Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

123
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 16. 9. 2020Miloš Svrčekminister vnútra SR Roman MikulecVážený pán minister, na ministerstve vnútra sa 30. júla 2020 uskutočnilo stretnutie šéfov rezortov vnútra, životného prostredia a rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Počiatočné finančné náklady na riešenie situácie odhaduje podľa mediálnych vyjadrení rezort vnútra na zhruba 500-tisíc eur, neskôr v rámci likvidácie nebezpečného odpadu a ďalších nevyhnutných krokov by malo ísť predbežne o sumu 5 mil. eur. Na čo konkrétnejšie sa majú použiť uvedené finančné sumy a v akom časovom horizonte?
zodpovedaná 16. 9. 2020Miloš Svrčekminister životného prostredia SR Ján BudajVážený pán minister, aké konkrétne opatrenia v najbližších mesiacoch navrhujete na riešenie environmentálnej záťaže z bývalej výroby PCB látok v závode Chemko Strážske, kvôli ktorej bola začiatkom tohto roka vyhlásená mimoriadna situácia v Košickom a Prešovskom kraji?
zodpovedaná 16. 9. 2020Miloš Svrčekminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján MičovskýVážený pán minister, aké konkrétne opatrenia v najbližších mesiacoch navrhujete na riešenie environmentálnej záťaže z bývalej výroby PCB látok v závode Chemko Strážske, kvôli ktorej bola začiatkom tohto roka vyhlásená mimoriadna situácia v Košickom a Prešovskom kraji?
zodpovedaná 16. 9. 2020Miloš Svrčekminister vnútra SR Roman MikulecVážený pán minister, ministerstvo vnútra ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 26. júna 2019 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom: OPLZ-PO6-SC611-2019-1. V súvislosti s predmetnou výzvou sa chcem informovať, aký je aktuálny stav plnenia predmetnej výzvy, ako prebieha hodnotiaci proces, koľko žiadostí o nenávratný finančný príspevok bolo schválených a v akej celkovej alokácii. Zároveň, aká je zostatková alokácia na predmetné opatrenie, prípadne, či sa ešte plánuje vyhlásenie ďalšieho kola predmetnej výzvy, a zároveň kedy žiadatelia budú informovaní o stave ich žiadostí?
zodpovedaná 16. 9. 2020Miloš Svrčekminister vnútra SR Roman MikulecVážený pán minister, rada vlády pre prevenciu kriminality pod Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v predchádzajúcich rokoch vyhlasovalo výzvy, na ktoré sa podávali žiadosti okresným úradom v sídlach krajov, ktoré sú v súlade s prioritami Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 2016 - 2020 podľa zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Týmto sa chcem informovať, či sa aj tento rok plánuje vyhlásenie výzvy. Ak áno, tak v akej celkovej alokácii a kedy je predpokladaný termín jej vyhlásenia.
zodpovedaná 16. 9. 2020Miloš Svrčekminister vnútra SR Roman MikulecVážený pán minister, aké konkrétne opatrenia v najbližších mesiacoch navrhujete na riešenie environmentálnej záťaže z bývalej výroby PCB látok v závode Chemko Strážske, kvôli ktorej bola začiatkom tohto roka vyhlásená mimoriadna situácia v Košickom a Prešovskom kraji?
zodpovedaná 16. 9. 2020Miloš Svrčekpodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováVážená pani podpredsedaníčka, dňa 19. mája 2020 bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (kód výzvy 6407/2020/OSMRR). V súvislosti s predmetnou výzvou sa chcem informovať, aký je aktuálny stav plnenia predmetnej výzvy, aké sú hodnotiace kritériá, v akom stave sú projekty, koľko projektov bolo schválených, koľko projektov zamietnutých a aká alokácia bola rozdelená? V prípade, ak predmetná výzva nebola vyhodnotená, chcem sa informovať, aký je predpokladaný termín, že bude vyhodnotená?
zodpovedaná 16. 9. 2020Miloš Svrčekminister vnútra SR Roman MikulecVážený pán minister, ministerstvo vnútra ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) v decembri 2019 vyhlásilo výzvu na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení - OPLZ-PO6-SC612-2019-2. V súvislosti s predmetnou výzvou sa chcem informovať, aký je aktuálny stav plnenia predmetnej výzvy, ako prebieha hodnotiaci proces, koľko žiadostí o nenávratný finančný príspevok bolo schválených a v akej celkovej alokácii. Zároveň, aká je zostatková alokácia na predmetné opatrenie, prípadne, či sa ešte plánuje vyhlásenie ďalšieho kola predmetnej výzvy?
zodpovedaná 16. 9. 2020Miloš Svrčekminister životného prostredia SR Ján BudajVážený pán minister, na ministerstve vnútra sa 30. júla 2020 uskutočnilo stretnutie šéfov rezortov vnútra, životného prostredia a rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Cieľom stretnutia ministrov bolo oboznámiť dotknuté rezorty a ich predstaviteľov s vývojom envirozáťaže Chemka Strážske od vzniku až po kroky, ktoré ministerstvo vnútra vykonalo po vyhlásení mimoriadnej situácie. Na stretnutí ste predostreli ponuku odborných kapacít ministerstva životného prostredia, pričom vo fáze odbornej prípravy sa ministerstvo životného prostredia zhostilo koordinácie expertného tímu, ktorý ste plánovali ako minister zvolať do 14 dní na pôde ministerstva životného prostredia. Aké sú závery rokovania predmetného expertného tímu a v akých časových intervaloch sa bude uvedený tím zvolávať?
zodpovedaná 25. 11. 2020Miloš Svrčekministerka spravodlivosti SR Mária KolíkováVážená pani ministerka, tento týždeň ste predstavili verejnosti novú súdnu mapu, ktorej cieľom má byť špecializácia sudcov a zlepšenie kvality rozhodnutí. Zásadným sa javí nová mapa všeobecných a správnych súdov. V tejto súvislosti sa chcem opýtať, akým spôsobom máte v pláne riešiť personálne a materiálne kapacity zrušených okresných a krajských súdov, ktoré máte v pláne zrušiť?
zodpovedaná 25. 11. 2020Miloš Svrčekministerka spravodlivosti SR Mária KolíkováVláda SR v rámci svojho Programového vyhlásenia uviedla, že by v súčinnosti s Národnou radou zvážila zavedenie inštitútu súkromnej obžaloby v trestnom konaní aj bez ingerencie orgánov činných v trestnom konaní, v ktorom budú posudzované vybrané trestné činy týkajúce sa sféry poškodeného podľa vzoru nemeckej právnej úpravy. Vykonal rezort v súvislosti s uvedeným inštitútom nejaké kroky?
zodpovedaná 25. 11. 2020Miloš Svrčekministerka spravodlivosti SR Mária KolíkováVážená pani ministerka, rekodifikácia súkromného práva nadväzuje na legislatívny zámer rekodifikácie občianskeho práva schválený vládou SR uznesením č. 13 zo 14. 1. 2009. V tejto súvislosti sa chcem informovať, aký je plán súčasného rezortu spravodlivosti v rámci prípravy nového Občianskeho zákonníka a návrh novej zákonnej úpravy práva obchodných spoločností?
nezodpovedaná 2. 12. 2020Miloš Svrčekminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján MičovskýVážený pán minister, aký je stav projektov pozemkových úprav v súčasnosti? Koľko finančných prostriedkov je vyčlenených na uvedené projekty a v koľkých katastrálnych územiach? Realizujú sa aj jednoduché pozemkové úpravy? V akom množstve a kde?
zodpovedaná 3. 2. 2021Miloš Svrčekminister zdravotníctva SR Marek KrajčíVážený pán minister, momentálne máme jednu z najvyšších kriviek úmrtnosti pacientov chorých na COVID-19. Na verejnosti stále intenzívnejšie rezonuje možnosť liečby COVID-u farmaceutickými prostriedkami, t. j. liekmi ako napríklad IVERMECTIN. Podľa mojich informácií k dnešnému dňu nie je zaregistrovaný tento liek IVERMECTIN na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv. Chcel by som sa informovať, či bolo vydané "povolenie na terapeutické použitie neregistrovaného lieku", a to konkrétne IVERMECTIN tablets IV-Bect 6tbl 100x6 mg, a to len na 5 000 ks balenia a len do 26. 7. 2021. V tejto súvislosti by ma ja zaujímalo, v ktorých zariadeniach a komu bude tento liek dostupný? Je to konečné číslo povoleného počtu kusov? Ktorý lekár môže tento liek predpísať a v akom zariadení?
zodpovedaná 3. 2. 2021Miloš Svrčekminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav GröhlingVážený pán minister, momentálne máme otvorené len niektoré materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Tento týždeň vás viacero mimovládnych organizácií vyzvalo, aby bola prezenčná výučba na základných a stredných školách chránená podobne ako nemocnice či kritická infraštruktúra. Prísne opatrenia musia podľa nich slúžiť na to, aby sa pomohlo zdravotníctvu a deti mohli chodiť do školy. Zároveň je podľa nich nevyhnutné, aby spôsob otvárania škôl neprehlboval diskrimináciu. Uvažovali sta aj nad predmetnou možnosťou?
nezodpovedaná 3. 2. 2021Miloš Svrčekminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav GröhlingVážený pán minister, od 11. januára 2021 školy fungujú dištančným spôsobom výučby. V súvislosti s uvedeným by som sa chcel opýtať, či má rezort školstva pripravený plán, akým spôsobom by chcelo postupne otvárať školy a na základe akého kľúča. Otváranie škôl by mohlo prebiehať aj postupne, najprv v predškolských zariadeniach a na prvom stupni základných škôl, potom na ich druhom stupni, následne na stredných školách, prednostne v maturitných ročníkoch. Sú tu rôzne možnosti delenia tried, kombinácia prezenčného a dištančného vzdelávania. Uvažovali ste aj nad predmetnou možnosťou?
nezodpovedaná 3. 2. 2021Miloš Svrčekminister zdravotníctva SR Marek KrajčíVážený pán minister, ruská vakcína Sputnik V má 91,6-percentnú účinnosť pri zabránení symptomatickému priebehu ochorenia COVID-19. Vyplýva to z predbežných výsledkov štúdie zverejnených v lekárskom časopise The Lancet. V tejto súvislosti sa chcem opýtať, či v súčasnej dobe komunikuje štát s ruskou stranou o uzavretí dohody o zabezpečení dodávok a distribúcie tejto vakcíny na Slovensko. Ak nie, či a zároveň, akým spôsobom chcete zabezpečiť zaobstaranie uvedenej vakcíny na Slovensku? V akej dobe očakávate, že by sa mohla daná vakcína aplikovať našim občanom?
nezodpovedaná 17. 3. 2021Miloš Svrčekminister vnútra SR Roman MikulecVážený pán minister, ak chce cudzinec získať občianstvo SR, potrebuje v zmysle zákona o občianstve SR doložiť aj odpis z registra trestov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom a odpis z registra trestov každého štátu, v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR. Z praxe nastáva problém, kedy krajiny tzv. tretieho sveta, kam teraz už spadá aj Spojené kráľovstvo, takýto opis nevydávajú občanom, ktorí sa nachádzajú už v SR a požiadajú o občianstvo SR. Bez zabezpečenia tohto výpisu im občianstvo SR nie je udelené, hoci ich manžel a deti slovenské občianstvo majú. Čo robiť v tomto prípade?
nezodpovedaná 17. 3. 2021Miloš Svrčekpodpredseda vlády a minister financií SR, poverený vedením Ministerstva zdravotníctva SR Eduard HegerVážený pán minister, v súvislosti s pandémiu COVID-19 stále zo strany odbornej, ako aj laickej verejnosti rezonujú otázky možnosti liečby COVID-19 farmaceutickými prostriedkami, , t. j. liekmi ako Ivermectin, Ivermex, Ermetin, Fabiflu a pod. Chcem sa opýtať, ako plánuje vláda SR v najbližšom čase zabezpečiť lieky pre občanov SR, ktoré som spomínal. Má vláda SR pripravenú koncepciu v uvedenej oblasti?
nezodpovedaná 31. 3. 2021Miloš Svrčekpodpredseda vlády a minister financií SR, poverený vedením Ministerstva zdravotníctva SR Eduard HegerVážený pán minister, kúpeľná liečba pre postcovidových pacientov stále nie je v aplikácii. V indikačnom zozname momentálne diagnóza, na ktorú by sa kúpeľná liečba indikovala neexistuje. Dokonca v súčasnej dobe nie sú ešte urobené ani kritériá, komu by ju lekár mohol predpísať. Kúpele pre to čakajú s voľnými kapacitami na pacientov, ktorým by mohli pomáhať. Ako mienite riešiť daní nelichotivú situáciu?
nezodpovedaná 1. 12. 2021Miloš Svrčekminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýV súvislosti so spustením podmienok na hromadných športových podujatiach sa chcem opýtať, či sa chystá prehodnotenie opatrení, ktoré sú podľa môjho názoru likvidačné. Týmito opatreniami sa zabila možnosť dohrať amatérske a mládežnícke súťaže. Keď sú možné opatrenia v zahraničí v režime OP, prečo to nie je možno v Slovenskej republike?
nezodpovedaná 2. 2. 2022Miloš Svrčekminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýVážený pán minister, predstavitelia cirkví žiadajú, aby mohli do kostolov chodiť opäť všetci ľudia. Poukazujú na to, že do základných prevádzok sa pri dodržiavaní prísnych pravidiel umožňuje vstup aj neočkovaným. Uvažujete v tejto oblasti nad potencionálnym uvoľnením opatrení?
nezodpovedaná 2. 2. 2022Miloš Svrčekminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýVážený pán minister, momentálne Slovensko zažíva veľké množstvo prípadov pozitívnych na COVID-19, variant Omicron. Evidentne pôjde o prudkú a rýchlu vlnu. Chcem sa opýtať, akým trendom pôjde Slovensko po odznení vlny Omicronu a ktoré opatrenia očakávate, že sa budú uvoľňovať.
nezodpovedaná 2. 2. 2022Miloš Svrčekminister životného prostredia SR Ján BudajVážený pán minister, MŽP SR finalizuje proces vyhlásenia prírodnej rezervácie Oborínsky luh, ktorá je v súkromnom vlastníctve. V súvislosti s uvedeným vyhlásením prírodnej rezervácie sa chcem informovať v akom štádiu je legislatívny proces.
nezodpovedaná 2. 2. 2022Miloš Svrčekminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýVážený pán minister, chcel by som sa informovať v akom stave je výstavba Nemocnice Rázsochy. Zvažuje vláda možnosť odkúpiť stavbu súkromnej nemocnice, ktorá by mala slúžiť ako univerzitná? Na ktorých nevyhnutných krokoch momentálne pracujete v súvislosti s výstavbou modernej univerzitnej nemocnice pre Bratislavu?
zodpovedaná 16. 2. 2022Miloš Svrčekminister dopravy SR Andrej DoležalVážený pán minister, chcel by som sa informovať v akom stave je verejné obstarávanie na kruhový objazd v meste Strážske. V akom časovom horizonte očakávate začiatok výstavby tohto mimoriadne dôležitého kruhového objazdu pre obyvateľov okresu Michalovce a Humenné?
zodpovedaná 16. 2. 2022Miloš Svrčekpodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard SulíkVážený pán minister, vyjadril ste sa, že idete spúšťať tretí blok atómovej elektrárne Mochovce. Pôvodne sa plánovala dostavba za necelé tri miliardy eur, nakoniec budete potrebovať okolo 6,2 miliardy eur. Môžete mi konkretizovať, čo je za takýmto obrovským prekročením plánovaného rozpočtu výstavby?
zodpovedaná 16. 2. 2022Miloš Svrčekminister životného prostredia SR Ján BudajZneškodnenie PCB látok ťažkých kovov a sanácia priľahlého územia v okolí Strážskeho a Odkaliska Poša sa nachádza aj v programovom vyhlásení vlády. Na jeseň minulého roka sa začalo s likvidáciou sudov s PCB. Chcem sa informovať, čo je v pláne vlády Slovenskej republiky na nasledujúce obdobie v súvislosti s touto najväčšou environmentálnou PCB záťažou na svete?
nezodpovedaná 16. 2. 2022Miloš Svrčekminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan KorčokRakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg kritizuje sťahovanie diplomatov z Kyjeva. Tiež odsúdil výroky amerického prezidenta Bidena o hrozbe "svetovej vojny" a považuje ich za nebezpečné. Rakúsky minister zahraničných vecí považuje za problematický signál voči ľuďom na Ukrajine, ak niekto predčasne sťahuje vlastných diplomatov. Ako nazeráte na uvedenú kritiku, keďže Slovensko stiahlo svojich diplomatov v Kyjeve a Užhorode.
nezodpovedaná 16. 2. 2022Miloš Svrčekminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav GröhlingTohtoroční maturanti sa učili pomaly polovicu celého štúdia na strednej škole formou dištančného vyučovania. Nie sú dodnes dáta o tom ako efektívna bola táto forma výučby. Pre mnohých je nepochopiteľná myšlienka štandardného priebehu maturít, pretože situácia, ktorá viedla k zrušeniu maturít v minulom roku je podobná aj teraz. Viete nám predložiť fakty, ktoré hovoria za uskutočnenie maturitných skúšok?
nezodpovedaná 16. 2. 2022Miloš Svrčekminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýVážený pán minister, podľa zástupcov Lekárskeho odborového združenia je situácia taká, že lekárski odborári hovoria o výpovediach, ak vláda nepríde s konktrétnymi riešeniami požiadavok, ktoré lekári majú. Môžete informovať o tom, čo konkrétne plánuje vláda spraviť, aby zamedzila odchodu lekárov, zdravotného personálu zo zdravotníctva?
nezodpovedaná 16. 3. 2022Miloš Svrčekminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýJediné protipandemické opatrenie, ktoré bude platiť po 14. 3. 2022 je povinné nosenie respirátorov. Kedy očakávate, že dôjde k definitívnemu zrušeniu povinného nosenia respirátorov?
nezodpovedaná 16. 3. 2022Miloš Svrčekminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýVážený pán minister, chcel by som sa informovať či máte k dispozícii informáciu, koľko občanov Ukrajiny využilo od vzniku utečeneckej krízy v dôsledku vojny na Ukrajine dostupné a bezplatné očkovenie proti Covidu.
nezodpovedaná 16. 3. 2022Miloš Svrčekminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel VlčanMúka má byť na jar na našom trhu na dvojnásobku vlaňajšej ceny, mäso by malo zdražieť o 25 až 30 %, rožok má stáť 15 %. Avizujú to v súvislosti s vojnou na Ukrajine najväčší potravinári. Aké kroky chystá vláda v riešení tejto situácie. Uvažuje o nejakých krokoch, ktoré by uľahčili situáciu pre niektoré vybrané skupiny obyvateľstva? Napríklad seniorov?
nezodpovedaná 16. 3. 2022Miloš Svrčekpodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard SulíkPodľa medializovaných informácií by Slovensko mohlo byť úplne nezávislé od ruského plynu najskôr v roku 2027. Aké kroky sa chystá spraviť Vláda SR, aby sa dali nahradiť ruské dodávky tak, aby to bolo komfortné pre naše hospodárstvo?
zodpovedaná 23. 3. 2022Miloš Svrčekpodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard SulíkSlovenský priemysel dostáva pre vojnu na Ukrajine ďalší silný úder. S ruskou rudou sa neráta už od rozpútania konfliktu, no domácim hutníckym podnikom teraz začalo prichádzať menej rudy aj z Ukrajiny ničenej ruskými útokmi. Dodávky ukrajinskej železnej rudy klesli o 30 až 40 percent a momentálne sa diskutuje o tom, či naši hutníci udržia výrobu na plných objemoch. Má štát pripravené nejaké dlhodobé alternatívy pri riešení danej situácie?
nezodpovedaná 23. 3. 2022Miloš Svrčekminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav GröhlingNa Slovensko prišlo viac ako 250-tisíc utečencov z Ukrajiny, o dočasné útočisko požiadalo viac ako 47-tisíc z nich. Len za pondelok prišlo na Slovensko viac ako tisíc detí. V materských školách je zaradených k utorku 159 detí. Základné školy navštevuje 2988 žiakov, 326 je stredoškolákov. Akým spôsobom štát pomáha nájsť školu pre ich deti, keďže napr. bratislavské škôlky sú už takmer plné?
nezodpovedaná 23. 3. 2022Miloš Svrčekminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýJarná vlna sa evidentne začala už aj na Slovensku. Tretina prípadov je nový subvariant omikronu. Príjmy do nemocníc zatiaľ nerastú, no klesajú pomalšie ako po predchádzajúcich vlnách. Krivka nových prípadov už rastie na mnohých miestach Európy – a vlna prichádza aj na Slovensko. Plánuje MZ SR sprísniť opatrenia?
nezodpovedaná 23. 3. 2022Miloš Svrčekminister obrany SR Jaroslav NaďEÚ v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajine posilní spoločnú obranu a vytvorí sily rýchlej reakcie so silou až 5 000 vojakov. Ministri zahraničia a obrany členských krajín Únie schválili novú strategickú koncepciu. Akým počtom vojakov sa bude na uvedenom projekte zúčastňovať SR?
nezodpovedaná 23. 3. 2022Miloš Svrčekminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav GröhlingUkrajinské občianky a občania, ktorí chcú zostať na Slovensku, môžu požiadať aj o takzvané dočasné útočisko, ktoré okrem iného zaručuje, že deťom a mladým ľuďom sa musí poskytovať vzdelávanie v našich školách. Pripravuje rezort školstva systémový dlhodobejší plán, aby sme dokázali zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre deti z Ukrajiny?
nezodpovedaná 23. 3. 2022Miloš Svrčekminister obrany SR Jaroslav NaďUSA a ich spojenci pokračujú v rokovaniach o poskytnutí systémov protivzdušnej obrany Ukrajine, s obsluhou ktorých má jej armáda skúsenosti. Pentagon uviedol, že prebiehajú „aktívne konzultácie“ so spojencami. Slovensko prostredníctvom Vás avizovalo pripravenosť poskytnúť Ukrajine svoj systém S-300, ak za to dostane od spojencov v NATO primeranú náhradu. S-300 je jediným systémom protivzdušnej obrany Slovenska. V akom stave sú momentálne rokovania o poskytnutí systému S-300 Ukrajine?
nezodpovedaná 4. 5. 2022Miloš Svrčekpodpredseda vlády a minister financií SR Igor MatovičSuma, ktorú ste sa rozhodol minúť na pomoc rodinám, dosahuje výšku približne 1,2 miliardy eur. Samosprávam sa zoberie cca 200 miliónov eur, pričom ďalšie peniaze im zoberie daňový bonus. Sme v situácii, keď štát musí mestám a obciam pomáhať, a nie im ešte zobrať časť peňazí cez zvýšenie daňového bonusu, keďže aj samosprávy poskytujú pre ľudí verejné služby. Tým, že sa starostom a primátorom nepomáha, vytvára to tlak na obmedzovanie týchto služieb. Budete ešte o uvedených skutočnostiach rokovať s predstaviteľmi samosprávy na Slovensku?
nezodpovedaná 4. 5. 2022Miloš Svrčekminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav GröhlingPo troch reformách v oblasti regionálneho školstva sa podarilo naplniť reformné ambície aj v prípade vysokého školstva i Slovenskej akadémie vied (SAV). V súvislosti so splnenými míľnikmi ste verejne zdôraznil benefity, ktoré prinesie vysokoškolská reforma a upozornil ste napríklad na to, že v rámci zvýšenia kvality výučby bude možné spájanie vysokých škôl. Viete mi bližšie špecifikovať, na čo konkrétne pôjde platba z Plánu obnovy určená pre školstvo?
zodpovedaná 4. 5. 2022Miloš Svrčekminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel VlčanPredstavitelia Potravinárskej komory Slovenska predstavili viacero opatrení vo vzťahu k vláde, ktoré by pomohli potravinárom na to, aby dokázali konkurovať európskym partnerom. Doterajšie opatrenia štátu považujú totiž za nedostatočné, pričom prízvukujú, že pokiaľ sa nám ceny potravín vymknú spod kontroly, vyvolá to tlaky na valorizáciu miezd a inflačnú špirálu, ktorá bude mať dopad na celú slovenskú spoločnosť. Aký je Váš postoj k daným návrhom zo strany Potravinárskej komory Slovenska?
nezodpovedaná 4. 5. 2022Miloš Svrčekminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýAk sa v najbližších dňoch nedohodnú zdravotné poisťovne so záchranármi, nebude mať kto prevážať ani len pacientov medzi nemocnicami či na plánované vyšetrenia. Tvrdí to Asociácia dopravnej zdravotnej služby. Dokonca zdôrazňuje, že už mesiace sa o pacientov starajú z vlastných zdrojov. Ako chcete riešiť daný problém?
nezodpovedaná 22. 6. 2022Miloš Svrčekpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Eduard HegerTento týždeň mal definitívne minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský predložiť materiál na výstavbu štátnych nemocníc financovaných z plánu obnovy. Minulý týždeň ste si vypýtal dodatočnú analýzu, pričom tlačový odbor ministerstva zdravotníctva tvrdí, že ste bol s dodatočnou analýzou spokojný a tento týždeň mal minister materiály na vládu predložiť. Pán premiér, kedy sa konečne rozhodne o nových nemocniciach a aký je časový harmonogram ich výstavby?
zodpovedaná 22. 6. 2022Miloš Svrčekminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel VlčanNiektorí odborníci tvrdia, že inflácia pri potravinách môže na jeseň prekročiť úroveň 20 percent. Slováci začínajú vyhľadávať lacnejšie potraviny a potraviny s nižšou pridanou hodnotou, nekupujú prémiové značky. Riešením potravinovej dostupnosti je podľa expertov cielená pomoc odkázaným skupinám. Druhým riešením podpory kúpy potravín je podpora živočíšnej výroby, ale najmä spracovateľov (potravinárov) cez cenu energií. Neuvažujete nad zavedením podobných krokov zo strany štátu?
nezodpovedaná 22. 6. 2022Miloš Svrčekminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan KorčokUkrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a slovenský premiér Eduard Heger skoordinovali svoje pozície pred nadchádzajúcim summitom Európskej únie, na ktorom sa má rozhodovať aj o udelení štatútu kandidáta na členstvo v Únii Ukrajine. Informoval o tom prezident Zelenskyj na oficiálnom účte na sociálnej sieti Twitter. Očakáva sa, že Európska rada na nadchádzajúcom dvojdňovom zasadnutí v Bruseli (23. a 24. júna) schváli štatút kandidátov pre Ukrajinu a Moldavsko. Akú bude ďalší postup v prístupových rokovaniach s Ukrajinou?
nezodpovedaná 22. 6. 2022Miloš Svrčekpodpredseda vlády a minister financií SR Igor MatovičNárodná banka Slovenska (NBS) očakáva, že inflácia bude v porovnaní s jarnou predikciu vyššia, než pôvodne očakávali a pôjde aj v tomto a zrejme aj v budúcom roku o dvojciferné číslo. Reálne mzdy budú klesať takmer určite v tomto roku, zrejme aj v tom budúcom. Ako na uvedenú prognózu NBS nazerá vláda?
nezodpovedaná 22. 6. 2022Miloš Svrčekminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav GröhlingPodľa prezentovaných informácií je aj v roku 2023 plánovaný ďalší výrazný pokles štátnej dotácie verejným vysokým školám, čo súhrnne predstavuje zníženie o 72 miliónov eur oproti roku 2020. Financovanie vysokého školstva zo štátneho rozpočtu sa vyvíja deštruktívnym smerom, konštatuje Rada vysokých škôl (RVŠ) SR. Znižovanie štátnej dotácie vysokým školám zásadne oslabuje ich schopnosť plniť svoje spoločenské poslanie. Vyplýva to z uznesenia, ktoré prijalo plénum RVŠ SR na svojom zasadnutí. Aký je váš názor na dané tvrdenia?
123