Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 20. 6. 2012Tibor Lebockýminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, mohli by ste informovať o aktuálnych konkrétnych opatreniach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR prijatých na operatívne riešenie situácie v oblasti bezpečnosti potravín?
nezodpovedaná 27. 6. 2012Tibor Lebockýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aké opatrenia plánuje vláda pre zlepšenie procesov verejného obstarávania?
nezodpovedaná 27. 6. 2012Tibor Lebockýminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, ako hodnotíte účinnosť opatrení, ktoré váš rezort v poslednom období prijal za účelom sprísnenia kontrol zameraných na bezpečnosť potravín?
nezodpovedaná 1. 8. 2012Tibor Lebockýpredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, na stretnutí s lídrami opozície v pondelok tento týždeň ste sa zaoberali budúcnosťou Európskej únie z aspektu bankovej, ekonomickej či fiškálnej únie. K akým záverom ste po rokovaní dospeli?
zodpovedaná 1. 8. 2012Tibor Lebockýminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekPán minister, mohli by ste informovať o priebežných výsledkoch spoločných aktivít rezortu pôdohospodárstva a vnútra zameraných na kontrolu bezpečnosti potravín dovážaných za účelom priameho predaja z krajín susediacich so SR?
zodpovedaná 26. 9. 2012Tibor Lebockýminister životného prostredia SR Peter ŽigaVážený pán minister, dopravné kolízie na verejných komunikáciách spôsobené medveďom hnedým sa v poslednom období opakujú a vyskytujú sa už aj v oblastiach značne vzdialených od areálu prirodzeného výskytu tohto predátora. Aký je stav a vývoj monitoringu medveďa na Slovensku a aké opatrenia plánuje Ministerstvo životného prostredia SR prijať za účelom manažmentu tohto chráneného živočícha?
nezodpovedaná 24. 10. 2012Tibor Lebockýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér. V rámci konsolidácie verejných financií prijíma vláda množstvo strategických ale aj operatívnych rozhodnutí. Zaujímal by ma v tejto súvislosti obsah memoranda, ktoré s vládou podpísali ZMOS a VÚC.
zodpovedaná 6. 2. 2013Tibor Lebockýminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, 3. marca 2013 sa má začať úplne vykonávať Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 995/2010 známe pod skratkou EUTR, ktorého cieľom je zabrániť vstupu dreva z nelegálnej ťažby alebo výrobku z takéhoto dreva na vnútorný trh. Mohli by ste informovať ako je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravené na zavedenie EUTR do praxe na Slovensku?
nezodpovedaná 15. 5. 2013Tibor Lebockýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, v súvislosti úvodným zasadnutím obnoveného Národnehého konventu o EÚ sa objavili zo strany euroskeptikov hlasy, že vláda SR je voči európskej únii servilná .... Mohli by ste sa k takýmto názorom vyjadriť? Ďakujem.
nezodpovedaná 4. 12. 2013Tibor Lebockýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, mohli by ste nás oboznámiť s významom účasti SR na summite 16 krajín strednej a východnej Európy a Číny, ktorý sa uskutočnil v Rumunsku minulý týždeň a kde okrem iného ste sa stretli aj s čínskym premiérom?
zodpovedaná 5. 2. 2014Tibor Lebockýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, môžete nás prosím informovať, ktoré témy a s akými závermi boli predmetom rokovania na prvom rokovaní Rady solidarity a rozvoja v roku 2014?
nezodpovedaná 26. 11. 2014Tibor Lebockýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aké ďalšie opatrenia plánuje prijať vláda SR proti korupcii po tom, čo bol v Národnej rady Slovenskej republiky schválený zákon o ochrane oznamovateľov korupcie?
nezodpovedaná 18. 3. 2015Tibor Lebockýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, aký je váš názor na skutočnosť, že Ústavný súd Slovenskej republiky zrušil rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o nevymenovaní kandidátov na ústavných sudcov?
nezodpovedaná 22. 4. 2015Tibor Lebockýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, Slovenský živnostenský zväz aktívne upozornil na nereálne nízke zazmluvnené ceny pre výstavbu diaľníc. Domnievate sa, že nerešpektovanie pripomienok tohto stavu je súčasťou politickej zodpovednosti vtedajšieho ministra p. Figeľa?
nezodpovedaná 1. 7. 2015Tibor Lebockýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aktuálny ekonomický rozvoj Slovenska hodnotí pozitívne už aj renomovaná zahraničná ekonómia. Mohli by ste zhodnotiť, ktoré reformy vlády sa na týchto úspechoch podieľajú rozhodujúcou mierou?
nezodpovedaná 1. 7. 2015Tibor Lebockýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, mohli by ste, prosím vás, informovať plénum NR SR, akou mierou prispela SR, prípadne štáty V4 k prijatiu rozhodnutia Európskej rady o zrušení povinných kvót na prijímanie emigrantov?
nezodpovedaná 23. 9. 2015Tibor Lebockýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, hrozí na základe záverov mimoriadneho summitu EÚ Slovenskej republike infringement za odmietnutie plánu povinného prerozdelenia azylantov, schváleného ministrami vnútra EÚ?
nezodpovedaná 11. 11. 2015Tibor Lebockýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, doterajšie stimuly zamerané na opatrenia stierania regionálnych rozdielov sa zamerali na štyri okresy. Môžeme očakávať rozšírenie v rámci Banskobystrického kraja aj na okres Veľký Krtíš alebo Poltár?
nezodpovedaná 25. 11. 2015Tibor Lebockýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, 18. 11. 2015 ste avizovali zámer vlády iniciovať prijatie antiteroristickej legislatívy. Znamená to, že skutková podstata trestného činu teroru je v našom právnom systéme charakterizovaná nedostatočne?