Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

12
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 26. 2. 2003Dušan Čaplovičpodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošVláda SR vo svojom Programovom vyhlásení definovala prioritu vzdelávanie. Prečo potom pri krátení výdavkov štátneho rozpočtu v súvislosti s výstavbou závodu Peugeot - Citroen (PSA), nebol z krátenia vyňatý rezort Ministerstva školstva SR, ktorý je katastrofálne finančne nedocenený?
nezodpovedaná 26. 2. 2003Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPrečo sa nerealizovali stanoviská - návrhy pedagogickej obce, aby školy a školské zariadenia boli vyňaté z platieb za plyn ako podnikateľské subjekty?
nezodpovedaná 5. 3. 2003Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPrečo neboli vypočuté pripomienky pedagogickej obce v súvislosti s neriešením vyňatia škôl a školských zariadení z platieb za plyn ako podnikateľských subjektov - školy a školské zariadenia platia nehorázne sumy a aj týmto zakonzervovaným stavom je ohrozená ich funkčnosť.
nezodpovedaná 5. 3. 2003Dušan Čaplovičpodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošVláda vo svojom Programovom vyhlásení deklarovala výraznú podporu vzdelávaniu. Prečo sa to neprejavilo vyňatím rezortu školstva z nedávneho plošného krátenia prostriedkov - výdavkov štátu v súvislosti s aktivitami budovania závodu PSA v Trnave - Zavari (ušetrené prostriedky v rámci VI. rámcového programu pre vedu a výskum EÚ sa mali použiť na iné podvyživené úlohy rezortu školstva).
nezodpovedaná 9. 4. 2003Dušan Čaplovičminister životného prostredia SR László MiklósPán minister, Okresný úrad Bratislava V - odbor životného prostredia rozhodol o umiestnení stavby supermarketu "KAUFLAND - Petržalka" na parcelu 1441 v Bratislave-Petržalka, a to napriek nesúhlasu občanov, ale predovšetkým napriek tomu, že riaditeľka odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie vášho ministerstva konštatovala, že v tejto veci bol dvakrát porušený zákon. Pán minister, čo mienite urobiť, aby porušenie zákona investorom a aj štátnym orgánom bolo napravené?
nezodpovedaná 9. 4. 2003Dušan Čaplovičminister vnútra SR Vladimír PalkoPrečo chce SR vybudovať systém IZS závislý na vybavení krajských úradov, ktoré budú k 1. 1. 2004 zrušené a ich budovy a aj ich vybavenie budú predané, alebo delimitované na VÚC. Vo všetkých krajinách sa takéto systémy budujú ako nezávislé a riadené buď priamo vládou alebo niektorým ministerstvom.
nezodpovedaná 23. 4. 2003Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPrečo sa ministerstvo neangažovalo pri realizácii návrhov pedagogickej obce a to v zmysle, aby školy a školské zariadenia boli vyňaté z platieb za energie - konkrétne za plyn ako podnikateľské subjekty?
nezodpovedaná 23. 4. 2003Dušan Čaplovičpodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošVážený pán podpredseda, prečo v návrhoch štátneho rozpočtu SR na rok 2004 je kapitola Ministerstva kultúry SR Likvidačné poddimenzovaná (až o 1 mld. Sk)?Neuvedomujete si, že v rozpočte sú platy cirkví a náboženských spoločenstiev vo výške okolo 700 mil. Sk a takmer pol mld. na novostavbu SND? Čo zostane na kultúru, kultúrne zariadenia v roku 2004? Nezabúdate, že kultúru si v EÚ bude musieť zabezpečovať štát v záujme ochrany kultúrneho dedičstva a jedinečnosti formovania národnej identity?
nezodpovedaná 23. 4. 2003Dušan Čaplovičminister životného prostredia SR László MiklósPán minister, Okresný úrad Bratislava V., odbor životného prostredia rozhodol o umiestnení stavby Supermarketu "KAUFLAND" v Petržalke na parcelu 1441 v Bratislave-Petržalka, a to napriek nesúhlasu občanov, ale predovšetkým napriek tomu, že riaditeľka odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie vášho ministerstva konštatovala, že v tejto veci bol dvakrát porušený zákon. Pán minister, čo mienite urobiť, aby porušeniu zákona investorom a aj štátnym orgánom bolo napravené.
nezodpovedaná 23. 4. 2003Dušan Čaplovičpodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošVláda SR vo svojom Programovom vyhlásení definovala prioritu vzdelávanie. Pán podpredseda, pýtam sa vás, prečo po tomto verbálnom cvičení nebola pri krátení výdavkov štátneho rozpočtu v súvislosti s výstavbou závodu PEUGEOT-CITROEN (PSA) vyňatá kapitola rezortu školstva, ktorá je katastrofálne finančne poddimenzovaná?
nezodpovedaná 29. 10. 2003Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, starostovia a primátori sa sťažujú, že nedokážu pripraviť rozpočty samospráv pre oblasť školstva. Kedy budú schválené normatívy na žiakov a študentov, bude to do konca tohto roku, veď už rozpočet na rok 2004, bol vo vláde schválený!
nezodpovedaná 29. 10. 2003Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, považujete zavedenie školských poukazov, resp. vzdelávacích poukazov na mimoškolské vzdelávanie, aktivity, za zmysluplné a realizovateľné, pri napätom štátnom rozpočte na rok 2004 pre oblasť školstva?
nezodpovedaná 29. 10. 2003Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, považujete za správne, že čiastka 300 mil. Sk, pôvodne určená na platy verejných zamestnancov, t. j. najmä na platy učiteľov v štátnom rozpočte na rok 2004 sa stála predmetom politického vydierania učiteľov?
nezodpovedaná 29. 10. 2003Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, ako budú použité tohto, resp. budúceho roku finančné prostriedky na Univerzitu J. Selyeho vo výške 100 mil. Sk - určené v kapitálových výdajoch na financovania nákupu a rekonštrukciu priestorov pre účely zriadenej univerzity? Budú, resp. sú aj v tohoročnom rozpočte?
zodpovedaná 3. 12. 2003Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncVážený pán minister, terajší Študentský pôžičkový fond je neštátny a pôsobí efektívne a transparentne. Prečo v návrhu novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách navrhujete ho začleniť pod MŠ SR ako právnickú osobu?
nezodpovedaná 3. 12. 2003Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncVážený pán minister, aká je budúcnosť Študentského pôžičkového fondu?
nezodpovedaná 3. 12. 2003Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncVážený pán minister, prečo nemienite ponechať terajšie postavenie neštátneho Študentského pôžičkového fondu ako právnickej osoby t. j. mimo štruktúr MŠ SR?
nezodpovedaná 3. 12. 2003Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncVážený pán minister, uvažujete so zoštátnením, resp. poštátnením terajšieho Študentského pôžičkového fondu?
zodpovedaná 21. 1. 2004Dušan Čaplovičminister spravodlivosti SR Daniel LipšicVážený pán minister, do rokovania vlády SR 14. 1. 2004 ste zastávali názor, že okresný súd v štruktúre súdnictva zostane v Senici, prečo ste zmenili názor a podporujete ponechanie Okresného súdu v Skalici a zrušenie Okresného súdu v Senici?
nezodpovedaná 21. 1. 2004Dušan Čaplovičminister spravodlivosti SR Daniel LipšicVážený pán minister, vysvetlite mi prečo ste zmenili svoj názor na zrušenie Okresného súdu v Skalici?
nezodpovedaná 21. 1. 2004Dušan Čaplovičminister spravodlivosti SR Daniel LipšicVážený pán podpredseda vlády, vysvetlite mi dôvody prečo sa vo vláde zmenilo vaše stanovisko zachovať Okresný súd v Senici?
nezodpovedaná 21. 1. 2004Dušan Čaplovičminister spravodlivosti SR Daniel LipšicVážený pán minister, vo vláde SR bola dňa 14. 1. 2004 schválená optimalizácia súdnej sústavy SR a tým aj fakt, že sa ruší Okresný súd v Senici, preto ste zmenili svoje stanovisko, ktoré obhajovalo zachovanie tohto súdu v Senici?
nezodpovedaná 21. 1. 2004Dušan Čaplovičminister spravodlivosti SR Daniel LipšicVážený pán podpredseda a minister vlády SR, na rokovaní vlády minulý týždeň bol schválený návrh zákona o sídlach a obvodných súdov SR a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorým sa ruší Okresný súd v Senici. Čo vás viedlo k zmene vášho stanoviska zrušiť Okresný súd v Senici a ponechať Okresný súd v Skalici?
nezodpovedaná 21. 1. 2004Dušan Čaplovičminister spravodlivosti SR Daniel LipšicVážený pán minister, čo viedlo vládu SR v alternácii Okresného súdu v Senici a Okresného súdu v Skalici prikloniť sa k zrušeniu súdu v Senici a zachovanie súdu v Skalici?
zodpovedaná 4. 2. 2004Dušan Čaplovičminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkVysvetlite mi, vážený pán minister, prečo sa vo vašom rezorte koná obsadzovanie funkcií v štátnej správe tak, že vopred je určený víťaz tzv. konkurzu?
nezodpovedaná 4. 2. 2004Dušan Čaplovičminister výstavby a regionálneho rozvoja SR László GyurovszkyVážený pán minister, vysvetlite mi prosím, prečo sa vo vašom rezorte - ministerstve uskutočňujú výbery do funkcií štátnych úradníkov, podľa už vopred určeného scenára, že víťaz je vopred určený?
nezodpovedaná 4. 2. 2004Dušan Čaplovičpodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošAko vysvetlíte, pán podpredseda vlády, že vo vašom rezorte sa obsadzovanie funkcií štátnych úradníkov deje tak, že vopred je určený víťaz?
nezodpovedaná 4. 2. 2004Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncVážený pán minister, situácia okolo Národného tenisového centra (NTC) sa stále viac a viac zamotáva. Vy o tom iste dobre viete. Kladiem vám preto otázku: Bude môcť Národné tenisové centrum poskytovať lacné a primerané služby mladej generácii alebo len deťom bohatej smotánky?
nezodpovedaná 4. 2. 2004Dušan Čaplovičminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacAko vysvetlíte, pán minister, že obsadzovanie funkcií v štátnej správe vo vašom rezorte sa uskutočňuje systémom, ktorý dopredu určuje víťaza?
nezodpovedaná 3. 3. 2004Dušan Čaplovičminister kultúry SR Rudolf ChmelVážený pán minister, kedy budú finančne vysporiadané požiadavky na predložené projekty v rámci všetkých programov MK SR?
nezodpovedaná 3. 3. 2004Dušan Čaplovičminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacVážený pán minister, aký je aktuálny stav zadlžovania nemocníc v Bratislave v horizonte rokov 2000-2003 a čo chcete s dlhom urobiť, či je rušenie zdravotných zariadení v Bratislave jedným z riešení?
nezodpovedaná 3. 3. 2004Dušan Čaplovičminister kultúry SR Rudolf ChmelVážený pán minister, v akom stave je moje už dvakrát interpelované riešenie spravovania pamätníka holokaustu v Bratislave a podnájom Múzea židovskej kultúry v Mestskom kultúrnom stredisku, ktorého zriaďovateľom je Magistrát hlavného mesta SR?
nezodpovedaná 3. 3. 2004Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncVážený pán minister, mienite prehodnotiť, resp. dofinancovať rozdiely v normatívoch na základné a stredné školy, ako aj školské zariadenia, najmä na umelecké školy, ale aj podhodnotené študentské domovy, školské jedálne a materské školy?
nezodpovedaná 3. 3. 2004Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncVážený pán minister, kedy bude v tomto roku splnená požiadavka vysokých škôl - Slovenskej rektorskej konferencie o dofinancovanie vo výške 380 miliónov korún, t. j. dofinancovanie každoročného navýšenia rozpočtu univerzít o 0,1 % HDP?
nezodpovedaná 10. 3. 2004Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncVážený pán minister, vysvetlite aká je budúcnosť Národného tenisového centra, ako budú vysporiadané jeho dlhy a jeho terajšia a budúca réžia?
nezodpovedaná 10. 3. 2004Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncVážený pán minister, aké opatrenie prijmete v oblasti školstva v súvislosti s budovaním automobilového priemyslu v SR?
nezodpovedaná 10. 3. 2004Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncVážený pán minister, aké konkrétne opatrenie prijmete - do prijatia nového zákona o výchove a vzdelaní - v súvislosti s podceňujúcim postavením školy a tried pre intelektovo nadané deti?
nezodpovedaná 10. 3. 2004Dušan Čaplovičminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacVážený pán minister, aký je aktuálny stav zadlžovania nemocníc v Bratislave v horizonte rokov 2000 - 2003 a čo mienite urobiť s dlhom, či je rušenie zdravotníckych zariadení v Bratislave jediným riešením?
nezodpovedaná 10. 3. 2004Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncVážený pán minister, vysvetlite, prečo doteraz nie je funkčná Kurikulárna rada pri MŠ SR?
nezodpovedaná 10. 3. 2004Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncVážený pán minister, presadzujete transparentnosť a efektívnosť financovania, prečo však ste doteraz nepripravili rozpísaný rozpočet pre verejné vysoké školy na rok 2004?
nezodpovedaná 10. 3. 2004Dušan Čaplovičminister kultúry SR Rudolf ChmelVážený pán minister, ako zareagujete a ako budete riešiť vynútené vysťahovanie Múzea židovskej kultúry SNM pod tlakom Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy?
nezodpovedaná 10. 3. 2004Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncVážený pán minister, prečo nie je doteraz rozpísaný rozpočet na rok 2004 pre verejné vysoké školy?
zodpovedaná 12. 5. 2004Dušan Čaplovičminister kultúry SR Rudolf ChmelVážený pán minister, ako budete riešiť existujúci viac ako 4 miliónový deficit na činnosť národnostných múzeí v SR; konkrétne keď napr. na Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku chýba viac ako 2 milióny Sk?
nezodpovedaná 12. 5. 2004Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncVážený pán minister, vysvetlite mi zaujímavú zhodu vašich stretnutí so študentmi vysokých škôl na jednotlivých VŠ s aktivitami pravicových mládežníckych organizácií. Prečo ich neorganizuje na autonómnej pôde VŠ Študentská rada vysokých škôl, ale pravicové mládežnícke organizácie?
nezodpovedaná 12. 5. 2004Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncVážený pán minister, odpovedzte mi, prečo nie je doteraz funkčná Kurikulárna rada pri MŠ SR?
nezodpovedaná 12. 5. 2004Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, aké opatrenia prijímate v oblasti školstva v súvislosti s budovaním automobilového priemyslu v SR?
nezodpovedaná 12. 5. 2004Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncVážený pán minister, aké opatrenia prijmete pri financovaní tried a školy pre intelektovo nadané deti?
nezodpovedaná 12. 5. 2004Dušan Čaplovičminister kultúry SR Rudolf ChmelVážený pán minister, ako sa ubránite tlakom, aby sa Národná kultúrna pamiatka Hrad - Červený Kameň, do ktorej išli v posledných rokoch štedré stámiliónová investície, dostala do správy VÚC - Bratislavského samosprávneho kraja?
nezodpovedaná 12. 5. 2004Dušan Čaplovičpodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošVážený pán podpredseda, agenda starostlivosti o zahraničných Slovákov sa stáva po vstupe SR do EÚ veľmi dôležitou, a to najmä vo väzbe na nový európsky program starostlivosti o diaspóry, konkrétne jednotlivých štátov, ako aj EÚ. Prečo vo východiskách rozpočtu verejnej správy na roky 2005- 2007 sa uvažuje s čiastkou len 2,65 mil. Sk pri Úrade vlády SR na podporu starostlivosti o krajanov žijúcich v zahraničí?
nezodpovedaná 12. 5. 2004Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncVážený pán minister, kedy bude už konečne MŠ SR venovať pozornosť celému školstvu a nielen podľa straníckej príslušnosti pána ministra a oboch štátnych tajomníkov, t. j. cirkevnému, národnostnému a súkromnému školstvu?
12