Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 6. 9. 2006Zsolt Simonminister dopravy SR Ľubomír VážnyČo je dôvodom meškania zahájenia výstavby obchvatu obce Figa?
zodpovedaná 13. 12. 2006Zsolt Simonpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, pokladáte za čestné a spravodlivé priznať odmeny za rok 2006 aj prednostom Krajských pozemkových úradov, riaditeľom obvodných úradov a prednostom krajských lesných úradov, ktorí boli vymenovaní do funkcie 29. 11. 2006? Uveďte, vymenujte, prosím, aké významné kroky vykonali títo riaditelia za cca 14 dní!
nezodpovedaná 21. 3. 2007Zsolt Simonminister dopravy SR Ľubomír VážnyVážený pán minister, prosím, vysvetlite z akého dôvodu sú úseky rýchlostnej komunikácie R2 dvojprúdové obchvaty Ožďany a Tornaľa spoplatnené, keď v blízkosti žiadna diaľnica nie je a teda využitie diaľničnej známky v danom regióne je zanedbateľné.
nezodpovedaná 20. 6. 2007Zsolt Simonminister dopravy SR Ľubomír VážnyVážený pán minister, prosím, vysvetlite z akého dôvodu sú úseky rýchlostnej komunikácie RZ 2-prúdové obchvaty Ožďany a Tornaľa spoplatnené, keď v blízkosti žiadna diaľnica nie je, a teda využitie diaľničnej známky v danom regióne je zanedbateľné.
nezodpovedaná 12. 9. 2007Zsolt Simonminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajVážený pán minister, prosím, objasnite, či sú pravdivé informácie, že o prostriedky z Európskej únie sa budú môcť uchádzať iba školy s minimálnym počtom 200 žiakov?
zodpovedaná 19. 9. 2007Zsolt Simonminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaVážený pán minister, aké sú otázky - pripomienky DG ENVIRO k Plánu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ktoré ste spomenuli vo svojej odpovedi 13: 9. 2007 na hodine otázok?
nezodpovedaná 19. 9. 2007Zsolt Simonminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaVážený pán minister, kedy predpokladáte vypísanie prvých výziev na predkladanie žiadostí pre Os1 Plánu rozvoja vidieka SR pre roky 2007 - 2013?
nezodpovedaná 19. 9. 2007Zsolt Simonminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaVážený pán minister, kedy bude zverejnená metodika pre tvorbu projektov Plánu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013?
nezodpovedaná 19. 9. 2007Zsolt Simonminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaPán minister, aká bude výška finančných prostriedkov vyčlenená na schémy štátnej pomoci v roku 2007 (napr. na odstraňovanie živočíšnych vedľajších produktov, na platby poistenia)?
nezodpovedaná 19. 9. 2007Zsolt Simonminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaVážený pán minister, sú schémy novej štátnej pomoci na roky 2007 - 2013 schválené Európskou komisiou?
nezodpovedaná 5. 12. 2007Zsolt Simondočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zdenka KramplováKedy budú doplatené, resp. vyplatené prostriedky za LFA a Agroenviroment? Aký je dôvod meškania platieb pre poľnohospodárov v roku 2007?
nezodpovedaná 18. 6. 2008Zsolt Simondočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zdenka KramplováVážená pani ministerka, kedy dostanú poľnohospodári prvé platby z eurofondov za rozpočtové obdobie 2007 - 2013? V akom stave je proces vyhodnocovania projektov na eurofondy?
zodpovedaná 17. 9. 2008Zsolt Simonminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Stanislav BecíkVážený pán minister, kedy sa budú môcť malé obce uchádzať o prostriedky na rozvoj? Kedy poľnohospodári dostanú prvé platby na rozvojové aktivity z prvého kola výziev na roky 2007 - 2013?
zodpovedaná 5. 11. 2008Zsolt Simonminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Stanislav BecíkVážený pán minister, ako sa zabezpečí nákup vybraných obilnín pri riešení krízovej situácie v dôsledku nadbytku úrody v roku 2008? Na základe akého postupu sa rozhodne od koho sa nakúpi a aké množstvo?
zodpovedaná 5. 11. 2008Zsolt Simonminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Stanislav BecíkVážený pán minister, kedy sa začne realizovať nákup vybraných obilnín v dôsledku krízovej situácie na trhu? Kto určí, kde sa bude vykúpené obilie skladovať a za akú cenu?
zodpovedaná 3. 2. 2010Zsolt Simonpodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Ľubomír JahnátekProsím, uveďte aké traťové alternatívy existujú pre výstavbu ropovodu Bratislava - Schwechat. Prečo rakúska strana počíta len s výstavbou cez Žitný ostrov?
nezodpovedaná 3. 2. 2010Zsolt Simonpodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Ľubomír JahnátekBolo súčasťou dohody kúpy akcií Transpetrolu slovenskou vládou záväzok SR, že postavíme ropovod cez Žitný ostrov?