Hodina otázok

Otázka od: Peter Náhlik

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 6. 2. 2019 
Zadávateľ Peter Náhlik 
Otázka Vážený pán predseda vlády, môžete nám priblížiť stratégiu digitálnej transformácie?  
Adresát predseda vlády SR Peter Pellegrini 
Dátum odpovede 7. 2. 2019 
Zodpovedal predseda vlády SR Peter Pellegrini 
Odpoveď Ďakujem pekne, pán poslanec, zároveň za otázku, ktorú ste dali pánovi predsedovi, ktorú teda už mám v kompetencii ja. Ďakujem pekne. Ctený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán poslanec, vážené dámy a páni, plne si uvedomujeme, že proces digitalizácie nie je len o dátach, ale jej základom musí byť človek. Informácie nesmú byť samoúčelné, ale musia skvalitniť život každého občana a môžu byť prostriedkom na zlepšenie riešenia fungovania spoločnosti, zlepšenie podnikateľského prostredia, rast efektívnosti a produktivity. Ale cieľom teda, vraciam sa k tomu, musí byť zlepšenie bežného života každého občana Slovenskej republiky. Preto na konci minulého roka bola predstavená Stratégia digitálnej transformácie Slovenska. Nadväzuje na programové vyhlásenie vlády na roky 2016 až 20 a agendu 20-30 o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorá slúži ako prostriedok pre určenie dlhodobých priorít a rozvoj krajiny a je kľúčovým východiskovým dokumentom pre túto stratégiu. V súčasnosti prebiehajú konzultácie s odbornou verejnosťou, vrátane zástupcov súkromného, akademického a občianskeho sektora a následne plánujeme materiál postúpiť do medzirezortného pripomienkového konania a našou ambíciou je schváliť uvedenú stratégiu najneskôr v druhom kvartáli roku 2019. Stratégia digitálnej transformácie Slovenska bude rámcovou vládnou stratégiou, ktorá zadefinuje politiku a konkrétne priority našej krajiny v kontexte už prebiehajúcej digitálnej transformácie ekonomiky a spoločnosti. Daná stratégia bude vychádzať z priorít jednotného digitálneho trhu Európskej únie. Na národnej úrovni si uloží za cieľ akcelerovať naštartované procesy v rámci budovania digitálneho trhu a realizovať viaceré prepojené opatrenie, ktoré vychádzajú, opatrenia, ktoré vychádzajú z najaktuálnejších prierezových politík Európskej únie. Stratégia bude nadväzovať na tvorbu nového viacročného finančného rámca...  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď