Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

12
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 8. 7. 2020Štefan Kuffapredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Igor MatovičNRSR uznesením č. 1697 zo dňa 29. marca 2019 požiadala vládu SR, aby nepokračovala v procese smerujúcemu k ratifikácii tzv. Istanbulského dohovoru (ďalej len „ID“) a vykonala všetky úkony súvisiace s oznámením Rade Európy, že SR sa nehodlá stať zmluvnou stranou ID. V zmysle Pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax, schválených uznesením vlády SR č. 743 z 21. októbra 2009 toto oznámenie mala vykonať listom pani prezidentka SR Zuzana Čaputová. Predmetný list však nemal právne účinky podľa článku 18 písm. a) Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, nakoľko nedal jasne najavo Rade Európy zámer SR nestať sa zmluvnou stranou predmetného dohovoru. Predmetný list Rada Európy vzala len na vedomie ako informáciu o súčasnom stave ratifikačného postupu ID v Slovenskej republiky bez konkrétnych právnych účinkov a na listine podpisov a ratifikácií nie je uvedená pri podpise SR zmienka o skutočnosti, že SR sa nehodlá stať zmluvnou stranou ID. Podľa Viedenského dohovoru o zmluvnom práve ten, kto dohovor podpísal má povinnosť zdržať sa konania, ktorým by mohlo mariť predmet a účel daného dohovoru až kým jasne neprejaví úmysel, že sa nehodlá stať jeho zmluvnou stranou. V praxi to znamená, že SR musí akceptovať zvrátenú gender ideológiu a zdržať sa konania proti tejto ideológie, čo je v priamom rozpore nielen s vyššie uvedeným uznesením NRSR, ale aj prejavenej vôle väčšiny obyvateľov Slovenska. Kedy vláda SR opätovne vyzve prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby zaslala list Rade Európy s právnymi účinkami o tom, že SR sa nehodlá stať zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu?
nezodpovedaná 15. 7. 2020Štefan Kuffaminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján MičovskýPán minister, je polovica júla, mnohí mladí a malí farmári stále nedostali dotácie za minulý rok. Vo vašom programovom vyhlásení vlády je deklarovaná ich podpora. Nie je tomu tak, každý rok meškajú platby aj niekoľko mesiacov. Ako chcete zjednať nápravu do budúcna, aby mladým a malým farmárom boli dotácie vyplácané v riadných termínoch?
nezodpovedaná 23. 9. 2020Štefan Kuffaminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan KorčokVážený pán minister, v médiách zaznela správa, že chystáte zaslať finančné prostriedky slovenských daňových poplatkov vo výške 750 000 eur do Bieloruska. Týmto vás žiadam o nasledovné informácie. Komu sú určené tieto finančné prostriedky? Za akým účelom a za akých podmienok sa finančné prostriedky poskytujú? Budú daným subjektom poskytnuté na základe zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv? Aké merateľné ukazovatele musia príjemcovia financií splniť, aby sa naplnil účel ich poskytnutia? Akým spôsobom je zaručené, že v prípade nedosiahnutia účelu použitia finančných prostriedkov a nenaplnenia merateľných ukazovateľov budú príjemcovia povinní uvedené finančné prostriedky slovenských daňových poplatníkov vrátiť? Kto bude tieto výstupy, merateľné ukazovatele a vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov posudzovať? Nebolo by vhodnejšie uvedené finančné prostriedky použiť na zmiernenie dopadov koronakrízy na Slovensku?
zodpovedaná 21. 10. 2020Štefan Kuffapredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Igor MatovičV prípade neúčasti na tzv. dobrovoľnom testovaní na COVID-19 budú títo občania SR nútení ísť do 10 dňovej karantény. Taktiež do karantény pôjdu aj občania, ktorí sa môžu nakaziť na tomto hromadnom testovaní. V karanténe sa tak môžu ocitnúť tisíce ľudí. Kto bude znášať náklady na náhradu výpadku príjmu týchto ľudí počas karantény? Štát? Zamestnávatelia? Alebo stratia počas tohto obdobia nárok na mzdu či iné sociálne platby? Ktoré skupiny obyvateľov prídu o svoje sociálne výhody v dôsledku sanovania štátneho rozpočtu?
zodpovedaná 21. 10. 2020Štefan Kuffaminister zdravotníctva SR Marek KrajčíV dôsledku karanténnych opatrení mnohé nemocnice odkladajú plánované operácie a taktiež sa nerobia a odkladajú preventívne ošetrenia a diagnostiky iných závažných chorôb, čo má fatálne následky pre týchto pacientov. Aké opatrenia plánujete prijať na zabezpečenie zachovania prístupu k permanentnej zdravotnej starostlivosti, aby nedochádzalo k odkladu operácií, špeciálnych vyšetrení a pod., aby na dôsledky opatrení na zabránenie šírenia COVID-19 nezomrelo viac ľudí než na samotný COVID-19? Aké kroky podniknete, aby Slovenská republika nenakupovala vakcíny vyvinuté z plodov detí zabitých interrupciou?
zodpovedaná 21. 10. 2020Štefan Kuffaminister zdravotníctva SR Marek KrajčíV dôsledku neodbornej obsluhy a manipulácie s prístrojmi pľúcnej ventilácie môže dôjsť až k smrti pacienta, pričom máme informácie, že je v súčasnosti málo zdravotníckeho personálu riadne zaučeného na obsluhu týchto prístrojov, nedokážu ich riadne a kvalifikovane obsluhovať. Okrem pracovníkov oddelení ARO. Aké opatrenia ste prijali na to, aby s prístrojmi pľúcnej ventilácie manipulovali len riadne zaučení zdravotnícki pracovníci, aby tak nedochádzalo k zbytočným úmrtiam pacientov?
nezodpovedaná 21. 10. 2020Štefan Kuffaminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan KorčokVážený pán minister, týmto vás žiadam o nasledovné informácie. Akým spôsobom sa Slovenská republika podieľa na mierovom riešení konfliktu v Náhornom Karabachu? Iniciovali ste medzinárodnú pomoc tam žijúcim kresťanom?
zodpovedaná 25. 11. 2020Štefan Kuffaminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján MičovskýAké opatrenia plánuje prijať ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, okrem iného aj v rámci plnenia plánu obnovy pre Európu, na podporu najmä mladých a začínajúcich poľnohospodárov?
zodpovedaná 2. 12. 2020Štefan Kuffaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav GröhlingPán minister, nezdá sa vám, že rodičia a ich školopovinné deti, študenti, ktorí odmietnu testovanie na COVID-19 a ministerstvo im zakáže, neumožní nástup do škôl, budú diskriminované?
zodpovedaná 2. 12. 2020Štefan Kuffaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav GröhlingPán minister, v dôsledku pandemických opatrení neobávate sa výrazne klesajúcej úrovne vzdelania a straty zručnosti našich študentov?
zodpovedaná 2. 12. 2020Štefan Kuffaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav GröhlingZa posledné obdobie vedomosti a zručnosti detí a študentov výrazne klesajú. Stále nie sú v školách. Školopovinné deti sú doma často samé a bez dozoru. Ako chcete v čo najkratšom čase zvrátiť tento nepriaznivý trend?
nezodpovedaná 2. 12. 2020Štefan Kuffaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav GröhlingPrečo ministerstvo stále stresuje a straší študentov, rodičov a deti povinným testovaním na COVID-19 a ich nástup do škôl podmieňuje povinným testovaním?
zodpovedaná 27. 1. 2021Štefan Kuffaminister vnútra SR Roman MikulecPán minister, často sme svedkami úniku informácií z vyšetrovacích spisov. Aké opatrenia ste prijali, aby z vyšetrovacích spisov neunikali citlivé informácie na verejnosť a do médií, ktoré často vyšetrovateľmi sťažujú ich prácu?
nezodpovedaná 27. 1. 2021Štefan Kuffaminister vnútra SR Roman MikulecPán minister, televízne štáby a novinári prichádzajú na miesta vyšetrovania skôr ako polícia. Aké opatrenia ste urobili preto, aby sa tak nedialo?
nezodpovedaná 27. 1. 2021Štefan Kuffaminister vnútra SR Roman MikulecVo vyšetrovacej väzbe sa ocitli dvaja bývalí policajní prezidenti, generáli. Jeden z nich zomrel za divných okolností, druhý je stále v kolúznej väzbe. Prečo stále je generál Tibor Gašpar väznený? Koľko procesných úkonov bolo vykonaných počas jeho väzenia? Pán minister, nezdá sa vám, že kolúzna väzba sa používa ako nástroj na lámanie ľudí?
zodpovedaná 12. 5. 2021Štefan Kuffapredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Eduard HegerPán premiér, ako je možné, že členovia vlády si neplnia svoje povinnosti a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky neposielajú písomne odpovede z Hodiny otázok v určených lehotách.
zodpovedaná 12. 5. 2021Štefan Kuffaminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýPán minister, myslíte si, že stačí ak váš štátny tajomník Száz, vyvodí politickú zodpovednosť tým, že prestane prevádzkovať covid bunky, na ktorých zarábal 600-tis. eur mesačne?
zodpovedaná 12. 5. 2021Štefan Kuffaminister vnútra SR Roman MikulecPán minister, koľko eur stál zásah NAKA - akcia "Bomboniéra" na Rehabilitačnom oddelení v Popradskej nemocnici, kedy po zuby ozbrojení kukláči vystrašili pacientov a celú nemocnicu v Poprade?
nezodpovedaná 12. 5. 2021Štefan Kuffaminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýPán minister, nezdá sa vám, že zásah kukláčov voči pani primárke na Rehabilitačnom oddelení v Popradskej nemocnici, akcia "Bomboniéra", bol primitívnou deklaráciou sily? Prečo ste sa neozvali a ostali ticho?
nezodpovedaná 12. 5. 2021Štefan Kuffaminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján MičovskýPán minister, kedy predložíte návrh zákona, ktorý zruší povinné členstvo v Slovenskej poľovníckej komore?
nezodpovedaná 16. 6. 2021Štefan Kuffaminister dopravy SR Andrej DoležalPán minister, prečo stále máme na Slovensku extrémne hlučné vlaky? Bude ministerstvo pracovať na znížení nadmernej hlučnosti vlakov?
nezodpovedaná 16. 6. 2021Štefan Kuffaminister dopravy SR Andrej DoležalPán minister, na Slovensku stále málo ľudí využíva železničnú dopravu. Plánujete na regionálnych úrovniach zvýšiť a zrýchliť komfort cestovania tým, že tieto trate budú elektrifikované?
nezodpovedaná 16. 6. 2021Štefan Kuffaminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýPán minister, uvažujete rozšíriť pomoc rodinám zdravotníkov, ktorí zomreli vo výkone povolania a odškodnenie rozšíriť o skupinu najbližších rodinných príslušníkov?
nezodpovedaná 16. 6. 2021Štefan Kuffaminister dopravy SR Andrej DoležalPán minister, dokedy ministerstvo zabezpečí a zvýši bezpečnosť na železničných priecestiach bezpečnostnými závorami, vrátane svetelnej signalizácie?
nezodpovedaná 16. 6. 2021Štefan Kuffaminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýPán minister, kedy zvýšite platy lekárom?
nezodpovedaná 16. 6. 2021Štefan Kuffaminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýDeň po očkovaní proti korone očkovacou látkou Pfizer náhle a nečakane zomrela ďalšia mladá žena. Pán minister, aké opatrenia prijímate (ak ste ešte neprijali), aby sa to neopakovalo?
nezodpovedaná 16. 6. 2021Štefan Kuffaminister dopravy SR Andrej DoležalPán minister, na úseku cesty I. triedy medzi Podolíncom a Starou Ľubovňou je mimoriadne nebezpečná zákruta - Ružbašská Miľava, každý rok sú tam vážne dopravné nehody, neraz končiace smrťou účastníkov cestnej dopravy. Je možné tento krátky úsek cesty upraviť tak, aby bola zvýšená bezpečnosť na tomto úseku cesty?
nezodpovedaná 16. 6. 2021Štefan Kuffaminister dopravy SR Andrej DoležalPán minister, tento mesiac došlo k tragédii dvoch 12-ročných dievčat, ktoré zrazil vlak priamo na železničnej trati. Je tento úsek trati dnes už chránený plotom?
nezodpovedaná 16. 6. 2021Štefan Kuffaminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýPán minister, minulý týždeň štatisticky bolo evidovaných už 5 800 prípadov s negatívnymi príznakmi po očkovaní proti COVID-u. Koľko prípadov je to dnes a koľko ľudí po očkovaní má dlhodobé problémy?
zodpovedaná 23. 6. 2021Štefan Kuffaminister dopravy SR Andrej DoležalPán minister, tento mesiac došlo k tragédii dvoch 12-ročných dievčat, ktoré zrazil vlak priamo na železničnej trati. Je tento úsek trati dnes už chránený plotom?
nezodpovedaná 23. 6. 2021Štefan Kuffaminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýDeň po očkovaní proti korone očkovacou látkou Pfizer náhle a nečakane zomrela ďalšia mladá žena. Pán minister, aké opatrenia prijímate (ak ste ešte neprijali), aby sa to neopakovalo?
nezodpovedaná 23. 6. 2021Štefan Kuffaminister dopravy SR Andrej DoležalPán minister, dokedy ministerstvo zabezpečí a zvýši bezpečnosť na všetkých železničných priecestiach bezpečnostnými závorami, vrátane svetelnej signalizácie?
nezodpovedaná 23. 6. 2021Štefan Kuffaminister dopravy SR Andrej DoležalPán minister, prečo stále máme na Slovensku extrémne hlučné vlaky? Bude ministerstvo pracovať na znížení nadmernej hlučnosti vlakov?
nezodpovedaná 23. 6. 2021Štefan Kuffaminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýPán minister, zavediete povinné očkovane proti vírusu COVID-19?
nezodpovedaná 23. 6. 2021Štefan Kuffaminister dopravy SR Andrej DoležalPán minister, na úseku cesty I. triedy medzi Podolíncom a Starou Ľubovňou je mimoriadne nebezpečná zákruta (úsek Ružbašská Miľava), každý rok sú tam vážne dopravné nehody, neraz končiace smrťou účastníkov cestnej dopravy. Je možné tento krátky úsek cesty upraviť tak, aby bola zvýšená bezpečnosť na tomto úseku cesty?
nezodpovedaná 23. 6. 2021Štefan Kuffaminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýPán minister, kedy zrušíte povinnosť nosiť rúška?
nezodpovedaná 23. 6. 2021Štefan Kuffaminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýPán minister, minulý týždeň štatisticky bolo evidovaných viac ako už 5 800 prípadov s negatívnymi príznakmi po očkovaní proti COVID-u. Koľko prípadov je to k dnešnému dňu a koľko ľudí po očkovaní má dlhodobé problémy?
nezodpovedaná 23. 6. 2021Štefan Kuffaminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýVážený pán minister, rozšírite pomoc rodinám zdravotníkov, ktorí zomreli vo výkone povolania a odškodnenie rozšírite o skupinu, aj o ich najbližších rodinných príslušníkov?
nezodpovedaná 23. 6. 2021Štefan Kuffaminister dopravy SR Andrej DoležalPán minister, na Slovensku stále málo ľudí využíva železničnú dopravu. Plánujete na regionálnych úrovniach zvýšiť a zrýchliť komfort cestovania tým, že tieto trate budete elektrifikovať?
zodpovedaná 30. 6. 2021Štefan Kuffapredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Eduard HegerPán premiér, chystá vláda zaviesť mechanizmus počas prázdnin a dovoleniek, ktorý bude obmedzovať cestovanie našich občanov? Ak áno, tak aký?
zodpovedaná 30. 6. 2021Štefan Kuffaminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýPán minister, kedy zrušíte povinnosť nosiť rúška?
nezodpovedaná 30. 6. 2021Štefan Kuffaminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýPán minister, budete nútiť ľudí očkovať sa proti COVID-19 napriek tomu, že mnohí to nechcú a odmietajú?
nezodpovedaná 30. 6. 2021Štefan Kuffaminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýPán minister, v júni 2021, deň po očkovaní proti COVID-19 v Nitre, zomrela mladá žena. Aké opatrenia ste prijali, aby sa tieto prípady neopakovali?
nezodpovedaná 30. 6. 2021Štefan Kuffaminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýPán minister, zavediete povinnosť očkovať sa proti COVID-19?
zodpovedaná 22. 9. 2021Štefan Kuffaminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýPán minister, aké opatrenia prijmete, aby z našich nemocníc neodchádzali ďalší lekári a zdravotné sestry?
zodpovedaná 22. 9. 2021Štefan Kuffaminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýVážený pán minister, ako naložilo ministerstvo zdravotníctva s vakcínami Sputnika V, ktoré neboli využité pri očkovaní občanov SR?
zodpovedaná 22. 9. 2021Štefan Kuffaminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýPán minister, koľko vakcín Sputnika V sa zvýšilo po očkovaní našich občanov a aký celkový finančný objem to predstavuje?
zodpovedaná 22. 9. 2021Štefan Kuffaminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel VlčanPán minister, kedy PPA vyplatí platby farmárom za schválené a zmluvne už aj podpísané projekty na ich činnosť?
nezodpovedaná 22. 9. 2021Štefan Kuffaminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýPán minister, kedy zvýšite platy lekárom, zdravotným sestrám a zdravotníckym zamestnancom?
zodpovedaná 29. 9. 2021Štefan Kuffapredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Eduard HegerVážený pán premiér, kedy a o koľko zvýšite platy lekárov, zdravotných sestier a zdravotníckych pracovníkov?
12