Hodina otázok

Otázka od: Martin Fecko

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 6.12.2017 
Zadávateľ Martin Fecko 
Otázka Ako je to so šľachtením trávnych semien v SR? Môžu počítať s nejakou štátnou pomocou tí, ktorí zostali a doslova to musia robiť skoro na kolene? 
Adresát ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná 
Dátum odpovede 7.12.2017 
Zodpovedal ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná 
Odpoveď Vážený pán poslanec, jednou z možností je financovanie výskumnej činnosti z Operačného programu Výskum a inovácie, ktorého riadiacimi orgánmi sú ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti výskumu a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v oblasti inovácií. V jednotlivých aktivitách sú stanovené ciele a oprávnení žiadatelia, kam patria aj podnikateľské subjekty. Operačný program sa riadi vládou Slovenskej republiky schválenou stratégiou inteligentnej špecializácie, známou pod skratkou RIS3, ktorá má stanovené oblasti špecializácie. Odporúčame tiež sledovať výzvy na tzv. dopytovo orientované projekty, ktoré vyhlasuje Výskumná agentúra, zriaďovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a v programovom období 2014 – 2020 plní hlavnú úlohu zabezpečovania procesu implementácie pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Cieľ Výskumnej agentúry spočíva v zabezpečení kontinuálneho procesu prijímania, hodnotenia, finančného riadenia a monitorovania dopytovo orientovaných a národných projektov tak, aby ich realizácia prebiehala v súlade s dokumentami Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky; tento program bol schválený vládou Slovenskej republiky uznesením č. 665/2013 z 13. novembra; a aby finančné prostriedky určené pre programové obdobie 2014 až 2020 boli vyčerpané v maximálnej možnej miere. Ďalším významným subjektom je Agentúra na podporu výskumu a vývoja, ktorá v súlade so zákonom č. 172/2005 o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a v doplnení zákona č. 575/2001 o činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov pravidelne v ročných intervaloch vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí a na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky. Aktuálne bola vyhlásená výzva na predkladanie, a to samostatne alebo v spolupráci s výskumno-vedeckými či už vzdelávacími organizáciami, s termínom ukončenia výzvy 4. decembra 2017. Ďakujem za pozornosť, pán poslanec.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne, pani zastupujúca ministerka. Vyzerá, že aj vášho rezortu sa to týka, takže asi aj u vás to bude. Musím povedať, že nesledoval som to v našom rezorte, mali sme výskumný ústav lúčny a pasienkov, lúk a pasienkov, a prakticky nejak sa mi to stratilo zo zreteľa. A pokiaľ som sa pred troma týždňami stretol s konkrétnym pracovníkom, hovoril, že také výsledky, ako my máme, nám závidia Kanaďania, Nemci, je to made in Czechoslovakia alebo Slovakia teda, nie Czechoslovakia, už Slovakia, už nás evidujú, že sme Slováci konečne. A máme také vyšľachtené druhy, ktoré idú na dračku. A oni nepotrebujú milióny, potrebujú nejakých 100-tisíc, možnože 150-tisíc, aby tie ďalšie, ktoré majú pripravené u nás na východnom Slovensku v okrese Levoča, aby mohli ich akože kvázi determinovať, že sú to tie vyšľachtené odrody. A vyslovene povedali, že pokiaľ nebude záujem z nášho štátu, bijú sa iné krajiny, aby to odkúpili ten doslova patent od tých ľudí. Tak preto som dal túto otázku, aby sme na nich nezabudli, lebo zdá sa mi, že keď niečo vyrobíme, tak mali by sme mať z toho aj nejaký osoh. A šľachtenie neni otázka dňa alebo dvoch dní, to je dlhodobá činnosť, a my sme keď to pustili po ´89., nejak takto sme to rozpustili všetko a teraz sa nám strácajú tí cenní pracovníci, čo majú s tým skúsenosti. Takže keď budem môcť, tak, samozrejme, budem to tlmočiť, samozrejme, im, aby bolo a pokiaľ vy by ste mohli tiež nejakým spôsobom z vášho ministerstva nejako takto ako túto oblasť tiež nejako pozornosť zamerať, tak budem veľmi rád. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem pekne. Ja by som teda chcela povedať nad rámec toho, čo pani ministerka Matečná tu napísala, keďže týka sa to naozaj týchto našich programov. Toto, čo ste vy spomenuli, to mi príde ako vzorový projekt pre Agentúru na podporu výskumu a vývoja, to je APVV, to je tá tretia možnosť, ktorú som tu uviedla, aj s tým, že bola; lebo tam sú projekty základného výskumu a aplikovaného výskumu. Toto vyzerá ako aplikovaný výskum a dokonca je to niečo skvelé, čo môže vyústiť nejakým patentom, licenciou alebo niečím podobným. Objem prostriedkov, ktorý ste uviedli, tých 150-tisíc, tiež spadne do tohto rámca, lebo tam sú maximálne tie projekty do 250-tisíc. Čiže odporúčam podať si v aplikovanom výskume, tam je 13 odborových rád, teraz vám neviem povedať z hlavy, do ktorej rady by to spadalo. Určite to je na webstránke agentúry. Bola by vyhlásená tá všeobecná výzva. Treba si všimnúť, že 4. decembra už... vlastne to je už fuč, no, to je už fuč, takže v tom prípade, asi buď sa musí čakať, lebo to sú ročné cykly tieto všeobecné výzvy, alebo sa snažiť uchádzať v rámci operačného programu. Teraz vychádza v rámci toho nášho Operačného programu Výskumu a inovácie, sú prioritná os tri až štyri, ktoré sú vyhlasované prostredníctvom ministerstva hospodárstva a tie budú vydávať nové výzvy teraz ešte v decembri 2017. Čiže aj v rámci týchto výziev sa dá, samozrejme, hlásiť, len tam je väčšia tá byrokracia a hlavne ten obsah prostriedkov, ktoré požadujete, sú podľa mňa príliš nízke na to, aby ste vchádzali do tej výzvy. Potom už treba akože tzv. že think big, robiť niečo väčšie, a podať si v rámci tohto operáku. Ale, samozrejme, sú aj stimuly, to je schéma stimulov, ktoré má naše ministerstvo tiež na starosti, budeme vyhlasovať výzvu na budúci rok, takže nech sa napoja na našu sekciu vedy a výskumu a dá sa ich ďalej usmerniť, že čo s tým. Ďakujem.