Hodina otázok

Otázka od: Martin Fecko

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 6.12.2017 
Zadávateľ Martin Fecko 
Otázka Vo verejnosti rybárskej sa v súčasnosti veľmi debatuje o tzv. privatizácii vodných plôch na Slovensku cez pripravovanú novelu príslušného zákona. Čo je na tom pravdy? Budú rybári ťahať za kratší koniec? 
Adresát minister životného prostredia SR László Sólymos 
Dátum odpovede 7.12.2017 
Zodpovedal minister životného prostredia SR László Sólymos 
Odpoveď Pán minister ďakuje za otázku, pán poslanec. K vašej otázke (reakcie z pléna); jáj, áno, tieňový; k vašej otázke týkajúcej sa možného privatizovania vodných plôch na Slovensku cez pripravovaný návrh zákona o rybárskej oblasti mám nasledovné: Podľa čl. 4 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sú vodné toky a podzemné vody vo vlastníctve Slovenskej republiky. Pokiaľ predmetná otázka naráža na ustanovenie § 4 návrhu zákona o rybárstve týkajúcej sa pridelenia výkonu rybárskeho práva, poznamenávam, že k predmetnému ustanoveniu boli v rámci interného pripomienkového konania vznesené pripomienky odbornými útvarmi a rezortnými organizáciami ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. V rámci interného pripomienkového konania si Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., ako odborná organizácia ministerstva životného prostredia v súlade so zákonom o vodách spravujúca vodné toky Slovenskej republiky, uplatnil pripomienku v nasledovnom znení: "Správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi drobných vodných tokov ministerstvo môže prideliť výkon rybárskeho práva v ním spravovaných vodných tokoch." K uvedenému ustanoveniu si uplatnila pripomienku aj ďalšia odborná organizácia ministerstva životného prostredia a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v takomto znení: "Ministerstvo môže v záujme zabezpečenia starostlivosti o ochranné územie prideliť výkon rybárskeho práva organizáciám ochrany prírody." Pre komplexnosť uvádzam, že v súčasne platnom právnom predpise upravujúcom problematiku rybárstva má podľa § 4 ods. 3 Slovenský rybársky zväz ako občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, možno povedať, výsostné právo výkonu rybárskeho práva vo vodných tokoch napriek tomu, že nie je štátnou organizáciou. Na základe uvedených skutočností rázne odmietam tvrdenie, že prostredníctvom návrhu zákona o rybárstve má ísť o privatizáciu vodných tokov na Slovensku. Vodné toky sú v zmysle citovaného článku ústavy naďalej výlučne vo vlastníctve Slovenskej republiky a uchádzanie sa o výkon rybárskeho práva štátnymi organizáciami – Slovenským vodohospodárskym podnikom a Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky – v rámci legislatívneho procesu v návrhu zákona o rybárstve, ktorý je zatiaľ len v štádiu vyhodnocovania pripomienok vznesených v rámci medzirezortného pripomienkového konania, celkom iste nemožno považovať za privatizáciu vodných tokov alebo iných vodných útvarov. Ďakujem, skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán minister, tlmočili ste vlastne názor kolegu ministra. Chcem veriť, že to počuli rybári a bude im táto odpoveď stačiť. Takže tlmočil som ich otázku. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca odpoveď