Hodina otázok

Otázka od: Eduard Heger

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 6. 9. 2017 
Zadávateľ Eduard Heger 
Otázka V rozpočte rozpočtovanej kapitoly ministerstva vnútra sme našli navýšenie prostriedkov v rámci operačného programu Efektívna verejná správa, podprogramu Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa. Navýšenie bolo zo sumy 34 531 742 € na 83 170 677,53 €. Prečo tieto prostriedky boli navýšené a načo boli použité za posledných 8 mesiacov? 
Adresát podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír 
Dátum odpovede 7. 9. 2017 
Zodpovedal podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír 
Odpoveď Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, dovoľte, aby som vám v mene pána ministra Kažimíra odpovedal na vašu otázku. Vláda Slovenskej republiky schválila Operačný program Efektívna verejná správa svojím uznesením č. 228 zo dňa 14. 5. 2014 a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je riadiacim orgánom tohto operačného programu a vypracovalo v spolupráci s partnerskými organizáciami tento program. Operačný program je programovým dokumentom národného charakteru, na základe ktorého bude poskytovaná pomoc Európskeho sociálneho fondu v programovom období ´14 až ´20 s cieľom vytvoriť podmienky na poskytovanie kvalitných a dostupných verejných služieb efektívnym spôsobom v každej fáze života, resp. podnikania ich prijímateľov. Prioritná os č. 1 "Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa" obsahuje nasledujúce ciele: - skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy, - modernizované ľudské zdroje a zvýšenie kompetencie zamestnancov, - transparentné a efektívne uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania. Toľko krátky popis operačného programu. A teraz k tomu navýšeniu. Keďže sa jedná o EÚ prostriedky a spolufinancovanie tretieho programového obdobia, ktoré boli presunuté z minulých rokov, kedy boli rozpočtované na daný účel, to znamená, nakoľko sa tretie programové obdobie ešte len rozbieha, prostriedky z minulých rokov neboli čerpané a v zmysle § 8 o rozpočtových pravidlách verejnej správy boli presunuté v sume 48 242 949,74 eur. Na tomto podprograme boli v priebehu prvých 8 mesiacov v roku 2017 zatiaľ čerpané prostriedky v sume 222-tisíc, čo dáva zasa veľký predpoklad, že k podobnému navýšeniu v priebehu roka 2018 zase dôjde a bude spôsobené tým posunom a nečerpaním v rokoch predchádzajúcich. Čiže ide len o presun v rámci prostriedkov Európskej únie a financovania príslušného k tomuto. Ďakujem.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne za odpoveď. Možno práve vy ste aj kompetentný odpovedať na tú doplňujúcu otázku, že teda v čom je ten problém, že sa to takto kopí. Je to problém v tom, že uchádzači nemajú dosť pripravené projekty alebo že kde je ten problém a ako dlho čakať? Lebo to je práve problém celkovo eurofondov, že sme stále na veľmi nízkom, a možno vy, ak chcete rozšíriť tú otázku, teda tú odpoveď aj o to, že ako dobehneme ten sklz celkovo v eurofondoch. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Áno, môžem povedať, že program Efektívna verejná správa je ešte v riziku prípadného decommitmentu vzhľadom na toto nízke čerpanie, ale má pred sebou ešte niekoľko mesiacov. Treba si uvedomiť, že čerpanie tohto programu je poväčšine v personálnych kapacitách, nie je to v nákupe nejakých technológií alebo vo výstavbe nejakých diel, ale je to vždy o ľudských silách. To znamená, sú to väčšinou personálne náklady, sú to konzultačné zmluvy, konzultácie, externí hodnotitelia a rôzne iné výdavky. A je pravda, že určitým sklzom boli poznamenané obstarania viacerých väčších kontraktov, ku ktorému sa môžu pripájať jednotlivé rezorty a čerpať z tých kontraktov potom poradenské a konzultačné služby. Toto by už malo byť teraz odstránené a verím, že sa z tohto programu podarí vyčerpať tých predpísaných pár miliónov eur v zmysle pravidla M+3, a počítam, že budúci rok to už bude podstatne lepšie. Pretože vzhľadom na množstvo schválených reformných zámerov a podaných projektov na program Efektívna verejná správa naozaj tých projektov je veľa, ale je aj pravda, že prichádzajú a schvaľujú sa až teraz v tomto období, čiže tú akceleráciu čerpania nielen v tomto operačnom programe, ale aj v tých ďalších, ktoré trochu zaostávajú, čakám naozaj najdynamickejšiu budúci rok. Už aj z toho dôvodu, že operačné programy budú musieť plniť akčný plán plnenia čerpania, tak ako ho majú schválený, v opačnom prípade sa vystavujú riziku po prvýkrát budúci rok nútenej správy, čo pevne verím, že bude pôsobiť dostatočne preventívne. Čo sa týka celkového stavu, musím povedať, že Slovenská republika je v rámci krajín V4 na 2. mieste, čiže nie je to len fenomén Slovenska, ale je to fenomén asi aj celkovo V4 + 4, tých 8 najprijímateľských krajín. Ale prijímame opatrenia, aby sme sa posunuli vyššie. A keď povieme, že objem výziev už skoro predstavuje 70 % kontrahovanie, už dosahuje skoro tretinu celkovej alokácie na celé programové obdobie, to je už dobrý základ na to, aby tých 7 % alebo 8 % reálneho čerpania sa priblížilo k vyšším percentám. Ďakujem veľmi pekne.