Hodina otázok

Otázka od: Jana Bittó Cigániková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 14. 2. 2018 
Zadávateľ Jana Bittó Cigániková 
Otázka Vážený pán minister, chladiace veže v Atómovej elektrárni V1 v Bohuniciach sú technologicky náročné stavby a ich búranie stojí 9 mil. eur. Ako je možné, že búranie nedokončenej nemocnice Rázsochy má stáť až 17 mil. eur? Nezdá sa vám to veľa? Čo je na tom drahšie ako búranie elektrárne? 
Adresát minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker 
Dátum odpovede 15. 2. 2018 
Zodpovedal minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker 
Odpoveď Vážený pán predsedajúci, ešte raz ďakujem za vaše slovo. Vážená pani poslankyňa, ďakujem za túto zaujímavú otázku. Je nutné podotknúť, že suma 17,5 mil. eur bez DPH je predpokladaná hodnota zákazky. Výkaz, výmer a odhadovanú sumu určil autorizovaný projektant z podkladov, s ktorými disponuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Je to maximálna predpokladaná cena, ktorú môže stáť komplexné odstránenie hornej stavby, plošných základov a aj dotknutých hlbinných základov. Cena je predpokladaná a nie je konečná. Konečnú cenu určí až samotné verejné obstarávanie. Napríklad konkrétne v prípade Atómovej elektrárne V1 na búranie chladiacich veží bola predpokladaná hodnota zákazky 25 mil. euro. Podstatným faktorom je, že do výkazu výmer pre búracie práce rozostavanej nemocnice Rázsochy bol započítaný celkový objem stavby rozostavanej nemocnice Rázsochy. Búracie práce sú rozdelené na tri etapy. V prvej etape sa ráta s búracími prácami vrchnej stavby spolu s podzemnými priestormi stavby, v druhej etape sa uvažuje s odstránením plošných základov stavby a v tretej etape sa uvažuje s odstránením vrchnej časti hlbinných základov. Súčasťou dodávky búracích prác rozostavanej nemocnice Rázsochy je inžinierska činnosť, vypracovanie projektovej dokumentácie, zariadenie stanoviska, staveniska, pardon, aj stráženie staveniska. Pri druhej etape a tretej etape búracích prác je potrebné rátať aj s veľkým rozsahom zemných prác, nakoľko sa tieto časti stavby nachádzajú pod zemským povrchom. Tu treba rátať aj so zabezpečením a odvodňovaním stavebných jám vzniknutých pri búraní podzemných častí budov. Pri odstraňovaní časti hlbinných základov sú zemné práce ešte nevyhnutnejšie. Súčasťou prác bude aj spätný zásyp stavebných jám vzniknutých pri vybúravaní pozemných častí stavby a zhutnenie zásypu na požadovanú únosnosť, čo predstavuje tiež nemalé finančné náklady. Zámerom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky je čo najväčšiu možnú časť hodnotiteľného stavebného odpadu použiť priamo na stavbe, resp. zhodnotiť ho neskôr následným predajom, kde výzisk z predaja polotovaru zostane Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky. Celková predpokladaná hodnota zákazky je relatívne natoľko, á, je relatívna, pardon, nakoľko financie, ktoré ministerstvo zdravotníctva muselo vynaložiť na zarovnanie príprav povrchu stavebného pozemku, sú už súčasťou zákazky búrania rozostavanej nemocnice Rázsochy, čo pri vybúravaní pozemných častí stavby spolu so základmi predstavuje nemalú položku. Možný výzisk z predaja kovového šrotu a použiteľného rozdrveného betónu predstavuje tiež nemalú čiastku, ktorá nepriamo zníži koncovú sumu na búracie práce. Ďalším faktorom, ktorý má vplyv na predpokladanú hodnotu zákazky, je rôznorodosť použitých stavebných materiálov použitých na stavbu rozostavanej nemocnice Rázsochy, čo je rozdielna proti použitým stavebným materiálom pri chladiacich vežiach, kde podľa dostupných informácií najvyšší podiel použitého stavebného materiálu tvorí betón. V prípade rozostavanej nemocnice Rázsochy sú vnútorné steny vybudované z tehál, obvodové steny sú tvorené sendvičovými panelmi, tehly, keramika, železo, polystyrén, omietka, steny sú zaizolované PUR penou, výplne okien sú drevené, okná neboli osadené v celej stavbe. To znamená, že časť stavebných materiálov v tomto prípade, je v tomto prípade stavebný odpad. Nie je ďalej využiteľný, a preto je nutné, aby bol odvezený na skládku. To znamená navýšenie nákladov na dopravu na skládku a poplatky za skladovanie odpadu. V prípade demolácie chladiacich veží, citujem: „Cieľom projektu demolácie chladiacich veží je v najvyššej možnej miere odpad minimalizovať, resp. recyklovať ho. Z tohto dôvodu bude zdemolovaný betónový materiál spracovaný na drviacom zariadení a následne bude využitý ako spätný zásyp po demolácii. Terén bude upravený zeminou a zatrávnený.“ Zdroj: JAVYS. Prvá z chladiacich veží, ktorej demolácia sa začala v októbri 2017, má už menej ako 40 metrov. Takže pri demolácii chladiacich veží sa ráta s minimálnym množstvom nevyužiteľného materiálu do spätného zásypu. Nemáme vedomosť o presnom spôsobe demolácie chladiacich veží a taktiež nám nie je známa skutočnosť, či demolácia počíta aj s odstraňovaním pozemných častí chladiacich veží. V prípade, že ide len o demoláciu nadzemných častí chladiacich veží, by bolo primerané porovnávať cenu len za odstránené časti rozostavanej nemocnice Rázsochy nad jestvujúcim zemským povrchom. Tiež nám nie je známy celkový objem búraného stavebného materiálu pri chladiacich vežiach, čo je veľmi podstatná informácia pri objektívnom porovnávaní. Všetky tieto fakty znemožňujú objektívne porovnanie týchto dvoch zákaziek. Na zhrnutie. Rozdiel v rozsahu činnosti (zaznievanie zvuku časomeru), rozdiel v objeme stavieb na základe dostupného rozhodnutia, ktorým bolo odstránenie chladiacich veží povolené, ktoré vydal Úrad jadrového dozoru zo dňa 30. mája 2017, môžme určiť objem dosky pre chladiarenské veže Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice v priemere základovej dosky 84,4 m a v hrúbke 0,3 m, objem základovej dosky pre všetky štyri veže je 6,7-tisíc m3 v porovnaní s 9,5-tisíc m3... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)  
Doplňujúca otázka Aha, už, už, áno. Ďakujem pekne. Nebude ani doplňujúca, skôr podľa mojich informácií ide teda o tú hornú časť veží, ale chcem veľmi pekne poďakovať za veľmi podrobné vysvetlenie k tejto otázke. To je všetko, ďakujem. 
Doplňujúca odpoveď Ďakujem pekne.