Vystúpenie v rozprave

Vystupujúci Anna Zemanová 
Dátum 31. 3. 2021 00:00 
Schôdza 25 
Tlač 392 
Bod rokovania Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 392) - druhé a tretie čítanie.
 
10:41:07 - 10:42:35 Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
72.
Ďakujem veľmi pekne. Sme v druhom čítaní zákona o verejnom obstarávaní, týka sa vyjasnenia si najmä výnimok, ktoré sa ťažko uplatňovali v procese obstarávania, týkajúcich sa vedy a výskumu.
Mali sme medzi prvým a druhým čítaním viacero odborných diskusií na úrovni naozaj od legislatívnej rady vlády, Úradu verejného obstarávania, ministerstva hospodárstva, ministerstva investície, regionálneho rozvoja, ministerstva školstva, vedy a výskumu. Napokon teda sme si vyjasnili všetky otázky aj v rámci medzirezortného pripomienkovacieho konania a pripomienok, ktoré vzišli z legislatívnej rady vlády. Vzišla napokon dohoda, ktorá vyjasňuje, vyjasňuje tie okolnosti ohľadom výnimok.
Mám pripravený pozmeňovací návrh, ktorý potom následne prečít... uvediem v rozprave.
Prosím pekne, pán predseda, keby ste, predsedajúci, mohli otvoriť rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.
10:45:38 - 10:50:26 Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
76.
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som ešte chcela doplniť moje úvodné slovo o to, že teda okrem tých inštitúcií, ktoré som vymenovala, ktoré, s ktorými sme sa radili, ako najlepšie uchopiť problematiku. Samozrejme, rokovala som aj so Seal of Excellence spoločnosťami, ktoré majú túto pečať, a ambície, samozrejme, vedy a výskumu sú ďaleko, ďaleko vyššie a určite je potrebné tú problematiku obsiahlejšie riešiť a počúvať komplikácie, ktoré veda a výskum má, tak aby sa odstránili. Aby veda a výskum Slovenska, kde máme ozaj veľmi múdrych ľudí, nielen ľudí, ale aj celé spoločnosti, kde majú kopu týchto múdrych ľudí, tak sa, im sú stále kladené legislatívne prekážky, ktoré im sťažujú byť veľmi pružní v rámci konkurencie v, vo svete, a treba to upraviť.
Avšak takáto legislatívna úprava si vyžaduje rozsiahlejšiu analýzu, tak aby to naozaj bolo dobre urobené. Celý ten odborný tím, ktorý sa podarilo zostaviť v rámci prerokovania tohto môjho pozmeňovacieho návrhu, sa dnes ráno dohodli na ďalších termínoch stretnutí a pokúsia sa pripraviť novelu zákona, ak teda dovtedy nepríde veľká vládna novela, tak možno medzitým ešte pripravia menšiu novelu zákona, ktorá sa bude týkať odstránenia tých bariér pre vedu a výskum. Že to je to moje posolstvo, odpoveď pre ľudí, ktorí, ktorí pracujú v oblasti vedy a výskumu, že nekončí sa týmto pozmeňovacím návrhom, že všetci aktéri sú si vedomí, že treba, treba upraviť podmienky tak, aby nám neutekali ľudia do sveta, ale aby aj na Slovensku sme mali vytvorené podmienky pre ich činnosť aj v rámci verejného obstarávania.
Tento samotný pozmeňovací návrh uchopuje inak tú problematiku, ako bolo v pôvodnom návrhu znenia, a prečítam z odôvodnenia tohto pozmeňovacieho návrhu. Čiže on, tento pozmeňovací návrh je za účelom presného a adresného riešenia situácie podpory výskumu a vývoja vykonávaného subjektami, ktorí nie sú verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, sa v bode 1 a 3 navrhuje vyprecizovať úpravu výnimky na výskumno-vývojové služby podľa § 1 ods. 2 písm. d) zákona, aby bolo evidentné, že zákon sa vzťahuje len na verejné zákazky spÍňajúce ďalšie tri podmienky (konkrétne sú to CPV kódy, prospech pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa a úhrada verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom).
Čiže primárnym cieľom je nahradiť súčasnú štylisticky komplikovanejšiu formuláciu v tom ustanovení § 1 textáciou zohľadňujúcou štylistickú textáciu článku 14 smernice Európskej únie, ktorá, podľa ktorého článku, teda bodu 35 preambuly, je presne odcitujem: „Malo by sa podporovať spolufinancovanie programov výskumu a vývoja zdrojmi z príslušného odvetvia. Malo by sa preto spresniť, že táto smernica sa uplatňuje len vtedy, keď takéto spolufinancovanie neexistuje a výsledok činností v oblasti výskumu a vývoja patrí dotknutému verejnému obstarávateľovi. Tým by sa však nemala vylúčiť možnosť, aby poskytovateľ služby po vykonaní týchto činností mohol v súvislosti s nimi zverejniť ich súhrn, zatiaľ čo verejný obstarávateľ si ponechá výlučné právo na použitie výsledku výskumu a vývoja pri vykonávaní svojej vlastnej činnosti. Fiktívne podieľanie sa na výsledkoch výskumu a vývoja alebo výhradne symbolická účasť na odplate pre poskytovateľa služieb by však nemala brániť uplatneniu tejto smernice." To znamená, že prijatím tejto novely by nemali, nemalo už dochádzať k nejakým aplikačným problémom, ktoré spočívali v tom, že tá výnimka vlastne sa neuplatňovala praxi.
Teraz mi dovoľte, aby som prečítala samotné znenie pozmeňovacieho návrhu.
Pozmeňujúci návrh poslancov Anny Zemanovej, Petra Kremského, Ľuboša Krajčíra a Tomáša Lehotského, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa dopÍňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 392).
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa dopÍňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopÍňa takto:
V čl. I sa vypúšťa celé znenie a nahrádza sa novým nasledovným znením:
"Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 269/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 215/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 62/2020 Z. z. a zákona č. 9/2021 Z. z. sa dopÍňa takto:
1. V § 1 ods. 2 písmeno d) znie:
"d) výskumné a vývojové služby okrem výskumných a vývojových služieb uvedených v odseku 16,".
2. V § 1 ods. 2 písm. g) sa slová „slovníka obstarávania" nahrádzajú slovami „Spoločného slovníka obstarávania, s odkazom na č. 2 (ďalej len „slovník obstarávania").
3. § 1 sa dopÍňa odsekom 16, ktorý znie:
"(16) Tento zákon sa vzťahuje na obstarávanie výskumných a vývojových služieb zodpovedajúcich kódom slovníka obstarávania 73000000-2 až 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 a 73430000-5, z ktorých prospech plynie výlučne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na využitie pri plnení vlastných úloh a odplatu za poskytnutú službu poskytuje v plnom rozsahu verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ."."
Ešte by som chcela požiadať, vážený pán spravodajca, v tejto súvislosti navrhujem vyňať bod 1 spoločnej správy na osobitné hlasovanie, pretože môj pozmeňovací návrh predmetnú úpravu rieši lepšie.
Ďakujem pekne.
11:36:32 - 11:38:12 Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
137.
Ďakujem pekne. K tomu poslednému môžem len povedať, že som odovzdala asi trištvrte hodinu pred mojím vystúpením písomný návrh s 15 podpismi od poslancov. To, či je alebo nie je zverejnený na stránke, je mimo mojich možností, ale určite bol v lehote predložený.
Čo sa týka tých pripomienok, ktoré mal pán predseda Susko, tak, áno, musím povedať, ten § 8 pozmeňovacím návrhom sa vypúšťa z toho pôvodného návrhu znenia aj vlastne na základe pripomienok, ako som aj povedala pri uvádzaní tohto bodu, na základe pripomienok nášho parlamentného, parlamentnej legislatívy a legislatívy rady vlády, to bol, v podstate bol ten problém uchopený cez § 1.
Zákon má byť napísaný jasne a čitateľne, aby nespochybňoval nejaký mylný výklad. Týmto mojím pozmeňovacím návrhom alebo celkove legislatívnou iniciatívou práve toto odstraňujeme, pretože v praxi vznikali problémy. V máji majú byť otvorené nové výzvy pre vedu a výskum, a preto je dôležité, aby bolo jednoznačná formulácia, ktorá je teraz úplne v súlade s európskou smernicou.
Tak ako ste aj vy poukazovali, že vám to nebolo celkom jasné, tak teraz touto úpravou, hoc malou, sa vylučujú nejaké aplikačné problémy.
11:42:34 - 11:44:20   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
143.
Ďakujem pekne, ja už len také doplnenie. Ozaj si myslím, že je veľmi dobrá prax, že sa zrušilo rozdávanie pozmeňovacích návrhov do lavíc, pretože to by bolo obrovské množstvo papierov, ktoré by sa vyhodili, a to sa zhodneme na tom, že zverejnenie na webe je ďaleko elegantnejšie. To by som naozaj poprosila možno organizačné, aby sa na to pozreli, aby. Možno by nebolo aj zlé, ak by pri tom zverejnení, ak je to možné technicky, bol uvedený čas, kedy bol predložený ten návrh. Neviem, možno by to vyriešilo problém, možno nie, ale každopádne môj pozmeňovací návrh bol riadne v súlade s rokovacím poriadkom predložený.
A ešte som chcela vám jednu vec, že proste v tej aplikačnej praxi dochádzalo k problémom a dochádzalo najmä v súvislosti s vykonávaním auditu. Audítori mali iný výklad a keď došlo už ku kontrole audítorov, tak došlo potom následne ku korekciám a museli prijímatelia pomoci za tie vracať peniaze. Čiže to sú objektívne skutočnosti, ktoré viedli k podaniu tohto návrhu zákona. Predmetný pozmeňovací návrh v tej pracovnej skupine, o ktorej som hovorila, boli aj z ministerstva financií zo sekcie auditu, aby sa vlastne naozaj vyhli sme sa.
Je to, čo hovoríte, že tá výnimka existuje v zákone, áno, je pravda, len je to jasnejšie naformulované, aby mohli lepšie aplikovať a využívať túto výnimku tí prijímatelia, ktorí na to sú oprávnení.
Takže to asi toľko, a teda poprosím o podporu tohto návrhu zákona. Naozaj nejde o veľa, ale v konečnom dôsledku ide o veľmi veľa, pretože pomáhame vede a výskumu.
Ďakujem.