Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 18. 10. 2006István Pásztorpredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, kedy sa predpokladá schválenie finálnej verzie Národného strategického referenčného rámca SR a jej udobrenie Európskou komisiou a v náväznosti na to, kedy sa objavia prvé výzvy na podávanie žiadostí v rámci vytýčených operačných programov?
nezodpovedaná 18. 10. 2006István Pásztorminister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian JanušekPán minister, aké boli podstatné dôvody na nové prepracovanie Národného strategického referenčného rámca SR a v ktorých oblastiach a aké zmeny sa predpokladajú?
nezodpovedaná 21. 3. 2007István Pásztorminister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian JanušekV Programovom vyhlásení vlády SR je uvedené, že sa pripravuje nový zákon o podpore regionálneho rozvoja. V akom štádiu je príprava nového zákona, aké budú nové podmienky podpory regionálneho rozvoja?
nezodpovedaná 21. 3. 2007István Pásztorpodpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny Dušan ČaplovičPán podpredseda vlády, v tlači ste uviedli, že ste ustanovili novú komisiu zameranú na Rómov. Pýtam sa vás, za akým účelom bola zriadená táto komisia, kto sú členmi tejto komisie, napriek tomu, že existuje Úrad splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity. Neznamená to budovanie pararelnych štruktúr?
nezodpovedaná 21. 3. 2007István Pásztorminister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian JanušekSpor zástupcov MVRR a VÚC sa týka alokácie eurofondov vyčlenených pre regióny zo ŠF v programovom období 2007 - 2013. Pán minister, MVRR umožní, aby mohli prostriedky z fondov EÚ alokovať samosprávne kraje a nie úradníci vzdialení od problémov a potrieb občanov kraja?
nezodpovedaná 21. 3. 2007István Pásztorminister financií SR Ján PočiatekVážený pán minister financií, vy nesúhlasíte s daňovou harmonizáciou, pretože daňový systém je konkurečnou výhodou SR. Ako však chcete hájiť suverenitu našej krajiny v priamych daniach pred silnými krajinami EÚ, ak ho nepodporuje ani váš šéf, premiér SR, ako to vyplýva z jeho vyjadrenia z 9. marca 2007 v Bruseli.
nezodpovedaná 21. 3. 2007István Pásztorminister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian JanušekVážený pán minister, už viac mesiacov prebieha spor MVRR a VÚC v oblasti čerpania eurofondov v novom programovom období 2007 - 2013. Pýtam sa vás, či je ochotné MVRR umožniť vznik spostredkovateľských orgánov na úrovni samosprávnychkrajov a za akých podmienok?
nezodpovedaná 21. 3. 2007István Pásztorpodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Ľubomír JahnátekV Programovom vyhlásení vlády sa hovorí o príprave nového zákona o investičných stimuloch. Pýtam sa vás, pán minister, v akom štádiu je príprava tohto nového zákona, a v čom by mal byť prínosom oproti súčasnej platnej právnej úprave, predovšetkým z hľadiska jeho dopadu na najzaostalejšie regióny ako sú okresy RImavská Sobota, Rožňava a Trebišov?
nezodpovedaná 16. 5. 2007István Pásztorpredseda vlády SR Robert FicoV programovom vyhlásení vlády je uvedené, že vláda SR považuje za potrebné spracovať ucelenú víziu regionálneho rozvoja SR na obdobie nasledujúcich 20 rokov. V akom štádiu je vypracovanie vízie? Kedy bude vypracovaná?
nezodpovedaná 16. 5. 2007István Pásztorpredseda vlády SR Robert FicoAko vnímate vyrovnávanie regionálnych rozdielov na Slovensku, aké sú možnosti rozvoja najzaostalejších regiónov?
nezodpovedaná 16. 5. 2007István Pásztorminister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian JanušekAko pokračuje negociácia s Európskou komisiou o návrhu národného strategického referenčného rámca na roky 2007 - 2013, o operačných programoch, finančných alokáciách a termínoch ich schválenia?
nezodpovedaná 16. 5. 2007István Pásztorminister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian JanušekV akom štádiu je vypracovanie nového strategického plánu regionálneho rozvoja Slovenska? V akom časovom horizonte je možné očakávať jeho finálnu verziu?
nezodpovedaná 20. 6. 2007István Pásztorpredseda vlády SR Robert FicoAko vnímate vyrovnávanie regionálnych rozdielov na Slovensku, aké sú možnosti rozvoja najzaostalejších regiónov?
nezodpovedaná 20. 6. 2007István Pásztorminister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian JanušekV akom štádiu je vypracovanie nového strategického plánu regionálneho rozvoja Slovenska? V akom časovom horizonte je možné očakávať jeho finálnu verziu?
nezodpovedaná 20. 6. 2007István Pásztorminister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian JanušekAko pokračuje negociácia s Európskou komisiou o návrhu národného strategického referenčného rámca na roky 2007 - 2013 o operačných programoch, finančných alokáciách a termínoch ich schválenia?
nezodpovedaná 19. 9. 2007István Pásztorminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajVážený pán minister, koľko finančných prostriedkov ste pridelili na havárie škôl a školských zariadení pre Košický kraj a ktoré zariadenia dostali?