Hodina otázok

Otázka od: Marián Kéry

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 8. 12. 2021 
Zadávateľ Marián Kéry 
Otázka Vážená pani podpredsedníčka vlády, ako podpredseda NSK sa vás chcem opýtať, prečo pri výpočte regionálnych alokácií na nové programové obdobie EŠIF boli použité len tri kritériá, ktoré považujeme za nedostatočné a účelové v tak závažnej otázke, akou je rozdeľovanie európskych fondov. Spomínané tri kritériá spôsobujú nerovnomerný a nespravodlivý prístup k územiam na úrovni NUTS 3. 
Adresát dočasne poverená podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová 
Dátum odpovede 9. 12. 2021 
Zodpovedal dočasne poverená ministerka kultúry SR Natália Milanová 
Odpoveď Vážený pán poslanec, pri výpočte regionálnych alokácií určených na podporu projektov regionálneho rozvoja boli využité kritériá, ktoré objektívnym spôsobom vypovedajú o úrovni rozvoja kraja a hodnotia jeho stav v porovnaní s ostatnými regiónmi. Kohézna politika Európskej únie, ktorá umožní Slovenskej republike v programovom období ’21 až ’27 čerpať finančné prostriedky v celkovom objeme 12,6 mld. eur, je prioritne určená na vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Z tohto dôvodu sme pristúpili k výberu troch kritérií, ktorými sú počet obyvateľov vyššieho územného celku, miera nezamestnanosti a inverzné HDP. Práve posledným kritériom, ktoré zvýhodňuje podpriemerne rozvinuté regióny na Slovensku, chceme docieliť, aby priepastné rozdiely v ich rozvoji neboli naďalej prehlbované, ale, naopak, aby sa zmenšovali. Z tohto dôvodu si dovolím nesúhlasiť s vaším názorom, že tieto kritériá sú nespravodlivé a spôsobujú nerovnomerný prístup k územiam. Naopak, ich alokáciou podporíme spravodlivý rozvoj všetkých miest a regiónov na Slovensku. Umožníme prístup ich obyvateľov ku kvalitným službám, podporíme tvorbu nových pracovných miest, zlepšíme úroveň životného prostredia, podporíme projekty v oblasti cestnej a železničnej infraštruktúry a vytvoríme predpoklady pre kvalitný život na celom Slovensku. Vážený pán poslanec, ďakujem za pozornosť. 
Doplňujúca otázka Pani ministerka, ďakujem vám za prečítanie odpovede. Keďže toto nie je téma, ktorej sa venujete, nebudem vás ja trápiť nejakou doplňujúcou otázkou, ale nedá mi, aby som si neodpustil, napríklad to kritérium ohľadom miery nezamestnanosti je také skresľujúce, pretože sama ste uviedli v tej odpovede, odpovedi, že sa budete snažiť o zvýšenie cestnej dopravnej infraštruktúry, a to chcem povedať ako príklad. Je jedno, či máme jednopercentnú nezamestnanosť alebo 10-percentnú nezamestnanosť, ale tú cestnú a dopravnú infraštruktúru využívame rovnako. A z pohľadu Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý vždy veľmi dobre čerpal tieto európske finančné zdroje, sa nám naozaj zdá, že je to diskriminačné voči nám. Navyše do cestnej a dopravnej infraštruktúry sa v poslednom období zo stranu štát, zo stranu štá... zo strany štátu na našom území Nitrianskeho samosprávneho kraja neinvestoval takmer vôbec nič. Ďakujem. 
Doplňujúca odpoveď