Hodina otázok

Otázka od: Soňa Gaborčáková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 7.2.2018 
Zadávateľ Soňa Gaborčáková 
Otázka Aké sú legislatívne pravidlá a čo z nich vyplýva pre občanov SR, ktorí užívajú poľnohospodárske pozemky v náhradnom užívaní a chcú ich ďalej užívať? Občania požadujú jednoznačné vysvetlenie, nakoľko aj príslušní štátni úradníci im v mnohých prípadoch nevedia dať odpoveď. 
Adresát ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná 
Dátum odpovede 8.2.2018 
Zodpovedal ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná 
Odpoveď Vážená pani poslankyňa, vzhľadom na rovnaké znenie otázky od viacerých poslancov dovoľujem si vám odpovedať touto jednou odpoveďou. Problematika náhradných pozemkov, ktoré boli v minulosti vyčlenené do bezplatného náhradného užívania podľa § 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách (ďalej budem hovoriť len zákon 330/1991), je veľmi zložitá a jej komplexné vysvetlenie s celou genézou a všetkými súvislosťami nie je ani možno v rozsahu tejto odpovede na interpeláciu. Preto sa sústredím iba na základnú časť otázky a to, užívajú pozemky v poľnohospodárstve, pozemky poľnohospodárske v náhradnom užívaní a chcú ich ďalej užívať. Základným predpokladom pre odpoveď na túto otázku je, že náhradný pozemok je k dnešnému dňu užívaný legálne, teda v súlade s legislatívou, to jest právo náhradného užívania neskončilo a rozhodnutie podľa § 15 zákona 330/1991 Zb. (ďalej len § 15) stále platí. Zákon 330/1991 Zb. taxatívne vymenúva dôvody pri ktorých právo bezplatného náhradného užívania zaniklo, alebo rozhodnutie podľa § 15 stratilo platnosť. Ak rozhodnutie podľa § 15 už neplatí, a občan pokračuje v užívaní náhradného pozemku, nejde o legálne užívanie a na takého prípade, hoci sú v praxi pomerne časté, sa legislatívne zmeny účinné od 1. 9. 2017, teda termíny 28. 2. 2018 pre podanie návrhov, a termín 31. 12. 2018 pre stratu platnosti rozhodnutí podľa § 15, ako aj postup podľa § 12b) zákona Národnej rady č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov tieto termíny sa teda nevzťahujú. Ak teda rozhodnutie podľa § 15 stále platí, vlastník, ktorému bol doterajší náhradný pozemok vyčlenený môže, je to právo, nie povinnosť, podať na príslušný okresný úrad návrh, to jest žiadosť o vydanie nového rozhodnutia podľa § 12b zákona 504/2003 Z. z. (ďalej budem hovoriť len § 12b) tento návrh žiadosť podľa § 12b je potrebné podať do 28. 2. 2018, inak právo zanikne. Ak takýto návrh žiadosť nepodá a rozhodnutie podľa § 15 stále platí, rozhodnutie podľa § 15 stratí platnosť 31. 12. 2018. Týmto dňom teda stratia platnosť všetky rozhodnutia podľa § 15, ktoré ku konca roku 2018 si budú stále platiť, ak nebol podaný návrh podľa § 12b. Okresné úrady preskúmajú podané návrhy, ich súlad s § 12b a ak zistia, že všetky zákonné podmienky sú splnené vydajú rozhodnutie, že vzniká podnájomný vzťah k doterajšiemu náhradnému pozemku. Dňom právoplatnosti takéhoto rozhodnutia podľa § 12b stratí platnosť rozhodnutie podľa § 15 a navrhovateľ môže plynule a bez prerušenia pokračovať v užívaní náhradného pozemku. Ak sa pri preskúmaní podaného návrhu zistí, že niektorá zákonná podmienka splnená nie je, okresný úrad vydá rozhodnutie, že podnájomný vzťah podľa § 12b k doterajšiemu náhradnému pozemku nevzniká. Pre úplnosť dodávam, že ak občan užíva náhradný pozemok aj napriek tomu, že rozhodnutia podľa § 15 stratilo platnosť môže postupovať podľa § 12a zákona 504/2003 Z. z. To už však je nad rámec položenej otázky. V tejto súvislosti ešte upozorňujem, že postup podľa § 12a bol vlani tiež novelizovaný a 15. 5. 2018 nadobudne účinnosť jeho nové znenie. V záujme zjednotenia postupu orgánov štátnej správy na úseku pozemkovom pri posudzovaní žiadostí podaných podľa § 12b ministerstvo vydalo interný pokyn, ktorý bol publikovaný v operatívnych pokynoch pre okresné úrady v čiastke 1 z 29. januára 2018 vydávaných Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Zároveň bol zverejnený aj na webovom sídle ministerstva a je prístupný pre všetkých občanov. Ďakujem za pozornosť.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď