Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

12
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 23. 11. 2016Zuzana Zimenovádočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanRomana zo Senca sa pýta: "Ak štát nie je schopný zabezpečiť výstavbu nových škôlok, prečo nedovolí, aby sa na základe odmietnutia dieťaťa dalo predlžiť poberanie rodičovského príspevku?"
zodpovedaná 23. 11. 2016Zuzana Zimenovádočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanDana z Trenčianskych Teplíc sa pýta: "Veľmi by prospelo, keby sa škôlky začali svojou otváracou dobou prispôsobovať potrebám rodičov. Nie veľa rodičov má takú pracovnú dobu, aby si do 16.00 hod. stihli vyzdvihnúť svoje deti. Netvrdím, že učiteľky v materských školách sú dobre platené a treba im pridávať robotu, ale takéto časy popierajú zmysel škôlky, komplikujú rodičom život a obmedzujú výber zamestnania. Myslí si, pán minister, že je reálne predlžiť prevádzkovú dobu materských škôl?"
nezodpovedaná 23. 11. 2016Zuzana Zimenovádočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanIňa zo Starej Turej sa pýta: "Ako budete riešiť situácie, keď päťročné dieťa nedostane miesto v škôlke kvôli tomu, že je autista a zriaďovateľ nemá financie na asistenta, ktorého takéto dieťa potrebuje? Školstvo ho nepreplatí a tým zhoršuje už aj tak sťažené možnosti socializácie dieťaťa."
nezodpovedaná 23. 11. 2016Zuzana Zimenovádočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanLujza z Bratislavy sa pýta: "Som veľmi sklamaná z toho, ako škôlky a samosprávy po vydaní zamietavého stanoviska na žiadosť o prijatie dieťaťa do škôlky považujú vec za vybavenú. Prečo nie je možné sa odvolať proti rozhodnutiu? Len málo ľudí si môže dovoliť zostať na neplatenej dovolenke, v horšom dokonca prísť o zamestnanie, aby mohli s deťmi zostať doma. Pred mojou štvorročnou dcérou boli uprednostnené trojročné deti a ona dostala miesto až v piatom roku."
nezodpovedaná 23. 11. 2016Zuzana Zimenovádočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanMichaela z Bratislavy sa pýta: "Kde máme ako mladá rodina zobrať peniaze na súkromnú škôlku, keď deti sa do štátnej prijímajú až po dosiahnutí 3 rokov do konca augusta? Ak je dieťa narodené neskôr, má rodina smolu a musí čakať do ďalšieho roka, pričom miesto aj tak nemusí dostať. Kam s dieťaťom, pán minister?"
zodpovedaná 8. 2. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterIvan sa pýta: "Občan tretej krajiny má zváračský diplom, potrebnú prax 2 roky, ako žiadal zamestnávateľ, ale úrad práce bral do úvahy len vzdelanie, teda že na pozíciu "zvárač kovov" je postačujúce základne vzdelanie. Úrad práce nenašiel žiadneho uchádzača z evidencie nezamestnaných. Občana tretej krajiny zamietol. Prečo ÚPSVaR neberie na vedomie pri zamestnaní občana tretej krajiny ako podmienku zamestnávateľa aj prax a potrebnú kvalifikáciu, ale iba stupeň vzdelania?"
nezodpovedaná 8. 2. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán minister, ako plánuje štát financovať bezpečné domovy pre týrané ženy a ich deti od apríla 2017, aby bolo zabezpečené ich stabilné, neprerušené financovanie a nedošlo k poklesu miest?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterV národnom akčnom pláne pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách 2014-2019 sa píše: "V zahraničí sa osvedčilo prijatie špecializovaných zákonov o domácom násilí a násilí na ženách, ktoré zohľadňujú špecifickú situáciu žien (napr. Rakúsko, Česká republika, Španielsko). Tento fakt je akcentovaný požiadavkou Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien, ktorý v roku 2008 Slovenskej republike v rámci záverečných odporúčaní po prerokovaní Druhej, tretej a štvrtej periodickej správy SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien odporučil, aby legislatíva proti násiliu na ženách bola s ohľadom na ženy špecifická a komplexná. Na základe odbornej medzirezortnej diskusie bola konsenzuálne prijatá myšlienka vypracovania zákona o domácom násilí a násilí na ženách aj pre podmienky SR." NAP uvádza ako prvý zo svojich cieľov prípravu a predloženie zákona o domácom násilí, vychádzajúci z tzv. Istanbulského dohovoru zohľadňujúci rodové hľadisko a špecifiká násilia na ženách, ktorý mal byť realizovaný v roku 2014. Mnohé zástupkyne a zástupcovia aj pracovali na príprave tohto zákona, no do legislatívneho procesu predložený nebol. Chcem sa Vás spýtať, pán minister, čo sa stalo s pripravovaným zákonom, plánujete ho predložiť, a ak áno, kedy?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, ak dnes materská škola odmietne prijať dieťa pre nedostatok miesta, ktoré už dovŕšilo 3 roky veku, rodičovský príspevok sa prestane vyplácať. Viacerí občania sa na nás obrátili s otázkou, prečo je to tak. Pýtali sme sa na tento problém aj ministra školstva Petra Plavčana, ktorý nám odpovedal ešte v roku 2016, že tento problém považuje za vážny a že má zámer s vami, ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny o tomto probléme viesť medzirezortné rokovanie začiatkom roku 2017. Chcem sa vás preto spýtať, či sa takéto rokovanie chystá, alebo či už dokonca prebehlo. Ak už prebehlo, aký bol výsledok vašich rokovaní?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterIvan sa pýta: "V prípade záujmu zamestnávateľa o zamestnanie občana tretej krajiny zákon vyžaduje, aby bola pracovná ponuka pre slovenských občanov zverejnená dlhšie ako 30 dní. Po 30 dňoch už môže zamestnávateľ vydať prísľub na zamestnanie alebo uzavrieť pracovnú zmluvu. ÚPSVaR týmto podľa mňa nerešpektuje prísľub zamestnávateľa k budúcemu zamestnancovi a zbytočne zverejňuje neaktuálne ponuky. V prípade mojej spoločnosti bola ponuka zverejnená cez portál ISTP až 60 dní. Prečo ÚPSVaR v prípade záujmu zamestnávateľa o zamestnanie občana tretej krajiny vyžaduje, aby bola pracovná ponuka pre slovenských občanov zverejnená dlhšie ako 30 dní a nie presne 30 dní?"
nezodpovedaná 8. 2. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán minister, aké konkrétne kroky robíte na reálne zabezpečenie dostupnosti služieb včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím na celom Slovensku?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterV zmysle Dohovoru o právach dieťaťa je povinnosťou štátu kontrolovať a hodnotiť kvalitu poskytovania všetkých služieb deťom vrátane resocializačnej starostlivosti. Ombudsmanka v najnovšej mimoriadnej správe upozorňuje na to, že na Slovensku nemáme v tejto oblasti vytvorené mechanizmy nezávislej kontroly, čo sa ukázalo aj pri riešení kauzy resocializačného zariadenia Čistý deň. Pán minister Richter, ako chcete zabezpečiť nezávislú a kompetentnú kontrolu nie formálnych dokumentov, ale konkrétnej činnosti týchto zariadení a seriózne prešetrovanie každého podnetu či sťažnosti zo strany detí a ich rodičov?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPavel z Mýtnej sa pýta: Prečo na jednej strane hovoríme o podpore rodiny ako o najvyššej priorite a na druhej strane úrady práce ponúkajú pracovné miesta nezamestnaným z najmenej rozvinutých okresov ďaleko od rodín?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterDnes nie sú verejne dostupné dáta, koľko súkromných zariadení typu jaslí na Slovensku máme a koľko detí ich navštevuje. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tieto údaje nemá a pri písaní novely jasličkového zákona pracovalo vo vzduchoprázdne, pretože nevypracovalo analýzu dopadov novely zákona na súkromných zriaďovateľov jaslí. Pani poslankyňa Vaľová, ktorá je zároveň primátorkou Humenného, povedala 31. 1. 2017 na zasadnutí sociálneho výboru, že tieto údaje obce a mestá majú, lebo schvaľujú otváracie hodiny jaslí. Pýtam sa preto, ako je možné, že ministerstvo práce si nezozbieralo tieto údaje a nevypracovalo počas prípravy zákona takýto prieskum dopadov?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPavel sa pýta: "V minulom roku boli na výjazdových zasadnutiach vlády uznesením schválené akčné plány pre najmenej rozvinuté okresy. Chcem sa spýtať pána ministra, aká je právna forma subjektov sociálnej ekonomiky? Koľko vzniklo pilotných projektov zameraných na vznik subjektov sociálnej ekonomiky ako medzitrhu práce s dôrazom na ekonomickú udržateľnosť, zvlášť v obciach s vysokou mierou nezamestnanosti s prioritou ich zamerania na verejno-prospešné práce? Koľko bolo vytvorených pracovných miest v týchto podnikoch v roku 2016 a aká bola výška podpory týmto podnikom v roku 2016?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterIvan sa pýta: "Má ministerstvo práce záujem zlepšiť podmienky pre záujemcov o prácu z tretích krajín na úzkoprofilové zamestnania, ako sú napríklad zvárač, vodiči nákladnej dopravy a podobne, a tým vyplniť dieru na trhu práce ? Alebo bude pokračovať v praxi, že nedá priestor cudzincom, na SR nebude mať kto pracovať na daných pozíciách, lebo sú lepšie platené v zahraničí, pričom slovenskí zamestnávatelia nemajú dostatok kvalifikovanej pracovnej sily?"
nezodpovedaná 8. 2. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán Oliver sa pýta: "Kedy pán minister Richter prestane ignorovať odporúčania akreditačnej komisie a odoberie akreditáciu resocializačnému zariadeniu Čistý deň?"
zodpovedaná 22. 3. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister financií SR Peter KažimírLucia z Bratislavy sa pýta: "Prečo vláda a ministerstvo financií stále odmietajú zvýšiť investície do školstva (vrátane platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov), keď to dovoľuje ekonomika štátu? Školstvo by malo byť prioritou vlády, pritom je dlhodobo podfinancované a situácia na školách je už neudržateľná, keďže školy nemajú peniaze na základné potreby a vybavenie, učitelia sú málo ohodnotení za svoju prácu a demotivovaní. Aká je reálna ekonomická vízia zachrániť školstvo, keď už včera bolo neskoro?"
zodpovedaná 22. 3. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanLujza z Bratislavy sa pýta: "Som veľmi sklamaná z toho, ako škôlky a samosprávy po vydaní zamietavého stanoviska na žiadosť o prijatie dieťaťa do škôlky považujú vec za vybavenú. Prečo nie je možné sa odvolať proti rozhodnutiu? Len málo ľudí si môže dovoliť zostať na neplatenej dovolenke, v horšom dokonca prísť o zamestnanie, aby mohli s deťmi zostať doma. Pred mojou štvorročnou dcérou boli uprednostnené trojročné deti a ona dostala miesto až v piatom roku."
zodpovedaná 22. 3. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán minister, ako plánuje štát financovať bezpečné domovy pre týrané ženy a ich deti, ktoré sú väčšinou neziskovými organizáciami platenými z grantov, a to od apríla 2017, aby bolo zabezpečené ich stabilné, neprerušené financovanie a nedošlo k poklesu dostupných miest?
nezodpovedaná 22. 3. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterDnes nie sú verejne dostupné dáta koľko súkromných zariadení typu jaslí na Slovensku máme a koľko detí ich navštevuje. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tieto údaje nemá a pri písaní novely jasličkového zákona pracoval vo vzduchoprázdne, pretože nevypracovalo analýzu dopadov novely zákona na súkromných zriaďovateľov jaslí. Pani poslankyňa Vaľová, ktorá je zároveň primátorkou Humenného, povedala 31. 1. 2017 na zasadnutí sociálneho výboru, že tieto údaje obce a mestá majú, lebo schvaľujú otváracie hodiny jaslí. Pýtam sa preto, ako je možné, že ministerstvo práce si nezozbieralo údaje a nevypracovalo počas prípravy zákona takýto prieskum dopadov?
nezodpovedaná 22. 3. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákKamila sa pýta: "Slovenské matky, ktoré žijú a rodia v zahraničí, by chceli ísť krátko po narodení dieťatka pozrieť svoju rodinu na Slovensku, no než získajú všetky dokumenty, trvá to aj pol roka. Na konzuláte som nedostala termín, kým dieťa nie je na svete, po narodení dávajú rodičom termín o dva mesiace. Vybavenie slovenského rodného listu trvá 3 mesiace. Aj zápis sobášneho listu do osobitnej matriky trvá viac ako 3 mesiace, a tak majú mladé páry problém byť po svadbe spolu. Kvôli tomu som svojho manžela niekoľko mesiacov nevidela. Čo chce pán minister Lajčák spraviť preto, aby slovenskí občania nemuseli tak dlho čakať na úkon konzulárnych úradov?"
nezodpovedaná 22. 3. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanIňa zo Starej Turej sa pýta: "Ako budete riešiť situácie, keď päťročné dieťa nedostane miesto v škôlke kvôli tomu, že je autista a zriaďovateľ nemá financie na asistenta, ktorého takéto dieťa potrebuje? Školstvo ho nepreplatí a tým zhoršuje už aj tak sťažené možnosti socializácie dieťaťa."
nezodpovedaná 22. 3. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister financií SR Peter KažimírMonika z Hlohovca sa pýta: "Bude politická vôľa investovať do školstva toľko peňazí, koľko bude treba pri najnovšej reforme?"
nezodpovedaná 22. 3. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPavel z Mýtnej sa pýta: "Prečo na jednej strane hovoríme o podpore rodiny ako o najvyššej priorite a na druhej strane úrady práce ponúkajú pracovné miesta nezamestnaným z najmenej rozvinutých okresov ďaleko od rodín?"
nezodpovedaná 22. 3. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanRodič sa pýta: "Naše deti majú množstvo učebníc, ktoré nám len stoja doma v poličkách a učitelia si vyrábajú vlastné pracovné listy, pretože tie učebnice nie sú dobré. Na niektoré predmety nie sú učebnice vôbec. Prečo nedostane škola peniaze na nákup učebníc, ktoré by našim deťom vyhovovali, keď ministerstvo nie je schopné zabezpečiť moderné učebnice? Nakoniec sa musíme na vyhovujúce materiály aj tak poskladať my, rodičia, ale nie každý má na to peniaze."
nezodpovedaná 22. 3. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanRodič sa pýta, či sa bude ministerstvo školstva zaoberať nesystémovými opatreniami, ktoré sa používajú vo financovaní škôl (dohodovacie konania, nejednotné normatívy) a ktoré sú založené skôr na "dobrých vzťahoch" so zriaďovateľom ako na skutočnej potrebe? Nebolo by vhodnejšie zaviesť jasné a jednoduché financovanie na dieťa?
nezodpovedaná 22. 3. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán Oliver sa pýta: "Kedy pán minister Richter prestane ignorovať odporúčania akreditačnej komisie a odoberie akreditáciu resocializačnému zariadeniu Čistý deň?"
nezodpovedaná 29. 3. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister kultúry SR Marek MaďaričAlžbeta z Bratislavy sa pýta: "Chcela by som sa ministra kultúry opýtať, v akom stave je rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka, prečo práce trvajú neprimerane dlho a prečo sa dátum ukončenia rekonštrukčných prác aj sprístupnenia hradu už niekoľko ráz predkladal? Akým spôsobom budú obci a miestnym ubytovacím či stravovacím zariadeniam vykompenzované finančné straty?"
nezodpovedaná 29. 3. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister kultúry SR Marek MaďaričObčan zo Spiša sa pýta: "V regionálnych novinách zvykneme uverejňovať aj články v nárečí, ktorým ľudia u nás bežne hovoria. Prišlo nám ale z ministerstva pokarhanie, vraj máme prestať písať v tomto nárečí, lebo je to protiprávne a môžeme za to dostať pokutu. Nemyslíte, že ide o nezmyselné pokarhanie, keďže sa my takto snažíme uchovávať jazyk našich predkov?"
nezodpovedaná 29. 3. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister kultúry SR Marek MaďaričJozef z Myjavy sa pýta: "Moje dieťa sleduje rozprávky aj v českom jazyku, všimol som si však, že na rozprávkach je nápis "obsah nevhodný pre deti do 12 rokov". Bolo mi povedané, že je to tak preto, aby to bolo v súlade so zákonom o štátnom jazyku, ktorý ukladá povinnosť diela pre deti do 12 rokov predabovať do slovenčiny. Existuje na ministerstve odborné zdôvodnenie tejto povinnosti, veď odborníci radia začať s vyučovaním cudzích jazykov čo najskôr? "
nezodpovedaná 29. 3. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister kultúry SR Marek MaďaričUčiteľka z Komárna sa pýta: "Ministerstvo kultúry vykonáva dohľad v školách s vyučovacím jazykom maďarským, konštatuje napríklad prítomnosť maďarského prízvuku ako negatívny jav a hodnotí didakticko-metodické postupy učiteľa spôsobom, ktorý mne ako učiteľke z praxe vôbec nedáva zmysel. Kto vykonáva tento dohľad, zamestnanci ministerstva alebo odborníci a na základe akých kritérií postupujú? "
nezodpovedaná 29. 3. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister kultúry SR Marek MaďaričBratislavčan z Dunajskej Stredy sa pýta: "Podľa zákona o štátnom jazyku "štát utvára v školskom, vedeckom a informačnom systéme také podmienky, aby si každý občan Slovenskej republiky mohol osvojiť a používať štátny jazyk slovom aj písmom". Zvažuje ministerstvo úpravu súčasného znenia zákona o štátnom jazyku, ktorá by umožnila efektívnejšiu výučbu slovenského jazyka, ako poznáme v školách dnes, konkrétne výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka, aby sa mohli po slovensky ľahšie naučiť aj ľudia, ktorí majú materinský jazyk iný ako slovenský?"
nezodpovedaná 29. 3. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister kultúry SR Marek MaďaričObčan zo Skalice sa pýta: "Kto rozhoduje o udelení alebo neudelení pokuty za nedodržanie zákona o štátnom jazyku? Koľko sankcií bolo udelených v roku 2016, 2015, 2014 a 2013?"
nezodpovedaná 29. 3. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister kultúry SR Marek MaďaričJana z Bratislavy sa pýta: "Orgány štátnej správy si testy na overenie ovládania štátneho jazyka vypracúvajú samy alebo používajú testy vypracované Ministerstvom kultúry SR. Upravuje zákon tvorbu týchto testov tak, aby ich robili jazykovedci, prípadne odborníci na didaktiku slovenského jazyka, alebo si ich zamestnávatelia zostavujú sami podľa vlastného uváženia?"
nezodpovedaná 29. 3. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister kultúry SR Marek MaďaričPrekladateľ z Bratislavy sa pýta: "Jedna zo štyroch kodifikačných príručiek je Morfológia slovenského jazyka z roku 1966. V klube prekladateľov však máme jednotný názor, a to, že 50 rokov stará kodifikačná príručka vôbec nestačí, nevyhovuje našim potrebám. Rovnako to pociťujeme s inou kodifikačnou príručkou Krátkym slovníkom slovenského jazyka, ktorý má len 60 000 slov, čo je veľmi málo. Najnovší viaczväzkový Slovník súčasného slovenského jazyka ministerstvo nepovažuje za kodifikačný slovník a neodporúča ho používať. Kto o týchto veciach na ministerstve rozhoduje a môžeme byť sankcionovaní, ak sa budeme pri prekladoch riadiť modernejšími príručkami?"
nezodpovedaná 29. 3. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister kultúry SR Marek MaďaričAndrej z Trnavy sa pýta: "Podľa dostupných informácií Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky schvaľuje kodifikovanú podobu štátneho jazyka obsiahnutú v kodifikačných príručkách. Donedávna malo kodifikovanú podobu len zverejňovať. Prečo sa to zmenilo a znamená táto zmena fakt, že o tom, čo je spisovné a čo nie, rozhodujú úradníci na ministerstve a nie jazykovedci? "
nezodpovedaná 29. 3. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister kultúry SR Marek MaďaričZuzana z Trebišova sa pýta: "V mojom novom zamestnaní mi povedali, že ak neprejdem jazykovým testom zo slovenčiny, nepredĺžia so mnou po skúšobnej lehote zmluvu. Hoci po slovensky hovorím celý život a zmaturovala som z nej na výbornú, testu sa bojím. Maturovala som pred dvasiatimi rokmi a už si veľa učiva nepamätám, napríklad básnické prostriedky alebo ako sa volajú súvetia a vetné členy. Podľa kolegýň ma práve takéto otázky na teste čakajú. Má zamestnávateľ, v tomto štátna správa, právo vyhodiť ma z roboty, ak test nespravím?"
zodpovedaná 17. 5. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterJana z Piešťan sa pýta: „Pán minister, považujete opatrovanie osoby s ŤZP pre národné hospodárstvo výhodnejšie ako využitie pobytovej sociálnej služby? Ak áno, plánujete dorovnať opatrovateľský príspevok minimálne do výšky minimálnej mzdy a zrušenie posudzovania príjmu všetkých osôb žijúcich s ŤZP osobou v spoločnej domácnosti?“
zodpovedaná 17. 5. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterLívia z Košíc sa pýta: „Ak by ste boli radový zamestnanec, ktorý má odpracovaných 30 rokov a vykonáva prácu vo verejnom záujme, postačoval by vám čistý mesačný príjem 490,- €?“
nezodpovedaná 17. 5. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterJakub z Bratislavy sa pýta: „Ako môžete chcieť zvyšovať minimálnu mzdu, keď sú na Slovensku ľudia, napr. vo verejnom sektore, ktorí zarábajú ešte menej, ako je táto minimálna mzda? (Tým si mimochodom aj protirečíte, tá mzda v takom prípade nie je minimálna.)“
nezodpovedaná 17. 5. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterViera z Popradu sa pýta: „Pán minister, mnoho žien odchádza za prácou do zahraničia opatrovať starých ľudí. Ak by sa vytvoril priestor pre túto prácu aj u nás doma a štát by prispel na ich opateru, mnoho starých ľudí by nekončilo v domovoch dôchodcov a na geriatriách. Neuvažuje táto vláda so zmenou systému zaopatrenia starých ľudí v ich domácom prostredí s podporou štátneho príspevku v rozumnej výške, samozrejme, s finančnou účasťou rodiny? Vytvorili by sa nové pracovné miesta, rodiny opatrovateliek by boli zachránene od rozvratu a znížili by sa náklady na ústavy pre starých a chorých ľudí. Naši starí ľudia si tiež zaslúžia dôstojne dožiť v známom rodinnom prostredí pri zohľadnení špecifík zdravotného stavu.“
nezodpovedaná 17. 5. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterAnna z Košíc sa pýta: „Pán minister, kedy upravíte tabuľku platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, čo sa týka počtu rokov praxe? V tabuľke je najvyšší počet rokov praxe nad 32 rokov a zamestnanec, ktorý má 33 rokov praxe jeho plat je rovnaký ako plat zamestnanca so 40-ročnou praxou. Navýšite počet rokov praxe, ako aj platové stupne?“
nezodpovedaná 17. 5. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterJana z Dolného Kubína sa pýta: „Zaujímalo by ma, ako sa bude riešiť problematika mzdy vo verejnej správe, keďže základné tabuľkové platy sú hlboko pod už teraz ustanovenou minimálnou mzdou a zvýšenia hlavne v malých obciach sú vyrovnávané len prostredníctvom osobných príplatkov, čo je však dlhodobo neúnosné. Pre porovnanie ekonómka obce hrubá mzda 650 eur, ekonómka v malom podniku cca 1 200 eur. “
nezodpovedaná 17. 5. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterLýdia z Bratislavy sa pýta: „Kedy a či vôbec je plánovaná úprava tabuľkových platov vo verejnej správe, ktoré sú dlhodobo pod hranicou minimálnej mzdy tak, aby sa najnižšia tabuľková trieda začínala na minimálnej mzde?“
nezodpovedaná 17. 5. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVladimír z Prievidze sa pýta: „Prečo vláda nariaďuje zvýšenie minimálnej mzdy, keď ju celú má uhradiť zamestnávateľ? Pre malých podnikateľov to je likvidačné bez zmeny daní. Zvýšenie by nemalo prichádzať skôr ako zníženie dani.“
zodpovedaná 28. 11. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, zamestnanec domova sociálnych služieb zriadeného samosprávnym krajom, ktorý pracuje ako opatrovateľ, je podľa údajov z webu ministerstva práce zaradený najviac do šiestej platovej triedy v rámci osobitnej stupnice platových taríf. Jeho tabuľkový plat dosiahne po doplatkoch ledva minimálnu mzdu 435 eur. Ak ale práce obdobného stupňa náročnosti vykonáva zamestnanec v súkromnom sektore, štát mu garantuje minimálnu mzdu aspoň 522 eur (II. stupeň náročnosti práce). Kedy túto diskrimináciu odstránite?
nezodpovedaná 28. 11. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, upratovačke pracujúcej v súkromnom sektore garantuje štát minimálnu mzdu 522 eur (II. stupeň náročnosti práce). Ak je ale upratovačka verejným zamestnancom (druhá platová trieda), jej tabuľkový plat dosiahne po doplatkoch ledva minimálnu mzdu 435 eur. Kedy túto diskrimináciu odstránite?
nezodpovedaná 28. 11. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, kuchárke pracujúcej v súkromnom sektore garantuje štát minimálnu mzdu 522 eur (II. stupeň náročnosti práce). Ak je ale kuchárka verejným zamestnancom (tretia, resp. štvrtá platová trieda), jej tabuľkový plat dosiahne po doplatkoch ledva minimálnu mzdu 435 eur. Kedy túto diskrimináciu odstránite?
nezodpovedaná 28. 11. 2017Zuzana Zimenovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, zamestnancovi pracujúcemu v súkromnom sektore, ktorý vykonáva jednoduché remeselné práce alebo ucelené obslužné rutinné práce garantuje štát minimálnu mzdu 522 eur (II. stupeň náročnosti práce). Ak ale obdobné práce vykonáva verejný zamestnanec – školník (najviac štvrtá platová trieda), jeho tabuľkový plat dosiahne po doplatkoch ledva minimálnu mzdu 435 eur. Kedy túto diskrimináciu odstránite?
12