Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 18. 10. 2006László Szigetiminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajPrečo trvá vybavenie žiadosti o pôžičke pre začínajúcich učiteľov tak dlho, niekedy až 14 - 15 mesiacov?
nezodpovedaná 13. 12. 2006László Szigetiminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajNa základe akých kritérií ste zriadili a vyberali členov Rady ministra pre národnostné školstvo?
nezodpovedaná 21. 3. 2007László Szigetiminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajAkým spôsobom budete riešiť údajný únik infomácií (testov) v súvislosti s Monitorom 9?
nezodpovedaná 16. 5. 2007László Szigetiminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajMáte v rozpočte MŠ finančné prostriedky na zníženie maximálneho počtu žiakov v triedach základných a stredných škôl? Ak nie, ako to chcete realizovať?
nezodpovedaná 27. 6. 2007László Szigetiminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajAko ovplyvnia plánované organizačné zmeny na MŠ SR existenciu a chod odboru pre vzdelávanie národnostných menšín?
nezodpovedaná 17. 10. 2007László Szigetiminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajKedy zrušíte svoje stanovisko s ohľadom uvádzania zemepisných názvov v maďarských prekladoch učebníc schvaľovaných MŠ SR uvedené vo vašom liste č. CD-2006-134/4205-2-sekr.
nezodpovedaná 17. 10. 2007László Szigetiminister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian JanušekPrečo obce, ktoré majú školy s nižším počtom žiakov ako 200, sa nemôžu uchádzať o finančné prostriedky z EÚ v rámci vášho OP?
nezodpovedaná 17. 10. 2007László Szigetiminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajAko budete riešiť akútny nedostatok finančných prostriedkov pre neštátne ZUŠ a neštátne školské zariadenia?
nezodpovedaná 24. 10. 2007László Szigetiminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajKedy zrušíte svoje stanovisko s ohľadom uvádzania zemepisných názvov v maďarských prekladoch učebníc schvaľovaných MŠ SR uvedené vo vašom liste č. CD-2006-136/4205-2-sekr.?
nezodpovedaná 24. 10. 2007László Szigetiminister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian JanušekPrečo obce, ktoré majú školy s nižším počtom žiakov ako 200 sa nemôžu uchádzať o finančné prostriedky z EÚ v rámci nášho OP?
nezodpovedaná 28. 11. 2007László Szigetiminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajPredseda vlády R. Fico sľúbil zachovanie status quo v oblasti práv národnostných menšín. Vy, pán minister, chcete zmeniť používanie geografických názvov v učebniciach pre školy s vyučovacím jazykom maďarským. Prečo to robíte a čo vám na to povie premiér Fico?
nezodpovedaná 5. 12. 2007László Szigetiminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajPoznáte učebnicu Geografia 2. diel - Slovensko pre 2. ročník gymnázií s vyučovacím jazykom maďarským od autorov Lauko-Talmači a od vydavateľa ORBIS PICTUS? Prečo nemôžu byť uvedené geografické názvy naďalej používané v tejto podobe?
nezodpovedaná 6. 2. 2008László Szigetiminister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian JanušekPrečo diskriminujete uchádzačov o NFP v rámci opatrenia 1.1. Infraštruktúra vzdelávania ROP, netransparentným zverejnením internetovej rezervácie termínov na predloženie žiadostí o NFP?
nezodpovedaná 6. 2. 2008László Szigetiminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajAké je personálne zloženie útvaru MŠ, ktorý sa stará o vzdelávanie národnostných menšín, kto ho vedie a aké skúsenosti majú jednotliví zamestnanci z oblasti vzdelávania národnostných menšín?
nezodpovedaná 13. 2. 2008László Szigetiminister vnútra SR Robert KaliňákAký bude ďalší osud hraničnej polície SR?
nezodpovedaná 14. 5. 2008László Szigetiminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajAko budete riešiť požiadavku vyše 20 tis. rodičov o zachovaní "status quo" v oblasti výchovy a vzdelávania príslušníkov národnostných menšín?
nezodpovedaná 18. 6. 2008László Szigetipredseda vlády SR Robert FicoJe podľa Vás stanovisko ministra školstva v súvislosti s problematikou uvádzania geografických názvov v učebniciach v jazyku národnostnej menšiny v súlade Vami sľúbeného zachovania STATUS QUO v oblasti práv národnostných menšín?
nezodpovedaná 18. 6. 2008László Szigetipodpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny Dušan ČaplovičJe podľa vás stanovisko ministra školstva v súvislosti s problematikou uvádzania geografických názvov v učebniciach v jazyku národnostnej menšiny v súlade s pánom premiérom a vami sľúbeného zachovania status quo v oblasti práv národnostných menšín?
nezodpovedaná 18. 6. 2008László Szigetiminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajJe vaše stanovisko v súvislosti s problematikou uvádzania geografických názvov v učebniciach v jazyku národnostnej menšiny v súlade s pánom premiérom sľúbeného zachovania status quo v oblasti práv národnostných menšín?
nezodpovedaná 10. 9. 2008László Szigetiminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajKedy dostanú školy chýbajúce učebnice? Najväčšie problémy sú s učebnicou Biológia pre 5. ročník ZŠ a učebnicou Slovenský jazyk pre 1. ročník gymnázia. Kedy ich dodáte školám?
nezodpovedaná 22. 10. 2008László Szigetiminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajPrečo neakceptujete pánom premiérom Ficom sľúbené status quo pri vydávaní učebníc pre školy s vyučovacím jazykom maďarským?
nezodpovedaná 4. 2. 2009László Szigetiminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajKedy dostanú školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín nové učebnice v zmysle novely školského zákona prijatej dňa 3. 2. 2009 v NR SR?
nezodpovedaná 4. 2. 2009László Szigetiminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajAké opatrenia mienite prijať na odstránenie problémov a nedostatkov v súvislosti s vydávaním vysvedčení?
zodpovedaná 15. 4. 2009László Szigetiminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajKedy dostanú žiaci škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín učebnice, v ktorých geografické názvy budú uvedené dvojjazyčne v súlade s prijatou novelou školského zákona?
zodpovedaná 24. 6. 2009László Szigetiminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajBudú mať žiaci národnostných škôl od 1. septembra v učebniach uvedené geografické názvy dvojjazyčne?
nezodpovedaná 9. 9. 2009László Szigetiminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajPodobne ako vlani aj v tomto roku meškajú učebnice pre základné a stredné školy. Kto je zodpovedný za toto meškanie a kedy dostanú školy učebnice?
zodpovedaná 28. 10. 2009László Szigetiminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajSľúbili ste, že do konca októbra naše školy dostanú chýbajúce učebnice. Je tu koniec októbra a školám stále chýbajú učebnice. Povedzte už konečne, kedy ich dostanú?
nezodpovedaná 28. 10. 2009László Szigetiminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajAký objem finančných prostriedkov chcete vyčleniť v roku 2010 na ohodnotenie aktivít pedagógov v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch?
zodpovedaná 10. 2. 2010László Szigetiminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajKedy predložíte návrhy na vymenovanie za profesorov prezidentovi SR z Vysokej školy zdravotníckej a sociálnej práce sv. Alžbety podľa § 102 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z.?
zodpovedaná 3. 3. 2010László Szigetiminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajV zmysle § 14 zákona č. 184/2009 o odbornom vzdelávaní a príprave mal sa zriadiť Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy. Funguje už tento fond? Akými finančnými prostriedkami disponuje? Ako napomáha rozvoju odborného vzdelávania a prípravy?
nezodpovedaná 3. 3. 2010László Szigetiminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajAký objem finančných prostriedkov dáte školám na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z prijatého zákona o podpore vlastenectva?
nezodpovedaná 3. 3. 2010László Szigetiminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajAko je zabezpečené v našom vzdelávacom systéme vyučovanie dejín národnostných menšín v rámci národnostného školstva, s osobitným zreteľom na maďarskú národnostnú menšinu?