Hodina otázok

Otázka od: Richard Raši

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 13. 5. 2020 
Zadávateľ Richard Raši 
Otázka Pán minister, prečo ste výberové konanie na predsedu predstavenstva a členov predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne urobili v rozpore so zákonom a smernicou, že ste na prihlásenie nechali reálne len 4 celé pracovné dni a prečo ste nezverejnili víťazný projekt a hodnotenie jednotlivých členov komisie? Takto si predstavujete transparentné výberové konania? 
Adresát dočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Marek Krajčí 
Dátum odpovede 14. 5. 2020 
Zodpovedal dočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Marek Krajčí 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán poslanec, ďakujem za vašu otázku, nedá mi na začiatku pripomenúť, že Všeobecná zdravotná poisťovňa práve minulý rok stratila takmer 150 tisíc poistencov a som za to, že táto situácia sa už nesmie opakovať. Ako minister zdravotníctva od nového vedenia poisťovne očakávam zodpovedný prístup k spravovaniu verejných financií a opäť zopakujem základné piliere s nášho programového vyhlásenie vlády v oblasti zdravotníctva, spravodlivosť, solidaritu, kvalitu, rovnosť k prístupu k zdravotnej starostlivosti, transparentnosť, a nulovú toleranciu voči korupcií. K vašej otázke. Rozumiem právu opozície kontrolovať verejné procesy a tak to má byť. Aj touto cestou vás preto ubezpečujem, že výberové konanie prebehlo transparentne a v súlade s platnou legislatívou a zároveň v súlade so stanovami všeobecnej zdravotnej poisťovne ako aj v súlade so smernicou o postupe pri výbere na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou ministerstva zdravotníctva. Ministerstvo zdravotníctva v uvedenom prípade postupovalo rovnakým procesným postupom ako postupovalo v predchádzajúcich rokoch pričom výberové konanie bolo zverejnené transparentným spôsobom kedy všetci uchádzači mali objektívnu možnosť podať žiadosti do výberového konania vzhľadom na množstvo doručených žiadostí bolo ich 24 a je zrejmé že túto možnosť aj využili vo vzťahu k lehote na podanie žiadosti ministerstva zdravotníctva s dôrazom na potrebu zachovania kontinuity uznášania schopnosti predstavenstva a činnosti zdravotnej poisťovne vyhlásilo termín výberového konania v súlade so stanovami spoločnosti a internými normami. Výberové konanie bolo vyhlásené zákonným spôsobom v súlade s lehotu pre vyhlásenie výberového konania. verím, že ako bývalá minister zdravotníctva pochopíte, že v záujme zachovania funkčnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne ktorá by bola po 6.5. neuznášania schopná mi neumožňovala situácia postupovať iným ako uvedeným spôsobom. Vzhľadom na množstvo doručených žiadostí uchádzačov do výberového konania je zrejmé, že uchádzači mali objektívnu možnosť podať žiadosti a v prípade splnenia podmienok zúčastniť sa predmetného výberového konania v stanovej lehote, ktorú aj využili a chcem povedať, že tá lehota trvala osme kalendárnych dní. Pokiaľ nedoložili doklady, ktoré boli potrebné následne boli vyzvané a mohlo ich doložiť čo aj veľká časť z ich následne urobila. V časti otázky týkajúce sa zverejnenia hodnotenia členov výberovej komisie uvádzam, že výberová komisia určená akcionárom v predmetnom procese v zmysle stanov Všeobecnej zdravotnej poisťovne a smernice posudzuje všeobecné a odborné predpoklady uchádzačov a vypracúva zoznam tých uchádzačov, ktorí splnili všeobecné odborné predpoklady a predložil ho akcionárovi, ktorý v rámci výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia rozhodne o zvolení konkrétneho uchádzača. Z uvedeného dôvodu komisia neurčuje poradie uchádzačov ani bodové hodnotenie. Komisia postupovala v súlade so stanovami spoločnosti a neodporučila žiadnych konkrétnych uchádzačov na obsadzované funkcie teda vypracovala zoznam tých uchádzačov, ktorí splnili všeobecné a odborné predpoklady a následne im ho ako zástupcovi akcionára predložila, kedy som v rámci výkony pôsobnosti valného zhromaždenia rozhodol o zvolení konkrétneho uchádzača. Zároveň som aj potom následne rozprával s jednotlivými členmi komisie a pýtal som sa na ich názor, kto by podľa nich mal viesť Všeobecnú zdravotnú poisťovňu na základe čoho som si ja potom sám vnútorne urobil poradie uchádzačov. Čo sa týka zverejňovania projektov uchádzačov ministerstvu zdravotníctva takáto povinnosť nevyplýva ani zo zákonnej úpravy, ani zo smernice, či stanov Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Povinnosť zverejňovať projekty uchádzačov uvedené normy neuvádzajú, tak ako neuvádzajú žiadnu lehotu na takýto úkon, čo však neznamená, že ministerstvo zdravotníctva projekty nezverejní. Dôvodenie ne transparentnosťou preto práve ani vecne neobstojí, právne ani vecne neobstojí. Je však potrebné brať do úvahy, že Všeobecná zdravotná poisťovňa je zdravotnou poisťovňou, ktorá pôsobí v systéme verejného zdravotného poistenia v ktorom pôsobia ďalšie súkromné zdravotné poisťovne a preto vzhľadom na obsah projektu, ktorý bol v rámci výberového konania opatrenia na zvýšenie počtu poistencov v rámci pre poisťovacej kampane pri súčasnom zachovaní efektívneho chodu zdravotnej poisťovne s cieľom dosiahnutia kladného hospodárskeho výsledku a pri súčasnom zachovaní dostupnosti a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti poistencom poisťovne je potrebné analyzovať riziká vyplývajúce zo zverejnenia zámerov súčasného predstavenstva. Zverejnením projektov môže byť Všeobecná zdravotná poisťovňa znevýhodnená v konkurenčnom prostredí v ktorom vykonáva svoju činnosť vo vzťahu k jej priamym konkurentom ktorými akcionármi sú súkromné subjekty. Oni tak isto hospodária z verejných prostriedkov napriek tomu takéto projekty nevyhodnocujú a nezverejňujú. Ďakujem. 
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne. Pán minister, neotváral by som túto tému, keby sa nepridal niekto koho nemôžte obnoviť z politického boja alebo z nejakého neférového útoku, pretože viete, že kvôli tomuto výberovému konaniu vydal tlačovú správu Transparency Interanational, ktoré povedalo, že ministerstvo zdravotníctva ukázalo, ako výberové konania nerobiť. Nebol som to ja bolo to Transparency International. A namietali, že okolo tohto výberového konania, až včera sa objavilo vôbec, ktorý uchádzači sa uchádzali o funkciu predstavenstva, predsedu predstavenstva. Doteraz nie je jasné, ktorý boli ďalší uchádzači na členov predstavenstva, kto bola hodnotiaca komisia, aké boli hodnotenia. Vôbec, vôbec, celé toto výberové konanie išlo absolútne s minimálnymi informáciami a Transparency to možno povedalo aj preto, lebo aj vy ste vo svojom volebnom programe mali, že sa bude, že sa bude ukazovať transparentne úplne všetko. A chcem upozorniť, ešte na jednu vec, že to výberové konanie prebehlo počas veľkonočných sviatkov. Bolo vyhlásené v pondelok pred veľkonočnými sviatkami poobede, pracovné dni boli v utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, pondelok boli veľkonočné sviatky a v utorok bol posledný deň, kedy sa dali podklady doručiť. V tom, v tých požiadavkách na výberové konanie ste žiadali potvrdenie od zamestnávateľov praxi, štandardnej, potvrdenie o riadiacej v praxi notárom overené potvrdenia o vzdelaní a okrem toho to bol čas keď kvôli korona kríze bolo Slovensko uzavreté z hľadiska dopravy, teda doprava bola pomerne ..... 
Doplňujúca odpoveď Ďakujem pekne, Ako som povedal, kto nedoložil všetky dokumenty mohol ich následne doložiť a urobili tak viacerí. Traja to nedokázali urobiť a preto boli z následného hiringu vylúčení, 21 uchádzačov realizovalo štandardné výberové konanie, ktoré bolo oveľa transparentnejšie ako minulosti. Jedna členka, ktorú ste aj vy na volili do komisii bola predsedníčka zdravotníckeho výboru, ktorá okamžite v deň keď sa realizoval hiring zverejnila aj mená, ktoré chcete aby ešte zverejnilo ministerstvo, ale áno zverejnilo ich, ktorí sa uchádzali zverejnila systém ako si ona interne vyhodnocovala jednotlivých kandidátov. Tým pádom verejnosť bola aj jej prístupom informovaná. Samozrejme všetkému tomuto boli uchádzači zaviazaní mlčanlivosťou v rámci smernice aj stanov ako som hovoril a ako som povedal, tie projekty my zverejníme, ale nezverejníme ich na stránke, zverejníme ich len v rámci úradu nášho, teda na ministerstve zdravotníctva, pre každého kto si ich budete chcieť ísť pozrieť nakoľko sa obávame, že by mohla byť poškodená Všeobecná zdravotná poisťovňa zverejnením víťazných projektov, na základe ktorých bude konkurovať na poli zdravotného poisťovne, zdravotného poistenia v Slovenskej republike. A čo sa týka ostatných vašich námietok ako som povedal, všetko bolo v súlade so zákon a v rámci časových možností, ktoré sme mali nakoľko predchádzajúce predstavenstvo ja o tom ešte budem rozprávať, ešte za nášho pôsobenia chcelo realizovať naozaj niektoré zmluvy ktoré boli nazvem to veľmi slušne naozaj tunelom a preto sme potrebovali veľmi rýchlo konať. Ďakujem veľmi pekne.