Hodina otázok

Otázka od: Eduard Heger

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 12. 9. 2018 
Zadávateľ Eduard Heger 
Otázka Ceny elektriny stále rastú, na Slovensku sú vysoké aj preto, že firmy a občania v nich platia dotácie pre súkromnú firmu na ťažbu hnedého uhlia. Firmy strácajú konkurencieschopnosť voči zahraničiu aj pre drahú elektrinu. Kedy vláda zastaví dotovanie ťažby uhlia cez elektráreň Nováky? 
Adresát minister hospodárstva SR Peter Žiga 
Dátum odpovede 13. 9. 2018 
Zodpovedal minister hospodárstva SR Peter Žiga 
Odpoveď Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, problematika cien energií v súčasnosti rezonuje nielen na Slovensku, ale aj v celom regióne vzhľadom na to, že trhové ceny elektriny a aj plynu na medzinárodných trhoch v rámci komodity rastú. Ministerstvo hospodárstva vyvíja úsilie, aby sa ceny energií vrátane ceny elektriny udržali na miere, ktorá je schodná a únosná pre slovenskú verejnosť. Dlhodobo sa zaoberáme vývojom cien elektriny pre výrobnú, ako aj nevýrobnú sféru, avšak neregulujeme ceny energií. Ceny elektriny, plynu, tepla a vody reguluje nezávislý orgán, ktorý sa volá Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. My sme aj vytvorili pre úrad všetky podmienky, aby mal dostatočné nástroje na preverenie nákladovej štruktúry regulovaných subjektov za účelom nastavenia spravodlivej regulácie, ako aj tomu zodpovedajúce právomoci. V koncovej cene elektriny sú okrem samotnej komodity, ktorej cena sa v súčasnosti na trhoch zvyšuje, aj ďalšie zložky, respektíve sieťové poplatky. Jednou z nich je aj tarifa za prevádzkovanie systému. Náklady na intenzívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie, podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby a všeobecný hospodársky záujem na výrobu elektriny z domáceho uhlia sa premietajú do regulovanej tarify za prevádzkovanie systému a tým aj sieťových poplatkov. Ministerstvo hospodárstva si uvedomuje vplyv podpory výroby elektriny z domáceho uhlia v Elektrárni Nováky na koncové ceny elektriny. Treba si však uvedomiť, že táto podpora súvisí s bezpečnosťou dodávok elektriny. Vzhľadom na prepojenie prenosovej a distribučnej sústavy sa Elektráreň Nováky významnou mierou podieľa na zabezpečovaní bezpečnosti a spoľahlivosti elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky. Význam Elektrárne Nováky je predovšetkým v uzlovej oblasti Bystričany, v ktorej je táto elektráreň jedným z významných zdrojov a zároveň sú tam významné priemyselné podniky, ktoré sú veľmi citlivé na dodávky elektriny a akékoľvek výpadky týchto dodávok by mohli spôsobiť problémy v týchto priemyselných podnikoch. V súčasnosti prebiehajú aj rokovania ohľadom prevádzky elektrárne v budúcnosti. Aj keď prevádzkovateľ prenosovej sústavy už vykonal niekoľko významných investícií a opatrení na zabezpečenie stability a bezpečnosti prevádzky elektrizačnej sústavy, kľúčovým opatrením na zabezpečenie bezpečnosti dodávky v uzlovej oblasti Bystričany zostáva naplánované ešte do budúcna. V rámci prebiehajúcich rokovaní sa hľadá optimálne riešenie pre trvanie podpory výroby elektriny z domáceho uhlia. Prístup k tejto otázke si však vyžaduje komplexné riešenie, či už z hľadiska posilnenia elektrizačnej sústavy, ako aj možných dopadov na životné štandardy obyvateľov Hornej Nitry. Podpora výroby elektriny v Elektrárni Nováky súvisí aj so sociálnou, ekonomickou transformáciou regiónu Hornej Nitry, ktorá, táto transformácia sa pripravuje na úrovni vlády, je ale neprípustné, aby ľudia v tomto regióne po útlme baníctva nemali perspektívu. Osobne kategoricky odmietam šokovú metódu štýlom zo dňa na deň, myslím, že sme sa už viackrát o tom bavili aj na pôde parlamentu, a preto vítam, že Horná Nitra patrí medzi územia, ktorých sa týka pilotný projekt Európskej komisie Platforma pre uhoľné regióny v procese transformácie, ktorá má pomôcť uhoľným regiónom v rámci celej EÚ pri ich transformácii. K problematike cien elektriny musím dodať ešte jeden argument. Na Slovensku sú náklady na podporované technológie výroby elektriny rozložené na všetkých odberateľov vrátane priemyselných, pričom v niektorých krajinách majú takíto odberatelia úľavy z týchto nákladov, čo sa pozitívne premietne v koncovej cene pre takýchto odberateľov a v štruktúre ceny. Ministerstvo hospodárstva preto posúdilo možnosť zníženia takýchto nákladov aj na Slovensku. V rámci návrhu novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie navrhujeme kompenzáciu časti platieb za tarifu prevádzkovania sústavy pre energeticky náročné podniky. Preto, keď vás táto problematika tak veľmi zaujíma a podporujete, aby sme znížili niektorým podnikom ceny, koncové ceny za elektrickú energiu, verím, že podporíte aj túto novelu zákona o obnoviteľných zdrojoch. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď