Hodina otázok

Otázka od: Martin Poliačik

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 16. 5. 2018 
Zadávateľ Martin Poliačik 
Otázka Pani ministerka, akým spôsobom sa chcete postaviť k tomu, ak budú náklady na duálne vzdelávanie narastať po roku 2021 a prečo si myslíte, že je Vami navrhnutý model dlhodobo udržateľný? 
Adresát ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová 
Dátum odpovede 17. 5. 2018 
Zodpovedal ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová 
Odpoveď Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, pani ministerka ďakuje na otázku, dovoľte, aby som ju prečítal. Vážený pán poslanec, v rámci systémových krokov súvisiacich s implementáciou systému duálneho vzdelávania do praxe je potrebné počítať práve s investíciami súvisiacimi s nastavením motivačných mechanizmov pre zamestnávateľov a školy, ktorí sú hlavnými realizátormi výkonu systému duálneho vzdelávania. Podpora vytvárania uvedených partnerstiev medzi zamestnávateľmi a školami vytvára priestor na vyššiu kvalitu a atraktivitu odborného vzdelávania a prípravy, čím sa vytvárajú pre žiakov podmienky na kvalitné, inovatívne vzdelávanie v súlade s potrebami trhu práce a u konkrétnych zamestnávateľov. Naštartovanie tohto procesu bude mať za následok zvýšenie počtu žiakov v systéme duálneho vzdelávania a pri dosiahnutí istého počtu žiakov škôl a zamestnávateľov v tomto systéme dôjde aj k ustáleniu finančných nákladov, ktoré štát vynakladá na zabehnutie uvedeného systému. Najdôležitejším prvkom, ktorý dokazuje návratnosť finančných prostriedkov investovaných do systému opatrení a v infraštruktúre duálneho vzdelávania, spočíva predovšetkým v úspore nákladov na podporu nezamestnanosti mladých ľudí, ktorí sa po ukončení štúdia uplatnia vo firmách, v ktorých sa v rámci systému duálneho vzdelávania pripravovali na svoje budúce povolenie. Možnosť ďalšieho profesijného rastu tvoria inovácie aj zvyšovanie konkurencieschopnosti povedú k zvyšovaniu zamestnanosti, tvorbe nových pracovných miest, resp. zvyšovaniu kvality podnikateľského prostredia a poskytovaných služieb, čím dochádza k zvyšovaniu investície do ďalšieho rozvoja podnikania alebo rozširovania výroby. V neposlednom rade dôjde k úspore v rámci potreby rekvalifikácie úspešných uchádzačov o zamestnanie, ktorí nie sú uplatniteľní na trhu práce v odboroch vzdelávania, ktoré študovali. Systém duálneho vzdelávania vo svojom jedinečnom, jedinečným prepojením na trhu práce optimalizuje využívanie ľudských zdrojov a zabraňuje sekundárnemu doškoľovaniu v oblastiach, ktoré môžu byť pokryté formálnym vzdelávaním. Vážený pán poslanec, poslanci, ďakujem za pozornosť.  
Doplňujúca otázka Už. Nebudem vás trápiť, pán minister, detailami, lebo ani na ministerstve školstva sa neviem dopátrať dobrých odpovedí. Tak nebudem sa hrať na to, že by ste vy mi nejakú mohli k tomu dať. Sú to príliš špecifické veci. Ale keď mám možnosť podať otázku, tak sa opýtam, vaše ministerstvo pripomienkovalo národný program vzdelávania a výchovy, o ktorom pani ministerka tvrdí, že v týchto dňoch je na medzirezortnom pripomienkovom konaní?  
Doplňujúca odpoveď Pán poslanec, neviem vám na to odpovedať. Keď je na medzirezortnom pripomienkovom konaní, určite máme ten materiál, ale neviem, či sme ho už pripomienkovali alebo je v pripomienkovom konaní u nás. Neviem.