia § 29 ods. 1, kedy hovorí, že musí byť vyhotovené písomne a odovzdané na zverejnenie, zjavne smeruje k tomu, že musí byť zverejnený, inak to, inak to nemá zmysel, aby, aby bol niekde, niekde len písomne odovzdaný. Čiže z tohto pohľadu býva aj zvykom pri všetkých iných návrhoch, že tieto sú v čase, keď ich predkladateľ predkladá, už zverejnené na webovej stránke, preto som na toto upozornil.
Ďakujem.