Hodina otázok

Otázka od: Peter Náhlik

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 18. 10. 2017 
Zadávateľ Peter Náhlik 
Otázka Vážený pán predseda vlády, ako hodnotíte závery summitu za rovnakú kvalitu potravín pre všetkých, ktorý sa konal v Bratislave?  
Adresát predseda vlády SR Robert Fico 
Dátum odpovede 19. 10. 2017 
Zodpovedal predseda vlády SR Robert Fico 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci obdobnú otázku č. 2 položil aj pán poslanec Peter Náhlik, preto ak budú obidvaja páni poslanci súhlasiť, by som svoju odpoveď považoval za odpoveď na otázku č. 1 aj 2. Na úvod mi dovoľte konštatovať, že spotrebiteľský summit, ktorý sa uskutočnil minulý týždeň v Bratislave je v prvom rade ďalším diplomatickým úspechom Slovenskej republiky. Boli sme to my, boli sme iniciátorskym štátom Európskej únie, ktorý upozornil celú 28 na dvojakú kvalitu potravín a sériou aktivít sme dosiahli, že tento problém je dnes hlasno skloňovaný v celej Európskej únii. Určite nemusím pripomínať s akou nevôľou a častokrát aj zjednodušovaním, dokonca spochybňovaním existencie výroby a predaja tovarov rôznej kvality pod rovnakou značkou sme sa ešte počas minulého roka stretávali zo strany inštitúcií, ale aj zo strany niektorých členských štátov. V tejto súvislosti by som chcel zdôrazniť, že ešte v júli t. r. sa predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico s mandátom krajín Vyšehradskej 4 stretol s predsedom Európskej komisie Jeanom Claudom Junckerom. Zhodli sa na tom, že dvojaká kvalita produktov je neprípustná na vnútornom trhu únie. A predseda Európskej komisie na tento problém poukázal aj vo svojom prejave k stavu únie v septembri t.r. Zdôraznil v ňom, že v únii rovných nie je priestor pre spotrebiteľov druhej triedy a nebude tolerovať, aby sa v niektorých častiach Európy predávali potraviny nižšej kvality, ako v iných krajinách. Spotrebiteľský summit bol jedným z ďalších konkrétnych krokov Slovenska s cieľom prispieť k postupnému odbúraniu takýchto nekalých obchodných praktík na vnútornom trhu Európskej únie. Téma je dôležitá aj v kontexte aktuálnych diskusií o budúcnosti únie ako takej, kde v centre našej pozornosti stoja práve občania. Všetci bez rozdielu musia mať dôveru v produkty a potraviny, ktoré každodenne konzumujú, či inak využívajú. Pokiaľ hovoríme o konvergencii v rámci Európskej únie je nemysliteľné, aby sa tretina členských štátov delila na občanov prvej a druhej kategórie. Jednotný trh v rámci EÚ je vynikajúca vec, vytvára priestor pre voľný pohyb kapitálu, osôb, ale aj výrobkov a mal by umožniť 500 mil. obyvateľom únie, aby sa dostávali k výrobkom a službám rovnakej kvality. Bratislavský summit v tomto priniesol zhodu väčšiny diskutujúcich účastníkov. Zdôraznili, že dvojitá kvalita výrobkov narúša princípy fungovania jednotného trhu Európskej únie a je potrebné vyvíjať celoeurópske úsilie, aby sa tento problém čo najskôr riešil. Účasť zástupcov spotrebiteľských združení, predstaviteľov Európskeho parlamentu zodpovedných za oblasť poľnohospodárstva a vnútorného trhu, zástupcov Európskej komisie, samotnej komisárky pre spravodlivosť, ochranu práv spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourovej, či komisára pre zdravie a bezpečnosť potravín, ako aj predstaviteľov členských krajín EÚ potvrdila význam, ktorý táto téma dvojakej kvality výrobkov aj vďaka snahám Slovenskej republiky nadobudla. Toľko k všeobecnej informácií, ale Bratislavský summit nastavil aj konkrétny plán a viacero konkrétnych krokov, na základe ktorých budeme spoločne postupovať ďalej. Účastníci summitu mali možnosť bližšie sa oboznámiť s usmerneniami Európskej komisie, ktoré by mali adekvátne viesť k odstraňovaniu týchto praktík. Iba ich aplikovanie v praxi ukáže, či dokážu pružne dosiahnuť, obsiahnuť a odpovedať na výzvy spojené s problémom dvojakej kvality. Samozrejme, že v prípade negatívneho scenára budeme vyvíjať tlak aj na vypracovanie novej legislatívy. Pred summitom, ako aj priamo na ňom sme sa zo strany asociácií výrobcov a obchodov stretávali so spochybňovaním testov, ktoré boli doposiaľ uskutočnené v jednotlivých členských štátov. V tomto zmysle vítame príspevok komisárky Jourovej, ktorá počas summitu oficiálne tlmočila záväzok k sfinalizovaniu jednotnej metodiky testovania vo februári 2018. Táto metodológia zabezpečí vnútroštátnym orgánom uniformné postupy pri odhaľovaní dvojakej kvality popri dodržiavaniu relevantnej legislatívy a zabráni tak akýmkoľvek špekuláciám. Pri problematike testovania považujem tiež za dôležité spomenúť čiastku v hodnote 1 mil. eur, ktorá je alokovaná na účely testovania podľa novej metodológie. Slovenská republika sa o tento príspevok bude uchádzať, i keď posledné dve série vykonané na základe rešpektovaných ISO noriem berieme za smerodajné a nijaké spochybnenia našich testov by im nemali ani prináležať. V diskusii väčšina členských štátov vyjadrila nevyhnutnosť ďalej pokračovať v riešení dvojakej kvality výrobkov s cieľom jej úplného odstránenia. Na stretnutí sme zástupcov obchodu a výrobcov vyzvali k rovnakému prístupu ku všetkým spotrebiteľom v Európskej únii. Vyzdvihli sme potrebu vytvorenia kódexu princípov k umiestňovaniu značkových výrobkov na jednotný trh únie. Závery z tohto summitu zašleme predsedovi Európskej komisie a sme presvedčení, že prispejú k odstráneniu nekalých obchodných praktík, ktorým sú vystavení občania tretiny členských štátov Európskej únie. A v tejto súvislosti dodávam, že aj keď nás čaká ešte veľmi veľa práce, urobíme všetko preto, aby sa neférové praktiky z vnútorného trhu únie úplne vytratili. Ďakujem.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď