Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 15. 6. 2016Renáta Kaščákovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, kedy odvoláte ministra vnútra Roberta Kaliňáka a kedy sa odsťahujete z bytu, pri ktorom je vážne podozrenie, že bol financovaný z daňových podvodov?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Renáta Kaščákovádočasne poverený minister financií SR Peter KažimírAký počet pokút a v akej úhrnnej hodnote vybral štát - Finančná správa - za nesplnenie si oznamovacej povinnosti živnostníkov na predkladannie mesačných výkazov sociálneho poistenia a prehľadov zrazenej dane z príjmov zo závislej činnosti za kalendárny rok 2015?
nezodpovedaná 26. 10. 2016Renáta Kaščákovádočasne poverený minister financií SR Peter KažimírSlovensko v súčasnosti predsedá Rade Európskej únie a "boj proti daňovým únikom" je jednou z hlavných priorít nášho predsedníctva. Mohli by ste nám povedať, ako sme sa postavili k fenoménu neznačkových cigariet tzv. "illicit vhites", kde je Bielorusko jednou zo zdrojových krajín? Boli ste súčasťou diskusií medzi Komisiou a Bieloruskom a ak nie, tak adresovali ste tento problém? Podľa verejne dostupných informácií, OLAF začal nedávno od Bieloruska požadovať informácie týkajúce sa exportu neznačkových cigariet tzv. "illicit whites" akými sú napríklad Jin-ling. Táto spolupráca je podľa verejne dostupných informácií zatiaľ len v počiatkoch, pretože žiadosti o informácie boli predložené v rámci nedávno podpísanej dohody o technickej spolupráci medzi OLAF a Bieloruskom. Bude slovenské predsedníctvo podporovať rokovania medzi Európskou úniou a Bieloruskom, najmä z pohľadu adresovania tohto problému?
nezodpovedaná 10. 5. 2017Renáta Kaščákovádočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, v akom stave je proces vytvorenia legislatívnych predpokladov pre rýchle a efektívne vyriešenie vysporiadania pozemkov, ktoré sa nachádzajú pod cestami II. a III. triedy a pod pozemnými komunikáciami, ktoré sú súčasťou dopravného vybavenia určitého sídelného útvaru? Čo bráni tomu, aby sme sa s týmto dlhodobo neriešeným stavom vysporiadali?
nezodpovedaná 7. 2. 2018Renáta Kaščákovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, keďže chýba centrálna prehľadne vedená a verejne prístupná evidencia kontroly plnenia akčných plánov podľa jednotlivých okresov, pýtam sa: aké sú sumy zazmluvnených a z toho vyplatených regionálnych príspevkov podľa zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov - v členení podľa jednotlivých okresov k dnešnému dňu a do akej miery sa vďaka nim začínajú napĺňať konkrétne merateľné ciele stanovených akčných plánov v jednotlivých daných okresoch?
zodpovedaná 16. 5. 2018Renáta Kaščákovádočasne poverená ministerka kultúry SR Ľubica LaššákováAký súbor opatrení na ochranu koprodukčného vkladu RTVS do projektov uzatváraných s externými produkčnými spoločnosťami na základe tzv. Zmluvy so štátom, zmluva o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania, je aktuálne uplatňovaná na strane RTVS, ale najmä na strane ministerstva?
nezodpovedaná 16. 5. 2018Renáta Kaščákovádočasne poverená ministerka kultúry SR Ľubica LaššákováKoľko bolo zrealizovaných následných finančných kontrol zameraných na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti hospodárenia pri plnení zmlúv s externými produkčnými spoločnosťami na základe tzv. zmluvy so štátom, Zmluva o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania, v RTVS medzi rokmi 2011 - 2018 a kde je možné získať informácie o ich výsledku - sú zverejňované? Aký je stav kontroly plnenia zmluvy so štátom v RTVS za vášho pôsobenia a kedy bude uskutočnená najbližšia kontrola?
nezodpovedaná 12. 9. 2018Renáta Kaščákovádočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekAký je aktuálny stav riešenia stavebno-technického stavu cestnej komunikácie I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota v Trenčianskom kraji. Ide o mimoriadne kritický úsek v hlavnom ťahu z Bánoviec nad Bebravou do Českej republiky, ktorý je dlhé roky predmetom nespokojnosti vodičov. SSC opätovne deklarovala, že chce realizovať stavbu v čo najkratšom čase, no do dnešného dňa nie je realizovaná.
nezodpovedaná 30. 1. 2019Renáta Kaščákovádočasne poverená ministerka kultúry SR Ľubica LaššákováVážená pani ministerka, ministerstvo uzatvára každých 5 rokov s RTVS Zmluvu so štátom a každoročne jej dodatok na zabezpečenie programov vo verejnom záujme, účelových investičných projektov a vysielania do zahraničia. Existuje nejaká metodika, podľa ktorej sa ministerstvo rozhoduje, aké programy či projekty a v akom finančnom rozsahu si prostredníctvom tejto zmluvy obstará?
nezodpovedaná 30. 1. 2019Renáta Kaščákovádočasne poverená ministerka kultúry SR Ľubica LaššákováVážená pani ministerka, parlamentu bol predložený na prerokovanie poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa tlačový zákon. Navrhovatelia novelu odôvodňujú tým, že v roku 2011 došlo k obmedzeniu možností uplatnenia inštitútu práva na odpoveď a je treba ich rozšíriť naspäť. Má ministerstvo poznatky o tom, že by počas účinnosti aktuálnej právnej úpravy došlo k vydaniu tlače alebo spravodajstva, ktoré by sa dotýkalo cti, dôstojnosti, súkromia, názvu alebo dobrej povesti, pričom zákon neumožňoval dotknutej osobe právo na odpoveď, a mohlo by to byť podnetom na zmenu legislatívy?
nezodpovedaná 30. 1. 2019Renáta Kaščákovádočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, aký je aktuálny stav riešenia rekonštrukcie cesty I/9 v úseku Choholná - Mníchova Lehota v okrese Trenčín a kedy je predpokladaný termín realizácie?
nezodpovedaná 30. 1. 2019Renáta Kaščákovádočasne poverená ministerka kultúry SR Ľubica LaššákováVážená pani ministerka, aké sú odhadované náklady na kompletnú obnovu všetkých nehnuteľností vyhlásených za národnú kultúrnu pamiatku, prípadne v členení podľa aktuálneho stavebno-technického stavu či vlastníckej formy?