Vystúpenie v rozprave

Vystupujúci Jarmila Halgašová 
Dátum 31. 3. 2021 00:00 
Schôdza 25 
Tlač 393 
Bod rokovania Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 393) - druhé a tretie čítanie.
 
9:03:35 - 9:14:56 Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
2.
Dobré ráno. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Tak ako som včera povedala, tento návrh zákona posilňuje vlastnícke práva a na základe pripomienok, ktoré vyplynuli jednak z medzirezortného pripomienkového konania a jednak na základe pripomienok odboru legislatívy a aproximácie práva, sme pripravili pozmeňujúci návrh. Teraz si ho dovoľujem prečítať.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily Halgašovej, Jaroslava Karahutu a Anny Zemanovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, číslo parlamentnej tlače 393.
1. V čl. I bod 1 znie:
"1. § 12 odsek 4 znie:
"(4) Ak oprávnený užívateľ, ktorý pozemok užíva podľa osobitného predpisu, odkaz 12aa), vlastníkovi preukázateľne navrhol uzatvorenie nájomnej zmluvy a vlastník uzatvorenie nájomnej zmluvy do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu neodmietol alebo nevyzval užívateľa pozemku na jeho vrátenie a prevzatie, alebo neuzatvoril nájomnú zmluvu s inou osobou, ako je oprávnený užívateľ pozemku, predpokladá sa, že uplynutím dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu nájomnej zmluvy medzi nimi vznikol nájomný vzťah na neurčitý čas, ktorý možno vypovedať k 1. novembru s výpovednou lehotou jeden rok. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa prvej vety možno odmietnuť v celom rozsahu alebo v časti. Užívateľ je povinný pri návrhu uzatvorenia nájomnej zmluvy podľa prvej vety poučiť vlastníka o forme a spôsobe odmietnutia návrhu a upozorniť ho, že ak návrh neodmietne alebo nevyzve užívateľa pozemku na jeho vrátenie a prevzatie, vznikne nájomný vzťah podľa prvej vety, inak tento nájomný vzťah nevznikne. Ak vlastník pred uplynutím dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy uzatvoril nájomnú zmluvu s inou osobou, ako je užívateľ pozemku podľa prvej vety, oznámi túto skutočnosť užívateľovi do šiestich mesiacov odo dňa doručenia návrhu."
Poznámka pod čiarou k odkazu 12aa) znie:
"12aa) § 22 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov."."
2. V čl. I body 2 až 6 znejú:
"2. V § 13 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.
3. V § 13 odsek 2 znie:
"(2) Ak nájomca najskôr rok a najneskôr dva mesiace pred uplynutím času, na ktorý je nájom dohodnutý, preukázateľne doručil prenajímateľovi návrh novej nájomnej zmluvy a prenajímateľ do uplynutia času, na ktorý bol nájom dohodnutý, tento návrh neodmietol alebo neoznámil nájomcovi, že uzavrel nájomnú zmluvu s inou osobou, predpokladá sa, že uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, vznikol medzi nimi nájomný vzťah na neurčitý čas, ktorý možno vypovedať k 1. novembru s výpovednou lehotou jeden rok; § 12 ods. 4 druhá až štvrtá veta sa použijú primerane."
4. V § 13 odsek 4 sa slová "odseku 4" nahrádzajú slovami "odseku 3".
5. V § 13 odsek 5 až 8 sa slová "odseku 5" nahrádzajú slovami "odseku 4".
6. V § 13 odsek 7 sa slová "odseku 6" nahrádzajú slovami "odseku 5"."
3. Čl. I sa dopÍňa bodom 7, ktorý znie:
"(7) Za § 24f sa vkladá § 24g, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 24g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2021
Ak nájomná zmluva, ktorá je uzavretá počas trvania nájmu dohodnutého na určitý čas a ktorej predmetom je užívanie toho istého pozemku, nenadobudne účinnosť do 1. mája 2022, stráca platnosť."."
4. Za čl. I sa vkladá čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 119/2019 Z. z. a zákona č. 211/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 34 ods. 3 posledná veta znie: "Podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností pozemkovým fondom a objektívne kritériá pre určovanie výšky nájomného pri prenajímaní nehnuteľností fondom upraví nariadenie vlády Slovenskej republiky."."
Čl. II sa primerane prečísluje.
V súvislosti s vložením nového článku sa primerane upraví aj názov zákona.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, neviem, môžem vám v stručnosti povedať aj odôvodnenie. Ide o to, pokiaľ ide o bod č. 1, tak... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
3.
Pani poslankyňa, pokojne povedzte, ale robí sa to tak, že najprv poviete odôvodnenie a potom iba prečítate návrh. Ale už vás nechám to odôvodniť, lebo to bolo extrémne dlhé, len do budúcnosti, že vždy najprv sa musí povedať odôvodnenie, to je taká zvláštnosť, ale tak to je v rokovacom poriadku. Tak nech sa páči.

Halgašová, Jarmila, poslankyňa NR SR
4.
Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o bod 1, tak ide vlastne, navrhujeme nové znenie odseku 4. Úprava sa bude explicitne týkať len toho užívateľa, ktorý má užívací titul v podobe zákonného nájomného vzťahu podľa § 2 ods. 2 zákona č. 229/1991 a s cieľom, aby sme odstránili určité nejasnosti z pôvodne upraveného ustanovenia.
Pokiaľ ide o bod číslo 3, navrhujeme ho, bod číslo, § 13 ods. 2 navrhujeme preformulovať a ponechať pôvodný odsek 3. Zmyslom tejto úpravy je zabezpečenie legitímneho cieľa doterajšieho nájomcu - zachovať kontinuitu užívania z titulu nájomnej zmluvy v prípade, že prenajímateľ je nedostupný. Tu ide o zachovanie vlastne poľnohospodárskej činnosti na týchto pozemkoch.
Cieľom prechodného ustanovenia je riešiť situáciu, ktorá vzniká najmä v posledných niekoľkých mesiacoch v dôsledku rôznych legislatívnych iniciatív na novelizáciu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Nemalé množstvo nájomcov týchto poľnohospodárskych pozemkov predpokladá, že novelou tohto zákona stratia vlastne nájomné vzťahy, a preto využívajú situáciu a predkladajú nájomné zmluvy aj s päťročným predstihom s tým, že teda vlastne tá nová nájomná zmluva nadobudne účinnosť až o tri až päť rokov. Týmto sa títo nájomcovia snažia vyhnúť novej právnej úprave, ktorá by odstraňovala neprimerane zvýhodnené postavenie doterajších nájomcov.
Pokiaľ ide o čl. 2, tak cieľom je upraviť splnomocňovacie ustanovenie tak, aby bolo možné nariadením vlády preformulovať exaktné a objektívne určené kritériá, ktoré bude možné použiť na určovanie výšky nájomného, a to výlučne zo strany Slovenského pozemkového fondu ako správcu majetku štátu a nehnuteľností nezistených vlastníkov.
Ďakujem pekne.
9:26:25 - 9:28:09 Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
10.
Ďakujem pekne. Ja by som chcela rovnako zdôrazniť, že vlastne tu nejde o kúskovanie zákona. Tu ide o záväzok, ktorý si plníme v rámci programového vyhlásenia vlády, a celá tá novela bola pripravená v úzkej spolupráci s vedením ministerstva pôdohospodárstva, pretože ešte v roku 2018 hnutie OĽANO a strana SaS dávali podanie na Ústavný súd práve k ustanoveniam § 12 ods. 4 a 13 ods. 3. Čiže je to pripravené v spolupráci a bude to súčasťou veľkej novely zákona.
Ten vzťah vlastníci verzus užívatelia nebude nikdy vyvážený, pokiaľ nebudú vykonané pozemkové úpravy. Pozemkové úpravy je najväčší dlh každej jednej ponovembrovej vlády. Všetci dobre vieme, že viac ako 90 % poľnohospodárskej pôdy sa užíva v nájme a pokiaľ toto nebude usporiadané, tieto vlastnícke vzťahy, tak vždy budeme ťahať za kratší koniec.
Ďalšia vec je, dôsledkom toho je, že cena nájmu a cena vôbec poľnohospodárskej pôdy je najnižšia v rámci celej Európskej únie. Čiže to, že prídu Holanďania a preplatia cenu nájmu, to nie je najmenší problém, pretože u nás sú mimoriadne a extrémne nízke ceny za nájom. Takže, takže nemôžem s vami súhlasiť. Ja si myslím, že táto úprava bola potrebná a už teraz, tak ako povedal kolega, poľnohospodárske práce idú už tento rok a vždy idú podľa počasia.
Ďakujem pekne.
9:37:57 - 9:40:54 Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
22.
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela teda zareagovať, teda odpovedať na vaše otázky.
Pokiaľ ide o čerpanie eurofondov a tie vaše pripomienky ohľadne nedostupnosti a záťaži, chcela by som pripomenúť, že práve za pôsobenia predchádzajúcich vlád tieto eurofondy neboli dostupné. Vidíte sami, aké zistenia vyplávali na povrch, že museli dávať 18- - 20-percentné úplatky na to, aby boli vôbec schválené tie ich projekty, a teda vlastne rozdeľovali sa podľa subjektívnych kritérií.
Tu chcem upozorniť na to, že už v máji dáva ministerstvo pôdohospodárstva výzvy na 4.1 a na 4.2, 6.3 a tak ďalej, kde sú zaručené, už teraz vlastne ubezpečili, že všetky subjektívne kritériá pôjdu von a projekty sa budú posudzovať výlučne na základe objektívnych kritérií jasne stanovených pravidiel.
Pokiaľ ide o ročnú výpovednú lehotu, ako ste sa pýtali, tam predsa nejde o to, že keď sa uzavrie raz nájomná zmluva na dobu určitú, 15 rokov napríklad, a sú tam teda, čerpajú vlastne projektové podpory, a teda podpory v rámci ekologizácie, tak po skončení tejto zmluvy tu ide o to, keď sa neozve ten vlastník, že je nedostupný, tak až v tom prípade sa, vlastne táto nájomná zmluva má ročnú výpovednú lehotu. Čiže tu nejde o žiadne prekážky v rámci týchto projektov.
Pokiaľ sa pýtate na § 12 ods. 4 poslednú vetu, je to oznámenie. To sme tam pridali na základe pripomienky OLAP-u - Odboru legislatívy a aproximácie práva - s tým, že to oznámenie by tam ani nemuselo byť, pretože je to opätovne zaťaženie len toho vlastníka pôdy, ktorý vôbec by nemusel mať povinnosť oznamovať pôvodnému užívateľovi, že sa tu nejaká nájomná zmluva uzatvorila, pretože ak sa uzatvorí nájomná zmluva s novým užívateľom, tak predpokladáme, že ten nový užívateľ sa bude starať o to, aby si vysporiadal tieto svoje práva a povinnosti. Takže to je len oznamovanie a z dôvodu, aby nevznikol nejaký, nejaký chaos na tej pôde.
A, pán Stredák, vy ste boli na ministerstve pôdohospodárstva osem rokov, takže mali ste možnosť usporiadať všetky tieto pozemkové práva a zákony tak, aby boli v poriadku, žiaľ, nestalo sa tak.
Takže toľko v krátkosti. Zatiaľ ďakujem.
9:48:58 - 9:52:00 Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
34.
Ďakujem pekne. Ja by som teda chcela odpovedať na tú vašu otázku. Samozrejme, ten oprávnený užívateľ, on aj teraz tam v zákone vlastne je. To, že tam nie je napísané, že ten užívateľ je oprávnený, tak to neznamená, len sa tam zavádza toto slovo kvôli tomu, kvôli právnej čistote. Proste nemôže niekto prísť na, na pole, rozorať ho a následne rozposielať návrh nájomnej zmluvy. Proste vy ak chcete uzavrieť nájomnú zmluvu, tak treba osloviť najprv vlastníkov pozemkov s návrhom nájomnej zmluvy, až následne by ste mali túto pôdu obhospodarovať. Takže, takže toľko, toľko k tomuto, to znamená.
Pokiaľ ide o pozemkové úpravy, súhlasím s vami, ale ja opäť zdôrazním, je to dlh každej jednej ponovembrovej vlády. Za 30 rokov tie pozemkové úpravy mali byť už dávno vysporiadané, urobené. Ja vám poviem len jeden príklad. Moja mama v ´89., a teda moji rodičia boli mladší ako ja. Ja mám deti, ktoré sú, majú viac ako 30 rokov, a ak si zoberiem, že ony sa dostanú ku sceleným pozemkom, keď budú dôchodcovia, tak mi to pripadá ako nonsens. To je úplne nenormálna situácia. Tie deti tieto, táto generácia už ani nebude vedieť, že nejaké pozemky má a nebude mať záujem. A preto ja sa skôr prikláňam, či to nebol, k názoru, že či to nebol aj zámer, cieľ, aby ľudia proste stratili záujem o poľnohospodársku pôdu a takýmto spôsobom proste sa k nej dostali iní ľudia ako skutoční vlastníci
A ešte na margo toho, tej byrokratickej záťaže by som chcela povedať, že vlastne nájomné zmluvy, návrh nájomných zmlúv tak či tak je potrebné posielať. To, že sa upraví nájomná zmluva s riadnym poučením o tom, že o odvolaní, že môžem túto nájomnú zmluvu odmietnuť v celosti alebo v časti, prepáčte, za administratívnu záťaž nepovažujem. Takže toľko k vašim pripomienkam.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, toto je naozaj len taký malý, krátky krok k tomu, aby sme posilnili vlastnícke práva. Ja verím, že komplexná novela zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy, ktorá teda, ktorú pripravuje rezort pôdohospodárstva, a ja pochybujem teda, že príde na program tento rok, pretože naozaj to je, to je veľká a náročná práca. Tak verím, že tento návrh podporíte a následne teda bude, bude zapracované aj do tej komplexnej, komplexnej novely.
Ďakujem veľmi pekne.