Hodina otázok

Otázka od: Martin Poliačik

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 16. 5. 2018 
Zadávateľ Martin Poliačik 
Otázka Pani ministerka, je v rámci Národného plánu vzdelávania zámer sprísniť pravidlá hodnotenia akademických publikácií so zámerom predchádzať titulom na základe publikovania v predátorských časopisoch. Plánuje s v tejto súvislosti zaviesť ranking vo vedeckej databáze SCOPUS podľa kvartilov? 
Adresát ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová 
Dátum odpovede 17. 5. 2018 
Zodpovedal ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová 
Odpoveď Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, ďakuje pani ministerka za otázku. Ak vaša otázka smeruje k udeleniu vedecko-pedagogickej alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, tak je potrebné jednoznačne zdôrazniť, že ich udeľovanie je vo výhradnej pôsobnosti vysokých škôl a ich vedeckých rád a neumožňuje zmeny týchto ustanovení zákona o vysokých školách. Ide o výhradne akademickú otázku a v tomto smere je opodstatnené rozvíjať akademickú a kultúru samosprávnosť. Je na habilitačnej alebo inauguračnej komisii, aby posúdili publikačnú činnosť žiadateľa o udelenie titulu a jeho prínos na vedecké poznanie v príslušnom študijnom odbore a následne na vedeckej rade vysokej školy alebo fakulty, aby rozhodla o splnení príslušných kritérií na udelenie titulu. Súčasne to, či je daný časopis alebo nie je predátorsky, nie je vždy jednoznačné a v čase sa to mení. Časopis, ktorý je v súčasnosti štandardný, o niekoľko rokov môže byť predátorský. Databáza Scopus vytvára ranking časopisov podľa viacerých indexov, ktoré používa jeden z nich, SCImago Journal & Country Rank, využíva ministerstvo aj pri financovaní verejných vysokých škôl, ale tieto nezaručujú, že daný časopis nemá prvky predátorského časopisu. Aj preto v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií chceme pokračovať v edukácii problematiky predátorských časopisov prostredníctvom akademických knižníc hľadaním nástrojov na podporu etického publikačného správania a v systéme financovania motivovať vysoké školy k relevantným publikáciám. Pri prijatí zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania chceme v štandardoch pre habilitačné a inauguračné konanie dať názor na kvalitu, nie na kvantitu publikačných výstupov. V národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania chceme zmeniť systém hodnotenia tvorivej činnosti vysokých škôl, v prípade publikačných výstupov zaviesť kombináciu CVTI scientometrických ukazovateľov a zamerať sa na špičkové výstupy, čim sa články predátorských časopisov stanú bezpredmetné. Ďakujem za slovo.  
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán minister, za vyčerpávajúce zodpovedanie tejto otázky. Aj v tom mám trochu jasnejšie, spokojnejší nie som. Ale otázka, znovu nechcem vás trápiť detailami, lebo viem, že to nie je váš odbor, ale rád by som sa spýtal, teda k tomu pripomienkovaniu národného plánu. Ja ten plán nevidím ani v MPK, ani v PPK, nevidím ho, žiadnu stopu toho, že by ministerstvá ho pripomienkovali, a pani ministerka ale tvrdí, že ten materiál je teraz pripomienkovaný na jednotlivých rezortoch vlády. Tak akým spôsobom sa vlastne ku vám na rezort tento materiál dostal?  
Doplňujúca odpoveď To, čo som teraz mal čas overiť, to, spripomienkovať duálne vzdelanie zatiaľ, a zatiaľ mi povedali, že nie je ešte zatiaľ u nás ten materiál v pripomienkovom konaní. To mám ja z ministerstva dopravy informáciu.