Hodina otázok

Otázka od: Peter Náhlik

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 7. 2. 2018 
Zadávateľ Peter Náhlik 
Otázka Vážený pán predseda vlády, chystáte sa podporiť slovenských poľnohospodárov. Môžete túto pomoc bližšie špecifikovať? 
Adresát predseda vlády SR Robert Fico 
Dátum odpovede 8. 2. 2018 
Zodpovedal predseda vlády SR Robert Fico 
Odpoveď Vážený pán poslanec, vážené dámy a páni, Slovensko je prevažne vidieckou krajinou. Cieľom politiky vlády je preto podpora rozvoja vidieka, zlepšovanie životných podmienok aj vidieckeho obyvateľstva. Vláda preto považuje pôdohospodárstvo a potravinárstvo za strategické odvetvia hospodárskej politiky štátu, ktoré majú nezastupiteľné miesto v štruktúre ekonomiky. Vláda vníma agropotravinársky komplex, prvovýrobu a hospodárenie na vidieku, ako významnú podpornú platformu pre politiku zamestnanosti a ako potenciálny parciálny nástroj pre riešenie dlhodobej nezamestnanosti. Uvedomujeme si tiež, že tieto odvetvia čelia aj zvýšeným globalizačným tlakom a často nepredvídateľným trhovým turbolenciám, čo sa sa prejavuje dlhodobo negatívnou obchodnou bilanciou z agropotravinárskymi výrobkami a tovarmi. Slovenskí poľnohospodári strácajú na spoločnom európskom trhu konkurencieschopnosť a to nielen voči poľnohospodárom iným členských krajín, ale aj voči najbližším susedom. Našou snahou je nájsť nástroj v súlade s pravidlami Európskej komisie, ktorý by slovenským poľnohospodárom naozaj pomohol. Tým prvým krokom je dnes zelená nafta. Aj keď sa označuje názvom zelená nafta, nie je to už klasický spôsobom dotácie prostredníctvom spotrebných daní, alebo miešania iných farbív do nafty, ale systém, ktorý je plne v súlade s koncepciou Európskej únie. Slovenským poľnohospodárom chceme pridať cez systém takzvanej zelenej nafty 30 mil. eur. Je to prakticky miliarda korún, a domnievame sa, že táto suma peňazí bude použitá mimoriadne užitočne, pretože chceme sa zamerať najmä na podporu tých častí slovenského poľnohospodárstva, kde pôjde o vytváranie nových pracovných miest. Predpokladáme, že o túto pomoc zo strany štátu sa bude zaujímať Európska komisia. Sme však presvedčení, že poznáme mechanizmy, ako spomínaných 30 mil. eur do rozpočtu poľnohospodárstva navýši tak, aby neboli považované za neoprávnenú štátnu pomoc. Dnešný krok alokáciu financií na zelenú naftu považujeme za kľúčový pre udržanie konkurencieschopnosti poľnohospodárov a starostlivosti o krajinu. Pri aplikácii projektu zelenej nafty nepôjde o automatickú celoplošnú dotáciu, ale o podporu tých odvetví poľnohospodárstva, ktoré sú náročné na pestovateľské postupy, ako je špeciálna a špecializovaná rastlinná výroby alebo živočíšna výroba. Očakávaným efektom projektu, okrem udržania prvovýroby je predpokladané zvýšenie zamestnanosti v regiónoch, ako aj zvýšenie potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti Slovenska. Zelenou naftou vo výške 30 mil. eur podporíme špeciálnu a špecializovanú rastlinnú výrobu a živočíšnu výrobu, ktorá si vyžaduje viac ručnej práce a zvyšuje diverzitu pestovaných plodín. Plodina ako kukurica, repka, pšenica, či slnečnica podporovať nebudeme. Sledujeme tým udržanie prvovýroby na Slovensku, zníženie vývozu kľúčových komodít a tým a zníženie salda zahraničného obchodu. Pomôže konkurencieschopnosti producentov potravín a tiež očakávame vyšší podiel domácich potravín a pultoch našich obchodov. Projekt zelenej nafty pomôže tiež verejnoprospešným funkciám poľnohospodárstva ako je úrodnosť pôdy, vodozádržnosť, dobrá klíma, zmiernenie následkov sucha a zabránenie erózii pôdy. Poľnohospodárstvo je sektor s veľkým multiplikatívnym efektom, čo má vplyv aj na ďalšie odvetvia, ako napríklad strojárstvo, chemický priemysel, potravinárstvo, obchod alebo samotné služby. Peniaze vložené do projektu zelenej nafty sa teda Slovensku mnohonásobne vrátia. Chceme pomôcť tiež začínajúcim a malým poľnohospodárom, či už pri začatí podnikania, alebo pri rozvoji už existujúcich malých podnikov. Ukazuje sa, že práve malí poľnohospodári sa intenzívne venujú diverzifikácii plodín, pestujú tradičné plodiny a prinášajú do krajiny tak potrebu rôznorodosť. Úspech nachádzajú aj u slovenských spotrebiteľov, ktorí majú lokálne, čerstvé a slovenské potraviny stúpajúci záujem. Okrem toho práve malé podniky dokážu v regiónoch zabezpečiť množstvo nových pracovných miest. Celkovo ich preto podporíme, či už v rastlinnej alebo živočíšnej výrobe takmer 5 mil. eur. Pokračujú tiež rokovanie ohľadne systému zdaňovania obchodných reťazcov, či už formou dane z obranu alebo vytváraním mechanizmov tlaku na obchodné reťazce, aby sa financie dostávali práce do systému pomoci potravinárom, ktorých obchodné reťazce deptajú, alebo ich rôznym spôsobom obchádzajú. Vieme o obchodných reťazcoch, ktoré dosahujú veľmi malý pomer podielu našich potravín a máme preto veľkú ambíciu zvýšiť podiel slovenských výrobkov na kultoch obchodných reťazcov. Treba však postupovať samozrejme vždy v súlade s európskou legislatívou. Naďalej budeme spolupracovať s malými farmármi aj v úspešnom projekte, Chcem dodávať, ktorý umiestnil za zvýhodnených podmienok produkty stovky produktov viac ako sto slovenských výrobcov na pulty reťazcov. Na jeseň prebehne školenie záujemcov, ktorými sú malí výrobcovia, farmári, kde sa naučia základné postupy v oblasti legislatívy, či marketingu. Nenávratný finančný príspevok vyplatí Pôdohospodárska platobná agentúra vo výške 15 tis. eur na jeden malý poľnohospodársky podnik vo forme dvoch splátok pod dobu maximálne 5 rokov. Malí poľnohospodári sa tak vrámci výzvy môžu zaoberať napríklad pestovaním zemiakov, aromatických, liečivých koreninových rastlín a bylín, zeleniny, melónov, jahôd a ďalších druhov ovocia, či chovom napríklad koní, hovädzieho dobytka, dojníc, prasníc, oviec, králikov, včiel, kačiek alebo nosníc. Dnes je evidentné, že Slovensko ako najpriemyselnejšia krajina v Európskej únii si bude musieť do budúcnosti pripravovať určitú alternatívu a nepochybne cestovný ruch, služby a poľnohospodárstvo to týchto priorít patriť musia. Ďakujem vám veľmi pekne.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď