Hodina otázok

Otázka od: Martin Fecko

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 11.10.2017 
Zadávateľ Martin Fecko 
Otázka Koľko záhradkových osád v SR ešte nie je ukončených podľa zákona č. 64/1997 Z. z.? Kde a v čom sú najväčšie problémy v danom konaní? Kedy predpokladáte celkové ukončenie?  
Adresát ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná 
Dátum odpovede 12.10.2017 
Zodpovedal ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná 
Odpoveď Vážený pán poslanec, vážený pán predsedajúci, podľa údajov zo štvrťročných štatistických hlásení k 30. 6. 2017 prebieha konanie podľa zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov zriadených v záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 64) v 380 zriadených záhradkových osadách. K najproblematickejším javom v rámci konania podľa zákona 64, ktoré spôsobujú, že konanie nie sú ukončené, možno zaradiť. Ale tu by som povedala Martinovi, Martin to veľmi dobre pozná, lebo Martin robil na pozemkovom úrade, že je to jeden z najkomplikovanejších zákonov, ktorý je v rámci konania možné urobiť. A tých rozporov, ktoré tam sú samotné v zákone, a spôsob, akým sa konania vedú, je naozaj to, že sa celé konanie predlžuje na niekoľko rokov. Takže ja len vypichnem niekoľko, niekoľko tých problematických vecí, prečo, prečo tie konania trvajú tak dlho: - Administratívna zložitosť samotného procesu vyporiadania vlastníckych a užívateľských vzťahov, to nemusíme hovoriť, prečo je to náročné, lebo zákon je taký náročný a zákon o správnom konaní je taký náročný. - Protichodné záujmy účastníkov konania, keď každá zo strán zúčastnených na vyporiadavaní háji len svoje práva a záujmy, nehľadá cestu kompromisu, v dôsledku čoho musia byť v rámci každej etapy riešené riadne i mimoriadne opravné prostriedky. Aby som pre ostatných ozrejmila, čo to znamená. Tí, ktorí majú pôvodný pozemok v zriadenej záhradkovej osade, chcú inú cenu napríklad za vyporiadanie, tí, ktorí tam sú užívatelia alebo v nájme, alebo záhradkári ešte nemajú vyporiadanú, chcú za nájom alebo za odkúpenie úplne rozdielnu cenu.Toto je nekonečný príbeh. Stačí, keď niekto dá námietku v tomto konaní, opäť sa to predlžuje. Keď som bola na Slovenskom pozemkovom fonde, tak sme mali hromadnú pripomienku, že sme nerobili so znalcami, ktorí boli zo zoznamu znalcov. No, tak opätovne naspäť, lebo niekto v konaní povedal, že znalci, ktoré sú, ktorí sú vyvesení na JASPI nie sú tí, ktorí majú byť, Fond musí urobiť zvláštny zoznam znalcov. Dobre, urobili sme, opäť sa konanie v záhradkových osadách predĺžilo o ďalší polrok. Takže to je ďalšia vec. - Absencia súčinnosti zo strany samotných účastníkov konania. Pri tých zhromaždeniach veľmi často chceme, aby boli súčinní. Nie sú súčinní. Naozaj tí ľudia, ktorí tam existujú, často prídu s pripomienkami, požiadavkami, veľmi ťažké je viesť toto konanie, takže to tiež Martinovi nemusím pripomínať, aké je to náročné. - Na niektorých správnych orgánoch personálna poddimenzovanosť pracovníkov. - Prieťahy a nejednoznačné výsledky súdnych konaní taktiež nám sťažujú prácu pri vyporiadavaní zriadených záhradkových osád. O predpokladanom termíne ukončenia konaní v zriadených záhradkových osadách možno v súčasnosti len teoretizovať pri tomto stave zákona. A to takisto Martin veľmi dobre vie, že toto je vec, ktorú, ktorú už robíme, ani neviem, koľko, koľko rokov. Možno však konštatovať, že nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v zmysle § 16 ods. 1 zákona, resp. nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o zastavení správneho konania v zmysle § 30 zákona č. 71/1967... (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcou.) Čiže ak by som mohla pokračovať, čiže v zmysle toho § 30 zo zákona č. 71 o správnom konaní v znení neskorších predpisov v každej jednej zriadenej záhradkovej osade, v ktorej doposiaľ nebolo konanie ukončené, dôjde k ukončeniu správneho konania v danej zriadenej záhradkovej osade. Nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia v zriadenej záhradkovej osade, ktorú dnes síce neviem označiť jej identifikačnými údajmi, avšak pôjde o takú záhradkovú osadu v rámci celej Slovenskej republiky, ktorá vo vzťahu k ostatným záhradkovým osadám bude poslednou, v ktorej takému procesu dôjde, budú ukončené aj konania v záhradkových osadách. Čiže znova môžem len čisto teoreticky povedať, nakoľko tie prieťahy v konaniach sú, ako som už povedala, zo strany všetkých účastníkov konania, a v zmysle tohto zákona, tak ako je nastavený, je veľmi veľké nekonečno. Takže teoreticky, až keď vydáme posledné rozhodnutie, Martin, to sám veľmi dobre vieš, vtedy tie záhradkové osady budú ukončené.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne. Pani ministerka, ďakujem za odpoveď. Samozrejme, poznáme sa, z jakej brandži sme prišli. Vlastne otázka znela kvôli tomu, lebo ľudia za mnou chodia a pýtajú sa, tak chcú to počuť z úst ministerky, takže áno, teraz to počuli, že jakým spôsobom, že to, čo možno aj ja obhajujem na ich stretnutiach, keď chodím na ich schôdze, tak viac-menej je to aj z úst ministerky. Ja by som možno ešte takú doplňujúcu otázku jednu, a síce veľký problém nám spôsobili tie rozsudky Najvyššieho súdu. (Zaznievanie gongu.) Asi pani ministerka vie, o čom hovorím, kde prakticky nám spochybňujú účastníkov konania. A prakticky tu by som sa chcel opýtať, že či už má ministerstvo jasné, či usmernenia, ktoré mali ísť z ministerstva, v akom móde sa tu bude ďalej riešiť alebo nebude riešiť, či je to už vysporiadané v rámci tých štátnych úradníkov, ktorí majú za to zodpovednosť, lebo tam vyzerá, že tam je asi najväčší pes zakopaný momentálne, a nevieme sa s tým pohnúť. Takže, pani ministerka, keby ste na to mohli aspoň zareagovať, a dúfam, že raz sa dožijeme toho, že tie osady budeme mať predsa len usporiadané. Dobre, ďakujem pekne zatiaľ.  
Doplňujúca odpoveď Ja možnože tak v krátkosti odpoviem aj na tie vaše dotazy od občanov. Tam je potrebné aj prácu možnože poslancov, Martina samotného a tých, ktorí vedia, o čom hovoríme, aby občanom vysvetľovali, že keď sú v konaní, zbytočne sa naťahujeme, keď, ja neviem, dostanú 3,45 a niekto chce 3,50. Veď to je nezmysel, zbytočne ten prieťah je. Čiže aj vy ste v tých regiónoch práve preto, aby ste umravnili všetkých účastníkov konania, ktorí tam sú. Rozsudky Najvyššieho súdu, samozrejme, ohľadom účastníkov konania nám naozaj komplikujú, veľmi komplikujú vôbec vyporiadanie sa v zariadených záhradkových osadách. Chystáme na ministerstve nejaký metodický pokyn v súlade s rozsudkami, ktoré tam sú. Ďakujem veľmi pekne. Stačí takto, Martin?