Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 18. 10. 2006Ágnes Biróminister kultúry SR Marek MaďaričPán premiér a podpredseda vlády pán Čaplovič doma i v zahraničí deklarovali a ubezpečovali, že garantujú všetkým národnostným menšinám zachovanie status quo, a to vrátane financovania kultúry menšín. Prečo potom MK SR plánuje 50 % zníženie objemu finančných prostriedkov na podporu kultúry menšín?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Ágnes Biróminister spravodlivosti SR Štefan HarabinČi ministerstvo zvažuje možnosť pripravenia novely Trestného poriadku v súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu a rozhodnutiami Ústavného súdu SR, ktorá by umožňovala prepustenie obvineného z väzby na "záruku" podľa § 80 ods. 1 Trestného poriadku v prípade väzby na základe § 71 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku.
nezodpovedaná 13. 12. 2006Ágnes Birópredseda vlády SR Robert FicoNa zachovanie kultúry národnostných menšín štátna podpora je nepostrádateľná, nakoľko sa realizuje najmä v neštátnom prostredí. Vyjadrili ste sa viackrát, že garantujete status quo dosiahnutých práv, prečo ste potom nedodržali slovo a pripustili ste zníženie štátnej podpory na kultúru menšín o 50 %?
nezodpovedaná 13. 12. 2006Ágnes Birópredseda vlády SR Robert FicoV štátnom rozpočte na rok 2007 je na podporu kultúry národnostných menšín 80 mil. Sk, čo v pomere k rozpočtu kapitoly MK SR sú 2 %, de facto je to menej ako podpora v roku 2002, keď 67 mil. Sk bolo 2,3 % rozpočtu kapitoly MK SR. Podľa vás je to solidárne a korektné, ak napriek aj vašim prísľubom podpora kultúry menšín bude pod úrovňou roka 2002?!
nezodpovedaná 13. 12. 2006Ágnes Birópredseda vlády SR Robert FicoStatus quo znamená zachovať stav práve trvajúci! Prečo presvedčujete, že v prípade národnostných menšín je to priemer za 4 až 8 rokov a tým porušujete práva národnostných menšín dosiahnuté v oblasti kultúry?
nezodpovedaná 13. 12. 2006Ágnes Birópodpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny Dušan ČaplovičAko podpredseda vlády pre ľudské práva a menšiny sa viackrát deklarovali, že osobne garantujete podporu kultúry národnostných menšín prostredníctvom grantového systému MK SR vo výške 160 mil. Sk. Čo ste preto spravili a prečo ste dopustili jeho drastické zníženie o 50 %?
zodpovedaná 31. 1. 2007Ágnes Biróminister zdravotníctva SR Ivan ValentovičAko chcete obnoviť dôveru občanov - pacientov i lekárov? Zrušíte limitovanie a zdravotné výkony budú "objednávať" pacienti a nie zdravotné poisťovne a nadlimitné výkony nebudú už len vecou lekárskej cti a svedomia?
nezodpovedaná 31. 1. 2007Ágnes Biróminister zdravotníctva SR Ivan ValentovičMinulý rok na Ukrajine i v Rumunsku sa objavil neliečiteľný druh TBC. Aké opatrenia spraví MZ SR, aby predišlo vzniku možnej epidémie na území SR (alebo prieniku tejto choroby), nakoľko pre občanov Rumunska sme od 1. januára 2007 otvorili pracovný trh Slovenska.
nezodpovedaná 16. 5. 2007Ágnes Birópodpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny Dušan ČaplovičŠtát neplní svoju zákonnú povinnosť a neposkytuje transfer na úhradu výdavkov na zabezpečenie vysielania v pásme stredných vĺn. Z uvedeného dôvodu je ohrozené národnostné vysielanie v Slovenskom rozhlase. Ako a čo mienite spraviť v záujme ochrany statusu práv národnostných menšín v tejto oblasti?
nezodpovedaná 16. 5. 2007Ágnes Biróminister kultúry SR Marek MaďaričRada Európy upozornila SR na plnenie povinností prijatých podpísaním jazykovej charty. V implementácii pokročila aj ČR, ktorá umožnila používať jazyk národnostných menšín v úradnom styku pri dosiahnutí prahu 10 %. Bude SR nasledovať ČR a pristúpi k plneniu odporúčaní RE, ak áno, tak kedy a aké konkrétne kroky plánuje MK SR?
nezodpovedaná 16. 5. 2007Ágnes Biróminister kultúry SR Marek MaďaričUznesením vlády bolo uložené ministrovi financií, aby o prípade dobrého rastu HDP navýšil rozpočet MK SR o 500 mil. Sk. Nakoľko ministerstvo financií potvrdzuje pozitívny rast HDP, kedy očakávate navýšenie rozpočtu ministerstva kultúry a môžu menšiny očakávať, že navýšite objem finančných prostriedkov určených pre kultúru národnostných menšín v grantovom systéme?
nezodpovedaná 16. 5. 2007Ágnes Biróminister kultúry SR Marek MaďaričŠtát má zo zákona povinnosť financovať vysielanie SRo do zahraničia a na stredných vlnách. Nakoľko túto povinnosť plní len čiastočne a neposkytuje financie na vysielanie v pásme stredných vĺn, je ohrozené aj vysielanie v jazyku národnostných menšín (Rádio Patria). Uvedené je v príkrom rozpore s ochranou kultúrnej rozmanitosti v štátoch EÚ i medzinárodnými záväzkami SR. Ako a kedy budete túto situáciu riešiť?
zodpovedaná 20. 6. 2007Ágnes Biróminister kultúry SR Marek MaďaričV programovom vyhlásení vlády ste prisľúbili "postupné zvyšovanie príspevkov na financovanie kultúry". V prvom návrhu výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2008 je však pre kultúru naplánovaných o 0,5 mld. Sk menej ako tohto roku. Čo môžeme očakávať, naplníte svoj sľub alebo súhlasíte s odsunutím rezortu?
nezodpovedaná 20. 6. 2007Ágnes Biróminister kultúry SR Marek MaďaričExistencia a budúcnosť národnostného vysielania v SRo je vážne ohrozená, nakoľko je vysielaná v pásme stredných vĺn , na úhradu ktorých sa neposkytol transfer zo štátneho rozpočtu. Podnikne kroky MK SR a požiada MF SR o navýšenie rozpočtu o potrebný objem finančných prostriedkov, t. j. o 45 mil. Sk v záujme zachovania tohto vysielania a naplní tak zákonnú povinnosť štátu?
nezodpovedaná 20. 6. 2007Ágnes Biróminister kultúry SR Marek MaďaričMinulý rok ste poskytli finančné prostriedky na úhradu výdavkov vysielania SRo do zahraničia ako povinný transfer zakotvený v zákone o SRo. Budete postupovať obdobne aj v prípade zabezpečenia finančných prostriedkov na transfer na úhradu vysielania na stredných vlnách a tak, aby sa zachovalo vysielanie pre národnostné menšiny v nezmenenom rozsahu.
nezodpovedaná 20. 6. 2007Ágnes Biróminister zdravotníctva SR Ivan ValentovičNemocnica v Šali je dnes zisková, získala grant z EÚ na rekonštrukciu budovy, zdravotnícke výkony poskytuje cca o 50 % lacnejšie ako fakultné nemocnice. Napriek tomu je na listine nemocníc, ktoré by mali byť zrušené. Prečo?
nezodpovedaná 20. 6. 2007Ágnes Biróminister kultúry SR Marek MaďaričMUS Mladé srdcia po nástupe nového riaditeľa nemal žiaden výkon, čo maďarská kultúrna verejnosť sleduje s veľkým znepokojením a umelecká rada súboru navrhla zmenu na poste riaditeľa. Ako hodnotíte túto situáciu a aké konkrétne riešenie pripravuje MK SR na stabilizáciu a sfunkčnenie súboru?
nezodpovedaná 19. 9. 2007Ágnes Biróminister kultúry SR Marek MaďaričEP v roku 2006 prijal novú rámcovú stratégiu pre viacjazyčnosť. Plánuje MK SR pripraviť potrebné opatrenia na ochranu, zachovanie a rozvoj jazykov národnostných menšín žijúcich na území SR - ak áno tak aké a kedy?
nezodpovedaná 19. 9. 2007Ágnes Biróminister financií SR Ján PočiatekVážený pán minister, na základe uznesenia vlády SR č. 142 máte zabezpečiť dofinancovanie potrieb rezortu kultúry na rok 2007 v objeme 500 miliónov Sk. Aký je stav plnenia tejto úlohy?
nezodpovedaná 19. 9. 2007Ágnes Biróminister kultúry SR Marek MaďaričV návrhu štátneho rozpočtu na rok 2008 výdavky kapitoly MK SR v absolútnych číslach - v porovnaní s rokom 2007 - boli navýšené, ale reálne % HDP na kultúru opäť poklesne! Vážený pán minister, zabojujete za vyšší rozpočet, alebo uspokojíte sa s týmto návrhom?
nezodpovedaná 19. 9. 2007Ágnes Biróminister kultúry SR Marek MaďaričVážený pán minister, ak dotácie z Grantového systému MK SR nie sú poskytnuté v prvom polroku doslovne sa ohrozí a znemožní realizácia úspešných projektov jednotlivých programov GS ale najmä programu Obnovme si svoj dom. Čo chcete podniknúť, aby ťažkopádnosť tohoto systému sa pre budúci rok odstránila?
zodpovedaná 5. 12. 2007Ágnes Biróminister kultúry SR Marek MaďaričKoncom novembra zasadala zmiešaná Slovensko-maďarská komisia pre otázky kultúry a tlače, na ktorú maďarská strana prizvala aj predstaviteľov slovenskej menšiny žijúcej v Maďarsku. Prečo MK SR neprizvalo predstaviteľov maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku ?
zodpovedaná 5. 12. 2007Ágnes Biróminister vnútra SR Robert KaliňákPrepúšťaním odborných pracovníkov zo štátnych archívov MV SR poruší článok 43 a 44 Ústavy SR, nakoľko sa obmedzí prístup a ohrozí sa ochrana národného kultúrneho dedičstva, čo tieto pamäťové inštitúcie spravujú. V Koncepcii rozvoja štátnych archívov zriadených MV SR s výhľadom do roku 2015 ste plánovali naopak zvýšenie počtu funkčných miest archivárov, prosím vysvetlite toto nelogické, zmätočné a riskantné počínanie rezortu.
nezodpovedaná 5. 12. 2007Ágnes Biróminister vnútra SR Robert KaliňákPrečo a na základe akých právnych predpisov polícia ani dodnes nevydala obhajcovi slečny H. Malinovej videozáznam z výsluchu a fotodokumentáciu vyšetrovania?
nezodpovedaná 5. 12. 2007Ágnes Biróminister kultúry SR Marek MaďaričVážený pán minister, máte záujem o zachovanie status quo pre vysielanie v jazykoch národnostných menšín v SRo a požiadate MF SR o účelovo určené finančné prostriedky pre rok 2008, ak by im hrozilo zníženie počtu vysielacích hodín a presunutie na satelit a internet?
nezodpovedaná 5. 12. 2007Ágnes Biróminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajDolnozemský Slovák, Dolná zem – sú historicky zaužívané pojmy a používajú ich na Slovensku i v Maďarsku. Pán minister, ak vás neiritujú tieto pojmy – tak prečo máte výhrady proti taktiež historicky zaužívaným pojmom Felvidék – felvidéki magyarok, veď ak existovala historicky Dolná zem tak existovala aj Horná zem - čo v reči maďarskej je Felvidék - bez toho, že by ich používatelia spochybňovali povojnové usporiadanie Európy.
nezodpovedaná 5. 12. 2007Ágnes Biróminister kultúry SR Marek MaďaričV štátnom rozpočte na rok 2007 schválená čiastka na zriadenie Ústredia diakonie RKC vykázaná v položke za protestantské cirkvi spolu s Evanjelickou diakoniou ECAV bola poukázaná v 2/3 v prospech evanjelickej cirkvi. Vážený pán minister, je vo vašej právomoci rozpočtovým opatrením túto nespravodlivosť napraviť pre rok 2008 – zjednáte nápravu ?
nezodpovedaná 26. 3. 2008Ágnes Biróminister zdravotníctva SR Ivan ValentovičZmluva, ktorú navrhla VšZP pre Všeobecnú nemocnicu v Šali je likvidačná napriek tomu, že nemocnica má dobré ekonomické ukazovatele a zdravie obyvateľov okresu je ohrozované viacerými závažnými faktormi (chem. závod DUSLO Šaľa, jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice a iné) V záujme zachovania dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti môže MZ SR, ako zriaďovateľ a hlavný akcionár VšZP dať opätovne posúdiť dôvody rozhodnutia VšZP ako i zvážiť zachovanie tejto nemocnice v rámci minimálnej siete nemocníc?
nezodpovedaná 9. 4. 2008Ágnes Biróminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajVážený pán minister, schvaľuje ministerstvo trestanie žiakov učiteľmi, ak sa cez prestávku zhovárajú iným jazykom ako je vyučovací jazyk školy? Ak áno - tak ako a prečo?
nezodpovedaná 9. 4. 2008Ágnes Birópodpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny Dušan ČaplovičPodporili by ste financovanie prevádzky menšinových inštitúcií priamo zo štátneho rozpočtu, tak ako je tomu napr. v Maďarsku, kde je vytvorená na to v štátnom rozpočte samostatná položka?
nezodpovedaná 9. 4. 2008Ágnes Biróminister zdravotníctva SR Ivan ValentovičZmluva, ktorú navrhla VšZP pre Všeobecnú nemocnicu v Šali je likvidačná napriek tomu, že má dobré ekonomické ukazovatele a jej zachovanie v petícii žiada vyše 15 tis. občanov Šale a jej okolia. Vypočuje MZ SR žiadosť občanov a dá zvážiť, ako zriaďovateľ a hlavný akcionár VšZP, likvidačné rozhodnutie poisťovne - lebo len tak sa zachová dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov tohto regiónu ?
nezodpovedaná 18. 6. 2008Ágnes Biróminister kultúry SR Marek MaďaričV rámci Európskeho roka medzikultúrneho dialógu 2008, medzi prioritami MK SR uviedlo, že bude presadzovať zväčšenie časového priestoru v médiách pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Čo konkrétneho ste v tejto veci učinili ?
nezodpovedaná 18. 6. 2008Ágnes Biróminister zdravotníctva SR Richard RašiV apríli tohto roku bola na MZ SR doručená petícia na zachovanie nemocnice v Šali, ktorú podpísalo vyše 15 tisíc občanov. Prihliadnete na žiadosť týchto občanov a prehodnotíte vyradenie tejto nemocnice z minimálnej siete ústavných zdravotníckych zariadení?
nezodpovedaná 18. 6. 2008Ágnes Birópodpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny Dušan ČaplovičV Maďarsku Celoštátna slovenská samospráva je partnerom vlády a parlamentu. V oblasti školstva má rozhodujúce slovo, spravuje školy a pri zostavovaní učebných osnov, vydávaní učebníc a ďalších základných direktív rezortu má právo veta.. Podporili by ste vznik podobnej Celoštátnej maďarskej samosprávy na Slovensku ?
zodpovedaná 5. 11. 2008Ágnes Biróminister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán minister vnútra a podpredseda vlády SR, na video záznamoch o futbalovom zápase DAC - Slovan v Dunajskej Strede sú záznamy o tom, že policajti bijú ľudí, ktorí ustupujú, majú zdvihnuté "prázdne ruky" a záznam o tom, že bijú bezvládneho chlapca ležiaceho na zemi. Prešetríte správnosť a adekvátnosť postupu policajtov voči týmto občanom ?
zodpovedaná 5. 11. 2008Ágnes Birópodpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny Dušan ČaplovičVážený pán podpredseda vlády SR, prečo ste nepodporili návrh na odloženie hlasovania v NR SR k Vašej Informácii o rokovaní Fóra maď.poslancov Karpatskej kotliny vtedy, keď zo strany MR bola iniciatíva rokovať v zmysle zmluvy č. 115/1997 Z. z.
nezodpovedaná 5. 11. 2008Ágnes Birópodpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny Dušan ČaplovičVážený pán podpredseda vlády, viackrát ste sa vyjadrili tak, že priznanie kolektívnych práv pre národnostné menšiny je pre vás neprijateľné. Máte známosti o tom ako sa k riešeniu tejto otázky postavila MR?
nezodpovedaná 5. 11. 2008Ágnes Biróminister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán minister vnútra a podpredseda vlády SR, prečo nezasiahli policajti voči fanúšikom na futbalovom zápase DAC -Slovan v Dunajskej Strede, ktorí zo sektora Slovanu hádzali petardy, svetlice a dymovnice na ihrisko ?
nezodpovedaná 26. 11. 2008Ágnes Biróminister vnútra SR Robert KaliňákMV SR rozhodlo o rozpustení extrémistického OZ Slovenská pospolitosť. Bol vyhlásený "princíp nulovej tolerancie voči extrémistom". Dňa 17. novembra 2008 na Nám. Slobody v Bratislave pochodovalo cca 400 sympatizantov SP. Mnohí ľudia sa domnievajú, že v rámci tejto demonštrácie došlo k propagácii fašizmu. Prečo polícia nezasiahla?
nezodpovedaná 26. 11. 2008Ágnes Biróminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajNa Slovensku máme 36 univerzít a vysokých škôl v 14. mestách. Ako ste spokojný s kvalitou slovenských vysokých škôl?
nezodpovedaná 24. 6. 2009Ágnes Biróminister financií SR Ján PočiatekČo sledovalo Daňové riaditeľstvo SR tým, že predvolávali alebo telefonicky sa dotazovali daňovníkov na 2 % asignačnú daň a na to komu ju darovali?
zodpovedaná 3. 2. 2010Ágnes Biróminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajVážený pán minister, podľa zákona o štátnom jazyku celá pedagogická a ostatná dokumentácia škôl s vyučovacím jazykom národností sa vedie dvojjazyčne. Plánujete toto náročné pracovné zaťaženie pedagógov týchto škôl finančne ohodnotiť?
nezodpovedaná 3. 2. 2010Ágnes Biróminister kultúry SR Marek MaďaričVážený pán minister, vláda SR prijala dňa 27.januára 2010 "Stratégiu rozvoja miestnej a regionálnej kultúry", nakoľko sa v nej len okrajovo spomenula kultúra národnostných menšín, bude MK SR spracovaná a vládou SR prijatá aj Koncepcia a stratégia rozvoja kultúry národnostných menšín na Slovensku?