Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 19. 9. 2012Gabriel Csicsaiminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, sme svedkami sucha v poľnohospodárstve, ktoré už trvá viac ako 12 mesiacov. Najviac postihnutou časťou Slovenska sú najmä oblasti orograficky predurčené na intenzívnejšiu poľnohospodársku výrobu. Súčasné závlahové systémy sú nefunkčné, resp. nevyhovujúce k efektívnemu využitiu (predpovede klimatológov hovoria o extrémoch, ktoré môžeme očakávať v nasledujúcich rokoch). Nakoľko stojíme na prahu novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2014-2020, pripravuje ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka koncept strategického riešenia dopadu extrémnych klimatických zmien, hlavne sucha? Ak áno, aký objem finančných prostriedkov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo mimo nej plánuje vynaložiť na zabezpečenie efektívneho zavlažovania týchto oblastí?
nezodpovedaná 17. 10. 2012Gabriel Csicsaiminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, sme svedkami sucha v poľnohospodárstve, ktoré už trvá viac ako 12 mesiacov. Najviac postihnutou časťou Slovenska sú najmä oblasti orograficky predurčené na intenzívnejšiu poľnohospodársku výrobu. Súčasné závlahové systémy sú nefunkčné, resp. nevyhovujúce k efektívnemu využitiu (predpovede klimatológov hovoria o extrémoch, ktoré môžeme očakávať v nasledujúcich rokoch). Nakoľko stojíme na prahu novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2014-2020, pripravuje ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka koncept strategického riešenia dopadu extrémnych klimatických zmien, hlavne sucha? Ak áno, aký objem finančných prostriedkov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo mimo nej plánuje vynaložiť na zabezpečenie efektívneho zavlažovania týchto oblastí?
zodpovedaná 24. 10. 2012Gabriel Csicsaiminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, sme svedkami sucha v poľnohospodárstve, ktoré už trvá viac ako 12 mesiacov. Najviac postihnutou časťou Slovenska sú najmä oblasti orograficky predurčené na intenzívnejšiu poľnohospodársku výrobu. Súčasné závlahové systémy sú nefunkčné, resp. nevyhovujúce k efektívnemu využitiu (predpovede klimatológov hovoria o extrémoch, ktoré môžeme očakávať v nasledujúcich rokoch). Nakoľko stojíme na prahu novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2014-2020, pripravuje ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka koncept strategického riešenia dopadu extrémnych klimatických zmien, hlavne sucha? Ak áno, aký objem finančných prostriedkov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo mimo nej sa plánuje vynaložiť na zabezpečenie efektívneho zavlažovania týchto oblastí?
nezodpovedaná 19. 3. 2014Gabriel Csicsaiminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, ako plánuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, riešiť znevýhodnenie slovenských poľnohospodárov - pestovateľov obilia v súvislosti so zrušením cla na poľnohospodárske komodity - obilie dovezené z Ukrajiny, ktoré očividne postihne v roku 2014 v období žatvy slovenských pestovateľov obilia?
nezodpovedaná 2. 4. 2014Gabriel Csicsaiminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, ako plánuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR riešiť znevýhodnenie slovenských poľnohospodárov - pestovateľov obilia v súvislosti so zrušením cla na poľnohospodárske komodity - obilie dovezené z Ukrajiny, ktoré očividne postihne v roku 2014 - v období žatvy slovenských pestovateľov obilia?
nezodpovedaná 28. 5. 2014Gabriel Csicsaiminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, ako plánuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, riešiť znevýhodnenie slovenských poľnohospodárov, pestovateľov obilia v súvislosti so zrušením cla na poľnohospodárske komodity - obilie dovezené z Ukrajiny, ktoré očividne postihne v roku 2014, v období žatvy slovenských pestovateľov obilia?
zodpovedaná 4. 6. 2014Gabriel Csicsaiminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, EÚ v rámci opatrení pomoci Ukrajine plánuje zrušiť dovozné clá pre obilniny v roku 2014. S najväčšou pravdepodobnosťou tak dôjde k poklesu - stlačeniu výkupných cien týchto komodít. Nízka cena postihne najmä farmárov v štátoch susediacich s Ukrajinou, kam patrí aj Slovensko. Aké opatrenia plánuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na kompenzáciu predpokladaných strát pestovateľom obilia?
zodpovedaná 2. 7. 2014Gabriel Csicsaiminister životného prostredia SR Peter ŽigaMinisterstvo životného prostredia prichádza s úpravou vodného zákona, v ktorom sa chystá taxatívne spoplatňovať zavlažovanie, ale aj využitie termálnych prameňov, ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka spolu s predsedom vlády však zatiaľ deklarujú podporu farmárov a vidieka - na výjazdoch sa prezentujú schémy finančnej podpory pre chovateľov, pestovateľov zeleniny, ale aj agroturistiky. Zjednodušene, ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na jednej strane sľubuje dotácie z EÚ pre farmárov a na strane druhej ministerstvo životného prostredia sa snaží ich vyzbierať naspäť do štátnej kasy. Zdá sa vám v poriadku takéto plátanie rozpočtu?
zodpovedaná 2. 7. 2014Gabriel Csicsaiminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka spolu s predsedom vlády zatiaľ deklaruje podporu farmárov a vidieka - na výjazdoch sa prezentujú schémy finančnej podpory pre chovateľov, pestovateľov zeleniny, ale aj agroturistiky. Na druhej strane však ministerstvo životného prostredia prichádza s úpravou vodného zákona, v ktorom sa chystá taxatívne spoplatňovať zavlažovanie, ale aj využitie termálnych prameňov. Zjednodušene, ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na jednej strane sľubuje dotácie z EÚ pre farmárov a na strane druhej ministerstvo životného prostredia sa snaží ich vyzbierať naspäť do štátnej kasy. Zdá sa vám v poriadku takéto plátanie rozpočtu?
nezodpovedaná 4. 2. 2015Gabriel Csicsaiminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka presadilo zákon, ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov, zjednodušene: umožnilo nákup poľnohospodárskej pôdy za zvýhodnených úrokových podmienok v rámci produktu "Moja pôda" cez Slovenskú záručnú a rozvojovú banku. Po viac ako roku platnosti sa domnievam, že je na mieste zhodnotiť efektivitu tohto zákona, nakoľko účelom malo byť predovšetkým zabránenie výpredaja slovenskej pôdy cudzincom. Aký celkový počet subjektov využilo uvedený program? Aká je štruktúra žiadateľov (SHR, družstvo, s.r.o., a.s., malý, stredný alebo veľký podnik)? V akom finančnom objeme boli poskytnuté zdroje a koľko hektárov sa kúpilo doteraz?
nezodpovedaná 4. 2. 2015Gabriel Csicsaiminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vytvorilo legislatívny rámec - zákon o pozemkových úpravách (č. 363/2014 Z. z.) a nariadenie vlády SR o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobudnutia nehnuteľnosti SPF(č. 416/2014 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády č. 238/2010 Z. z.), ktorý je v platnosti od 1. januára 2015 a upravuje zabezpečenie prístupu malých a mladých poľnohospodárov k pôde v správe Slovenského pozemkového fondu s maximálnou výmerou poľnohospodárskych pozemkov, ktorú môže SPF prenajať jednému žiadateľovi 28 hektárov. SPF na svojej stránke oznamuje, že nakoľko žiadosť musí mať presne stanovenú formu, vzor žiadosti o prenájom pozemkov sám vyhotoví a zverejní. Prešiel však viac ako mesiac od začiatku platnosti uvedeného zákona a vzor žiadosti od SPF stále neexistuje. Kedy bude podľa vás konečne umožnené podávanie žiadostí? Mimochodom chcem upozorniť na chybné prelinkovanie na webové sídlo Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktoré je uvedené na stránke SPF, kde by sa mohli záujemcovia dozvedieť ďalšie informácie. (www.apa.sk - preklik na stránku nie je možný).
zodpovedaná 11. 2. 2015Gabriel Csicsaiminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka presadilo zákon, ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov, zjednodušene: vytvorilo produkt "Moja pôda" cez Slovenskú záručnú a rozvojovú banku umožnilo nákup poľnohospodárskej pôdy za zvýhodnených úrokových podmienok. Po viac ako roku platnosti sa domnievam, že je možné zhodnotiť efektivitu tohto zákona, nakoľko účelom pôvodne malo byť zabránenie výpredaja slovenskej pôdy cudzincom. Aký celkový počet subjektov využilo tento program? Aká je štruktúra žiadateľov (SHR, družstvo, s.r.o., a.s., malý, stredný alebo veľký podnik)? V akom finančnom objeme boli poskytnuté zdroje a koľko hektárov sa kúpilo doteraz?
nezodpovedaná 11. 2. 2015Gabriel Csicsaiminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vytvorilo legislatívny rámec - zákon o pozemkových úpravách (č. 363/2014 Z. z.) a nariadenie vlády SR o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobudnutia nehnuteľnosti SPF (č. 416/2014 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády č. 238/2010 Z. z.), ktorý je v platnosti od 1. januára 2015 a upravuje zabezpečenie prístupu malých a mladých poľnohospodárov k pôde v správe Slovenského pozemkového fondu s maximálnou výmerou poľnohospodárskych pozemkov, ktorú môže SPF prenajať jednému žiadateľovi 28 hektárov. SPF na svojej stránke oznamuje, že nakoľko žiadosť musí mať presne stanovenú formu, vzor žiadosti o prenájom pozemkov sám vyhotoví a zverejní. Prešiel však viac ako mesiac od začiatku platnosti uvedeného zákona a vzor žiadosti od SPF stále neexistuje. Kedy bude podľa vás konečne umožnené podávanie žiadostí? Mimochodom chcem upozorniť na chybné prelinkovanie na webové sídlo Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktoré je uvedené na stránke SPF, kde by sa mohli záujemcovia dozvedieť ďalšie informácie. (www.apa.sk - preklik na stránku nie je možný).
nezodpovedaná 18. 3. 2015Gabriel Csicsaiminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vytvorilo legislatívny rámec - § 2a nariadenia vlády SR 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov, t. j. od 1. januára 2015 upravuje zabezpečenie prístupu k pôde v správe Slovenského pozemkového fondu pre mladých poľnohospodárov, pre poľnohospodárov spĺňajúcich podmienky malého podniku alebo mikropodniku. Koľko žiadostí ste obdržali doteraz? Koľko hektárov bolo doteraz prerozdelených?
nezodpovedaná 18. 3. 2015Gabriel Csicsaiminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, opatrenia vlády v oblasti podnikateľského prostredia očividne zaťažujú fungovanie malých a stredných podnikov na Slovensku. Je tu opodstatnené podozrenie, že chýbajúce finančné prostriedky do štátnej kasy chce vláda získať práve od malých podnikov a živnostníkov, nakoľko nemôže alebo nechce zaviesť opatrenia na získanie financií od nadnárodných, veľkých spoločností. Výsledkom tohto stavu je značný úbytok malých podnikov a živnostníkov až na úroveň roku 2005. Disponuje ministerstvo analýzou príčin rušenia malých podnikov alebo pozastavenia živnostenských oprávnení? Ak áno, aké opatrenia plánuje ministerstvo na zvrátenie tohto nepriaznivého trendu? Ako plánujete skvalitniť podmienky na podnikanie, predovšetkým nadmerné daňové a odvodové zaťaženie, ktoré bolo kritizované aj v nedávnej štúdii Inštitútu finančnej politiky (IFP) a OECD?
nezodpovedaná 13. 5. 2015Gabriel Csicsaiminister životného prostredia SR Peter ŽigaVážený pán minister, v súvislosti s medializovanými informáciami ohľadne ohrozenia chránenej oblasti Žitného ostrova, ktorá je najväčšou zásobárňou pitnej vody v strednej Európe, kontamináciou toxickým odpadom vás žiadam o informácie, aké kroky podniká Ministerstvo životného prostredia SR, aby tejto hroziacej ekologickej katastrofe včas a účinne zabránilo? V rámci Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží na roky 2010-2015 v časti 5.1.2. časového a vecného harmonogramu jeho realizácie je v tabuľke č. 15 uvedená aj lokalita Vrakunská cesta - skládka CHZJD s tým, že sa jedná o lokalitu, kde je zistená závažná kontaminácia životného prostredia potvrdená prieskumnými prácami a na základe rizikových analýz. Koľko finančných prostriedkov bolo použitých konkrétne na sanáciu lokality Vrakunska cesta - skládka CHZJD a ktoré konkrétne opatrenia sa na tejto skládke vykonali?
nezodpovedaná 13. 5. 2015Gabriel Csicsaiminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekMinisterstvo pôdohospodádstva a rozvoja vidieka vytvorilo legislatívny rámec - § 2a nariadenia vlády SR 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov, t. j. od 1. januára 2015 upravuje zabezpečenie prístupu k pôde v správe Slovenského pozemkového fondu pre mladých poľnohospodárov, pre poľnohospodárov spĺňajúcich podmienky malého podniku alebo mikropodniku. Koľko žiadostí ste obdržali doteraz? Koľko hektárov bolo doteraz prerozdelených?
nezodpovedaná 13. 5. 2015Gabriel Csicsaiminister určený spravovaním vecí Ministerstva hospodárstva SR Peter KažimírVážený pán minister, opatrenia vlády v oblasti podnikateľského prostredia očividne zaťažujú fungovanie malých a stredných podnikov na Slovensku. Je tu opodstatnené podozrenie, že chýbajúce finančné prostriedky do štátnej kasy chce vláda získať práve od malých podnikov a živnostníkov, nakoľko nemôže alebo nechce zaviesť opatrenia na získanie financií od nadnárodných, veľkých spoločností. Výsledkom tohto stavu je značný úbytok malých podnikov a živnostníkov až na úroveň roku 2005. Disponuje ministerstvo analýzou príčin rušenia malých podnikov alebo pozastavenia živnostenských oprávnení? Ak áno, aké opatrenia plánuje ministerstvo na zvrátenie tohto nepriaznivého trendu? Ako plánujete skvalitniť podmienky na podnikanie, predovšetkým nadmerné daňové a odvodové zaťaženie, ktoré bolo kritizované aj v nedávnej štúdii Inštitútu finančnej politiky a OECD?
zodpovedaná 20. 5. 2015Gabriel Csicsaiminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekMinisterstvo pôdohospodádstva a rozvoja vidieka vytvorilo legislatívny rámec - § 2a nariadenia vlády SR 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov, t. j. od 1. januára 2015 upravuje zabezpečenie prístupu k pôde v správe Slovenského pozemkového fondu pre mladých poľnohospodárov, pre poľnohospodárov spĺňajúcich podmienky malého podniku alebo mikropodniku. Koľko žiadostí ste obdržali doteraz? Koľko hektárov bolo doteraz prerozdelených?
nezodpovedaná 20. 5. 2015Gabriel Csicsaiminister určený spravovaním vecí Ministerstva hospodárstva SR Peter KažimírVážený pán minister, opatrenia vlády v oblasti podnikateľského prostredia očividne zaťažujú fungovanie malých a stredných podnikov na Slovensku. Je tu opodstatnené podozrenie, že chýbajúce finančné prostriedky do štátnej kasy chce vláda získať práve od malých podnikov a živnostníkov, nakoľko nemôže, nedokáže alebo nechce zaviesť opatrenia na získanie financií od nadnárodných, veľkých spoločností. Výsledkom tohto stavu je značný úbytok malých podnikov a živnostníkov až na úroveň roku 2005. Disponuje ministerstvo analýzou príčin rušenia malých podnikov alebo pozastavenia živnostenských oprávnení? Ak áno, aké opatrenia plánuje ministerstvo na zvrátenie tohto nepriaznivého trendu? Ako plánujete skvalitniť podmienky na podnikanie, predovšetkým nadmerné daňové a odvodové zaťaženie, ktoré bolo kritizované aj v nedávnej štúdii Inštitútu finančnej politiky a OECD?
nezodpovedaná 20. 5. 2015Gabriel Csicsaiminister životného prostredia SR Peter ŽigaVážený pán minister, v súvislosti s medializovanými informáciami ohľadne vybudovania spaľovne odpadu na Žitnom ostrove, v lokalite Šamorín - v časti Šámot (proti výstavbe bola odovzdaná aj petícia od občanov z tejto lokality), sa chcem spýtať, v akom štádiu sa nachádza uvedený projekt? Povolí ministerstvo životného prostredia vznik spaľovne odpadu na Žitnom ostrove? Je pravdou, že práve uvedenou spaľovňou odpadu chce ministerstvo podporiť likvidáciu čiernych skládok vrátane nebezpečných odpadov na celom Hornom Žitnom ostrove?
nezodpovedaná 24. 6. 2015Gabriel Csicsaiminister životného prostredia SR Peter ŽigaVážený pán minister, v súvislosti s medializovanými informáciami ohľadne vybudovania spaľovne odpadu na Žitnom ostrove, v lokalite Šamorín - v časti Šámot (proti výstavbe bola odovzdaná aj petícia od občanov z tejto lokality), sa chcem spýtať, v akom štádiu sa nachádza uvedený projekt? Povolí ministerstvo životného prostredia vznik spaľovne odpadu na Žitnom ostrove? Je pravdou, že práve uvedenou spaľovňou odpadu chce ministerstvo podporiť likvidáciu čiernych skládok na celom Hornom Žitnom ostrove vrátane nebezpečných odpadov?
nezodpovedaná 24. 6. 2015Gabriel Csicsaiminister hospodárstva SR Vazil HudákVážený pán minister, opatrenia vlády v oblasti podnikateľského prostredia očividne zaťažujú fungovanie malých a stredných podnikov na Slovensku. Je tu opodstatnené podozrenie, že chýbajúce finančné prostriedky do štátnej kasy chce vláda získať práve od malých podnikov a živnostníkov, nakoľko nemôže, nedokáže alebo nechce zaviesť opatrenia na získanie financií od nadnárodných, veľkých spoločností. Výsledkom tohto stavu je značný úbytok malých podnikov a živnostníkov až na úroveň roku 2005. Disponuje ministerstvo analýzou príčin rušenia malých podnikov alebo pozastavenia živnostenských opatrení? Ak áno, aké opatrenia plánuje ministerstvo na zvrátenie tohto nepriaznivého trendu? Ako plánujete skvalitniť podmienky na podnikanie, predovšetkým nadmerné daňové a odvodové zaťaženie, ktoré bolo kritizované aj v nedávnej štúdii Inštitútu finančnej politiky a OECD?
zodpovedaná 16. 9. 2015Gabriel Csicsaiminister hospodárstva SR Vazil HudákVážený pán minister, opatrenia vlády v oblasti podnikateľského prostredia očividne zaťažujú fungovanie malých a stredných podnikov na Slovensku. Je tu opodstatnené podozrenie, že chýbajúce finančné prostriedky do štátnej kasy chce vláda získať práve od malých podnikov a živnostníkov, nakoľko nemôže, nedokáže alebo nechce zaviesť opatrenia na získanie financií od nadnárodných, veľkých spoločností. Výsledkom tohto stavu je značný úbytok malých podnikov a živnostníkov až na úroveň roku 2005. Disponuje ministerstvo analýzou príčin rušenia malých podnikov alebo pozastavenia živnostenských oprávnení? Ak áno, aké opatrenia plánuje ministerstvo na zvrátenie tohto nepriaznivého trendu? Ako plánujete skvalitniť podmienky na podnikanie, predovšetkým nadmerné daňové a odvodové zaťaženie, ktoré bolo kritizované aj v nedávnej štúdii inštitútu finančnej politiky (IFP) a OECD?
zodpovedaná 16. 9. 2015Gabriel Csicsaiminister životného prostredia SR Peter ŽigaVážený pán minister, v súvislosti s medializovanými informáciami ohľadne vybudovania spaľovne odpadu na Žitnom ostrove, v lokalite Šamorín - v časti Šámot (proti výstavbe bola odovzdaná aj petícia od občanov z tejto lokality), sa chcem spýtať, v akom štádiu sa nachádza uvedený projekt? Povolí ministerstvo životného prostredia vznik spaľovne odpadu na Žitnom ostrove? Je pravdou, že práve uvedenou spaľovňou odpadu chce ministerstvo podporiť likvidáciu čiernych skládok na celom Hornom Žitnom ostrove vrátane nebezpečných odpadov?
zodpovedaná 11. 11. 2015Gabriel Csicsaiminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na základe prijatého legislatívneho rámca - § 2a nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov - ktorý je v platnosti od 1. januára 2015 upravuje zabezpečenie prístupu malých a stredných poľnohospodárov k pôde v správe Slovenského pozemkového fondu s maximálnou výmerou poľnohospodárskych pozemkov 28 hektárov, by som sa chcel spýtať: koľko žiadostí o pôdu evidujete do dnešného dňa, koľkým žiadostiam Slovenský pozemkový fond vyhovel a koľko odmietlo a z akých príčin?
zodpovedaná 11. 11. 2015Gabriel Csicsaiminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, posledná zmena vyhlášky o vyňatí pôdy z poľnohospodárskeho fondu je jasne šitá na mieru firmy Jaguar. Bola táto zmena prijatá preto, aby sa pre zahraničného investora uvoľnila ďalšia suma investičnej pomoci?