Hodina otázok

Otázka od: Soňa Gaborčáková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 5.4.2017 
Zadávateľ Soňa Gaborčáková 
Otázka Chcem sa opýtať, ako sa bude riešiť ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnych služieb pri osobách v 5. a 6. stupni odkázanosti, t. j. chronických pacientov? 
Adresát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Dátum odpovede 6.4.2017 
Zodpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Odpoveď Ďakujem pekne za otázku pani poslankyňa. Vzhľadom na znenie otázky považujem za potrebné úvodom uviesť, že stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osobe pri sebaobsluhe v piatom, respektíve šiestom stupni sám o sebe nezakladá vznik odkázanosti prijímateľa sociálne služby na zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti. Potrebu takejto zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľských výkonov indikuje príslušný ošetrujúci lekár pacienta prijímateľa sociálnej služby v konkrétnom zariadení. Zákon o sociálnych službách v rámci rozsahu poskytovania činnosti v zariadeniach pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb a špecializovaných zariadeniach obsahuje aj zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti v prípade, ak toto zariadenie sociálnych služieb neposkytuje túto ošetrovateľskú starostlivosť svojimi zamestnancami. Zdravotná starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti je v takomto prípade zabezpečovaná prostredníctvom poskytovateľov zdravotnej služby, to znamená ADOS-ky. Programové vyhlásenie Vlády Slovenskej republiky obsahuje záväzok. Vláda si uvedomuje dôležitosť kvalitných a efektívnych sociálnych služieb zameraných na adekvátne naplnenie potrieb odkázaných ľudí. Mimoriadnu pozornosť bude venovať starostlivosti o starších ľudí a to najmä efektívne prepojenie zdravotníckych a sociálnych služieb. Preto zefektívni systém viaczdrojového financovania sociálnych služieb, podporí zavedenie príspevku podľa stupňa odkázanosti pre všetkých zriaďovateľov rovnako a bude pokračovať v podpore procesu deinštitucionalizácie sociálnych služieb. V súlade s týmto schváleným plánom legislatívnych úloh Vlády Slovenskej republiky na tento rok ministerstvo práce veľmi intenzívne na základe veľkej pracovnej komisie pripravuje a v septembri predloží na rokovanie vlády, následne Národnej rady návrh, ktorý sa bude týkať viaczdrojového financovania sociálnych služieb. V rámci tejto novely za ustanovených podmienok posilní spolufinancovanie verejných aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou na lokálnej úrovni a novo sa ustanoví spolufinancovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou na regionálnej úrovni z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva. Pôjde o diferenciáciu úrovne tohto spolufinancovania vo väzbe na štruktúru prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti prijímateľov sociálnej služby na pomoc inej osoby. Mám ešte čas. Vzhľadom na to, že sme mali minulý týždeň konkrétne rokovania s kolegom pánom ministrom Druckerom, môžem ubezpečiť a zároveň nie len vás, ale aj verejnosť, že máme záujem z hľadiska viaczdrojového financovania pokračovať aj príspevkom zo zdravotných poisťovní. Sú pripravené 3 alternatívy, z ktorých sa 1 dostane do konkrétnej podoby. Prvá alternatíva je tých 9 medicínskych úkonov, ich prehodnotenie alebo rozšírenie o ďalších 6, druhá alternatíva je paušálny príspevok a tretia alternatíva je priame financovanie nazvem to zdravotných sestier z rozpočtu zdravotných poisťovní priamo v sociálnych zariadeniach. To znamená, toto je asi stav alebo štádium rokovania a z tohto by mal byť potom urobený istý záver, ktorý by sa mal dostať do návrhu zákona.  
Doplňujúca otázka Ďakujem za slovo, pán minister, vraveli ste, že to indikuje lekár, konkrétneho zariadenia, viete o tom, že majú problém s tým, že ak dostaneme klienta na celoročný pobyt a má trvalý pobyt mimo vlastne miesta kde sa nachádza zariadenie, majú problém vôbec mať obvodných lekárov. To znamená, že majú neskutočné problémy v zariadeniach hlavne kde sa starajú o seniorov, vôbec zazmluvniť obvodného lekára, keďže majú inde trvalý pobyt a ďalšia vec je, že nám pribúda ľudí vo vigíliou a ďalšie ťažké stavy, čo predurčuje práve ten šiesty stupeň. Je pravdou, že máme aj ľudí v päťke, v šestke ktorí teda možno nepotrebujú intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť, tam by stačila ADOS, ale sú aj ľudia, ktorých máme v bdelej kóme a tých pribúda za posledné roky a tam je potrebná 24 hodinová starostlivosť, čiže určite nie je na mieste, to riešiť len cez ADOS-i. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Pokúsim sa odpovedať dva rozmery. Jeden rozmer je financovanie, tam jednoznačne pripravujeme zákon tak, že podľa stupňa odkázanosti, to znamená bez ohľadu či potrebuje tie ošetrovateľské úkony, alebo nepotrebuje, v tomto prípade bude rovnaké to financovanie podľa stupňa odkázanosti, no a pokiaľ tu príde k problémom z hľadiska zazmluvňovania no znovu si sadneme s pánom ministrom a budeme tieto veci mať záujem riešiť. Sú to preboha naši spoluobčania, ktorí ďaleko viac ako bežný mladší občan potrebujú zdravotnú starostlivosť, lekára, jednoducho toto musí byť zabezpečené, ako náhle by sme takéto informácie dostali, no tak to budem riešiť s kolegom, ktorý má vo svojom portfóliu aj oblasť lekárov a som presvedčený, že sa nám to podarí, v tomto prípade úspešne doriešiť, ale ja sa priznám, že nejaké konkrétne informácie s konkrétnych zariadení zatiaľ ku mne ako problém, ktorý by som mal riešiť neprišli. Ďakujem