Hodina otázok

Otázka od: Martin Fecko

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 6.12.2017 
Zadávateľ Martin Fecko 
Otázka Pri realizácii reformy ESO bolo z vašich úst ubezpečované, že dôjde k vyrovnaniu platov štátnych zamestnancov, ktorí boli zlúčení pod váš rezort z rôznych špecializovaných štátnych správ. Aký je stav vecí konkrétne, napr. aj u pracovníkov pozemkových odborov? 
Adresát minister vnútra SR Robert Kaliňák 
Dátum odpovede 7.12.2017 
Zodpovedal minister vnútra SR Robert Kaliňák 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán poslanec, ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy, ako aj s odborníkmi priebežne posudzuje a konzultuje kvantitu a kvalitu vykonávaných činností zamestnancami jednotlivých odborov okresných úradov. Od roku 2013 boli priebežne upravované platové triedy zamestnancov okresných úradov, ktorých pôsobnosti prešli zo zrušenej špecializovanej štátnej správy. Zmeny sa týkali najmä zamestnancov na úseku katastra nehnuteľností, starostlivosti o životné prostredie, cestnej dopravy a pozemných komunikácií a na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav. Na odboroch pozemkovom a lesnom, katastrálnom a starostlivosti o životné prostredie boli k 30. novembru 2017 aktualizované výstupy vykonávaných činností zamestnancami okresných úradov príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Tieto výstupy sú premietnuté do návrhu počtu zamestnancov jednotlivých okresných úradov a platového zaradenia zamestnancov okresných úradov v členení podľa príslušných odborov. Na základe aktualizovaného podkladu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zaslaného 6. decembra 2017 sa bude postupne upravovať počet funkčných miest na pozemkových a lesných odboroch jednotlivých okresných úradov, ako aj zaradenie zamestnancov do jednotlivých platových tried. Ďakujem veľmi pekne, skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán podpredseda, že ste ako zastúpil pána ministra. Musím povedať, že trošku mi to síce mešká, lebo predsa len to bolo spomenuté, že skôr to bude, keď sme debatovali ešte aj osobne s pánom ministrom. Ale chcem veriť, že tak ako povedal, že bude audit, kde sa povie, ktoré úrady by mali mať trošku oklieštené, tak chcem veriť, že to bude audit statočný alebo teda bol urobený, keď už ste mi tu čítali, že to je. A verím, že bude spravodlivo rozlíšená agenda, ktorú, ktorá by mala mať prioritu a ktorá by nemala mať prioritu, lebo niekedy to vyzerá tak, že nechceme sa hrať s pozemkami a budeme sa radšej hrať o stavebnom konaní, ale pozemky sú ten základ. Takže preto budem stále apelovať na tie pozemky, lebo bez nich sa nepohneme. Takže ďakujem za odpoveď.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem pekne.