Vystúpenie v rozprave

Vystupujúci Tomáš Lehotský 
Dátum 31. 3. 2021 00:00 
Schôdza 25 
Tlač 390 
Bod rokovania Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 390) - druhé a tretie čítanie.
 
9:52:51 - 9:53:36 Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
38.
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som v druhom čítaní uviedol novelu zákonu č. 50/1976, tzv. stavebný zákon.
Cieľom novely, ktorý predkladá teda skupiny poslancov, je zefektívnenie a zjednodušiť reguláciu reklamných stavieb na Slovensku. Prináša konkrétne zmeny, ktoré môžu teda prinášať konkrétne opatrenia, ktoré dávajú viac práv do rúk mestám a obciam, aby dokázali efektívnejšie regulovať reklamné stavby.
Na začiatok stačí, viac poviem teda v rozprave, do ktorej sa aj ako prvý hlásim.
Ďakujem.
9:58:31 - 10:11:48 Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
42.
Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz teda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, skupina poslancov vám prináša novelu zákona 50/1976, tzv. stavebného zákona, ktorej cieľom je efektívnejšia regulácia reklamných stavieb na Slovensku.
Na Slovensku máme 30- až 40-tisíc bilbordov, nevieme úplne presne, koľko tých bilbordov je. Sú to čísla, ktoré pochádzajú z bilbordových spoločností, čiže nie je im možné úplne dôverovať, v každom prípade vieme, že tých bilbordov na Slovensku je veľké množstvo, nakoniec to uznávajú aj samotné bilbordové spoločnosti. Tých bilbordov je príliš veľa, v minulosti tu bolo viacero pokusov o to, aby sa táto problematika nejakým spôsobom riešila, prichádzali aj nejaké návrhy na to, ako to riešiť.
Pravda je taká, že za tie posledné, posledné roky ten počet bilbordov stále rastie, takže prinášame súhrn opatrení, ktoré dávajú mestám a obciam väčšie právomoci na to, aby nejakým spôsobom efektívnejšie regulovali reklamné stavby na Slovensku.
Tá novela prináša tieto opatrenia v dvoch takých skupinách. Tá prvá skupina sú opatrenia, ktoré zjednodušujú odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb, a tá druhá skupina prináša opatrenia, ktoré pomáhajú efektívnejšie regulovať problematiku reklamných stavieb na Slovensku.
V rámci tej prvej skupiny novela prináša tzv. jedno rozhodnutie pre jedno odstránenie. Dneska býva častokrát, teda stavebné úrady tým úzkym hrdlom, tým lievikom, kde sa stretávajú ako keby tie procesy v rámci odstraňovania nelegálnych stavieb. V súčasnosti pri nepredĺžení stavebného povolenia pre reklamné stavby stavebný úrad rozhoduje dvakrát, najskôr o nepredĺžení a potom o odstránení. Táto novela prináša vlastne zjednotenie tohto procesu do jedného bodu, takže zjednodušenie.
Druhá vec, ktorú prináša tento, táto novela, je to, že do subjektov, ktoré môžu, ktoré môžu iniciovať odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb, pribudne mesto a obec. Dneska mesto a obec na svojom území nemôže iniciovať odstraňovanie nelegálnych stavieb, ak nie je buď majiteľom alebo majiteľom teda reklamnej stavby, alebo majiteľom, alebo nájomcom pozemku. Táto novela túto možnosť mestám a obciam prináša a opäť je to krok k tomu, aby teda mestá a obce na svojom území dokázali efektívnejšie nakladať a regulovať reklamné stavby.
Tretia vec, ktorú tento zákon prináša, je to odstránenie možnosti obštrukcií. Tých obštrukcií v rámci stavebného, stavebných úradov a fungovania stavebných úradov je viacero. Neriešime, samozrejme, všetko, ale prinášame zjednodušenie procesu v rámci odstraňovania nelegálnych stavieb. A to tak, že keď dneska, ak je táto stavba nelegálna reklamná stavba, povedzme bilbord, poznáme majiteľa, tak majiteľ je vyzvaný k tomu, aby, aby dokladoval nejakým spôsobom to, že či tá reklamná stavba je z jeho pohľadu legálna, alebo nelegálna, aj keď teda ten stavebný úrad vie, že je nelegálna, lebo túto vedomosť má, je tam pätnásťdňová lehota. V praxi sa stáva veľmi často, že toto je presne ten neurologický bod, kedy dochádza k obštrukciám, pretože majitelia tohto reklamného bilbordu neodpovedajú, súdia sa, prepisujú tieto reklamné stavby na niekoho iného, a stáva sa, že odstraňovanie takýchto reklamných stavieb potom trvá mesiace alebo aj roky. Takže toto zjednodušujeme tým, že, že zjednocujeme ako keby tie pravidlá pre reklamné stavby nelegálne aj pre stavby, kde poznáme aj kde nepoznáme toho majiteľa, a vynechávame túto pätnásťdňovú lehotu a ide sa priamo do konania o odstránení tejto stavby, ak je, samozrejme, nelegálna. Samozrejme, majitelia majú akékoľvek legislatívne právne úkony zachované, ak by sa chceli odvolať voči takémuto konaniu.
Tá druhá skupina opatrení, ktoré prináša táto novela, sú opatrenia, ktoré pomáhajú efektívnejšie regulácie reklamných stavieb na Slovensku, prináša vyššie pokuty v rámci porušenia stavebného zákona. Dneska priemerná pokuta pre priemerný bilbord pri porušení stavebného zákona je v sume 250 eur, pričom len výnosy v rámci jedného roka pri dobre umiestnenom bilborde tvoria cca 1 000 eur, to znamená, že častokrát si tie reklamné spoločnosti spočítajú, že riskovať to, že je možnosť dostať pokutu, sa im oplatí, lebo k tomu nakoniec nemusí dôjsť, resp. si počas toho roku na to zarobia niekoľkokrát. Čiže my zvyšujeme tieto pokuty trojnásobne.
A druhým opatrením v rámci tejto skupiny je ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že reklamné stavby budú môcť byť povoľované len na dobu určitú. Dneska je to tak, že reklamné stavby môžu byť povoľované aj na dobu určitú, ale sú povolené aj na dobu neurčitú. Z povahy veci reklamná stavba je dočasnou stavbou, nie je to rodinný dom, a veľmi často sa stáva teda, že hlavne v rámci veľkých miest, je to, povedzme, problém najmä Bratislavy, Košíc, sa celé, celé oblasti toho mesta, celé časti mesta radikálne menia v rámci nejakého urbanistického rozvoja, zvyšuje sa cestná premávka a tak ďalej. Zrazu tie bilbordy, ktoré tam boli v nejakej frekvencii, ktoré nevadili možno vtedy, keď tam prešlo pár áut, dneska rozptyľujú tú pozornosť oveľa viac, ale ak tento bilbord mal stavebné povolenie na dobu neurčitú, v zásade mesto s tým nevie pohnúť, hej, nie je možné, aby s tým nejakým spôsobom pohlo.
My to meníme. To znamená, že tieto stavebné povolenia pre reklamné stavby budú môcť byť určované len na dobu určitú, a to na maximálne tri roky. A idem aj do minulosti, teda to znamená, že bilbordy, ktoré už mali takéto stavebné povolenie povolené na dobu neurčitú, tak od platnosti tohto zákona budú platiť tri roky, kedy táto stavba bude povolená.
Toto dáva, samozrejme, že nejde o to, že, že zrazu to mesto tie bilbordy odstráni po tých troch rokoch, to určite nie. Hovorím, že táto možnosť je aj dneska, ale dávame tým mestám a obciam do rúk možnosť pravidelne prehodnocovať aj v rámci možno územného plánu to, ako to mesto v danej oblasti z pohľadu reklamných stavieb vyzerá a v zásade akože zohľadniť, samozrejme, aj bezpečnosť cestnej premávky.
Takže to sú, to sú teda tie základné opatrenia, ktoré prináša táto novela zákona. A ja si teda dovolím povedať, že v rámci teda času medzi prvým a druhým čítaním sme prišli aj s pozmeňujúcim návrhom, ktorý tento zákon vylepšuje. Pred tým ako ho prečítam, tak zjednodušene uvediem. Je tam jedna pripomienka z OLAP-u, ktorá sa týka toho, že konania, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do 30. apríla 2021, sa dokončia podľa doterajších predpisov, to znamená teda, že všetky konania, v rámci právnej istoty teda všetky konania, ktoré neboli dokončené do platnosti tohto zákona, tak sa budú, budú postupovať vlastne podľa predchádzajúcej platnosti.
A druhá, druhá vec, ktorú prináša tento pozmeňovací návrh, je opatrenie, ktoré zabezpečuje to, aby dopravný inšpektorát pri posudzovaní v rámci stavebného konania umiestnenia a neumiestnenia reklamnej stavby v rámci miest a obcí bol vždy orgánom, na ktorého sa musí stavebný úrad obrátiť, čiže vždy dotknutým orgánom, plus to stanovisko bude záväzné. Dneska to tak nie je, dnes v rámci umiestňovania reklamných stavieb v mestách a obciach nemusia stavebné orgány prihliadať na, na stanovisko dopravného inšpektorátu, potom sa stáva, že tie bilbordy sú umiestňované tak, že pred križovatkami povedzme alebo pred východmi z obchodných centier a toto teda býva často veľký problém, čiže tento pozmeňujúci návrh teda toto mení. Mení to dvoma spôsobmi.
Tá prvá vec je, že sa do stavebného zákona navrhuje pridať medzi chránené záujmy pri umiestňovaní reklamných stavieb aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky; v súčasnosti sa bezpečnosť a plynulosť pri umiestňovaní reklamných stavieb posudzuje len v rámci výnimiek podľa cestného zákona, a to mimo sídelného útvaru. Čiže to je to, čo hovorím, že prichádzame teda aj do miest a nielen v rámci výnimiek, ale v rámci záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu. A ten druhý bod, ktorý dopĺňa vlastne túto zmenu, sa týka vlastne úpravy cestného zákona, resp. zákona cestnej premávky 8/2009, kde je, kde sú priamo doplnené orgány Policajného zboru, resp. ministerstva vnútra, a teda do územných konaní, stavebných konaní a kolaudačných konaní, tak aby tie, ktoré sa teda týkajú reklamných stavieb, boli orgány Policajného zboru, resp. ministerstvo vnútra pre diaľnice dotknutými orgánmi. Čiže toto je filozoficky pozmeňujúci návrh a teraz mi teda dovoľte, aby som prečítal jeho plnú verziu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Lehotského, Zity Pleštinskej, Anny Zemanovej a Igora Kašpera k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony (tlač 390).
1. V čl I. sa za bod 11 vkladá nový bod 12, ktorý znie:
"12. V § 126 ods. 1 sa za slová "o pozemných komunikáciách" vkladajú slová "o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pri umiestňovaní reklamných stavieb"."
Doterajší bod 12 sa primerane prečísluje.
2. V čl I. sa v bode 13, ide o pôvodný bod 12 návrhu zákona, sa doterajší text označuje ako ods. 1 a dopÍňa sa ods. 2, ktorý znie:
"(2) Konania, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do 30. apríla 2021, sa dokončia podľa doterajších predpisov."
3. Za čl. I. sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z z., zákona č. 144/2010 Z. z, zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 140 sa vkladá § 140a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 140a Dotknutý orgán
Ak sa územné konanie, stavebné konanie alebo kolaudačné konanie týka reklamnej stavby, ktorá ovplyvňuje alebo môže ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, je dotknutým orgánom, ktorý v rámci týchto konaní chráni bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, orgán Policajného zboru a ak ide o diaľnicu, ministerstvo vnútra."."
Doterajší čl. II sa následne prečísluje.
V súvislosti s vložením nového článku sa upraví aj názov návrhu zákona.
Toľko teda pozmeňujúci návrh a toľko teda moje vystúpenie. Veľmi rád odpoviem na akékoľvek otázky a pri tejto príležitosti teda žiadam, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, o podporu.
Ďakujem veľmi pekne.
10:18:04 - 10:19:31 Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
52.
Ďakujem veľmi pekne, kolegovia, a ďakujem za podporu. Budem teda odpovedať len na otázky, ktoré boli vznesené.
Pán Suja, áno, tento zákon nerieši takéto stavby. Tie dnes vlastne nie sú nelegálnymi stavbami, lebo reklamná stavba z definície, ktorá je uvedená v stavebnom zákone, nezohľadňuje stavby typu, že mám nejaký plagát na stohu slamy, a ak je to fasáda domu, tak to je už niečo iné, hej, tam je to inak. Áno, zaoberali sme sa aj tým, že či nevieme nejakým spôsobom tú definíciu vyšperkovať tak pri tej reklamnej stavbe, aby spĺňala napríklad aj takéto prípady, ale poviem úprimne, že zatiaľ, zatiaľ sme nenašli ten spôsob, lebo nie je to úplne triviálne vymyslieť takú definíciu, ktorá by na jednej strane postihovala takéto prípady a na druhej strane nepostihovala prípady, že neviem, že firma, ktorá realizuje nejakú opravu v rámci lešenia, si tam niečo nalepí, hej, čiže zase úplne legitímne, že nie je to trebárs veľké, čiže, áno, viem o tom zatiaľ. Zatiaľ sme neprišli na ten spôsob, ako sa s tým vysporiadať, ale nie je všetkým dňom koniec.
A, pán Borguľa, teda pripájam sa aj ja k tomu, že chcem teda poďakovať ministerstvu dopravy a výstavby za to, že teda naozaj bol podporou v rámci riešenia tejto novely. Takže ďakujem aj ja pani Brunckovej a ministerstvu dopravy.
Ďakujem.
10:38:43 - 10:38:52 Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
68.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja len na záver, teda veľká vďaka jednak za podporu a jednak vlastne ozaj všetkým tým, ktorí boli účastníkom či už prípravy toho zákona, či ministerstvo dopravy a výstavby, alebo ministerstvo vnútra a potom vlastne mojich kolegov, ktorí mi pomáhali s pozmeňujúcimi návrhmi. Veľká vďaka a teším sa na hlasovanie.
Ďakujem.