Hodina otázok

Otázka od: Marián Kéry

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 2. 12. 2020 
Zadávateľ Marián Kéry 
Otázka Vážená pani ministerka, je pravdou, že v rámci pripravovaných zmien v súdnej mape bude okres Zlaté Moravce patriť pod Okresný súd v Žiari nad Hronom? Ak je to tak, zaujímalo by ma, čo vás vedie k tomuto rozhodnutiu, s ktorým zásadne nesúhlasím. 
Adresát dočasne poverená ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková 
Dátum odpovede 3. 12. 2020 
Zodpovedal dočasne poverená ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková 
Odpoveď Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán poslanec Kéry, ďakujem veľmi pekne za otázku. Áno je pravdou, že sa preraďuje okres Zlaté Moravce do Okresného súdu Žiar nad Hronom. Bola tým riešená, teda preradenie okresu Zlaté Moravce do Okresného súdu Žiar nad Hronom je riešená nedostatočná veľkosť obvodu Okresného súdu Žiaru nad Hronom, ktorý neplnil kritérium minimálneho počtu troch sudcov v agende P. To, čo sme chceli docieliť v rámci súdnej mapy, je to, aby sme v rámci každej z tých hlavných agend mali najmenej troch sudcov. To znamená, že na základe tých obvodov, ktoré máme, tak jednoducho toto kritériu nebolo naplnené, takže týmto riešením, tak ako navrhujeme novú súdnu mapu a platí to aj pre tento obvod, tak tým splníme kritérium mať aspoň troch, troch sudcov v rámci každej z týchto hlavných agend, teda aj vrátane rodinných súdov. Začlenenia okresu Zlaté Moravce k Okresnému súdu Žiar nad Hronom pokladáme za vhodnejšie aj z hľadiska kultúrnych regiónov. Územie okresu Zlaté Moravce 700 rokov administratívne patrilo k Tekovskému komitátu, a potom k Tekovskej župe. Koncom 18. storočia sa stali dokonca sídlom Tekovskej župy, čo pretrvalo určitú dobu aj po vzniku Československa. Nitra patrila zase do Nitrianskej župy. Skutočnosť, že územie Zlatých Moraviec neskôr administratívne priradili k Nitre, sa dá vysvetliť rýchlejším a pohodlnejším cestným spojením v smere na Nitru ako v smere na Žiar nad Hronom, vzhľadom na horský terén. Po dobudovaní rýchlostnej cesty v smere Žiar nad Hronom sa však už situácia zmenila a okresu Zlaté Moravce už nič nebráni vrátiť sa tam, kam aj z hľadiska kultúry patria. Uvedomovali sme, že toto riešenie vyvolá otázky, a preto sme tomu venovali väčší priestor v dokumente, z ktorého reforma súdnej mapy v tomto vychádzala. Z tohto pohľadu, ja si vás dovolím upriamiť ešte na nový dokument, ktorý vlastne máme teraz aj v týchto dňoch sprístupnený na stránke ministerstva spravodlivosti, k súdnej mape je vytvorený nový dokument približne 150-stranový, kde sú ďalšie detailnejšie informácie k tomu, ako sme vlastne pristúpili nových obvodov. Je možné, že tam vlastne všetci môžte nájsť odpovede na otázky, akým spôsobom nás ste vyhodnocovali, či už to bol nápad veci, alebo všetky ďalšie súvisiace otázky k jednotlivým agendám. Takže budete si môcť porovnať, prečo dáva zmysel tá súdna mapa, tak ako ju navrhujeme, aj spájanie jednotlivých obvodov. Ja by som to považovala asi za zodpovedanú túto otázku. 
Doplňujúca otázka Pani ministerka, ďakujem za vašu odpoveď, ale ja by som predsa len chcel vás upriamiť na niekoľko skutočností. Prvá skutočnosť je, že okres Zlaté Moravce územne patrí pod Nitriansky samosprávny kraj, zatiaľ čo okres Žiar nad Hronom patrí pod Banskobystrický samosprávny kraj. To je prvá vec. Druhá vec, sama ste to uviedli, že cestovať zo Zlatých Moraviec do Nitry je oveľa komfortnejšie a pohodlnejšie a navyše, keďže bývam v okrese Zlaté Moravce, tak obyvatelia Zlatých Moraviec nemajú vôbec prečo cestovať do Žiaru nad Hronom, pretože buď si vybavia veci v Zlatých Moravciach alebo v Nitre, takže vy ich budete umelo nútiť, aby sa presúvali do mesta Žiar nad Hronom. A ak teda chcete za každú cenu nejakým spôsobom rozbiť súčasnú mapu, tak ja by som vám odporúčal, tak dajte okres Zlaté Moravce do Levíc, pod Levice alebo pod Topoľčany, aby to naozaj zostalo v rámci jedného samosprávneho kraja. Ale osobne, viete uviedli ste dôvody historické, ja by som vám mohol povedať historické, že také obce a mestá niekedy patrili pod Maďarsko a nie pod Slovenskú republiku, takže tento argument váš absolútne neobstojí a myslím si, že nie je správnejšie riešenie, ako ponechať súčasný stav. Ďakujem pekne. 
Doplňujúca odpoveď Takto, pán poslanec, ja vám dám, samozrejme, k tomu aj písomnú odpoveď, dostanete ešte viac informácií k tomu. Ja si myslím, že je absolútne legitímny ten návrh, ako ho predkladáme. Možno, možno k tomu ešte povedať, že kultúrne rozdiely medzi okresmi Zlaté Moravce a Nitra vidieť aj v rozdielnych nárečiach. Podľa jazykovedcov Nitra patrí do západoslovenského nárečového makroregiónu a okres Zlaté Moravce už do stredoslovenského. My pri súdnej mape, tak ako sme ju navrhovali, sme neboli úzkoprsí, musím sa priznať s tým, ako momentálne máme verejnú správu členenú. To znamená, sústredili sme sa naozaj na to, čo je cieľom v rámci reformy justície. To znamená, že aj s ohľadom na to koľko vecí ako často vybavujeme na súdoch, keď ste to už takto povedali, lebo podľa mňa to nie je o tom, že idem si niečo vybaviť na súd. Ako na súd naozaj v priemere ide človek raz za rok, ak sa nebavíme o tom, že ste podnikateľ a riešite priebežne nezaplatené faktúry, ale s tým súvisí skôr, by som povedala, upomínací súd, exekučný súd potom, ktorý má nakoniec na jednom mieste v rámci Slovenska. Je to elektronické, elektronický výkon súdnictva, takže, akože tu si len povedzme, že čo riešime. My tu riešime zmysluplnosť nových obvodov s ohľadom na nápad, s ohľadom na blízkosť jednotlivých obvodov, ktoré k sebe patria a, a veľmi dôsledne sme sa tým zaoberali a bude vám to zrejmé aj z odpovede, ktorú vám dáme. Takže ja rozumiem aj to, čo vy hovoríte. Aj to je legitímny postoj. My sme sa snažili k tomu pristúpiť s ohľadom na, by som povedala, všetky možné informácie, ktoré, ktoré existujú s ohľadom aj na, aj na históriu tých jednotlivých regiónov a nešli sme na to úzkoprso podľa verejnej správy, lebo to by sme potom tú novú súdnu mapu nerobili s ohľadom na potreby justície. ----------------------------------------- Existujú z ohľadom aj na, aj na históriu tých, tých jednotlivých regiónov a nešli sme na to úzkoprso podľa verejnej správy. Lebo to by sme potom tú novú súdnu mapu nerobili s ohľadom na potreby justície.