Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 27. 4. 2016Miroslav Sopkominister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanMinisterstvo plánuje do 20. mája 2016 realizovať okrúhle stoly o pripravenom pláne konkrétnych úloh a opatrení. Moja otázka znie, či budú na (ňu) ne prizvaní i zástupcovia opozície?
zodpovedaná 21. 9. 2016Miroslav Sopkominister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanŠkoly na začiatku školského roka vyplňujú 4 základné výkazy plné údajov o žiakoch, učiteľoch, známkach, dochádzke, z toho jeden papierový so štyrmi prílohami, ostatné cez webové aplikácie, ktoré majú neustále problémy pri odosielaní a porovnaní (konkrétne RIS) alebo to treba zadávať ručne. Kedy budú môcť naši riaditelia, miesto 3 týždňov klikania do PC, viesť školy ako sa patrí v 21. storočí?
nezodpovedaná 23. 11. 2016Miroslav Sopkominister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákPán minister, nemyslíte si, že vážne podozrenie z rozkrádania peňazí na prezentáciu Slovenska je najhoršou formou prezentácie Slovenska? Nemyslíte si, že okamžite zverejniť, ako boli tieto peniaze využité, je lepšie ako útoky na Zuzanu Hlávkovú?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Miroslav Sopkopredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoNariadením vlády č. 366/2016 Z. z. sa ustanovila nová stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Aj po 4 % zvýšení platov nepedagogickým zamestnancom zostala podľa navýšených platových tabuliek veľká časať platov kuchárok, upratovačiek a školníkov stále pod hranicou minimálnej mzdy. Ako chcete túto situáciu riešiť? K akým konkrétnym výsledkom dospela pracovná skupina pre prípravu a tvorbu nového systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pri Úrade vlády?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Miroslav Sopkominister vnútra SR Robert KaliňákViaceré osoby, tak ako aj ja, zaznamenali úkony spojené s nebezpečným vyhrážaním a prenasledovaním pána Jána Benčíka osobou Dalibora Kohára. Chcem sa v súvislosti s týmito udalosťami spýtať, či dané konanie voči osobe Jána Benčíka nespĺňa atribúty porušenia platnej legislatívy SR a či by v tomto smere nemali príslušné orgány, najmä polícia, konať?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Miroslav Sopkopredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážení pán predseda vlády SR, nariadením vlády č. 366/2016 Z. z. sa ustanovila nová stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Aj po 4 % zvýšení platov nepedagogickým zamestnancom zostala podľa navýšených platových tabuliek veľká čásť platov kuchárok, upratovačiek a školníkov stále pod hranicou minimálnej mzdy. Ako chcete túto situáciu riešiť? K akým konkrétnym výsledkom dospela pracovná skupina pre prípravu a tvorbu nového systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pri Úrade vlády?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Miroslav Sopkominister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanVážený pán minister, podľa aktuálnej verzie sofvéru PROFORIENT pre výchovných poradcov, ktorého účelom je spracovanie prihlášok na stredné školy musia výchovní poradcovia/učitelia momentálne vpisovať jednotlivé zamerania do tried (modulov) ručne. Považujete takto fungujúci softvér za správny? Je možné v tomto smere vykonať nápravu?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Miroslav Sopkominister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanVážený pán minister, plánuje ministerstvo školstva prehodnotiť celý systém neformálnej výchovy a vzdelávania ako jeho architektúry, tak i systému financovania? Nemyslíte si, že je potrebné venovať väčšiu pozornosť neformálnej výchove a vzdelávaniu mladých ľudí starších ako 15 rokov, keďže sa jedná o tú vekovú skupinu, kotrá ak nemá pozitívne naplnenie voľného času, tak sa najpočetnejšie pridáva, angažuje v extrémistických skupinách? Navyše na Slovensku sú ešte stále v tomto smere málo rozvinuté "služby" ako otvorené kluby, nízkoprahové zariadenia či práca v teréne tam, kde sa mladí ľudia prirodzene stretávajú. V zahraničí sú takéto služby štandardom.
nezodpovedaná 6. 9. 2017Miroslav Sopkopredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoPán premiér, to, že Bašternák vyjadril nad svojimi činmi účinnú ľútosť znamená, že sa k týmto skutkom priznal. Už teda nehovoríme o človeku podozrivom z daňových podvodov, rovno môžeme konštatovať, že bývate u daňového podvodníka. Preto sa pýtam, kedy sa konečne odsťahujete z bytu daňového podvodníka?
nezodpovedaná 13. 9. 2017Miroslav Sopkopredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoPán premiér, to, že Bašternák vyjadril nad svojimi činmi účinnú ľútosť, znamená, že sa k týmto skutkom priznal. Už teda nehovoríme o človeku podozrivom z daňových podvodov, rovno môžeme konštatovať, že bývate u daňového podvodníka. Preto sa pýtam, kedy sa konečne odsťahujete z bytu daňového podvodníka?
zodpovedaná 13. 9. 2017Miroslav Sopkopodpredseda vlády a minister financií SR Peter KažimírVážený pán minister, minulý týždeň ste v renomovanom európskom ekonomickom inštitúte Bruegel predstavili konkrétne kontúry toho, ako má vyzerať dobudovanie eurozóny. Môžete nám v krátkosti predstaviť základné tézy tejto vašej predstavy, o ktorej ste tam hovorili?
nezodpovedaná 7. 2. 2018Miroslav Sopkoministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, v akom stave je príprava prvého akčného plánu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania?
nezodpovedaná 7. 2. 2018Miroslav Sopkoministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáAké sú legislatívne pravidlá a čo z nich vyplýva pre občanov SR, ktorí užívajú poľnohospodárske pozemky v náhradnom užívaní a chcú ich ďalej užívať? Občania požadujú jednoznačné vysvetlenie, nakoľko aj príslušní štátni úradníci im v mnohých prípadoch nevedia dať odpoveď.
nezodpovedaná 7. 2. 2018Miroslav Sopkoministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, na tlačovej konferencii venovanej výsledkom testovania 5 boli spomenuté školské kluby detí, kde sa naškrtlo riešenie doučovania žiakov ako vec pre zlepšenie výsledkov. Uvažujete sa zaoberať dlhodobými požiadavkami vychovávateľov v ŠKD - zreálnenie ich úväzku, počtami detí v oddeleniach a transparentnejším financovaním?
zodpovedaná 30. 1. 2019Miroslav Sopkoministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, v Programovom vyhlásení vlády je deklarované, že vláda podporí kandidatúru mesta Košice na usporiadanie Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF 2021. Ako konkrétne a akým obnosom finančných prostriedkov podporíte tento projekt?
nezodpovedaná 30. 1. 2019Miroslav Sopkoministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, aké sú hlavné ciele pripravovanej Národnej stratégie zručností pre Slovensko?
nezodpovedaná 30. 1. 2019Miroslav Sopkoministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, minulý týždeň v Londýne na The Education World Forum bola prezentovaná publikácia UNESCO venujúca sa šikane a násiliu na školách vo vybraných krajinách. Vypracuje ministerstvo vlastnú analytickú štúdiu na túto dôležitú tému?
nezodpovedaná 30. 1. 2019Miroslav Sopkoministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, v novembri 2018 bola zverejnená analýza Inštitútu vzdelávacej politiky, venujúca sa obsahu vzdelávania "Encyklopedizmus náš každodenný". Ktoré z navrhovaných opatrení plánuje ministerstvo aplikovať v najbližšej dobe?
zodpovedaná 27. 3. 2019Miroslav Sopkoministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, opakovane sa vyskytujú problémy pri každoročných celoslovenských testovaniach, ktorých realizátorom je Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Táto situácia sa udiala aj pri tohtoročných maturitných skúškach zo slovenčiny, pričom tieto opakujúce sa problémy spojili učiteľskú verejnosť, ale aj žiakov a rodičov natoľko, že pripravujú petičnú akciu, ktorá má tieto opakujúce sa problémy zastaviť. Chcem sa vás preto opýtať, aké opatrenia do budúcna mieni pripraviť ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, aby sa neustále problémy s problematickými úlohami v rôznych testovaniach neopakovali?
zodpovedaná 27. 3. 2019Miroslav Sopkoministerka kultúry SR Ľubica LaššákováVážená pani ministerka, ešte v roku 2016 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán vyhlásilo výzvu pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. V rámci tejto výzvy doposiaľ neexistuje zoznam schválených žiadostí. Viete nám, prosím povedať, kedy reálne budú predmetné žiadosti v rámci tejto výzvy schválené a kedy presne dôjde k čerpaniu prostriedkov alokovaných v tejto výzve?
nezodpovedaná 27. 3. 2019Miroslav Sopkoministerka kultúry SR Ľubica LaššákováVážená pani ministerka, viete nám povedať, v čom spočíval problém pri odborných hodnotiteľoch v rámci výzvy pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu?
nezodpovedaná 27. 3. 2019Miroslav Sopkoministerka kultúry SR Ľubica LaššákováVážená pani ministerka, viete nám, prosím, povedať, koľko presne finančných prostriedkov je momentálne alokovaných v rámci výzvy pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu?
nezodpovedaná 27. 3. 2019Miroslav Sopkominister životného prostredia SR László SólymosVážený pán minister, nakoľko ministerstvo životného prostredia je v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie zámeru spoločnosti Cestné stavby Michalovce, ktorým má byť uvedené do prevádzky stredisko na výrobu asfaltových zmesí v Michalovciach, chcem sa vás opýtať, či sa stotožňujete s názorom predkladateľov zámeru, ktorí verejne uvádzajú, že dané stredisko nemá žiaden negatívny vplyv na životné prostredie v danej lokalite. Zároveň sa vás chcem opýtať, v akej vzdialenosti od obytnej zóny by malo takéto stredisko byť umiestnené a či je štandardné, že v okruhu jedného kilometra sa okrem tohto mobilného strediska nachádza ešte jedna asfaltovňa. Podotýkam, že oblasť v okrese Michalovce a jeho okolia sa nachádza na 5-stupňovej stupnici environmentálnej kvality územia na rozhraní štvrtého až piateho stupňa, čo znamená narušené až silne narušené územie.
nezodpovedaná 27. 3. 2019Miroslav Sopkoministerka kultúry SR Ľubica LaššákováVážená pani ministerka, do 31. marca 2019 by malo Ministerstvo kultúry SR po niekoľkonásobných odkladoch vyhlásiť výzvu na stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií vo výške takmer 141 mil. eur. Viete potvrdiť, či bude predmetná výzva vyhlásená do konca marca 2019 a či za nastavených podmienok predmetnej výzvy bude možné alokované prostriedky aj reálne vyčerpať?
zodpovedaná 15. 5. 2019Miroslav Sopkominister životného prostredia SR László SólymosVážený pán minister, aký je váš postoj k študentským aktivitám celosvetového štrajku za budúcnosť klímy - FRIDAYS FOR FUTURE? Aké opatrenia chce okamžite Slovenská republika realizovať, aby prispela k záchrane sveta?
nezodpovedaná 15. 5. 2019Miroslav Sopkoministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, ako je možné, že ukrajinskej pediatričke s 25-ročnou praxou, s dvomi atestáciami z detských infekčných ochorení, nie je dosť dobrá pre Slovensko a Karlova univerzita v Prahe jej diplom bez problémov uznala?
nezodpovedaná 15. 5. 2019Miroslav Sopkominister životného prostredia SR László SólymosVážený pán minister, akým spôsobom a v akom časovom horizonte budete riešiť nebežné ohrozenie obyvateľov Strážského a okolia v podobe 500 ton toxického a karcinogenného odpadu z výroby PCB látok, ktoré sú pozostatkom výroby v závode Chemko Strážske?
nezodpovedaná 15. 5. 2019Miroslav Sopkoministerka vnútra SR Denisa SakováVážená pani ministerka, akým spôsobom a v akom časovom horizonte budete riešiť nebezpečné ohrozenie obyvateľov Strážskeho a okolia v podobe 500 ton toxického a karcinogénneho odpadu z výroby PCB látok, ktoré sú pozostatkom výroby v závode Chemko Strážske?
nezodpovedaná 19. 6. 2019Miroslav Sopkoministerka vnútra SR Denisa SakováVážená pani ministerka, v uplynulých dňoch bola značne medializovaná doslova morbídna kauza týkajúca sa masívnych podvodov s prevodmi pôdy desiatok mŕtvych ľudí v okrese Michalovce. Ide o stovky vkladov a hektárov. Vedomosť o týchto úkonoch mala aj súčasná prednostka Okresného úradu v Michalovciach a tiež riaditeľka katastrálneho odboru v Michalovciach. Aké opatrenia plánujete vykonať v tomto prípade, ako bude vyvodená personálna zodpovednosť voči zodpovedným riadiacim pracovníkom?
nezodpovedaná 19. 6. 2019Miroslav Sopkominister životného prostredia SR László SólymosVážený pán minister, keďže súčasný trend je skôr skládky odpadu likvidovať ako ich rozširovať, rád by som sa informoval, či Ministerstvo životného prostredia SR plánuje schváliť podanú žiadosť o rozšírenie skládky v meste Michalovce, ktoré už v rámci prípravy na rozšírenie danej skládky je v procese nákupu priľahlých pozemkov.
nezodpovedaná 26. 6. 2019Miroslav Sopkominister životného prostredia SR László SólymosVážený pán minister, keďže súčasný trend je skôr skládky odpadu likvidovať ako ich rozširovať, rád by som sa informoval, či Ministerstvo životného prostredia SR plánuje schváliť podanú žiadosť o rozšírenie skládky v meste Michalovce, ktoré už v rámci prípravy na rozšírenie danej skládky je v procese nákupu priľahlých pozemkov.
nezodpovedaná 26. 6. 2019Miroslav Sopkominister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, nakoľko dopravná situácia v meste Strážske konkrétne na križovatke ciest I. triedy 18 (I/18) a 74 (I/74), medzi ulicami Mierová, Osloboditeľov a Vihorlatská sa neustále zhoršuje a opakovane sa na tomto úseku opakujú dopravné nehody a škodové udalosti, chcem sa vás preto opýtať, či ministerstvo napokon nezváži výstavbu okružnej križovatky v tejto lokalite, pretože výstavba obchvatu je dlhodobo v nedohľadne.
nezodpovedaná 11. 9. 2019Miroslav Sopkopredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Peter PellegriniVážený pán predseda, na základe podnetu ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Špeciálnej základnej škole s materskou školou, Nevädzová 5, Bratislava, sa vás chcem spýtať a zároveň požiadať o prešetrenie z akých dôvodov mali niektorí zamestnanci špeciálnych škôl v zdriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Bratislava nulovú odmenu (tzv. 13. plat) na výplatnej páske, čím právom pociťujú takýto krok za diskriminačný prvok znevýhodňujúci práve typy špeciálnych škôl, ktoré svojou mimoriadne výraznou spoločenskou významnosťou vykazujú najnáročnejšie vzdelávacie prostredie v celom školskomn systéme?
zodpovedaná 11. 9. 2019Miroslav Sopkoministerka vnútra SR Denisa SakováVážená pani ministerka, na základe podnetu ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Špeciálnej základnej škole s materskou školou, Nevädzová 3, Bratislava, sa vás chcem spýtať a zároveň požiadať o prešetrenie z akých dôvodov mali niektorí zamestnanci špeciálnych škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Bratislava nulovú odmenu (tzv. 13. plat) na výplatnej páske, čím právom pociťujú takýto krok za diskriminačný prvok znevýhodňujúci práve typy špeciálnych škôl, ktoré svojou mimoriadne výraznou spoločenskou významnosťou vykazujú najnáročnejšie vzdelávacie prostredie v celom školskom systéme.
nezodpovedaná 11. 9. 2019Miroslav Sopkoministerka vnútra SR Denisa SakováVážená pani ministerka, Klub vojakov v zálohe prevádzkuje pri Topolianskej ulici v Michalovciach strelnicu, ktorá je vzdialená od najbližšieho rodinného domu 350 metrov a na ktorej prebieha streľba a rôzne súťaže každý deň, vrátane nedele (naposledy 8. 9. 2019 Pohár prednostu OU MI). Obyvatelia priľahlej obytnej zóny sa neustále sťažujú na hluk a možné nebezpečenstvo, pričom na stránke prevádzkovateľa nenájdeme žiadne údaje o prevádzkovej dobe strelnice, prevádzkový poriadok, povolenia, harmonogram súťaží a pod. Chcem sa vás preto spýtať, na základe akých kolaudačných rozhodnutí, prevádzkového poriadku a znaleckého posudku odobreného znalcom a koncesie bolo udelené povolenie na prevádzkovanie danej strelnice?
nezodpovedaná 11. 9. 2019Miroslav Sopkoministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, na základe podnetu ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Špeciálnej základnej škole s materskou školou, Nevädzová 3, Bratislava, sa vás chcem spýtať a zároveň požiadať o prešetrenie z akých dôvodov mali niektorí zamestnanci špeciálnych škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Bratislava nulovú odmenu (tzv. 13. plat) na výplatnej páske, čím právom pociťujú takýto krok za diskriminačný prvok znevýhodňujúci práve typy špeciálnych škôl, ktoré svojou mimoriadne výraznou spoločenskou významnosťou vykazujú najnáročnejšie vzdelávacie prostredie v celom školskom systéme.
nezodpovedaná 11. 9. 2019Miroslav Sopkoministerka vnútra SR Denisa SakováVážená pani ministerka, na Špeciálnej základnej škole, Tyršová 1, Sobrance doposiaľ nie je právoplatne zvolený riaditeľ školy, pričom je už štyrikrát po sebe dočasne poverená tá istá osoba riadením školy, čo je podľa mojej mienky v rozpore so zákonom. Keďže OU Sobrance dlhodobo nezjednalo v danej veci nápravu, chcem sa vás spýtať, aké kroky mienite v danej veci podniknúť?